Har du rätt att invända att du redan har betalat av delar av ett lån och finns det lagstöd för detta?

2021-04-09 i Fordringar
FRÅGA |Hej!Finns det någon lag som reglerar att en låntagare har rätt att invända att man redan betalat 3/4 av lånet, i det fall långivaren (vid avbetalningsköp mellan två privatpersoner) kräver av en att betala hela lånet igen ?
Erika Björnfors |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att det är samma låntagare och långivare nu, som när lånet togs. Den som gav lånet till dig har alltså inte överlåtit lånet på en annan låntagare, då hade skuldebrevslagen dock blivit aktuell. Det finns ingen specifik lag eller lagbestämmelseDet finns inte någon specifik lag som anger att du som låntagare har rätt att invända att du redan har betalat när lånet inte har blivit överlåtet och att det därmed rör sig om samma långivare och låntagare.Avtalsrätten och avtalet gällerÄven om det inte finns någon specifik lag som anger att du har rätt att invända att du redan har betalat ¾ av lånet, så har du fortfarande rätt att invända. Detta eftersom det finns ett avtal mellan dig och långivaren som är bindande, och det bör även stå i avtalet hur mycket som du har fått låna. När du betalar tillbaka delar av lånet så förlorar långivaren rätten att kräva dig på den summa som du redan har betalat. Du har alltså rätt att invända att du redan har betalat utifrån avtalsrätten. Du ska inte behöva betala tillbaka mer än vad du och långivaren har kommit överens om och du ska alltså inte behöva betala av hela lånet igen. Dröjsmålsränta kan dock tillkomma även om du och långivaren inte har avtalat om detta (räntelagen 1 och 2 §).Om långivaren går vidare med ett betalningsföreläggandeDet ska dock poängteras att även om du har rätt att invända att du redan har betalat, så kan det bli en bevisfråga att du har betalat. Långivaren kanske ändå går vidare och ansöker om ett betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Ifall långivaren går vidare och ansöker om ett betalningsföreläggande så ska du bestrida detta. Du kan då visa att du har betalat ¾ av lånet genom att exempelvis leta fram kontoutdrag för de betalningar som du har gjort. Långivaren bör då inse att det inte är värt att överlämna målet till domstol och då avslutar Kronofogden ärendet.Sammanfattning och vad ska du göra nu?Det finns ingen lag eller lagbestämmelse som anger att du har rätt att invända att du redan har betalat. Däremot har du rätt att invända på grund av att det finns ett avtal mellan dig och långivaren. Du har rätt att inte betala mer än vad du och långivaren har kommit överens om. Du bör därmed i första hand visa långivaren de kontoutdragen för betalningarna som du har gjort så att långivaren inser att du faktiskt har betalat av ¾ av lånet. Ifall långivaren ändå går vidare och ansöker om betalningsföreläggande, så bör du även här framföra de bevis som finns för att du faktiskt har betalat och målet kommer inte gå vidare till domstol om långivaren inte begär detta.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!Med vänlig hälsning,

Gäller en kreditfaktura som skickats efter att bolaget gått i konkurs?

2021-04-06 i Konkurs
FRÅGA |Hej Vi undra om en kreditfaktura gäller som vi skickat efter bolaget gått i konkurs ? Med vänlig hälsning,
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar frågan som att ni har skickat en kreditfaktura till ett företag som gått i konkurs och nu undrar ni om den kan göras gällande i konkursen.Endast fordringar som har uppkommit innan konkursbeslutet meddelades får göras gällande i en konkurs (5 kap. 1 § första stycket KonkL). Avgörande blir därför om fordran uppkommit innan beslutet om konkurs meddelades. Ni skriver att det är fråga om en "kreditfaktura". En faktura är att likställa med ett kvitto eller ett krav på betalning. När en faktura skickas eller når den betalningsskyldige är inte det som avgör tidpunkten för fordrans uppkomst. När en fordran ska anses ha uppkommit beror på omständigheterna i det enskilda fallet. När det är fråga om en kredit är det sannolikt att fordran uppstod i samband med att kreditavtalet ingicks. Dessutom får en fordran göras gällande i en konkurs även om den inte är förfallen till betalning (5 kap. 1 § andra stycket KonkL). Om kreditavtalet slöts innan konkursbeslutet meddelades får fordran göras gällande i konkursen.Om konkursen avskrivs eller att utdelningsförslaget fastställts kan inte fordran göras gällande eftersom konkursen anses avslutad.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Gemensamt lån som står på makan

