Juridiska personers ägares ansvar efter konkurs.

2006-10-24 i Konkurs
FRÅGA |När borgenärer av olika slag fått göra förluster, tex i en konkurs eller i ett ackord, så vill man kanske ställa någon till svars för gjorda förluster. Är det möjligt att kräva ut ansvar av ägare till juridiska personer?
Cornelia Svensson |Hej,Jag utgår här från att du menar delägare till sådana juridiska personer där ägarna inte har något personligt ansvar, t ex aktiebolag eller kommanditdelägare i ett kommanditbolag. (I annat fall har ägarnas personliga tillgångar redan använts för att täcka bolagets skulder)Att de inte är personligt ansvariga innebär just att de inte personligen ansvarar för bolagets skulder och förpliktelser. (Naturligtvis finns det undantag då t ex ägarna har försökt skaffa undan bolagets egendom etc. Detta skulle dock ha upptäckts i samband med en konkurs varför det inte blir aktuellt i detta fall).Besök gärna kronofogdens hemsida www.kronofogden.se för mer information om verkan av konkurser och ackord.Med vänliga hälsningar

Skuldsanering

2006-10-30 i Skuldsanering
FRÅGA |Hur mycket skulder måste man ha om man vill ha en skuldsanering? Eftersom jag väntat på ett utlåtande från CSN har räkningarna hopat sig och jag ha ingen chans att kunna betala tillbaka allt. rör sig nog om 20000 i princip.
Ellen Sederholm |Hej!Skuldsanering är sista utväg som beviljas ett fåtal antal personer varje år som anses mycket svårt skuldsatta.Enligt 4 § skuldsaneringslagen se http://www.doman.com, krävs för att skuldsanering ska beviljas att den som är skuldsatt inte kan antas ha förmåga att betala tillbaka sina skulder inom överskådlig tid, och att det är skäligt med hänsyn till den skuldsattes personliga och ekonomiska förhållanden i övrigt. Man ska vidare särskilt beakta skuldernas ålder, omsändigheterna vid deras tillkomst, de ansträngningar den skuldsatte har gjort för att betala tillbaka och på egen hand försöka nå en uppgörelse med långivaren. Vid en samlad bedömning låter det inte troligt att en CSN skuld på 20000 kr skulle ge möjlighet till skuldsanering. Jag skulle istället råda dig att kontakta CSN, förklara din situation och be om att få upprätta en avbetalningplan.Mvh,

Condictio indebiti

2006-10-16 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Den 1:a april 2005 gick jag på semester från min anställning, i direkt anslutning gick jag sedan på föräldraledighet. Ett år in i min föräldraledighet bestämde jag mig för att jag inte ville återvända till mitt arbete och sa därför upp mig och min anställning avslutades 18 juli 2006. I går, 2a Oktober 2006 erhåller jag en faktura från min tidigare arbetsgivare med ett krav på 12000 kr för en, felaktigt utbetald lön i maj månad 2005. Jag har gått tillbaka och tittat på mina lönespecifikationer och på specifikationen för maj månad finns en post med lön, post för semestertillägg och avdrag för 12 dagars föräldraledighet. Detta var inget som jag funderade över vid utbetalningen utan förutsatte att allt var i sin ordning, dessutom var utbetalningen betydligt lägre än min normala månadslön. Under min föräldraledighet har jag fått utbetalningar från min arbetsgivare i form av inarbetat bonus, semesterersättning etc. Alltså har det funnit medel att korrigera en eventuell skuld med och jag har aldrig förstått att jag har legat på minus på mitt lönekonto, inte i min vildaste fantasi, utan snarare tvärtom har jag haft problem med att man inte räknat samman utbetald semester, kompledighet etc från min arbetsgivares sida. Dessutom har man inte sänt ut anställningsintyg etc och därför står jag idag utan inkomst då jag för tillfället är arbetssökande. Är det rimligt att de ställer ett återbetalningskrav till mig, för pengar som jag mottagit i god tro och använt till min försörjning och inte under några omständigheter har möjlighet att kunna betala tillbaka till min arbetsgivare som de dessutom haft möjlighet att korrigera och dessutom väntat i 18 månader med att meddela om? Jag har bestridit detta krav och väntar nu på besked från min tidigare arbetsgivare. Detta var min första fasta anställning och trots att jag granskat mina lönespecifikationer som förövrigt är väldigt svårlästa har jag aldrig ens anat att det skulle kunna vara fel. Kan de verkligen göra så här?
Magdalena Åhlberg |Hej!Det som hänt kallas med juridiska termer för ”condictio indebiti” (återkravsrätt). Det finns ingen lagreglering kring detta, men en del praxis. Huvudregeln i svensk rätt då någon gjort en utbetalning av misstag är att pengarna ska återgå till den som gjort utbetalningen. Det finns dock undantag. För det första ska mottagaren vara i god tro, dvs vara ovetande om att utbetalningen skett av misstag. Vidare krävs även att man ska ha ”inrättat sig” efter betalningen. Med detta menas oftast att man använt pengarna, men även i fall då pengarna funnits kvar hos mottagaren har man funnit att ingen återbetalning ska ske. Vid bedömningen tas även hänsyn till partsförhållandet, i ditt fall att du är privatperson, medan den som gjort betalningen är näringsidkare. Man ser även till hur lång tid som förflutit sen utbetalningen. Ju längre tid som gått, desto större anledning att vägra återkrav. Båda dessa bedömningsgrunder talar till din fördel. Om din fd arbetsgivare hävdar att du varit i ond tro, dvs måste ha insett att utbetalningen skett av misstag måste han bevisa detta. Jag har förstått att situationen att en arbetsgivare begär tillbaka för mkt utbetalad lön är ganska vanlig då det gäller fall av condictio indebiti. Vad jag förstår har man i ganska många av dessa fall sluppit betala tillbaka, så länge inte misstaget uppdagats direkt.Det är dock svårt för mig att lova något om utgången i ditt fall, men jag skulle tro att du har en bra chans att slippa betala. Mvhmvh

