Vad händer om byggföretaget går i konkurs innan arbetet är färdigt?

2021-01-14 i Konkurs
FRÅGA |Byggföretag som anlitats men ej blivit klar med arbetet och går i konkurs. Vad händer då?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler som vi ska kika i för att kunna besvara frågan är konsumenttjänstlagen (KtjL), konkurslagen (KonkL) och förmånsrättslagen (FRL).Eftersom byggföretaget har gått i konkurs innan de hunnit färdigställa arbetet blir det tyvärr svårt att framställa några krav mot dem. Du har dock ingen skyldighet att betala för det arbete som inte har utförts, utan har alltså rätt att hålla inne betalningen för den del av tjänsten som inte har utförts (25 § och 27 § KtjL).Är det så att du redan har betalt för hela tjänsten, som inte har hunnit bli färdigt på grund av konkursen, har du en fordran på bolaget. Du har alltså rätt att kräva tillbaka pengarna. När bolaget går i konkurs har du då en så kallad konkursfordran mot konkursboet (5 kap 1 § KonkL). Det är alltså konkursboet som ansvarar för att betala ut det byggföretaget är skyldig dig att betala. Du får dock endast en så kallad oprioriterad fordran i konkursen (18 § FRL). Det innebär att borgenärer som har säkerheter av olika slag kommer att få betalt först i konkursen. De har alltså företräde för sin så kallade prioriterade fordran (11 kap 1 § KonkL och 1 § FRL). Mycket sällan finns alltså tyvärr någonting kvar för de som har oprioriterade fordringsanspråk. Det är därmed inte troligt att du skulle få tillbaka några pengar alls.Avslutning och rådEftersom byggfirman har gått i konkurs finns tyvärr inte så mycket att göra och chanserna är väldigt små att man utan en prioriterad fordran får ut någonting alls ur konkursen. Konkursförvaltare har som uppgift att tillvarata samtliga borgenärers intresse genom att avveckla konkursboet på ett så förmånligt sätt som möjligt för samtliga borgenärer (7 kap 8 § KonkL). Konkursförvaltaren har därför en möjlighet att ta över avtal, om det är gynnsamt för konkursboet.Jag skulle därmed rekommendera dig att kontakta konkursförvaltaren och se om denna vill ta över avtalet som byggfirman hade med dig. Du får reda på vem som utsetts till konkursförvaltare genom att kontakta tingsrätten. På så sätt kan konkursförvaltaren eventuellt se till att bygget blir färdigt, men du måste då givetvis betala för tjänsten (om du inte redan har betalat för allt).Om du inte har betalat för hela arbetet ännu skulle fullföljandet av avtalet innebära att din betalning tillfaller konkursboet, vilket skulle vara förmånligt för konkursborgenärerna. En liten chans finns alltså att det skulle vara förmånligt för konkursboet att avtalet fullföljs. Har du dock redan betalat för hela arbetet, kommer konkursförvaltaren troligtvis inte ta över avtalet, eftersom det inte skulle gynna konkursboet. Om konkursförvaltaren inte tar över avtalet finns tyvärr inte så mycket att göra. Då får du helt enkelt anlita ett annat företag att slutföra bygget, men får då också stå för konstranden av det själv. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur gör jag för att få tillbaka min bil jag lånat ut till min granne, när grannen hamnat i fängelse?