2021-04-05 i Skuld
FRÅGA |Gemensamt lån som står på makan
Hanna Rosenqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!För att kunna besvara din fråga behöver vi lite mer information än du har angett. Du är välkommen att skriva en till gratisfråga här på webben om det är något mer du undrar över. Du kan också boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00-16.00Hoppas att du får svar på din fråga!Vänligen,

Upprätta nytt skuldebrev

2021-03-31 i Skuld
FRÅGA |Hej! Jag har ett befintligt skuldebrev som skrevs i samband med köp av bostadsrätt. Min sambo lånade då lite över 200.000:- för en insats till vår gemensamma bostaden av mig. Nu har vi sålt denna bostad och köpt en ny och skulden är densamma. Måste jag då gå till en advokat för att skriva ett nytt skuldebrev för den ny bostaden?
Sara Hrnic |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det finns inga regler som säger att ni måste upprätta något nytt skuldebrev. Så länge skulden är densamma är det inga problem för er att behålla det först upprättade skuldebrevet. Jag hoppas detta besvarade din fråga, om inte får ni gärna höra av er till oss igen!

Kan kronofogden utmäta skatteåterbäringen, även om man lever under existensminimum?

2021-04-09 i Utmätning
FRÅGA |Hej Jag undrar ifall kronofogden kan ta min skatteåterbäring när jag har en inkomst som redan ligger under existensminimum? Jag pluggar och I maj får jag ut ca. 2000 kronor från CSN, så utan pengarna från skatten har jag varken råd med mat till mina barn, eller hyra och andra räkningar. Får de ändå lov att utmäta skatteåterbäringen?
Hilma Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du undrar om kronofogden kan göra en utmätning på din skatteåterbäring, även om du just nu ligger under existensminimum.Tillgångar som kan utmätasRegler om vad kronofogden kan utmäta finns i utsökningsbalken, förkortad UB.Vi utmätning bör i första hand tas i anspråk sådana tillgångar som kan användas till fordringens betalning med minsta kostnad, förlust eller annan olägenhet för gäldenären (4 kap. 3 § 2 stycket UB). Detta betyder att kronofogden kommer först och främst göra en utmätning av pengar, om detta finns tillgängligt. UndantagKronofogden kan dock inte ta alla pengar från exempelvis lön eller liknande. Det betyder att du fortfarande har rätt till att behålla det som kallas beneficium, vilket är både pengar och andra tillgångar som du behöver för att klara din försörjning (5 kap. 1 § UB). Denna summa ska även täcka det din familj behöver (5 kap. 2 § UB).Utmätning av skatteåterbäringAv skatteförfarandelagen, förkortad SFL, framgår dock att ovanstående regler om beneficium inte gäller skatteåterbäringen (71 kap. 3 § 3 stycket). Det betyder att kronofogden har rätt att använda din skatteåterbäring till att betala dina skulder hos dem.Du kan läsa mer om detta på kronofogdens hemsida: https://www.kronofogden.se/Skatteaterbaring.html SammanfattningKronofogden har rätt att ta din skatteåterbäring i anspråk för att betala av dina skulder, då denna inte är skyddad av beneficiereglerna.Jag hoppas att jag tolkat din fråga rätt och att du fått denna besvarad. Jag hoppas även att situationen för dig lättar!Om du har fler funderingar, är du alltid välkommen med dessa till oss på Lawline.Vänligen,

Får man kasta andras egendom?