Kan man bli betalningsskyldig för inneboendes skulder?

2006-09-25 i Utmätning
FRÅGA |Jag bor i en hyresrätt och har nu en vän som inneboende p.g.a att han är allvarligt sjuk för tillfället och måste kunna få vila upp sig samt vara tillgänglig på telefon om hans läkare måste få tag på honom fort. Till saken hör att han har en smärre skuld hos kronofogden...och nu till min fråga: Kan fogden eller skattemyndigheten gå in och länsa mitt lönekonto p.g.a hans skuld och för att han är inneboende hos mig (vi är inte tillsammans utan bara bästa vänner)?.
Sara Edström |Enligt 4 kap 17 § utsökningsbalken får kronofogdemyndigheten i egenskap av exekutiv myndighet utmäta lös egendom som tillhör gäldenären (den skuldsatta personen). Det ska framgå att personen är ägare till egendomen. I 18 § framgår att gäldenären ska anses vara ägare till lös egendom som han har i sin besittning, om det inte framgår att egendomen tillhör någon annan.Ditt bankkkonto kan inte på något sätt kan tas i anspråk på grund av din kompis skulder. Att han är inneboende hos dig har ingen betydelse.

Hur får jag betalt? Betalningsföreläggande,konkurs?

2006-10-21 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej,Ett handelsbolag är skyldig mig 100000 för beställda varor. Misstänker att dem kanske går i konkurs om några månader. Vad jag ska göra? Gå till kronofogden först? Eller själv sätta dem i konkurs, de är skyldig fler pengar. Hur får jag snabbast tillbaka pengar och kan man göra något annat juridiskt för att vara säker på att få pengar?
Cornelia Svensson |Hej,Vad du bör göra beror helt på om bolaget är insolvent eller inte. Insolvens innebär att man ej kan betala sina skulder och att detta inte endast är tillfälligt. (Observera att ägare till handelsbolag är personligt ansvariga för bolagets skulder och att deras egendom kan tas i anspråk för att betala borgenärer.)Om bolaget är insolvent kan du ansöka hos tingsrätten (den tingsrätt där handelsbolaget finns) om att handelsbolaget ska försättas i konkurs. Om tingsrätten beslutar att försätta bolaget i konkurs kommer (lite förenklat) bolagets tillgångar att säljas för att kunna betala skulderna. Dock verkar det som du har en vanlig leverantörsfordran vilket innebär att din fordran är lågt prioriterad ( se http://lagen.nu/1970:979 ) vilket innebär att det finns en stor risk att du inte får ut alla dina pengar genom att bolaget försätts i konkurs. Det spelar ingen roll vem som ansöker om att bolaget skall försättas i konkurs, samma prioritet gäller ändå för fordringarna. Se hela konkurslagen http://lagen.nu/1987:672 .Om bolaget är solvent kan du ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden. Om detta utfaller till din fördel har du därmed en exekutionstitel och betalar inte bolaget kan du ansöka om utmätning vilket förenklat innebär att kronofogden säljer delar av bolagets tillgångar för att betala dig. Se lag om betalningsföreläggande http://lagen.nu/1990:746 och utsökningsbalken (reglerar utmätning) http://lagen.nu/1981:774 .Besök gärna kronofogdemyndighetens hemsida, www.kronofogden.se , för blanketter, kontaktuppgifter och mer information om såväl konkurser som betalningsföreläggande och utmätning.Med vänliga hälsningar

