Pantsättning av olika ting

2007-04-26 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej har en fråga om vad som gäller vid pantsättning.Har hamnat i ett ekonomiskt prekärt läge och skulle vilja undersöka vad som gäller för följande.Vilka lagar är det som gäller och hur skall man gå till väga för att pansätta följande ting?1. min fastighet 2. Aktier 3. Premieobligationer 4. Bil som jag använder dagligen.
Elzbieta Kaczorowska |Hej,Pantsättning av fastighet går till så att fastighetsägaren överlämnar ett pantbrev till långivaren enligt 6 kap 2 § jordabalken (JB, se http://www.lagen.nu/1970:994 ). Ett pantbrev är ett bevis om inteckning och fås genom att fastighetsägaren hos inskrivningsmyndigheten ansöker om och beviljas inskrivning i fastigheten enligt 6 kap 2 § JB. En sådan ansökan skall vara underskriven av fastighetsägaren samt innehålla uppgift om inteckningsbeloppet och vilken fastighet som avses (22 kap 2 § JB).När det gäller aktierna så sker pantsättningen olika beroende på ifall aktiebrev finns för aktierna eller inte. Ifall du har aktiebrev så sker pantsättning genom tradition av dessa, d v s genom att aktiebreven överlämnas till långivaren. Detta kan du utläsa ur 6 kap 8 § aktiebolagslagen (se http://www.lagen.nu/2005:551 ) jämfört med 10 och 22 §§ i skuldebrevslagen (se http://www.lagen.nu/1936:81 ). Nuförtiden används dock aktiebrev allt mindre, utan aktierna registreras istället i Värdepapperscentralens register enligt lagen om kontoföring av finansiella instrument (LKF, se http://www.lagen.nu/1998:1479 ). I sådant fall får pantsättningen verkan genom att anmälan om pantsättningen registreras i avstämningsregistret enligt 6 kap 2 och 7 §§ i sistnämnda lag.När det gäller premieobligationer så räknas även dessa som finansiella instrument och innehavet registreras i Värdepapperscentralens register. Därför borde premieobligationerna omfattas av LKF och pantsättningen ske genom registrering, såsom beskrivet ovan.Slutligen måste jag tyvärr meddela att det inte finns något sätt på vilket du kan pantsätta din bil och ändå behålla den. Huvudregeln är nämligen att tradition, d v s överlämnande av panten till panthavaren, måste ske vid pantsättning av lösöre. Denna regel kan du läsa ur 10 kap 1 § i den ålderdomliga handelsbalken (se http://www.lagen.nu/1736:0123_2 ). Överlämnas inte bilen kan inte pantsättningen göras gällande mot annan, t ex de personer du har skulder till. Därför är det föga troligt att bilen skulle kunna accepteras som säkerhet för ett lån, såvida inte den överlämnas.Hoppas mitt svar varit till hjälp.Med vänlig hälsning,

Återkräva utlånade pengar

2007-04-12 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Jag undrar hur jag kan gå till väga med att få tillbaka 3000 kr som jag lånat ut till en f.d väninna som vägrar betala tillbaka.Vi skrev ett låneintyg jag la det in en speciell låda när hon var med mig. När jag skulle ta fram det var det borta, jag misstänker att hon tagit det eftersom hon vistats i mitt hus ensam vid ett par tillfällen. Hur kan jag gå tillväga för att få igen mina pengar?
Filip Skoglund |Vad du kan göra för att återfå dina pengar är antingen att ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden eller att inge en stämningsansökan till tingsrätten. Eftersom du inte har något skuldebrev kan det dock bli svårt att bevisa att det föreligger en fordran.Lag om betalningsföreläggande och handräckning finns http://lagen.nu/1990:746 och bestämmelserna om stämning finns http://lagen.nu/1942:740#k42Vänligen