2021-04-06 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Fd sambo flyttade i mellandagarna men lämnade kvar det mesta av sitt bohag. Jag har varit på henne ett flertal gånger utan någon större framgång. Hon har meddelat mej att hon har 3 månader på sig att hämta sina saker enligt lagen och kommer att ha hämta alla sina saker innan 1/4-21. Om hon inte har hämtat sina saker innan den 1/4 kan jag då räkna med att jag kan kasta det som är kvar utan att jag får problem.
Leo Pizarro Vargas |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först är det viktigt att konstatera att om ni har avtalat om något, t.ex. om ni kommer överens att om ägaren av egendomen inte kommer och hämtar egendomen så får du rätten att kasta egendomen är det okej. I Sverige råder det avtalsfrihet vilket leder till att det hade varit acceptabelt. Dock framkommer det inte riktigt i omständigheterna att detta är fallet. Om ni inte har avtalat om att du får kasta hennes egendom så kan det leda till att du begår en brottslig gärning om du bestämmer dig för att göra det utan ägaren tillåtelse. Brott som aktualiseras är olovligt förfogande (10 kap. 4 § brottsbalken) alternativt egenmäktig förfarande (8 kap. 8 § brottsbalken). Således kan du få problem om du kastar hennes egendom. Lösningen är att begära handräckning hos Kronofogden. Mer information om det hittar du här. SlutsatsKasta inte egendom som inte tillhör dig och gör en ansökan om handräckning hos kronofogden. Hoppas detta svarar på din fråga, har du ytterligare frågor och funderingar är det bara att kontakta Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Bristande kännedom lag om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik

2021-04-04 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |vem bestämmer om bristande kunskap är ursäktlig enligt lagen om tilläggsavgift i kollektivtrafik? Jag tycker jag påvisat i min överklagan att min bristande kunskap på alla fronter är ursäktlig och bör därför inte få någon tilläggsavgift. men istället för att ge mig ett rimligt svar så får jag bara ett standardbrev där det står att avgiften står fast och att det är resenärens eget ansvar. Hur kan jag hävda bristande kunskap om dom struntar i vad jag säger?
Elias Kröger |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Av förarbetena till lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik framgår när det ursäktande rekvisitet bristande kännedom om lokala förhållanden eller annan omständighet i 2 § samma lag är tillämpbart. Med bristande kännedom i 2 § avses enligt förarbetena exempelvis situationer där utländska personer är på besök och därför saknar kännedom om det biljettsystem som tillämpas i lokaltrafiken på orten, se prop 1976/77:11 s 14. Detta framgår även av rättsfallet NJA 2019 s 414.Önskvärt vore om du kunde kontakta den aktuella länstrafiken via telefon eller mail och lösa tvisten direkt med dem. Kommer ni inte överens och du inte betalar tilläggsavgiften finns risken att du blir föremål för ett betalningsföreläggande via Kronofogden. Bestrider du detta betalningsföreläggande är det möjligt att tvisten tas upp i tingsrätten.Förlorar du målet i tingsrätten behöver du betala motpartens rättegångskostnader. I tingsrätten hade det förmodligen rört sig om ett förenklat tvistemål enligt 1 kap 3 d § rättegångsbalken då beloppet som tvisten avser troligtvis inte uppgår till mer än hälften av ett prisbasbelopp. Vid ett förenklat tvistemål finns dock begränsningar för hur mycket man kan behöva betala för motpartens rättegångskostnader, se 18 kap 8 a § rättegångsbalken.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Hur gör man en sakägarförteckning?