2021-01-08 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej, jag lånade ut min bil till en granne i augusti 2020. Samma dag blev han häktad, sedemera dömd till fängelsestraff.Mina bilnycklar är kvar i hans jackficka i hallen i hans lägenhet.Grannen har sänt mig en "enkel fullmakt", som det står på den förtryckta blanketten. Där står det att han vill att jag ska få en nyckel av fastighetsägaren.Hans namn, adress, personnr, underteckning finns med. Även mina sådana uppgifter.Det står ikryssat i en ruta "tillsvidare" .Fullmakt är vidimerad av 2 petsoner, med namn och kontaktuppgifter.Men fastighetsägaren vägrar ge mig nyckel. De vill inte ens se fullmakt. Min bil är handikappanpassad och jag har fått bidrag från Försäkringskassan för inköp.Vad ska jag ta mig till ? Är helt isolerad sedan augusti.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår det utifrån din fråga lånade du i augusti ut din bil till din granne. Samma dag greps din granne och häktades, för att därefter dömas till fängelse. Dina bilnycklar är kvar i din grannes lägenhet och av förklarliga skäl vill du ha tillbaka dessa. Din granne har sänt dig en fullmakt där han skrivit att han vill att fastighetsägaren ska lämna ut nyckeln till dig. Fastighetsägaren vägrar däremot att lämna ut nycklarna och vill inte ens se fullmakten. I ditt fall är det din granne som fortfarande har nycklarna (och för den delen även bilen). Fastighetsägaren får i princip inte gå in i hans lägenhet och hämta något och lämna ut till dig, utan din grannes tillstånd. Nu förstår jag det som att grannen givit sitt tillstånd genom att han skrivit på en fullmakt. Däremot har fastighetsägaren ingen skyldighet att gå in i lägenheten, hämta nycklarna och lämna över dem till dig. Fullmakten skapar eventuellt en möjlighet att göra det, men igen plikt därom.Om du inte kan få tillbaka nycklarna och bilen är ett alternativ att du vänder dig till Kronofogden och ansöker om vanlig handräckning. Vanlig handräckning används bland annat när man vill få tillbaka något, t.ex. en bil. En ansökan om vanlig handräckning kostar 300 kronor. Du kan ansöka om vanlig handräckning direkt via Kronofogdens hemsida och det är viktigt att du är så noggrann som möjligt i beskrivningen av vad du vill ha tillbaka. När du lämnat in ansökan kommer Kronofogden att skicka ett brev till din granne. Grannen kan göra det du begär (vilket förefaller svårt), han kan skriva till Kronofogden och bestrida det (varvid du informeras och får avgöra om du vill gå till domstol) eller så kan din granne låta bli att höra av sig till Kronofogden. Hör han inte av sig meddelar Kronofogden ett beslut om att din bil ska lämnas ut. När du fått ett beslut om handräckning kan du begära att det verkställs. Verkställelse av beslutet kostar 600 kronor. Verkställelse innebär att Kronofogden kan gå in och hämta nycklar och bil och lämna över till dig.Sammanfattningsvis finns det ingen skyldighet för fastighetsägaren att lämna över dina nycklar, trots fullmakten. Ett alternativ kan vara att du tar hjälp av en jurist som företräder dig och kontaktar fastighetsägaren. Eftersom det saknas skyldighet att lämna över nycklarna är det däremot inte alls säkert att du når framgång den vägen.I praktiken är det fortfarande din granne som har dina nycklar och din bil. En väg för att få tillbaka den är därför att du vänder dig till Kronofogden och ansöker om vanlig handräckning. Du kan läsa mer på Kronofogdens hemsida om hur du ansöker om handräckning.Om du behöver vidare hjälp från en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Hur lång tid har jag på mig för att bestrida en faktura?

2021-01-06 i Fordringar
FRÅGA |Hur lång tid har jag på mig för att bestrida en faktura?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som utgångspunkt finns det ingen gräns för att kunna bestrida en faktura. Det är fullt tillåtet att bestrida fakturan även efter den förfallit till betalning.Med vänlig hälsning

Finns det en giltighetstid för ett skuldebrev?