Utmätning-sambor

2007-04-05 i Utmätning
FRÅGA |min fråga är: jag har en skuld sedan personlig konkurs hos kronofogden, har flyttat ihop med en tjej långt efter min konkurs, som hon inte har med att göra alls. kan man då göra utmätning på min sambos tillgångar ? och hur blir det om min sambo skulle vilja köpa en dyr tv på avbetalning ??? kan kronofogden bara komma och ta den då och inte är min tv ?
Lova Unge |Hej!Tillämplig lag är utsökningsbalken (1981:774), UB, och lagen finner Du på www.lagen.nu. Reglerna om utmätning finns i 4 kap UB. Tanken är givetvis att det är gäldenärens (den som är skyldig pengar) egendom som ska utmätas, se 4 kap. 17 § UB. När det gäller gifta och sambor gäller dock lite speciella regler, vilka finns i 4 kap. 19 § UB. Där framgår att när sammanboende gifta och sambor har lös egendom i sin gemensamma besittning, ska gäldenären anses som ägare till egendomen, "om det ej görs sannolikt att de är samägare till egendomen enligt lagen (1904:48 s.1) om samäganderätt och det ej heller framgår att egendomen tillhör den andre eller någon annan". När det gäller invändningen om samäganderätt är det inte tillräckligt med enbart ett påstående om samäganderätt för att bryta presumtionen, utan ytterligare någon omständighet som talar för samäganderätt måste föreligga, t.ex. en faktura som upptar båda makarna som köpare eller att ett belopp ungefärligen motsvarande köpesumman tagits ut från konto som disponerades av båda samborna eller från konton som de disponerade var för sig, eller att båda makarna haft faktiska inkomster i förening med att egendomen typiskt sett brukar anskaffas för gemensamt bruk.Det finns alltså en risk att Kronofogden presumerar att all egendom i Ert gemensamma hem tillhör Dig och mäter ut den även om den tillhör Din sambo. Därefter är det upp till Er att bevisa att så inte är fallet. Därför är det bra om Ni sparar kontoutdrag och kvitton så att Ni verkligen kan visa att det är Din sambos egendom.Lycka till!Med vänlig hälsning

Äganderättsförbehåll och utmätning

2007-04-02 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Kan jag sälja min bil på avbetalning, med äganderättsförbehåll, till mina föräldrar. Jag vill inte riskera att den blir utmätt av kronofogden. Hur gör jag?
Mikael Ekdahl |Hej,Det du beskriver kallas sakrätt, dvs. vem som har bäst rätt till viss egendom, exempelvis i fall då kronofogden ska göra en utmätning. dvs. du vill hindra dina föräldrars borgenärer från att genom kronofogdens försorg utmäta bilen för att täcka förfallna fordringar.Vad gäller avbetalning med äganderättsförbehåll dvs. kredit med förbehåll som det kallas i Utsökningsbalken hindrar detta tyvärr inte en utmätning, se 5:5 2st UB http://www.lagen.nu/1981:774 . Enligt UB 9:10 sägs det att bilen dock endast får säljas om den täcker din kvarvarande fordring alternativt med ditt samtycke, men någon garanti för att bilen inte skall kunna bli utmätt finns inte.Det du eventuellt skulle kunna göra är att du ger bilen till dina föräldrar som en gåva exempelvis 1/10 om året, så skulle detta förmodligen anses som samäganderätt. Denna form av ägande har varit uppe till prövning ibland annat rättsfallet NJA 1998 s 545. En pappa gav där sonen andelar i en båt (1/14 varje år) under sex år. Då pappan blev föremål för utmätning ansågs inte båten kunna utmätas eftersom sonen ägde en större del av båten. Det som var avgörande i detta fallet var att pappan och sonen hade varsin nyckel till båten och använde den båda två, hade bara pappan haft en nyckel så hade det med största sannolikhet inte har varit samäganderätt, utan då hade man sett båten som pappans eftersom han hade den i sin besittning se 4:17-18 UB http://www.lagen.nu/1981:774 . Detta fall grundar sig endast på en specifik händelse och det är inte säkert att det hade blivit samma utgång i fallet som du beskriver. Det kan finnas andra fakta i ditt fall som kan påverka utgången.Mvh

