Preskriptionstid för skadestånd

2020-07-27 i Preskription
FRÅGA |Kan man kräva skadestånd / försäkringspengar för något som hände för flera år sedan?
Paulina Asplund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Både skadestånd och rätten till försäkringspengar är fordringar som enligt huvudregeln preskriberas efter tio år enligt 2 § preskriptionslagen. Denna huvudregel kan sedan justeras något beroende på vilken situation du befinner dig i, jag går därför nedan igenom alternativ som kan vara aktuella för dig.Utomobligatoriskt skadestånd Detta är den typ av skadestånd som utgår när inget kontrakt mellan skadelidande och skadevållande finns, dvs att någon skadar dig eller din egendom utan att det finns något avtalsförhållande mellan er. I dessa fall gäller att preskriptionstiden på tio år räknas från och med den skadegörande handlingen. Inomobligatoriskt skadeståndOm det gäller ett skadestånd som grundar sig på avtal räknas preskriptionstiden från avtalets ingående. Dvs. om du ingick ett avtal med någon den 1 januari 2020 som sedan grundar rätt för dig att kräva skadestånd, exempelvis för att jobbet som ni avtalat om inte utförts ordentligt, så går tiden för detta ut den 1 januari 2030. Vid brottOm det är fråga om skadestånd pga. brott gäller särskilda regler enligt 3 § preskriptionslagen som innebär att tiden för preskription kan förlängas. Denna typ av skadestånd preskriberas inte förrän själva brottet preskriberas enligt de regler som finns i 35 kap brottsbalken (BrB). Detta innebär att preskriptionstiden i dessa fall är minst tio år men att den kan bli längre vid särskilt allvarliga brott. I ditt fallEftersom jag inte riktigt vet vilken situation du befinner dig i kan jag inte säga exakt vad som gäller i ditt fall. Huvudregeln är dock, både gällande skadestånd och försäkringspengar, att preskriptionstiden är tio år. Om du vill ha ett närmare svar på vad som gäller för dig är du välkommen att kontakta oss igen med mer information! Med vänliga hälsningar

Konstanta preskriptionsavbrott

2020-07-25 i Preskription
FRÅGA |Hej om man har en skuld till incasso bolag... skulden är från 1992 och jag har aldrig varit i kontakt med dom..har dock fått hem brev i olika omgångar om att betala eller höra av mig. Men har aldrig varit i kontakt med incasso. Kan dom köra på i evigheter med att skicka kravbrev?Tack
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras av preskriptionslagen (PreskL).PreskL:s bestämmelser gäller i den mån inte annat föreskrivits, exempelvis i annan lag eller i överenskommelse mellan parterna (1 § första stycket PreskL).Preskriptionstiden när ett inkassobolag har en fordran gentemot en konsument är i regel tre år (2 § andra stycket PreskL).Preskriptionstiden kan dock avbrytas, exempelvis genom att skicka kravbrev (5 § PreskL). Vid preskriptionsavbrott börjar en ny tid att löpa (6 § PreskL).Det finns ingen regel om hur många gånger man kan avbryta preskriptionstiden. Har inkassobolaget utan något undantag skickat kravbreven inom tre år från varandra är således fordran fortfarande inte preskriberad, och den kommer heller inte att preskriberas så länge preskriptionstiden gång på gång avbryts i tid.Vänligen,

Kan en arbetsgivare kräva tillbaka misstagsbetalningar?

