Preskriptionstid för fordran mot bostadsrättsförening?

2007-02-23 i Preskription
FRÅGA |Hej!Läste en tidigare fråga här om när preskriptionstiden för en faktura inträffar. Är ekonomiansvarig i en bostadsrättsförening och vi installerade bredband i huset för ca 1 år sedan. Har dock nte fått fakturan än. Är det 3 eller 10 års preskriptionstid som gäller som bostadsrättsförening? Eller kanske nåt annat?Tack på förhandMvh Henrik
Carl Johan Zimdahl |Hej,Huvudregeln enligt preskriptionslagen (se http://lagen.nu/1981:130 ) är en tioårig preskriptionstid. Den treåriga preskriptionstid du talar om avser konsumentfordringar, dvs fordringar som en näringsidkare har gentemot en konsument, för vilka denna kortare preskriptionstid gäller.För en bostadsrättsförening gäller huvudregeln, det vill säga att fordringens preskriptionstid är tio år.Vänligen,

Hur driver man in en skuld?

2007-02-26 i Skuld
FRÅGA |En privatperson är skyldig mig drygt 100.000 kr plus ränta sedan några år tillbaka och jag har en skuldsedel som underlag undertecknad av honom. Min fråga gäller hur jag nu kan driva in skulden, kan man gå direkt till tingsrätten och vad krävs i så fall?
Sara Edström |För att i din situation driva in en skuld är det enklast att vända sig till Kronofogdemyndigheten och lämna in en ansökan om betalningsföreläggande enligt bestämmelserna i lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Enligt 2 § är lagen tillämplig då en person vill driva in en skuld som är förfallen till betalning.Ansökan ska enligt 9 och 10 §§ vara skriftlig och innehålla yrkandet (att svaranden ska utge beloppet i fråga) samt grunden för det (att en fordran/skuld föreligger). Enligt 11 § ska fordringens belopp, förfallodagen samt den ränta som begärs anges.Ansökan ska enligt 19 § vara undertecknad av sökanden och inges i original och en kopia. Om svaranden skulle bestrida ansökan så kan sökanden enligt 34 § begära att målet ska överlämnas till tingsrätten. Se relevant lagtext http://lagen.nu/1990:746.Mvh,

Sambos skulder (hänvisning)

2007-02-28 i Skuld
FRÅGA |Hej!Om man flyttar tillsammans med en person som har skulder och betalningsanmärkningar, blir man då skyldig att hjälpa till betala dessa och kan kronofogdemyndigheten göra anspråk på de lösören man tar med sig till den gemensamma bostaden? Vad ska man göra om så är fallet?
Emelie Brorström |Hej!Denna fråga är redan besvarad på Lawline. Se http://www.lawline.se/besvaradfraga.php?id=2887 .Vänligen,

Preskription av fordran

2007-02-09 i Preskription
FRÅGA |Kan en skuld som preskriberas efter 3 år förlängas till 10 år om Kronofogden gör ett sk. utslag?
Jacob Öberg |PRESKRIPTION AV KONSUMENTFORDRINGARI enlighet med din fråga uppfattar jag det som att du syftar på en konsumentfordring. Det är nämligen så att den enda fordring som preskriberas efter 3 år enligt 2 § Preskriptionlagen är så kallade konsumentfordringar. Det kan vara illustrerande att läsa lagtexten: ”Preskriptionstiden är tre år för fordran mot en konsument, om fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk. Detsamma gäller fordran mot den som har gått i borgen för betalningen av en sådan fordran. Den treåriga preskriptionstiden gäller dock inte fordringar som grundar sig på löpande skuldebrev.” Fordran måste för det första avse en fordran som en näringsidkare har mot en konsument.Detta innebär att om en privatperson har en fordran mot en näringsidkare är denna bestämmelse ej tillämplig. Vidare så är det viktigt att kunna bestämma och definiera om näringsidkaren verkligen har handlat i sin näringsverksamhet och att konsumenten enbart handlat för privat konsumtion (s.89 proposition om 1979/80:119 1979/80:119 om preskriptionslag). Det är också viktigt att betona att den treåriga preskriptionstiden inte gäller för konsumentfordringar som grundar sig på löpande skuldebrev, det vill säga i det fallet att en konsument har åtagit sig ett ensidigt skriftligt betalningsåtagande som är ställd till viss man eller order ( 1, 11 §§ skuldebrevslagen). UTSLAGETS RÄTTSVERKANFör det första kan man ju inleda med att påpeka att innebörden av att en fordran preskriberas är att borgenären, fordringens innehavare, inte kan med rättslig giltighet göra fordringen gällande ( 8 § PreskL). En borgenärs framställning inför KFM är i sig tillräckligt för att preskriptionsavbrott ska inträda ( 5 § p. PreskL). Som nedan betonas är det dock av betydelse för utslagets rättsverkan att gäldenären, konsumenten på något sätt meddelas om utslaget. För det andra är det mycket viktigt att betona att en fordran med en preskriptionstid på 3 år aldrig genom preskriptionsavbrott kan förlängas till 10 år. En fordran med en preskriptionstid på tre år kan således enbart förlängas med tre år genom preskriptionsavbrott ( 1,6,7 §§ PreskL). Preskriptionsavbrott innebär att en ny preskriptionstid enligt 2 § börjar löpa från den dag då avbrottet skedde, i detta fall tre år. En annan viktig sak att påpeka är att gäldenären, konsumenten eller konsumentens borgensman, måste underrättas om att det rättsliga förfarandet har avslutats. Detta innebär inte att konsumenten måste erhålla eller få en kopia av borgenärens yrkande om verkställighet. Det innebär dock att konsumenten, gäldenären måste få ett meddelande från KFM om att verkställighet har sökts.Det är naturligtvis tillräckligt för att preskriptionsavbrottet ska inträde att KFM underättar gäldenären, konsumenten genom att översända en kopia av utslaget, i enlighet med delgivingslagen. Jag hoppas att detta är tillräcklig vägledning vad gäller dina funderingar.

