Beviskrav vid utmätning för sambos skuld

2007-10-28 i Utmätning
FRÅGA |Kronofogden kom hem tilll oss och tog tavlor som min pappa köpt på 70-talet. Han hade kvitto på det men Kronofogden tog dem iallfall för de sa att det gått så lång tid sedan tavlorna köptes att de likaväl kunde vara min och min sambos (han som har skulderna). Nu har jag köpt tillbaka mina egna tavlor från Kronofogden men vet inte om jag är säker ännu. Finns det något mera jag kan göra för att skydda mina tavlor?
David Karlsson |Hej,När man lever tillsammans i ett samboförhållande så anses all den egendom som finns i det gemensamma hemmet kunna utmätas för en av sambonas skuld - så länge inte den andre sambon kan bevisa att egendomen tillhör denne.Denna regel återfinns i Utsökningsbalken 4 kap 19 § som Du hittar http://www.lagen.nu/1981:774#K4P19Beviskravet uppfylles genom någon form av skriftlig bevisning. Om Du erhöll ett kvitto vid köpet av tavlorna bör detta exempelvis vara ett utmärkt bevismedel. Med vänlig hälsning

Utmätning för sambos skuld

2007-10-28 i Utmätning
FRÅGA |Om man vill säkra sig mot att Kronofogden kommer, så kan man väl skriva ett gåvobrev att man fått möbler och div. annat i gåva av sina föräldrar om man nu ej hittar kvitton. Jag har nämligen fått alla möbler och div. i gåva och min sambo har nu skulder.
David Karlsson |Hej,Utgångspunkten är att varje part i ett äktenskap eller i ett samboförhållande svarar med sin egendom för sina skulder.Om man lever tillsammans sätts dock denna princip i praktiken ur spel genom utsökningsbalken 4 kap 19 §, som Du hittar http://www.lagen.nu/1981:774#K4P19Vid utmätning hos en person som är gift eller sambo, så anses nämligen all egendom som återfinns i dennes bostad som egendom tillhörig gäldenären. Make eller sambo måste således bevisa att han eller hon äger den egendom som finns i det gemensamma hemmet - i annat fall har Kronofogden möjlighet att utmäta denna för make/maka eller sambos skulder. I lagen anges inga beviskrav - att kunna visa ett skriftligt gåvobrev bör dock vara tillräckligt. Se till att gåvobreven noggrant specificerar den egendom som gåvan avser.Jag hoppas att Du har blivit hjälpt av svaretMed vänlig hälsning

Löneutmätning

2007-11-29 i Utmätning
FRÅGA |Hej! Min fråga är: Kan kronofogden ta från min frus lön för en skuld som jag har? Man ska göra en utmätning av min lön men frågar hur mycket min fru tjänar, vad hon har för resekostnader etc. Tilläggas skall att min fru inte har några skulder men är orolig för att kronofogden ska börja ta från hennes lön pga mina skulder. Vi bor i hyresrätt.
Anna Uhr |Hej!En grundläggande princip i ett äktenskap är att båda makarna svarar för sina egna skulder var för sig. Du behöver inte vara orolig att de ska utmäta din frus lön för dina skulder. Däremot kan jag anta att kronofogdemyndigheten frågar efter din frus lön och hennes utgifter av den anledningen att de nu håller på att räkna ut ett förbehållsbelopp. Ett förbehållsbelopp är det belopp som du kommer att få behålla efter det att de mätit ut en del av din lön. För att bestämma hur stor summa av din lön som du ska få behålla räknar de bland annat in omständigheter som om du har en familj, om du är ensamförsörjare av denna familj och vad din eventuella fru tjänar i lön. Allt detta ingår i en bedömning som de gör för att räkna ut hur mycket pengar du behöver för att klara dig varje månad.Så din fru behöver inte oroa sig för att de ska ta delar av hennes lön i anspråk för din skuld.Hälsningar

Utdelning för oprioriterade fordringar

2007-09-13 i Fordringar
FRÅGA |Hej, har en kund som gått i kk. 051212. Enl. FRL § 10 så får banken 100% utdelning men vi som leverantör endast 10%. Är inte denna lag ändrad så att alla leverantörer får lika mycket?
Jonas Öjelid |Hej,FRL 10 § handlar enbart om kostnader i samband med gäldenärens företagsrekonstruktion eller de kostnader som uppkommer när gäldenären försätts i konkurs. Som leverantör är man sannolikt oprioriterad i en konkurs, d.v.s. man har inga säkerhet att utnyttja för sina fordringar. Det innebär att leverantörer i princip aldrig får full utdelning i en konkurs. En bank har så gott som alltid säkerheter för sina fordringar i form av t.ex. fastighetspantbrev eller företagsinteckning. Detta är förmodligen anledningen till att banken har fått 100% utdelning i konkursen. Hade banken inte haft några säkerheter hade även deras utdelning i konkursen blivit 10% eftersom alla oprioriterade fordringsägare behandlas lika enligt FRL 18 §.Vänliga hälsningar

Lösa ut pant efter lånets förfallodag

2007-11-08 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Jag behöver få veta vilken lag och paragraf som jag behöver för att kunna lösa uppgiften. Nu kommer ex. Jag lämnade in en klocka på en pantbank som säkerhet för ett lån på fyra månader. Min ekonomi var sämre än vad jag räknat med, kunde inte lösa ut klockan i tid. Min bror säger att trots att förfallodagen var för en månad sedan, får inte pantbanken sälja klockan. han hävdar att jag fortfarande kan vända mig till dem och lösa ut min klocka. Har han rätt?
Johanna Bergsten |Enligt 16 § pantbankslagen får panten säljas först två månader efter lånets förfallodag, om inte låntagaren eller den som förvärvat rätten till panten medger att det sker tidigare. Pantbanken har rätt till dröjsmålsränta under högst fyra månader från förfallodagen.Du har med andra ord två månader på dig att lösa ut panten efter lånets förfallodag.Se pantbankslagen http://lagen.nu/1995:1000.Med vänlig hälsning

