Skydda gåvor från föräldrar mot utmätning av sambo

2007-11-19 i Utmätning
FRÅGA |Jag är sambo med en som har skulder. Hur skall jag skydda mina tillgångar, möbler så inte jag får betala för hans skulder. Räcker det jag och mina föräldrar skiver ett gåvobrev att allt jag har i lägenheten har jag fått i gåva av dem eller måste någon myndighet/jurist kontaktas?
John Engholm |Hans skulder är hans egna. Problem uppstår först om kronofogdemyndigheten bestämmer sig för att utmäta hans tillgångar. Eftersom ni är sammanboende kommer man då utgå från att all egendom i det gemensamma hemmet tillhör din sambo. Då kan det precis som du säger vara bra med ett gåvobrev från dina föräldrar som tydligt visar vilken egendom som endast tillhör dig.

Utmätning av lön för makes skuld?

2007-11-24 i Utmätning
FRÅGA |Hej! Min fråga är: Kan kronofogden ta från min frus lön för en skuld som jag har? Man ska göra en utmätning av min lön men frågar hur mycket min fru tjänar, vad hon har för resekostnader etc. Tilläggas skall att min fru inte har några skulder men är orolig för att kronofogden ska börja ta från hennes lön pga mina skulder. Vi bor i hyresrätt.Tackar i förskott för svar.DB
Jonas Öjelid |Hej,Din frus lön kan inte utmätas för Dina skulder. Anledningen till att kronofogden frågar om dessa uppgifter är att de behövs för att beräkna förbehållsbeloppet (det belopp som Du får behålla av din lön varje månad). Detta framgår av 7 kap 5 § i utsökningsbalken som Du hittar http://www.lagen.nu/1981:774#K7P5 .Vänliga hälsningar

Gemensamt banklån

2007-11-03 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |hej .har en fråga om ett lån som jag och min ex sambo har på banken.vi står båda på lånet men hon vägrar att betala något på det ..hur kan jag gå tillväga med det?
Louise Danielson |Hej! Ett gemensamt lån innebär som huvudregel primärt och solidariskt ansvar. Om din ex-sambo inte betalar någonting på det kan banken kräva dig på hela summan. Du får sedan en fordran på din ex-sambo på hennes del. Betalar hon inte skulden till dig kan du precis som fordringsägare i allmänhet vända dig till en exekutivmyndighet och sedan begära t ex utmätning i hennes egendom. Vänligen,

Preskriptionsavbrott

2007-10-13 i Preskription
FRÅGA |hej! ang. preskriptionslagen vad gäller gamla banklån. Om gäldenären får ett brev angående skulden så räknas detta som preskriptionsavbrott. Har i kontakt med er medgett att jag fått kravbrev från bank/kundinkasso. Vad händer om jag till borgenären påstår att jag ej fått någon kommunikation i ärendet? gäller då preskriberingstid som är "standard"? eller på vem ligger bevisbördan? finns det inget prejudicerande fall?, har hört talas om att något som detta skulle avgöras i högsta domstolen i sommras!
Linnea Ljung |Hej Rättsfallet du tänker på är NJA 2007 s 157Jag har klippt in en del av Högsta domstolen argumentation som jag tycker besvarar din fråga"När det gäller frågan om bevisning för att en gäldenär mottagit brev med en preskriptionsavbrytande verkan har beviskravet brukat ställas högt. Den omständigheten att det är utrett eller ostridigt att ett enstaka brev avsänts till gäldenären har sålunda i detta sammanhang normalt inte godtagits som tillräcklig bevisning om att gäldenären också mottagit brevet, trots att avsändandet i sig är ett starkt belägg för att försändelsen också nått adressaten (se NJA 1996 s. 809; jfr också 1998 s. 750). När det emellertid som här är fråga om ett flertal försändelser får möjligheten att inte åtminstone någon nått gäldenären anses vara närmast försumbar, om ingen särskild omständighet till stöd för detta föreligger (jfr prop. 1990/91:11 s. 19).Eftersom M.S. inte har anfört någon tänkbar förklaring till att samtliga aktuella kravbrev skulle ha förkommit under postbefordran eller till att han av annat skäl inte fått dem, skall avbrott i preskriptionen av Malmstolens fordran anses ha skett."Om det kan visas att ett stort antal påminnelsebrev sänts till gäldenärens adress, är det sannolikt gäldenären som måste ge en tänkbar förklaring på varför denne inte fått breven.Vänligen