2021-01-01 i Fordringar
FRÅGA |Giltighetstid för ett skuldebrev? Har ett gammalt där jag har en stor fordran.Med bästa hälsningar
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!När det gäller skuldebrev finns det ofta ett avtalat datum för när en skuld ska betalas. Om ett sådant inte finns har borgenären (långivaren) rätt att kräva betalning när den önskar och gäldenären (låntagaren) på samma sätt har rätt att betala fordran när den vill. Under förutsättning att giltighetstid inte har avtalats utgår inte heller sådan i skuldebrevet i sig (5 § skuldebrevslagen). Fordringar har dock en viss preskriptionstid som anges i preskriptionslagen. I normalfallet preskriberas en fordran tio år efter dess uppkomst, om inte preskriptionsavbrott sker. Om fordran däremot är gentemot en konsument gäller tre år (2 § preskriptionslagen). Preskriptionen innebär att borgenären förlorar sin rätt att kräva ut sin fordran. Borgenären har dock fortfarande möjlighet att kvitta en preskriberad fordran och om gäldenären frivilligt betalar en sådan fordran betraktas den inte som en gåva (8 och 10 § preskriptionslagen). Ett preskriptionsavbrott kan exempelvis ske genom att borgenären skriftligen påminner gäldenären om fordran. Om ett preskriptionsavbrott sker löper en ny preskriptionstid efter avbrottet (5 och 6 § preskriptionslagen). Jag hoppas du fått svar på din fråga och önskar dig en god fortsättning på det nya året!Vänligen,

Indrivning av skuld som privatperson

2021-01-10 i Skuld
FRÅGA |Får jag som privatperson beslagta något fordon för indrivning av skuld hos ett företag som är skyldig mig pengar?
Hanna Törnsén Fredriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kort sagt, nej, du får inte beslagta ett företags fordon för indrivning av skulden. Du skulle i sådana fall kunna göra dig skyldig till egenmäktigt förfarande alt. tillgrepp av fortskaffningsmedel (se 8 kap. 7-8 §§ brottsbalken (BrB)) vilket innebär att du olovligen tar och brukar någon annans egendom utan avsikt att behålla eller sälja vidare egendomen. Om du däremot vill ha hjälp med att driva in skulden kan du vända dig till kronofogdemyndigheten (KFM) med en ansökan om betalningsföreläggande (se 2 § lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning). Hoppas detta besvarade din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Bästa hälsningar,

Kan man bestrida en regelrätt dröjsmålsräntefaktura?

2021-01-07 i Fordringar
FRÅGA |Kan man bestrida en regelrätt dröjsmålsränte faktura ?
Martin Carleheden |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inga formella hinder mot att bestrida fakturor, vare sig det handlar om regelrätta eller regelvidriga fakturor.Med vänlig hälsning!

Kan man köpa en bostadsrätt under en pågående skuldsanering?

2021-01-02 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej.jag undrar om jag kan köpa en bostadsrätt när jag är i en pågående skuldsanering?
Line Skaugrud Landevik |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att besvara din fråga kommer jag använda mig av skuldsaneringslagen och utsökningsbalken.Verkan av en skuldsaneringEn person kan beviljas skuldsanering om denne har blivit så svårt skuldsatt att denne inte på egen hand kan betala av skulderna inom en överskådlig framtid (7 § skuldsaneringslagen).När en skuldsanering genomförs bestäms och fastställs en betalningsplan för gäldenären. Betalningsplanens längd ska vara fem år, om det inte finns beaktansvärda skäl för att bestämma en kortare tid (34 § skuldsaneringslagen). Genom skuldsaneringen befrias gäldenären från ansvar för betalning av de skulder som omfattas av skuldsaneringen i den utsträckning som dessa sätts ned (47 § skuldsaneringslagen).Skulle du som är i en pågående skuldsanering, köpa en bostadsrätt och således beviljas bolån och därefter inte kunna betala av lånet, kommer skulden alltså inte omfattas av skuldsaneringen. Det innebär alltså att den nyuppkomna skulden för bostadsrätten behöver betalas fullt ut och skulle du vara oförmögen att göra detta kan Kronofogden exempelvis besluta om löneutmätning för den skulden (se 7 kap. 4 § utsökningsbalken). Detta kan i sin tur försvåra dina möjligheter att följa skuldsaneringens betalningsplan. Risken med detta är att fordringsägarna kan kräva att skuldsaneringen avbryts vilket i så fall gör att du är tillbaka med din "grundskuld".Att beviljas bolån under en pågående skuldsanering är dessutom relativt svårt hos de mer "traditionella" bankerna. Bankerna har med en rad olika faktorer som spelar in i deras beslut om att bevilja ett bolån eller inte, däribland din inkomst och ditt skuldläge. Det innebär alltså att bankerna gör en bedömning av din kreditvärdighet. De tittar på huruvida du kommer klara av att betala kostnaderna som lånet medför, dvs ränta och amorteringar. Många långivare ser negativt på faktorer så som kreditupplysningar och skuldsaneringar eftersom detta oftast är indikationer på att du som låntagare inte kommer kunna betala av ditt lån.SammanfattningFör att besvara din fråga så kan kan det högst troligt bli svårt för dig att köpa en bostadsrätt under din pågående skuldsanering. När skuldsaneringen däremot är avklarad och du är skuldfri kan du ta ett lån, så länge du vet med dig att du kan betala tillbaka det. Däremot kan du även då fortsatt stöta på svårigheter med att beviljas ett lån, om du t.ex. ansöker för tidigt efter att skuldsaneringen avslutats. De flesta banker tar som sagt med i bedömningen hur bra du är på att betala tillbaka eller inte baserat på din kreditvärdighet.Jag hoppas du fick svar på din fråga.God fortsättning!Vänligen,