2020-07-24 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag fick en felaktig utbetalning av mitt jobb i November förra året (2019), i samband med att jag sjukskrev mig. Jag antog då att beloppet var från försäkringskassan, och levde på pengarna, samt betalade tillbaka mindre lån som jag fått av kompisar, när jag praktiserade. Nu, ca 8 mån efter, mailar arbetsgivaren och skriver att jag antingen måste göra upp en återbetalningsplan med dem innan augusti, eller hamna hos kronofogden.Så mina funderingar är, vad har jag för rättigheter? Jag anser att jag spenderade pengarna i god tro.Är jag skyldig att betala tillbaka summan (är sjukskriven, så jag har inte mycket svängrum redan som det är). Kan jag bestrida kronofogden?Hoppas det inte var för många frågorTacksam för svar
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det du beskriver är en så kallad misstagsbetalning från din arbetsgivare och behandlas enligt principen condictio indebiti.Vad innebär principen om condictio indebiti?Det finns inget lagrum som beskriver principen om condictio indebiti, utan principen är en allmän civilrättslig princip. Principen innebär att den som fått ta emot en felaktig betalning ska återbära summan till den rättmätige ägaren.Finns det undantag från principen om condictio indebiti?Huvudregeln är att mottagaren av ett belopp ska betala tillbaka. Undantag från denna huvudregel finns:Om mottagaren är i god tro, det vill säga att mottagaren är omedveten om att betalningen är felaktig, och mottagaren har inrättat sig efter betalningen vilket typiskt sätt är att pengarna har förbrukats. Hänsyn ska också tas till partsförhållandet, till exempel har privatpersoner anledning att tro att överföringar från en bank är riktiga och korrekta. En annan faktor är betalarens passivitet, ju längre tid den felaktiga parten inte uppmärksammar den felaktiga betalningen desto mer kan mottagaren befinna sig i god tro och rätta sig efter betalningen.I ett rättsfall från Högsta domstolen (HD), NJA 2001 s. 353, hade ett försäkringsbolag gjort en misstagsbetalning till ett företag. Försäkringsbolaget krävde tillbaka pengarna från mottagaren efter 9 månaders passivitet. HD ansåg att försäkringsbolaget inte kunde kräva tillbaka misstagsbetalningen från mottagaren. Detta berodde på att mottagaren hade varit i god tro under hela tiden, inrättat sig efter betalningen samt att försäkringsbolaget hade varit passivt under 9 månader.Kan man bestrida ett betalningsföreläggande från Kronofogden och invända att det föreligger ett undantag till condicitio indebiti?Om svaranden (den som ansökan om betalningsföreläggande riktar sig emot) vill bestrida ett betalningsföreläggande ska den svarande göra det skriftligen (31 § BfL). Vid en sådan invändning går det att hänvisa till undantaget till condictio indebiti och förklara vilka omständigheter som gör att undantaget till principen är tillämpligt. RekommendationUtifrån den information som framgår i din fråga är det svårt att göra en fullständig bedömning. Det går att tolka informationen som att du har du varit i god tro och förbrukat pengarna, vilket gör att du inte är återbetalningsskyldig enligt undantaget till principen om condicitio indebiti. Men det är svårt att bedöma huruvida du har befunnit dig i god tro. Kanske var beloppet från din arbetsgivare så stort att du borde ha förstått att det var en misstagsbetalning och att det inte kom från Försäkringskassan. Om du hade skäl att misstänka att utbetalningen var felaktig har du inte varit i god tro även om du har inrättat dig efter betalningen. Om du har varit i god tro kan du argumentera för att det var 8 månader sedan misstagsbetalningen gjordes. Arbetsgivarens passivitet spelar också roll i bedömningen. Ju längre tid arbetsgivaren väntar med att framföra krav, ju mer kan mottagaren befinna sig i god tro och inrätta sig efter betalningen. Det krävs dock att mottagaren har haft god tro från början. Det finns inga tydliga tidsgränser, men HD har i ett fall bedömt att ett försäkringsbolag inte kunde kräva tillbaka en misstagsbetalning efter 9 månaders passivitet.För att slippa ett eventuellt betalningsföreläggande går det att avtala om en återbetalningsplan med din arbetsgivare. Detta är ett alternativ om du inte har varit i god tro. Om du däremot anser att du har befunnit dig i god tro rekommenderar jag dig att inte gå med på en betalningsplan.Om du får ett betalningsföreläggande från Kronofogden kan du skriftligen bestrida kravet och ange att det föreligger en situation gällande condictio indebiti och att du i god tro har inrättat dig efter betalningen. Du kan i din invändning förklara vilka omständigheter som pekar på att det föreligger god tro och peka på arbetsgivarens passivitet.Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Hur kan man driva in hyra från en hyresgäst som slutat betala hyran?