Solidariskt ansvar och regress

2007-10-28 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej!Vad kan jag göra när mitt ex inte betalar på sin del av ett lån som togs när vi bodde ihop? Jag står som huvudlåntagare och han som medsökande, visst är han solidarisk betalningsansvarig? Låneinstitutet vill inte gå med på att vi delar på beloppet och att vi får var sin faktura, finns det ngt jag kan göra???
David Karlsson |Hej,Enligt De uppgifter Du lämnat i Din fråga är min bedömning att ni är solidariskt betalningsansvariga för lånet. Detta avgörs dock av vilkoren i låneavtalet.Skulle solidariskt ansvar föreligga innebär det att var och en av er ansvarar för hela skulden gentemot långivaren. Därefter kan den som betalat kräva den andre på dennes andel. Detta föjer av Skuldebrevslagen 1 kap 2 §, som Du hittar http://lagen.nu/1936:81#P2Om Du är den som ensam amorterar på lånet har Du således en regressfordran på din f.d. sambo. Denna fordrans storlek beror på den överrenskommelse som rådde mellan er vid lånetidpunkten angående era andelar avseende skulden.Skulle Du inte få gehör för dina krav kan Du begära exekution hos Kronofogden - exempelvis genom löneutmätning.Jag hoppas att Du har nytta av svaret.Med vänlig hälsning

Utmätning av bil

2007-10-23 i Utmätning
FRÅGA |Hej.Jag har en skuld hos kronofogden på ca 150.000kr, nu söker de mig för utmätning. Jag har en bil, som jag köpt av en kompis för 16.000kr, på avbetalning. Min fråga är, finns det nån gräns för vilket värde en bil har för att de skall göra utmätning på den? Om jag skriver över den på tex en förälder, kan de fortfarande mäta ut den då, även om den står på någon annan.Tack på förhand.
Rebecka Boholm |Hej!Bestämmelser om utmätning finns i utsökningsbalken (1981:774), UB http://www.lagen.nu/1981:774. Huvudregeln är att det skall framgå att egendomen tillhör gäldenären (den som har skulden) för att denna skall kunna utmätas, se UB 4 kap 17 §. För att underlätta bevisbördan för kronofogdemyndigheten finns dock några presumtionsregler. Gäldenären anses vara ägare till egendom som han eller hon har i sin besittning, om det inte framgår att egendomen tillhör någon annan, UB 4 kap 18 §. Detta innebär att gäldenären presumeras vara ägare till egendom som denne råder över och att det är upp till den tredje man som hävdar äganderätt till egendomen att styrka detta. I ditt fall förstår jag det som att du vill skriva över bilen på din förälder. För att en överlåtelse av bilen skall bli sakrättsligt giltig (alltså giltig gentemot borgenärerna) krävs dock att besittningen av bilen övergått från den gamle ägaren till den nya, det s.k. traditionskravet. I praktiken skulle detta troligtvis innebära att du varken kan ha bilen stående vid ditt hem, använda den eller ens ha kvar någon nyckel till den (se b.la. rättsfallet NJA 1975 s 638). Det räcker således inte att bara skriva över bilen på annan utan du måste helt och hållet lämna ifrån dig rätten att förfoga över den till nye ägaren. Enligt presumtionsregeln i UB 4 kap 18 § är det också din förälder som måste styrka dessa omständigheter.Det finns inga beloppsgränser i UB för vad som får utmätas. Däremot framgår av de s.k. beneficiumreglerna i UB 5 kap att vissa typer av egendom inte får utmätas. Det gäller bl.a. kläder och andra föremål för personligt bruk till ett skäligt värde, möbler och husgeråd som är nödvändiga för ett hem samt arbetsredskap och annan utrustning som behövs för gäldenärens förvärvsverksamhet, se UB 5 kap 1 §. Har du familj som du bor tillsammans med skulle även hänsyn tas till vad familjen brukar eller behöver, UB 5 kap 2 §.Av den informationen du lämnat ser det alltså tveksamt ut om du kan lyckas freda din bil från utmätning. Hoppas att du har fått svar på din fråga och lycka till!Vänliga hälsningar,

Preskriptionstid

2007-11-07 i Preskription
FRÅGA |Hej!Om vårt företag har ett avtal angående transporter med ett annat företag och de skriver ett brev där de säger att de glömt att fakturera vissa trasporter för perioden 200-2007 och att de ska göra det nu istället. Måste vi betala så gamla skulder? Det kommer att ta jättelång tid att gå tillbaka i bokföringen för att kolla att vi inte redan är fakturerade för dessa transporter! Är det rimligt?hälsningarLotta
Louise Danielson |Hej! Eftersom fordringar preskriberas efter 10 år är ni skyldiga att betala skulderna om ni inte redan har gjort det. Har mer än 10 år gått sedan fordringarna uppkom kan företaget som huvudregel däremot inte kräva betalt. Preskriptionsavbrott kan dock ha skett vilket innebär att även om fordringar som är äldre än 10 år kan vara giltiga. Borgenär kan även kräva betalat av gäldenär för fordringar som egentligen är preskriberade och betalar man som gäldenär kan man senare inte kräva att få tillbaka den erlagda betalningen med hänvisning till att fordran var preskriberad. Vänligen,