Villkor för ersättning vid försenat telefonabonnemang

2006-10-17 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag har nyligen flyttat mitt telefonabbonemang från mitt gamla till ett nytt, välkänt telebolag. Jag har betalat räkningen för detta i förskott, men de har fem dagar efter utlovat datum ännu inte kopplat in telefonen. Jag har skickat brev efter brev till dem, och de ignorerar bara ärendet. Vad ska jag göra? Är inte detta att betrakta som nåt slags kontraktsbrott?
Jonas Forsén |Hej.Enligt lagen om elektronisk kommunikation 5 kap. 15 § (se http://lagen.nu/2003:389) så är leverantören av tjänsten skyldig att i avtalet reglera villkoren för ersättning om tjänsten inte levereras enligt avtalet. Du hittar därför med stor sannolikhet svaret på din fråga i det avtal som du har ingått med din teleleverantör.Exempelvis så har Telia i sina allmäna villkor för fast telefoni en rätt till avdrag för tre månaders fast avgift (om ingenting annat avtalats) om tjänsten inte levererats i tid och detta beror på Telia (se Telias hemsida under Allmänna villkor för fast telefoni). Mitt råd är att du tittar på ditt avtal och försöker komma i kontakt med din leverantör på nytt. Mvh/

Återvinning till konkursbo

2006-10-17 i Återvinning
FRÅGA |vi är sambo och jag äger liten del av villan, nu ska vi göra ett gåvobrev till mig så att jag äger hälften dvs halva. Hur skyddad är jag i vid en ev bodelning, om hans företag kursar eller om han medvetet försätter sig i stor skuld? Kan min gåva ev återgå?
Anna Bergman |Hej!I en konkurs ska gäldenärens egendom ingå. För att en gäldenär inte ska kunna undanhålla egendom genom att t.ex ge bort den finns det i konkurslagen en del återvinningsregler som kan bli tillämpliga. Se 4 kapitlet http://lagen.nu/1987:672#K4.Du anses som närstående i och med att du är sambo. Därför kan gåvan gå åter om den har skett tre år före den dag då ansökningen om konkurs kom in till tingsrätten, se 4:6 KonkL. Detta sker om det inte kan visas att gäldenären, din sambo, har kvar annan utmätningsbar egendom som kan motsvara skulderna.Detta betyder att även om gåvan är sakrättsligt giltig så kan den ändå återgå till givaren om denne går i konkurs inom en viss tidsfrist. Med vänliga hälsningar,