2020-07-21 i Skuld
FRÅGA |Hej Vi har en fatighet som vi hyr ut, det är en bilverkstad. Hyresgästen har en kontrakt på 3 år. Nu vill inte hyresgästen betala hyran.Hur går vi vidare?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar det som att din nuvarande hyresgäst har skrivit på ett avtal med en löptid om 3 år men har nu i förtid bestämt sig för att sluta betala hyra. Jag kommer redogöra för vad det innebär att ingå ett avtal samt hur du kan kräva in din hyra. Din fråga regleras i avtalslagen (avtl) samt lagen om betalnignsföreläggande och handräckning (BFH). Vad innebär det att ingå ett hyresavtal? Den som ingår ett hyresavtal är bunden att följa avtalet enligt de förpliktelser som avtalet föreskriver. Det följer av principen om att avtal ska hållas (1 § avtl). Om avtalet löper 3 år utan rätt till uppsägning i förtid ska hyresgästen enligt huvudregel betala hyran under hela perioden. Jag känner inte till exakt vad som står i ert avtal men om hyresgästen önskar att säga upp kontraktet gäller de villkor ni kommit överens om. Hur kan du driva in din hyra?Mellan dig och din hyresgäst har det uppstått en fordran där du har egenskapen av borgenär och hyresgästen är gäldenär. Det påtryckningsmedel du kan tillgripa är att ansöka om betalningsföreläggande (2 § första stycket BFH). Sådan ansökan ska innehålla ett krav (beloppet), grund för kravet (hyresavtalet) samt eventuell önskad ränta (9 -11 § BFH). Ärendet prövas av kronofogden (1 § BFH) som även meddelar ett utslag om ärendet inte bestrids av gäldenären (42 § BFH). Så fort utslag meddelas verkställs en utmätning (2 kap. 1 § tredje stycket UB). Utmätning innebär att gäldenärens egendom tas i beslag av kronofogden för att säkerställa betalning för ditt anspråk samt de kostnader som förfarandet medför. Om gäldenären är på obestånd och inte kan betala kan det hela rendera i ett konkursförfarande. SlutsatsDin hyresgäst ska alltså införliva sina förpliktelser enligt hyresavtalet, bla betala hyra och respektera eventuella uppsägningsregler. För att driva in din fordran kan du vända dig till kronofogdemyndigheten och ansöka om ett betalningsföreläggande. Hoppas du fick svar på din råga, MVH

Återbetalning av lån

2020-07-27 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |jag lånade min systers man 135 tusen kroner och han vägrade bettala tulbacka och hag har söktte honom via kronfogden han erskenr inte jag vill gå till domstol med han kan ni hjälpa mig skriva ett brev till domstol
Elin Giding |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag antar att du tidigare ansökt om betalningsföreläggande via kronofogden men att din systers man bestridit detta och du nu vill gå vidare till domstol. Om du vill ta det vidare ska du skriftligen meddela kronofogden om att du vill få målet överlämnat till tingsrätten. Då det är du som har bevisbördan för att han har en skuld till dig ska du även lämna in bevis för detta (ex ett avtal) och övriga omständigheter i målet. För att få hjälp med detta skulle jag råda dig att kontakta våra jurister på Lawline här för att boka en tid. Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen vid fler frågor.Med vänlig hälsning

ska min föredetta sambo stå för förvaltningskostnader och lånekostnader vi har haft för gemensamma lån och fastighet?

2020-07-24 i Fordringar
FRÅGA |Hej!Jag och min före detta har separerat för 12 månader sedan, vi äger en fastighet tillsammans som jag fåttbetala kostnaden för fram tills nu då den är såld för 2.8 milj.Min fråga är om hon ska kompensera mig för mina utlägg på vår gemensamma fastighet som vi ägde 50/50samt våra gemensamma Blancolån. Vi var inte gifta, bara sambo.Skulder Vitån 6:21 Wictor kostnad 12 mån sedan separation.Wictor betalt själv Sparbanken Nord bolån 1 755 250 37 344Sparbanken Nord bolån 192 000 71 256Komplett bank 495 845 73 500Nordax 288 159 44 976Wasa Kredit skåp 25000 9332Folksam försäkring 13183Dolda fel försäkring 4500 4500 2 760 754 Tot: 254 091 Jennie kostnad 12 mån sedan separationSeven day lån 238 180 33 600 Renhållning 6:21 6000 Dolda fel försäkring 4500 Tot: 44 100
Binh Tran |Hejsan, Aktuell lagstiftning: samäganderättslagen och skuldebrevslagen.Kostnader för förvaltning av samägd egendom När två personer äger något gemensamt och inte är gifta så är samäganderättslagen tillämplig, detta gäller lös som fast egendom, se 1§ samäganderättslagen. I 15§ samäganderättslagen står det att både står för förvaltningen av fastigheten och de kostnader som uppkommer på grund av förvaltning ska delas i förhållande till deras ägande i fastigheten. Om ni äger 50% var så ska ni därför stå för 50% av förvaltningen av fastigheten. Kostnader för lån När det gäller lånen så står ni både för detta och är solidariskt ansvariga för att lånen betalas om inget annat står på lånet, se 2§ skuldebrevslagen. Om den ena betalar mer än den andra så har den ena så kallad regressrätt mot den andra, se andra stycket samma paragraf. Det innebär att om du betalar mer än henne för ett lån så kan du begära detta belopp från henne om inget har avtalats mellan er. SammanfattningSvaret är ja, du kan begära att hon betalar 50% av de kostnader du har haft på er gemensamma lån och fastighet om inte ni har avtalat om något annat. Om ni har gemensamt har betalat 298 191 (44 100 + 254 091) så ska ni både egentligen ha betalar 149 096 kr (298 181/2) var för lånen samt fastighet. Hon ska alltså ge dig 104 996 kr, gör hon detta så har ni gemensamt betalat lika mycket var. Detta kan lätt göras genom att du får detta belopp från den eventuella vinsten ni gör på fastigheten (efter skatt). Jag hoppas jag har kunnat svara på din fråga, har du följdfrågor är du välkommen att höra av dig till binh.tran@lawline.se. vänligen,