Att skriva på ett enkelt skuldebrev

2020-12-31 i Fordringar
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga angående skuldebrev. Det är nämligen så att en nära familjemedlem till mig är skyldig mig pengar, men av olika skäl har hen inte kunnat betala tillbaka pengarna. Dock har hen nu förklarat att vi båda ska skriva på ett enkelt skuldebrev som sedan ska kunna visas upp för banken som ett bevis på att pengarna ska betalas ut till mig.Jag förstår inte riktigt själv om personen ifråga menar att hen ska låna pengar av en bank för att betala tillbaka till mig och att skuldebrevet är ett bevis till banken hen lånar av, att lånet är för att tillbaka ett annat lån, och att det då kanske är möjligt att låna den summan pengar (Då jag vet att hen har problem med att ta lån). Eller om hen menar att det är ett bevis på att hen är skyldig mig pengar som jag personligen kan visa upp för banken och då få pengarna utbetalda.Jag har då några frågor kring detta då jag tycker det låter lite "sketchy" och jag vet av erfarenhet att det inte alltid blir som bestämt. Först och främst, är detta möjligt om det är ett enkelt skuldebrev? Vad ska jag tänka på om jag skulle skriva på skuldebrevet? Finns det några risker jag tar?Förstår om det är en rörig fråga men har försökt vara så tydlig som möjligt. Tack så mycket på förhand!
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om skuldebrev finns i lag om skuldebrev (SkbrL).Ett skuldebrev är en skriftlig handling som innehåller en utfästelse om att betala ett visst penningbelopp. Ett enkelt skuldebrev är ställt till viss man (26 § första stycket SkbrL). Om det framgår av skuldebrevet att betalning ska ske till en specifik namngiven person är det fråga om ett enkelt skuldebrev. Det är därför viktigt att det tydligt framgår av skuldebrevet vem som är låntagare och vem som är långivare. Om ett skuldebrev utfärdas är den betalningsskyldige bunden till utfästelsen (1 § SkbrL). Att avtal ska hållas är också en grundläggande princip inom civilrätten.Att utfärda ett skuldebrev kan vara fördelaktigt eftersom det är ett bevis på att en skuld existerar. Du som fordringsägare kan därför använda skuldebrevet för att driva in pengar från den betalningsskyldige hos Kronofogdemyndigheten. Att utfärda ett skuldebrev kan därför vara till fördel för dig. Det kan annars vara svårt att bevisa att en skuld finns.Att den betalningsskyldige visar upp ett enkelt skuldebrev till en tredje part (till exempel en bank) kommer inte att påverka den betalningsskyldiges förmåga att ta ett lån. Det skulle möjligen endast vara ett bevis på varför en part skulle behöva ta ett lån.Det är viktigt att du som fordringsägare har skuldebrevet i din besittning så att det inte förstörs eller kommer bort. Innan du skriver på ett skuldebrev är det viktigt att läsa igenom villkoren. Om skuldebrevet avser en större summa pengar kan det vara bra att få hjälp av en skicklig jurist så att allt går rätt till. Du kan boka tid med vår juristbyrå här. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,