Utmätning av sambos egendom

2007-09-18 i Utmätning
FRÅGA |Hej, i vårat hem står bara jag som ägare på lägenhet och möbler. Hon står inte med på något men nu är det så att hon har hamnat hos kronofogden, så det jag undrar är kan det bli utmätning på dom grejerna jag står på?
Jonas Öjelid |Hej,av 5 kap 1 § i Utsökningsbalken som Du hittar http://lagen.nu/1981:774#K5 framgår vad som kan och inte kan utmätas. Om Ni bor i en hyresrätt kan denna inte utmätas (punkt 5) och om Ni bor i en bostadsrätt kan denna utmätas bara om värdet är orimligt högt i förhållande till Era behov (punkt 6). Enligt punkt 2 undantas nödvändiga möbler och husgeråd från utmätning. De möbler etc. som inte anses vara nödvändiga i ett hushåll kan alltså utmätas. Om ni är sambor (bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden) så gäller enligt 4 kap 19 § 1 stycket http://lagen.nu/1981:774#K4P19 att den som har skulder (d.v.s. din sambo) anses som ägare till den egendom som finns i det gemensamma hemmet om inte du kan bevisa något annat. För att ha tillräckliga "bevis" krävs t.ex. kvitton eller kontoutdrag som visar vad du har betalt av egendomen, det räcker alltså inte att du säger att egendomen tillhör Dig.Om ni bor tillsammans men inte har ett samboförhållande kan egendomen bara utmätas om det framgår att egendomen tillhör den person som har skulder, detta enligt 4 kap 19 § 2 stycket. Vänliga hälsningar

Utmätning och preskription.

2007-09-27 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hur skall jag agera mot inkassoföretag som felaktigt har erhållit medel från kfm via införsel, skulden var preskriberad vid ansökan om verkställighet ? Vad är kfm,s ansvar i ovanstående frågeställning ?Vid kfm,s utbetalningar av införda medel, detta har klassatssom det är jag själv som har betalat och likaledes erkänt skulde ?
Cornelia Svensson |Hej,Kronofogdemyndigheten har ingen skyldighet att pröva huruvida en skuld är preskriberad eller inte om inte någon av parterna begär det. Således är det upp till svaranden att göra en invändning om preskription för att förhindra att kfm drar pengar. När kfm har dragit pengar klassas det inte som att du har erkänt skulden vilket innebär att detta inte utgör något preskriptionsavbrott.Gå gärna in på kronofogdens hemsida www.kronfogden.se för att läsa mer om skulder och utmätning. Om du har ytterligare frågor kring den aktuella skulden råder jag dig att kontakta kronofogden för att få ytterligare information.Vänliga hälsningar

Platt-TV och beneficium

2007-08-29 i Utmätning
FRÅGA |Jag har en vuxen dotter med skulder på över 250000 kr. Kronofogden skall göra en utmätning i hennes lägenhet. Hon har ingenting förutom en platteve som är ett par år gammal. Får hon behålla den eller tas den i beslag.
Mårten Andersson |Hej,Din fråga aktualiserar beneficiereglerna i utsökningsbalkens 5 kap. Beneficiereglerna är ett skydd för gäldenären (den utmätte) att denne inte skall ställas helt på bar backe efter ett utmätningsförfarande. Egendom som är nödvändig för en gäldenär eller dennes familjs existens får således inte utmätas.En TV kan räknas som en sådan sak som undantas från utmätning, i synnerhet om den är av lågt värde. Detta har bekräftats genom rättsfallet NJA 1983 s 642, där TV:n var av ringa värde och det dessutom fanns barn i hushållet. Jag är dock mycket tveksam till om en platt-TV kommer att undantas utmätning. Ett alternativ är att TV:n mäts ut och försäljs på exekutiv auktion, men att en viss summa av försäljningen förbihålls din dotter för ett inköp av en billigare TV enligt UB 5 kap 4 §. En sådan lösning är dock i stor mån beroende av omständigheterna i din dotters fall (eventuell familj, etc.), vilka jag ju inte känner till.UB hittar du http://www.lagen.nu/1981:774Med vänlig hälsning,

Utmätning i dödsbo

2007-09-19 i Utmätning
FRÅGA |Har kronofogden rätt att utmäta dödsbon som har utredd dödsboanmälan. Ärenden gäller skatteåterbäringen efter avliden man.
Markus Olsson |I princip får all egendom som tillhör eller skall anses tillhöra utmätningsgäldenären – i detta fall ett dödsbo – utmätas, såvida egendomen inte undantas från utmätning enligt bestämmelserna i 5 kapitlet utsökningsbalken (UB) eller enligt särskilda föreskrifter, vartill hänvisas i 5 kap. 10 § UBNär det gäller utmätning i dödsbo undantas pengar, annan fordran och dylikt, i den mån medlen behövs för underhåll enligt 18 kap. 5 § andra stycket ärvdabalken. Detta följer av 5 kap. 3 § UB. Enligt den bestämmelse i ärvdabalken till vilken det hänvisas har efterlevande make och oförsörjda barn rätt till nödigt underhåll ur boet under tre månader från dödsfallet.Min slutsats blir alltså att utmätningen är otillåten endast om efterlevande make eller oförsörjda barn behöver underhåll. Det faktum att dödsboanmälan skett efter utredning, torde i sig inte inverka på kronofogdens möjligheter att mäta ut dödsboets egendom.