Bestridande av fordran

2007-03-17 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Betala felparkeringsavgift ?Måste jag betala en bevisligen felaktig felparkeringsavgift (900kr) som jag har fått på en bil som jag äger men som inte har varit i trafik på många år (avställd och helt nerplockad för renovering)Betala och sedan få tillbaks ?
Johanna Carlsson |Hej,Hur du bör agera beror på om det är ett privat företag eller en kommun som har utfärdat avgiften. Om det är en kommun, bör du betala räkningen innan tiden för detta går ut. Om du innan detta hinner få tag på den ansvarige för parkeringsavgifter hos kommunen, kan du tillsammans med denne resonera dig fram till en lösning.Om det däremot är ett privat företag som har utfärdat felparkeringsavgiften, behöver du inte betala räkningen, om du aktivt protesterar mot denna.Vad du i sådana fall skall göra till att börja med är att bestrida, dvs protestera mot, avgiften till det företag som har skickat räkningen till dig. Förklara hur det ligger till, det är inte omöjligt att de då upptäcker att det har skett ett misstag. Om företaget däremot vidhåller sitt anspråk kommer de att skicka en räkning till dig, där det står att om du inte betalar inom 10 dagar, vänder de sig till inkasso. För att göra detta måste de ta kontakt med Kronofogden och begära ett betalningsföreläggande. Efter att företaget gjort detta får du ett brev från Kronofogden med begäran om betalning. Du skall då genast skriva ett brev där du talar om att du bestrider fordringen och skicka detta till Kronofogden. För att fordringen nu skall kunna gå till indrivning krävs att företaget vänder sig till tingsrätten och begär att rätten förklarar fordringen giltig. Om företaget gör detta kommer du att kontaktas och få en chans att till rätten förklara din ståndpunkt i frågan. Då det lär vara relativt lätt för dig att visa att bilen inte kunnat vara i trafik vid det aktuella tillfället för felparkeringsavgiftens utfärdande, har du goda chanser att rätten dömer till din fördel.Men genom att redan i det första stadiet, då du tar kontakt med företaget som skickat räkningen till dig, noggrant förklara att det måste ha skett ett misstag, kan du slippa hela proceduren med inblandade myndigheter och domstolar.Vänliga hälsningar

Krav på betalning

2007-02-28 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Kom överrens med styrelsen i maj 2005 om att själv utföra ett mindre arbete på utsidan av min lägenhet mot ersättning.Skrev ett brev i juli 2005 med ersättningskrav. Detta har jag ännu ej fått svar på, trots upprepade påminnelser, både skriftligen och muntligen.Varje gång lovar man att svara, men inget händer. Vad göra för att kräva ett svar?
Raoul Mehta |Du kan börja med att skriva en påminnelse där du förklarar att om inte betalning sker inom t ex 10 dagar så kommer du att skicka ärendet vidare till kronofogdemyndigheten. Om du sedan inte får betalt inom 10 dagar är det bara att vända sig till kronofogdemyndigheten med en ansökan om betalningsföreläggande. Om bostadsrättsföreningen inte medger betalningsskyldighet kan du inom fyra veckor begära att kronofogdemyndigheten överlämnar ärendet till tingsrätten. Det är du som avgör om du i ett sådant läge vill driva vidare ärendet till tingsrätten eller inte. Genom det här förfarandet kommer du förhoppningsvis att få ett svar.Med vänlig hälsning

Hur kan jag få hjälp med mina skulder?