Preskription av fordran

2006-10-01 i Preskription
FRÅGA |För snart fem år sedan blev jag avhyst från en andrahandslägenhet i Stockholm på grund av obetalda hyror, cirka en månad senare upprättade jag och hyresvärden ett skuldebrev där jag skrev under på att jag var skyldig pengar men det fanns inga uppgifter om framtida betalningar utan endast en bekräftelse på att jag var skyldig pengar.Hyresvärden gick till KFM med ärendet men eftersom han inte fick betalt via dom så förnyades aldrig konsumentfordran och misstänkligtvis är den preskriberad idag eftersom jag inte har drabbats av utmätning och ej hört av KFM.Frågan gälller om skuldebrevet som undertecknades i stockholmslägenheten kan räcka för hyresvärden för att åter väcka liv i en preskriberad skuld om borgenären pånytt skulle ansöka om betalningsföreläggande.Tacksam för svar./Carlos
Jacob Öberg |PRESKRIPTION AV FORDRINGAR OCH SÄRSKILT OM KONSUMENTFORDRINGAR Inledningsvis kan betonas att huvudregeln beträffande preskription av fordringar är den att fordringar preskriberas 10 år efter fordringens uppkomst (2 § Preskriptionslagen). Uppenbarligen kan dock fordran vara preskriberad om den anses vara en konsumentfordran eftersom dessa preskriberas tre år efter fordrans uppkomst. För att fordringen som hyresvärden har på dig ska anses vara en konsumentfordran så är det en förutsättning att hyresvärden agerat som näringsidkare. Det är alltså endast då hyresvärden tillhandahåller lägenheter i en yrkesmässig verksamhet som denne kan anses vara näringsidkare. Detta innebär i princip att då hyresvärden hyr ut lägenheter till mer än ett fåtal personer är denne att anse som näringsidkare och om det är klart att hyresvärden hyr ut lägenheten som privatperson kan denne ej anses vara näringsidkare ( RH 2006:17, NJA 2000 s. 569 och NJA 2004 s.499). Här kan göras några förtydliganden. Om det är så att din hyresvärd egentligen är förstahandshyresgäst så är det antagligen ej fråga om någon konsumentfordran då förstahanshyresgäster sällan har möjlighet eller faktiskt bedriver någon uthyrningsverksamhet. Men om din hyresvärd som har en fordran på dig är fastighetens ägare talar mycket för att det är fråga om en konsumentfordran eftersom fastighetsägare i regel bedriver yrkesmässig uthyrningsverksamhet. Vidare bör det betonas att reglerna om treårig preskriptionstid för konsumentfordringar ej äger tillämpning på löpande skuldebrev. Detta innebär att om din skuld finns nedtecknad i ett löpande skuldebrev så kan du ej göra gällande att det är en konsumentfordran (2, 12 §§ Preskriptionslagen).PRESKRIPTIONSAVBROTT I det fallet att en fordran är preskriberad och ej kan återupplivas så kan inte fordringen heller göras gällande inför KFM, domstol eller liknande. Denna regel gäller dock bara i det fallet att fordran faktiskt är preskriberad. Preskription innebär ju att borgenären förlorar rätten att kräva ut sin fordran ( 8 § PreskL) Frågan är då om preskriptionsavbrott ägt rum. Preskriptionsavbrott innebär att det sätts ut en ny preskriptionstid av samma längd som den tidigare. Denna preskriptionstid löper från den dag då preskriptionsavbrott skedde (6 § PreskL).Sammanfattningsvis så har fordran mot dig ej preskriberats om den ej har karaktären av konsumentfordran. Vidare har den inte heller preskriberats om den finns nedtecknad i ett löpande skuldebrev. Om fordran mot dig är en treårig konsumentfordran kan dock denna ha undgått preskription om den drabbats av preskriptionsavbrott. Det kan här klargöras att preskriptionsavbrott kan ha ägt rum utan att din borgenär,hyresvärden fått betalt genom dom. Uppenbarligen är det tillräckligt att hyresvärden gör gällande fordringen inför KFM och du underrättas om hyresvärdens framställning för att preskriptionsavbrott ska anses ha skett. Enligt min mening så kan preskriptionsavbrott mot denna bakgrund ha skett vid framställningen inför KFM eftersom du synes ha underättats om det rättsliga förfarandet mot dig (5, 7 §§ PreskL). Detta innebär att en ny treårig eller tioårig preskriptionstid löper för din fordring från den dag domstolen meddelade dom eller KFM fattade beslut. Fordringen kan således fortfarande göras gällande av hyresvärden under dessa förutsättningar.RÄTTEGÅNGSHINDER OCH RÄTTSKRAFTOm fordringen prövats av domstol och den i dom underkänts rättslig giltighet kan inte domstolen pröva fallet igen enligt huvudregeln om en doms rättskraft (17 kap 11 § rättegångsbalken). Detta torde innebära att KFM också kommer att avvisa ansökan som ogrundad eller obefogad. Anledningen att jag tar upp denna fråga är att du antyder att skuldebrevet endast innehåller uppgift om att du är skyldig hyresvärden pengar. Detta resonemang har således endast tillämplighet under de förutsättningar som jag nu kommer att behandla. För att domstolen ska kunna pröva fallet och hyresvärdens begäran om betalning så måste antingen skuldebrevet innehålla en bestämd summa eller hyresvärden kunna bevisa på annat sätt att denne har en fordring på ett visst bestämt belopp. Annars kommer hyresvärdens talan ej prövas av domstol ( 42 kap 3,4 §§ Rättegångsbalken). Hyresvärden måste i sin talan inför domstolen ange ett bestämt belopp som denne vill ha betalt med och kunna bevisa att han har rätt att fordra denna summa. Om denne misslyckas med detta i sin talan eller redan inför domstol misslyckats med att bevisa sin fordran så kan denne ej utkräva någon betalning. Om skuldebrevet dock innehåller en bestämd summa och utvisar dig som skyldig att betala fordran så kommer dock denne att utan problem kunna utkräva betalning. Detta resonemang är emellertid i högsta grad hypotetiskt och jag har tolkat in mer förutsättningar i din fråga en som tydligt angivits.