Indrivning av skuld för telefonräkning

2007-11-12 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |En inneboende hos mig har använt min telefon för att ringa långa utlandssamtal med en skyhög (drygt 8000kr) telefonräkning som följd. Personen vägrar ersätta mig för dessa samtal, finns det något jag kan göra?
Jonas Öjelid |Hej,det bästa är givetvis om detta kan lösas utan inblandning av domstol, kronofogdemyndighet etc. Förklara för din inneboende att du kräver att få betalt för kostnaden för utlandssamtalen och att du annars kommer att vända till kronofogden.Om detta inte hjälper kan Du ansöka om ett s.k. betalningsföreläggande hos kronofogden. Det innebär att kronofogden slår fast att personen verkligen har en skuld till Dig. Om personen som bor hos Dig bestrider skulden, d.v.s. hävdar att han/hon inte är skyldig Dig någonting, måste tvisten avgöras av domstol. Om personen erkänner skulden kan Du använda dig av betalningsföreläggandet för att t.ex. kräva utmätning för att på så sätt få Dina pengar.Blanketten för ansökan om betalningsföreläggande kan Du hitta http://www.kronofogden.se/blanketterbroschyrer/laddanerblanketter/9012.4.4bf45f331098492fe0e80001651.html . Kostnaden för att ansöka om betalningsföreläggande är 300 kr. Vänliga hälsningar

Betala skatteskuld?

2007-12-03 i Skuld
FRÅGA |Hej.Var i och arbetade i Danmark för 2 år sedan och betalade tillräckligt med skatt. Trodde jag!Fick ett brev hem från Danmark igår där det stod att jag var återbetalsskyldig. Vad händer om jag inte betalar tillbaka det?
Jon Östrem |Hej!Den danska skattemyndigheten kommer med all sannolikhet skicka ärendet till kronofogden. Jag rekommenderar att du betalar skulden. I det fallet du anser att skatten påförts dig felaktligen måste du på görligt vis överklaga beslutet. Du hittar information på den danska skattemyndighetens hemsida.Med vänlig hälsning

Preskription

2007-10-22 i Preskription
FRÅGA |Enligt preskriptionslagen preskriberas en fordran efter 3 eller 10 år. Preskriptions avbrott kan ske en gång. Vid preskription förlorar borgenären rätten att kräva ut sin fordran.Inga åtgärder som kan motivera återuppväckan av fordringen kan styrkas. Min fråga är då om man verkligen behöver betala på skulden efter 2 preskriptionsperioder.
Caroline Perlström |Hej,Preskriptionsavbrott kan ske hur många gånger som helst. Vid varje preskriptionsavbrott börjar fristen på 3 eller 10 år att löpa på nytt.Med vänlig hälsning

Hur kräver man tillbaka utlånade pengar?

2007-10-15 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag undrar om man kan kräva tillbaka pengar som man har lånat ut? Har under tiden vid "utlånandet" varit sambo, men flyttat isär för drygt ett år sen. Har blivit lovad pengarna men de kommer aldrig!
Ludvig Lagerkranz |Hej!För att kräva betalning av den som har lånat pengar av dig är ett första steg att du vänder dig till Kronofogdemyndigheten och ansöker om betalningsföreläggande. Det förutsätter att det rör sig om en fordran som avser pengar och att den är förfallen till betalning, vilket allt tyder på i ditt fall. Det innebär att Kronofogden kommer att delge den som skall betala skulden din ansökan. Om denne inte protesterar kommer Kronofogden att meddela ett utslag. Utslaget innebär att det är fastställt att det finns en fordran mellan er. Utslaget kan sedan användas för att driva in skulden. Skulle personen som lånat pengar däremot protestera kan du välja att föra ärendet vidare till tingsrätten. Här bör dock uppmärksamman ett par viktiga skillnader mellan att ansöka om betalningsföreläggande och att tvista i domstol. När du ansöker om betalningsföreläggande är den enda kostnaden en ansökningsavgift om 300 kr. Vidare behöver du inte heller lägga fram något bevis för din fordran, det räcker att ange att det är ett lån. När man tvistar i domstol måste du kunna lägga fram bevis för din fordran. Dessutom måste som huvudregel den som förlorar målet i domstol betala båda parters rättegångskostnader. Det framgår inte om det rör sig om ett muntligt eller skriftligt avtal er emellan. Oavsett vilket är det giltigt, men ett muntligt avtal är mycket svårare att bevisa än ett skriftligt. Mer information om hur du ansöker om betalningsföreläggande finns på www.kronofogden.se där du även hittar ansökningsblanketter.Vänligen