Skuld hos kronofogden trots friad från brottsmisstankar

2007-06-20 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej!Jag skriver till er angående en fråga som gäller min pojkvän.Har stor förståelse för om ni inte kan ge mig ett 100% svar genom den information jag kommer att ge er över mail, men jag hoppas iallafall på lite vägledning.För ett par år sedan blev min pojkvän och några av hans vänner indragna i en bedrägerihärva. De trodde att uthämtningen och insättningen av pengar gällde import av bilar, men det visade sig att de som låg bakom bedrägeriet lurade pensionärer i Tyskland på pengar.Idag fick min pojkvän veta att han blev fri från alla brottsmisstankar, då bevis saknas och han inte kan styrkas till brottet.Ändå sa hans advokat att skulden på ca. 500000:- kommer att ligga kvar hos Kronofogden.Det jag undrar är hur Han kan vara skyldig till ett skadestånd, för ett brott som han är friad till? Ska vi bara lyssna på hans advokat? Eller ska vi gå vidare med detta?Hans advokat sa också, att så länge min pojkvän står skriven på sin mammas adress och inte äger något väsentligt, så kan ingen utmätning göras. Problemet är dock att vi ska flytta ihop (väntar också barn)...Hans advokat sa att enda sättet att skydda oss, är att vi gifter oss och skriver över alla saker i mitt namn. Stämmer det att vi kan skydda oss på detta sätt? Eller finns det något annat alternativ?Tacksam för snabbt svar, då detta oroar mig enormt mycket!
Miranda Berg |Hej!Svaret på din första fråga är att han kan vara skyldig att betala skadestånd även om han inte är fälld för brottet. I brottmål är nämligen beviskravet mycket högt, man brukar säga att det ska vara bortom allt rimligt tvivel att den misstänkte är skyldig till brottet. I civilmål är beviskravet inte lika högt, vilket kan få till följd att man kan dömas till skadestånd eller ha en skuld hos Kronofogden även om man blir friad från eventuella brottsmisstankar. Jag vet inte om detta skadestånd utdömts av svensk domstol eller varifrån det härstammar, kanske finns det i så fall möjlighet att överklaga? För att bli skadeståndsskyldig för förmögenhetsskada enligt Skadeståndslagen krävs att skadan orsakats genom brott.När det gäller utmätning, så kan kronofogden utmäta all egendom som tillhör gäldenären, och det finns en presumtion för att allt som finns i gäldenärens besittning, alltså hemma hos honom, tillhör honom. Det innebär att kronofogden kan utmäta både hans mammas saker (om han bor hos henne) och dina saker (om ni bor ihop), såvida inte ni kan bevisa att de tillhör er. Att bevisa det kan vara ganska svårt, det är inte ens säkert att ett inköpskvitto räcker. Ett sätt att skydda egendomen är att som advokaten säger gifta sig och sedan göra en bodelning under pågående äktenskap varigenom egendomen skrivs över på dig. Se Utsökningsbalken 4:17-19 §§ http://www.lagen.nu/1981:774#K4P17 .

Preskriptionsavbrott och krav på ränta

2007-04-09 i Preskription
FRÅGA |Hej kan preskriptionstiden förlängas mer en en gång(finns det några undantag).Så vitt jag har förstått så finns skulden kvar även om den är preskriberad men får borgenären fortsätta att räkna ränta?(ett ex är en 14 årgammal elskuld som rimligtvis borde vara preskriberad)Mvh
Mikael Ekdahl |Hej,Huvudregeln är att en fordran preskriberas tio år efter tillkomsten enligt 2§ 1 st preskriptionslagen, se http://lagen.nu/1981:130. Preskriptionstiden är dock tre år för en fordran mot en konsument, om fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet, se 2§ 2 st preskL.För att en preskription skall anses avbruten enligt 5§ skall någon av följande situationer vara uppfyllda:1. Du har erlagt betalning2. Du har fått ett skriftligt krav eller påminnelse om betalning (Observera att det inte räcker att borgenären har skickat ut ett skriftligt krav till dig, utan du måste ha tagit del av detta för att det skall få verkan som ett preskriptionsavbrott. Detta är ett strängt beviskrav som framgår i ett HD-mål NJA 1996 s 809.3. Borgenären har väckt talan mot dig.Om någon av ovanstående situationer är uppfylld, så är preskriptionstiden bruten och en ”ny preskriptionstid” börjar löpa från dagen för avbrottet, se 6§ PreskL. Är det så att fordringen är preskriberad, så förlorar elbolaget sin rätt att kräva ut sin fordran, se 8§ 1 st PreskL. Preskription av en huvudfordran omfattar även fordran på ränta se 8§ 2 st PreskL. Det innebär att när din fordran är preskriberad, så kan borgenären inte heller kräva ränta för denna.Med vänlig hälsning,

