Skulder inför ingående av äktenskap

2008-01-17 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |ska gifta mig men har skulder till kronofogden , hur gör jag för att han ska slippa betala dessa?
Carl Johan Fahlander |Hej,Tack för Din fråga!Din blivande man kommer inte att behöva betala Dina skulder när ni har gift er. Han övertar inte dina skulder utan det är fortfarande Du som är betalningsskyldig. Det finns dock en risk att hans egendom presumeras vara Din vid en så kallad utmätning, se 4 kap. 19 § utsökningsbalken (1981:774). En sådan situation kan endast uppkomma om Ni bor tillsammans. För att undvika detta råder jag Er att ha kvitton på var och ens egendom. På det sättet kan Ni bevisa för kronofogdemyndigheten att det verkligen är hans egendom vid en eventuell utmätning.Utsökningsbalken hittar Du http://lagen.nu/1981:774Med vänlig hälsning

Återvinning av icke ordinär betalning

2008-01-30 i Återvinning
FRÅGA |Hej! Har funderingar kring en konkurs som just drabbat mitt företag. Konkursförvaltaren har uppmärksammat en skuld som betalts av mitt företag. Eftersom mitt företag saknade pengar vid tillfället gick säljbolaget med på betalning i form av varor. Dessa varor har dock tydligen inte säljbolaget brutit förpackningarna på. Hur kommer konkursförvaltaren att handla i detta läge?
Jonas Öjelid |Hej,i det här fallet kommer konkursförvaltaren förmodligen att försöka "återvinna" varorna från det företag som fick dem som betalning. Återvinning innebär att det som har betalats/utgetts går tillbaka till konkursboet och därmed går till konkursboets prioriterade fordringsägare när konkursen är avslutad.Om betalningen har gjorts -senare- än tre månader innan ansökan om konkursen kan varorna återvinnas enligt konkurslagen 4 kap 10 § som Du kan läsa http://www.lagen.nu/1987:672#K4P10 . Betalning med varor är normalt sett vad man kallar för en betalning med osedvanliga betalningsmedel. Om det inte finns några speciella omständigheter som gör att betalningen ändå är en "ordinär" betalning kommer varorna att återvinnas till konkursboet. Om betalningen har gjorts till någon som är närstående (vem som är närstående framgår av 4 kap 3 §) är tidsfristen två år innan konkursen istället för tre månader. Om betalningen gjordes -tidigare- än tre månader före konkursansökan till någon som inte är närstående kan konkursförvaltaren inte använda sig av 4 kap 10 §. En möjlighet är då att istället använda sig av 4 kap 5 §. En sådan process kan vara svårare att vinna eftersom konkursförvaltaren då måste bevisa att företaget som tog emot betalningen kände till (eller borde ha känt till) att det betalande företaget hade ekonomiska problem. Konkursförvaltaren måste också bevisa att betalningen var otillbörlig och att betalningsmottagaren kände till (eller borde ha känt till) de otillbörliga omständigheterna. En otillbörlig betalning kan t.ex. vara en sådan som görs strax innan konkursen eller som rör ett ovanligt stort belopp. Om betalningen gjordes senare än tre månader före konkursansökan kan konkursförvaltaren använda sig av båda möjligheterna för att kräva tillbaka varorna. Förmodligen kommer denne att åberopa 4 kap 10 § i första hand och 4 kap 5 § i andra hand, eftersom 5 § kräver en mer omfattande bevisning. För återvinning enligt 10 § krävs endast att vissa objektiva kriterier är uppfyllda. Hoppas att denna information är tillräcklig för att besvara Din fråga, annars får Du gärna återkomma med en ny fråga!Med vänliga hälsningar

Preskription och preskriptionsavbrott

2008-01-19 i Preskription
FRÅGA |HejJag undrar lite om en revers som min Far har till mig och min före detta sambo, reversen är sen -87, och lite är betalat, min Far har påminnt oss om den men vi har inte gjort rätt för oss, nu vill min Far driva in min före dettas del, går det? eller är reversen preskiberad?Marie
Louise Danielson |Hej! Huvudregeln är att en fordran preskriberas efter 10 år, se 2 § preskriptionslagen http://lagen.nu/1981:130 . Dock kan ptreskriptionstiden avbrytas och en ny preskriptionstid börjar då löpa, se 5 och 6 §§ samma lag. Om inget preskriptionsavbrott har skett är alltså fordran preskriberad då den är från 1987. Du skriver att din far har påminnt er om fordran. Handlar det om ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran har den ursprungliga preskriptionstiden avbrutits och en ny påbörjats, se 5 § p 2 preskriptionslagen. Fordringen är alltså då förmodligen ej preskriberad och din far har rätt att kräva betalning från din före detta. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Vänligen,

Preskription av skatteskuld för AB övertagen av styrels

2007-12-26 i Preskription
FRÅGA |Jag är dömd via tredskodom att betala ett aktiebolags uppkomna skatteskuld vid bolagets konkurs, eftersom jag var styrelseledamot i bolaget, det har nu gått 5 år sedan domen vann laga kraft, jag har läst att skulder till staten preskriberas efter 5 år, stämmer det? Skulle det innebära att jag är fri från denna skuld efter denna tidsperiod?
Albert Roos |Hej.Den femåriga preskriptionstiden gäller för indrivning av den ursprungliga skatteskulden, den gäller alltså för bolaget. I ditt fall gäller istället Preskriptionslagen http://www.lagen.nu/1981:130 . Det innebär att preskriptionstiden är 10 år. Denna förlängs varje gång preskriptionen avbryts, genom t ex betalningsföreläggande, indrivning, utmätning. Du är alltså inte fri från skulden.Hälsningar

Hur indriver man en påstådd skuld?