Kan kronofogden göra utmätning i en lägenhet som de står skrivna på?

2020-07-21 i Utmätning
FRÅGA |Kan kronofogden göra utmätning i min lägenhet om mina vänner skriver sig hos mig? De har ärenden hos kronofogden.
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar din fråga som att du undrar om dina saker i din lägenhet kan riskeras att utmätas om dina skuldsatta vänner skriver sig i din lägenhet. För att svara på din fråga kommer jag redogöra för vilken egendom som får utmätas. Din fråga regleras i utsökningsbalken (UB). Vilken egendom får utmätas?Lös egendom får utmätas och främst ska sådan egendom utmätas som beräknas medföra minsta möjliga kostnad för utmätning. Dessutom ska egendomen ha ett marknadsvärde och kan användas för att betala den förfallna skulden (4 kapitlet. 3 § UB). Om dina vänner skriver sig i din lägenhet får kronofogden bereda sig tillträde i syfte av att utmäta egendom som tillhör gäldenären (4 kapitlet. 17 § UB). Om ni bor tillsammans kan det vara så att ni har egendomen i gemensam besittning, i så fall kan egendomen utmätas för motsvarande vilken andel din vän har i egendomen. SlutsatsUtmätningen kommer alltså ske i din lägenhet om dina vänner skriver sig där. Din egendomen som du har i lägenheten kan inte utmätas, men det kan vara besvärligt att ha kronofogden springandes hemma. Hoppas du fick svar på din fråga, mvh

Från när räknas ränta på skadestånd pga brott och hur beräknas den?

2020-07-20 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |HeyEn person rånade mina pengar från min bank konto år 2007 och hon kommer att få rättegång den 24 september I år 2020.Det finns hennes videoar och allt bevis på samma tid och datum. Eventuellt kommer hon att kännas skyldig.Jag vill veta hur många procent ränta jag får på 14800:- från år 2007Också hur mycket det blir nu efter många år.Räknar domstolen räntan från år 2007 eller efter domen?Tack
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Inledningsvis kan nämnas att den räntefot som belöper på ditt skadestånd står angivet i domen och brukar stå angivet som "skadestånd x kr jämte ränta". Jag kommer i mitt svar gå in på lite hur den beräkningen kan se ut enligt räntelagen (RänteL). Vilken ränta belöper på skadestånd och från när beräknas den?För ränta som belöper på skadestånd ska ränta betalas trettio dagar från den dagen som stämningsansökan blev delgiven motparten (4 § tredje stycket RänteL). Om skadan har orsakats av skadevållaren genom uppsåtligt brott ska ränta betalas från dagen då skadan uppkom (4 § femte stycket RänteL). Ränta beräknas enligt 6 § RänteL med tillägg på 8 procentenheter enl. 6 § RänteL är räntan för ditt belopp 7,5 %. Din räntesats kan alltså avvika men du ser vilken räntefot du ska använda i domen. Beräkningen i ditt fallJag utgår från denna formel: (kvarvarande skuld * räntesats+1)^ (antal år) = skuldens värde. Om vi utgår från den räntefoten jag nämnt ovan är ditt skadestånd idag värt cirka: 37 894 Kr (varav 23 094 Kr utgör ränta). SlutsatsRäntan beräknas alltså från det att brottet skett. Hoppas du fick svar på din fråga,MVH