2007-02-13 i Skuld
FRÅGA |Jag har ett långt missbruksliv bakom mig, blev rusfri 2003.Genom åren har jag dragit på mig enormt stora skulder bla till Trafikförsäkringsföreningen där jag är skyldig 188.729:- Hur gärna jag en vill göra rätt för mig finns det ju inte någon möjlighet till detta,Skulle så gärna vilja göra rätt för mig för idag tar jag mitt ansvar i samhället som vilken medborgare som helst, men blir ständigt påmind om mitt gamla liv genom skulder typ denna.Finns det verkligen ingenting man kan göra för att påverka min situation eller måste jag leva med detta livet ut. Kan tyvärr aldrig riktigt känna mig liksom likvärdig på grund av dessa problem.
Peter Ahlström |Utgångspunkten i svensk rätt är att man ensam får stå konsekvenserna för sina avtalsingåenden. Har man skuldsatt sig får man ensam göra rätt för sig. Det är bra att du har hittat viljan och motivationen för detta, vilket är det första steget. Det finns dessvärre ingen reglering som gör dig skuldfri utan att du behöver erlägga vederlag, däremot finns det ett fåtal rättsliga hjälpmedel som kan underlätta din situation. En väg är att ansöka om skuldsanering hos kronofogdemyndigheten i den region där du är bosatt. Skuldsanering regleras i skuldsaneringslagen, se http://lagen.nu/2006:548 , och innebär att du helt eller delvis befrias från ansvar för betalningen av de skulder som omfattas av skuldsaneringen. Första steget vid en skuldsanering är att själv, eller med hjälp av en kommunal budget- och skuldrådgivare söka få en frivillig uppgörelse med fordringsägarna. Går inte detta får du göra en ansökan om skuldsanering. Observera att kommunen skall inom ramen för socialtjänsten eller på annat sätt lämna råd och anvisningar i budget- och skuldfrågor till skuldsatta personer.Skuldsanering får, enligt 4 § beviljas en gäldenär med hemvist i Sverige som är fysisk person, om1. gäldenären är på obestånd och så skuldsatt att han eller hon inte kan antas ha förmåga att betala sina skulder inom överskådlig tid, och 2. det är skäligt med hänsyn till gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden att skuldsanering beviljas honom eller henne. I 7 § regleras de fordringar som inte ingår i skuldsaneringen. Enligt 10 § skall en ansökan göras skriftligen och vara egenhändigt undertecknad. Observera att du i din ansökan på heder och samvete får med samtliga uppgifter som stadgas i 11 §, se http://lagen.nu/2006:548#P11 .Bedömningen om det är skäligt att bevilja skuldsanering ska göras utifrån en totalbedömning av samtliga omständigheter i det särskilda fallet och med beaktande av de inblandade intressena.Ett annat alternativ är att ansöka om sk. personlig konkurs. Att beakta är dock att personlig konkurs inte gör dig skuldfri. För utförlig redogörelse om detta hänvisar jag till ett tidigare svar, se http://www.lawline.se/besvaradfraga.php?id=2707 .Hoppas detta gav dig hjälp på vägen!Med Vänlig Hälsning

Får kronofogden ta arvet?

2007-02-06 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Jag undrar om jag som är ganska skuldsatt pga ett gammalt företag, och därmed har gemensamma skulder tillsammans med min pojkvän hos KF, får behålla pengar jag ärver av tex min mamma? Eller tar KF allt?
Martin Andersson |Hej!Det finns normalt inget rättsligt hinder mot att utmäta egendom som du har fått i arv för att täcka dina skulder. Däremot gäller de s.k. beneficiereglerna i 5 kap Utsökningsbalken (se http://www.lagen.nu/1981:774) , som stadgar att bl.a. föremål med övervägande personligt värde och mindre summor pengar på banken som behövs till försörjning o.s.v. inte får utmätas. Hoppas att ni har någon hjälp av mitt svar.Med vänlig hälsning,