Bulvan i utmätningsförfarande

2007-10-16 i Utmätning
FRÅGA |HejOm jag står som ägare för min Pappas bil, han kan inte äga bil p.g.a kronofogden. Kan jag riskera något då?
Jon Eriksson Örtengren |Hej!Du riskerar inget genom detta förfarande. Dock kan kronofogden ändå ta bilen i beslag om dom kan bevisa att bilen i själva verket tillhör din far. Detta regleras i utsökningsalken som du hittar http://www.lagen.nu/1981:774 . Med vänlig hälsning

Betalningsföreläggande efter 15 år?

2007-08-24 i Preskription
FRÅGA |Jag har fått en underrättelse om sökt utmätning på en gammal skuld från kronefogden. Skulden är 15 år gammal och det handlar om en gammal hyrbil jag hyrde för 15 år sedan. Är det inte lite försent för en biluthyrningsfirma att ansöka om betalningsförläggande efter så många år? Kan jag överklaga det här, det finns väl preskriptionstid för skulder?
Sara Forslund |Hej,Preskription av fordringar regleras i preskriptionslagen, se http://lagen.nu/1981:130 . Huvudregeln som står i 2 § säger att fordringar preskriberas tio år efter att de har uppkommit. Specialregler gäller för fordringar som en näringsidkare har mot en konsument, om det är så att fordringen avser en vara eller en tjänst som näringsidkaren i sin yrkesmässiga verksamhet tillhandahållit konsumenten som privatperson.Hyrde du bilen från en firma som hyr ut bilar för att använda den till enskilt bruk är preskriptionstiden för din skuld alltså tre år, i annat fall är den tio år.Preskription kan dock när som helst under preskriptionstiden avbrytas på sätt som står i 5 §, till exempel genom att gäldenären (den skyldige) betalar eller avbetalar skulden eller att borgenären (den gäldenären är skyldig) framställer krav mot gäldenären. Sker preskriptionsavbrott under preskriptionstiden börjar en ny preskriptionstid löpa från början igen, så preskriptionstiden förlängs varje gång ett avbrott sker, se 7 §.Har inget preskriptionsavbrott skett under 15 års tid är din skuld preskriberad oavsett om det var en konsumentfordring eller en annan typ av fordring.Vänliga hälsningar,

Återvinning i konkurs

2007-09-17 i Återvinning
FRÅGA |Om ett företag två månader innan det gick i konkurs har betalat in en större summa pengar i ställföreträdarens pensionsförsäkring, kan denna summa återvinnas i konkursen från försäkringsbolaget?
Louise Danielson |Hej! Betalning av pension kan återvinnas i konkurs. Det krävs dock att betalningen skett senare än sex månader innan konkursen (vilket är uppfyllt i detta fall) och att det rör sig om ett belopp som uppenbart överkred vad som kan anses som skäligt med hänsyn till gjord arbetsinsats, verksamhetens lönsamhet och övriga omständigheter. En bedömning får med andra ord göras i det enskilda fallet. (Konkurslagen 4:8) I detta fall handlar det om ställföreträdarens pensionsförsäkring, ställföreträdare anses vara närstående med företaget och därmed utvidgas även återvinningsfristen till ett år. Betalningen kan även återvinnas om den på ett otillbörligt sätt har gynnat viss borgenär och företaget var eller genom denna handling blev insolvent samt att den till vilken betalning skedde (ställföreträdaren) kände till de omständiheter som gjorde rättshandlingen otillbörlig. I detta fall rör det sig om närstående till företaget, vilka skall anses ha sådan kännedom. (konkurslagen 4:5)Vänligen,

Utmätning av makas egendom

2007-08-20 i Utmätning
FRÅGA |Jag har stora skatteskulder. Om min hustru köper en bostad som enskild egendom, finns det då möjlighet för kronofogden att mäta ut fastigheten?Eller krävs ett äktenskapsförord?
Hanna Adamson |Egendom kan vara giftorättsgods eller enskild egendom. Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom enligt bestämmelserna i Äktenskapsbalken 7 kap 2§ (se http://lagen.nu/1987:230 ). Att egendom är giftorättsgods betyder att det delas lika mellan makarna om äktenskapet upphör. Det gäller inte för enskild egendom. När det gäller utmätning är det inte fråga om egendomen är enskild eller inte, så länge ni fortsätter vara gifta. Avgörande för vad som kan utmätas är istället äganderätten, för fast egendom framgår det av Utsökningsbalken 4 kap 24§ (se http://lagen.nu/1981:774 ). Om en av två makar köper något är denne ägare till detta. Det betyder att om din hustru köper en bostad kan den inte utmätas för dina skulder.Om ni vill skydda bostaden från att kunna utmätas för dina skulder även i händelse av att äktenskapet upphör krävs ett äktenskapsförord som gör egendomen enskild. I annat fall tillfaller hälften av bostaden (giftorättsgodset) dig och kan då utmätas om du har skulder. Det räcker inte att köpa och bestämma att det är enskild egendom, utan det görs genom ett äktenskapsförord.Lycka till!