2008-01-30 i Skuld
FRÅGA |Hej!Min bror är skyldig mig en summa för en utlandsresa som vi gjorde tillsammans. Jag har betalat hela resan, men vår muntliga överrenskommelse var att han sedan skulle återbetala mig för sin del av resan.Han vägrar nu ge mig pengarna. Vad har jag för möjlighet att driva in skulden? Hur går jag tillväga? Vad krävs för bevis för att skulden verkligen finns? Jag misstänker att han kommer att hävda att jag bjöd honom på resan.
Andreas Heed |Du kan prova med att ansöka om ett betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten (kostnad ca: 300 kr). Han får då ett föreläggande att betala hemskickat till sig. Han kan då välja att betala eller att bestrida fordringen. Om han väljer att inte göra någonting kan det i slutändan leda till att han får en betalningsanmärkning. Om han bestrider fordringen så har du möjlighet att begära att målet överlämnas till tingsrätten för fortsatt behandling. Inledningsvis kommer domaren att söka förlika er. Om detta inte lyckas måste du bevisa att en fordring faktiskt finns. Det kan vara svårt då det är ett muntligt avtal. Dock har du möjligtvis vittnen som kan styrka dina påståenden? Om du vinner i rätten kommer sedan kronofogden att verkställa domen. Det gör de genom att undersöka din brors tillgångar och därefter eventuellt företa en utmätning.Om du gör allt detta tror jag din bror kanske väljer att ”erkänna” sin skuld, då det är ett ganska jobbigt förfarande.Med vänlig hälsning

Tidsfrist för tvångsförsäljning

2008-01-23 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hur lång tid har kronfogdemyndigheten på sig att tvångsförsälja en bostadsrättslägenhet? Finns det en rimlig tidsgräns? Tacksam för svar
Emil Johansson |Hej!Enligt 9 kap. 2 § Utsökningsförordningen ska tvångsförsäljning av lös egendom, d.v.s. även inbegripet bostadsrätt, ske senast två månader från att utmätningen genomförts om inte hinder möter eller Kronofogden beslutar om anstånd. Anstånd kan högst lämnas för sex månader om inte så kallat synnerliga skäl föreligger d.v.s. mycket speciella skäl. Se Utsökningsförordningen http://lagen.nu/1981:981 . Utsökning av bostadsrätt regleras även i Utsökningsbalken http://lagen.nu/1981:774 och med avseende på bostadsrätter också i Bostadsrättslagens 8 kap. http://lagen.nu/1991:614#K8 .Med vänlig hälsning!

preskriptionstid - skuld till privatperson

2008-01-05 i Preskription
FRÅGA |Har en skuld till en privatperson som är äldre än tre år som avser materila till en trailer som denna privatperson reparerat för min räkning. Har inte erhållit någon påminnelse på skulden. Min fråga: Är skulden preskriberad??
Louise Danielson |Hej! Enligt preskriptionslagen, se http://lagen.nu/1981:130 , 2 § 2 st preskriberas konsumentfordringar efter tre år. Med konsumentfordringar avses fordringar som näringsidkare har mot konsument, privatperson. I ditt fall har du en skuld till en privatperson varvid den allmänna preskriptionstiden om 10 år gäller, se 2 § 1 st preskriptionslagen. Vänligen,

Vilken rättsverkan har en personlig konkurs?

2007-12-21 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Om man bli begärd i personlig konkurs av borgenären, avskrivs skulderna då?Undrar också hur lång preskribtionstiden för statliga skatteskulder är?Diskuterade detta med några vänner och jag hävdar att en personlig konkurs inte gör någon skillnad, alla skulderna finns kvar ändå. Jag tror också att statliga skatteskulder avskrivs efter fem år.Vem har rätt?
Erik Annerstedt |Hej!Blir en gäldenär begärd i personlig konkurs av en borgenär avskrivs inte skulderna utan detta är endast ett sätt för hur konkursförfarandet kan inledas. Gäldenärens tillgångar fördelas härefter solidariskt mellan borgenärerna. Preskriptionstiden för de statliga skatteskulderna är precis som du påstår fem år. Vid en personlig konkurs kan borgenärerna även efter konkursen rikta krav och kräva verkställighet mot gäldenären. Ett sätt för gäldenären att slutligt bli av med sina skulder är att ansöka om skuldsanering.Vänliga hälsningar