2021-03-31 i Exekutiv försäljning
FRÅGA |Hej! Jag tycker att det är lite svårt att upprätta en sakägarförteckning. Det står oftast tydligt vad man ska ha med men inte varför och egentligen hur. Skulle ni kunna förklara det enkelt och lättläst? Hur vet man exakt vad som ska vara med och när är det en "block" sker exemplevis... Tacksam för svar.
Vilhelm Oxhammar |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline.Såsom jag förstått det vill du veta hur man upprättar en sakägarförteckning. Dessvärre är detta inte speciellt enkelt, men jag ska göra mitt bästa för att förklara hur du gör på ett så pedagogiskt sätt som möjligt. Vad är en sakägarförteckning och Vad ska tas med?En sakägarförteckning är i grund och botten en lista över vilka rättsliga belastningar en fastighet har. Med detta menas främst säkerhetsrätter, såsom panträtter, men även sådant som servitut inräknas. En sakägarförteckning ska upprättas vid exekutiv försäljning av en fastighet enl. 12:24 UB. Den syftar i grund och botten till att bestämma vilka som kommer att få betalt när fastigheten säljs. Enl. 12:25 UB ska förutom exekutionsfordringen tas upp fordringar som är förenade med förmånsrätt enl. 6 § p. 1 eller 7 § p. 1 eller 2 FRL och som förfaller till betalning senast dagen då fördelningssammanträdet ska äga rum. 6 § FRL avser s.k. reallaster, vilket innebär att ägaren av en fastighet har en skyldighet att fullgöra vissa prestationer. Exempel på reallaster är fordran på grund av fastighetsbildning enligt lagen (1970:990) om förmånsrätt för fordran på grund av fastighetsbildning och fordran som debiterats av samfällighet (se lagen [1973:1152] om förmånsrätt för fordringar enligt lagen [1973:1150] om förvaltning av samfällighet). 7 § FRL rör tomträtter, vilket jag antar inte är relevant i ditt fall, då jag förutsätter det vara en fastighet. Vidare ska fordran som är förenad med panträtt tas upp. Nyttjanderätter och servitut som är inskrivna och grundar sig på skriftlig handling eller avser hyra av en bostadslägenhet i en fastighet, som är taxerad som hyreshusenhet om hyresgästen har tillträtt lägenheten, ska också tas upp. Slutligen ska förrättningskostnaderna tas upp och om fastigheten hör till ett konkursbo ska arvode och annan kostnad för förvaltningen tas upp.Vilken ordning ska saker och ting tas upp?Enl. 12:26 UB ska fordringar tas upp efter det företräde som gäller enl. lag och ränta och annan biförpliktelse ska tas upp före fordringens kapitalbelopp. Förrättningskostnaderna tas upp ovanför exekutionsfordringen. Enl. lag (17:6 JB) gäller att fordringar och rättigheter ställs upp inom sina respektive kategorier efter ålder. Om rättigheter (T.ex. en nyttjanderätt) är inskrivna tidigare eller samtidigt som en inteckning (t.ex. en panträtt) tas rättigheten upp ovanför inteckningen. Ett "Block" som du skrev i din fråga, sker när två eller fler pantbrev har samma företrädesrätt i förteckningen, d.v.s. kommer efter varandra, enl. 6:3 st. 2 JB. Då slår man ihop dessa och behandlar dem som ett och samma pantbrev.Svar: Ett försök till en enkel ordning och mallJag kommer nu försöka mig på att konkretisera ned jag skrivit ovan genom en "innehållsförteckning" och en sammanfattande regelgenomgång av ordningen.Innehållsförteckning, Ta upp: Exekutionsfordran (om sådan finns)Reallaster,Panträtter,Nyttjanderätter och servitut,Förrättningskostnader,Om fastigheten tillhör ett konkursbo, konkursförvaltarens arvode och annan kostnad för fastighetens förvaltning.Ordningen: Utgångspunkten är att alla rättigheter och nyttjanderätter tas upp i kronologisk ordning, där äldst hamnar högst upp och nyast längst ned (Observera att vad det gäller pant, är det pantbrevets ålder, och inte själva lånet, som är avgörande).Om det finns en exekutionsfordring, d.v.s. den fordring som den som begär utmätning har, skall förrättningskostnaderna tas upp precis ovanför denna fordring. Om det är konkursförvaltare i en konkurs som begär försäljning, upptas förrättningskostnaderna högst upp.Ägarhypotek, som är det som finns kvar i pantens värde när fordran har blivit täckt, tas upp direkt efter pantbrevet det var knutet till. Alla pantbrev som finns i fastigheten men som inte är belånade är ägarhypotek.Andrahandspanthavarens rätt tas upp direkt efter förstahandspanthavarens.Detta är ett mycket komplicerat rättsområde. Jag råder er att konsultera en jurist på området för att göra detta ordentligt. Utöver detta finns det nämligen flertalet regler kring själva försäljningen som måste beaktas. Jag hoppas dock att jag har hjälpt till lite mer er fråga och är det någonting som ni behöver hjälp med vidare är det bara att återkomma till oss på Lawline.