Regler om återvinning

2007-04-22 i Återvinning
FRÅGA |HejHar en större skatteskuld på ingång. Äger ett hus på en arrendetomt, vill sälja det till en vän temporärt så att kronofogden inte kan sälja det. Vad är det för regler som gäller för återvinnig? Kan ni beskriva scenariot för en sådan transaktion.
Rebecka Boholm |Hej!Bestämmelser om återvinning finns i 4 kap. konkurslagen (KL http://www.lagen.nu/1987:672). Det är endast i en konkurs som återvinning av egendom kan ske (och alltså inte vid utmätning). En borgenär som vill utmäta egendom kan dock ansöka om att gäldenären sätts i konkurs om det upptäcks att egendom saknas, och på så sätt få igenom en återvinning (se KL 1 kap. 2 § http://www.lagen.nu/1987:672). En förutsättning för återvinning är att den aktuella åtgärden inneburit en nackdel för åtminstone en borgenär. Har gäldenären gjort sig av med egendom men samtidigt fått godtagbar betalning för denna, har någon nackdel för borgenärerna inte uppkommit. Detta innebär alltså att transaktionen godtas om du säljer huset till ett marknadsenligt pris, så länge köpesumman kommer borgenärerna till del vid en eventuell konkurs. KL 4 kap. 5 § (http://www.lagen.nu/1987:672) är en återvinningsbestämmelse som kan användas generellt. En rättshandling återvinns om den innebar att gäldenären gynnat viss borgenär, undandragit sin egendom från borgenärerna eller ökat sina skulder. Åtgärden måste dock ha genomförts på ett ”otillbörligt sätt”. Det avgörande är vanligtvis den undandragna egendomens värde, om det rör sig om ett betydande belopp är transaktionen normalt att anse som otillbörlig. Det krävs dessutom att gäldenären redan var, eller genom åtgärden blev, insolvent och att motparten kände till denna omständighet och att rättshandlingen var illojal. Med insolvens avses att gäldenären inte kan betala sina skulder och att denna oförmåga inte bara är tillfällig (KL 1 kap. 2 § http://www.lagen.nu/1987:672). Alla transaktioner som ägt rum inom fem år från konkursbeslutet kan återvinnas enligt denna regel, någon tidsgräns finns dock inte när motparten är en närstående. En närstående är t.ex. någon man är gift eller sambo med eller en nära släkting (KL 4 kap. 3 § http://www.lagen.nu/1987:672).Det finns även några särskilda återvinningsbestämmelser i KL 4 kap. 6-12 §§ (t.ex. återvinning vid gåva, eftergift vid bodelning eller betalning av skuld http://www.lagen.nu/1987:672). Av din fråga framgår inte några närmare omständigheter kring den tilltänkta transaktionen så jag kommer endast att kortfattat beskriva en situation där återvinning kan vara aktuellt. En gåva kan återvinnas enligt KL 4 kap. 6 § (http://www.lagen.nu/1987:672) om den fullbordats senare än sex månader före dagen för konkursansökan (tidsgränsen är tre år vid gåva till närstående). Detsamma gäller även vid köp eller byte om det råder ett missförhållande mellan utfästelserna som gör att avtalet är att anse som en gåva. Det kan t.ex. vara fallet om du säljer huset till ett mycket förmånligt pris.Om det är så att du får rimlig betalning för huset och att ingen av dina borgenärer gynnas av försäljningen borde transaktionen kunna genomföras. I annat fall är det troligt att rättshandlingen kommer att återvinnas, under förutsättning att du blev insolvent genom transaktionen och att konkursen är ett faktum inom de nämnda tidsfristerna. Hoppas att du fått svar på din fråga och att det löser sig för dig på bästa sätt!Vänliga hälsningar,

Beneficium-tvättmaskin dator

2007-03-28 i Utmätning
FRÅGA |Vid utmätning i hemmet, vad får man behålla? Undrar specifikt över 2 saker inför besöket från KFM om en vecka: Får familj m 2 vuxna och 3 barn (2-8år) ha kvar tvättmaskin? Får man ha kvar hemdatorn? Ca 4-5år gammal tvättmaskin köpt då för 4500kr och en dator m P-III 599Mhz 512 MB RAM m "gammaldags" skärm, omodernt grafikkort, dvd-brännare(x2 hastighet), 50GB HD, dvs ingen lyxdator, inköpspris okänt. Skulderna som ska drivas in uppgår i allmäna mål till ca 50 000:- (i enskilda mål till ca 120 000:- men dessa omfattas ej av utmätningsförrättningen). Utmätning i lön är inte möjlig; saknar bil och fastighet och övrig registrerad egendom. Mkt tacksam för svar!
Lova Unge |Hej!Reglerna om utmätning finns i utsökningsbalken (1981:774), UB och lagen hittar Du på www.lagen.nu. i 5 kap. UB finns regler om vad som kan undantas från utmätning, de s.k. bneficiereglerna. av 5 kap 1 § 2 p. UB framgår att möbler, husgeråd och annan utrustning kan undantas i den mån egendomen är nödvändig för ett hem och dess skötsel. Nödvändigheten av egendomen är alltså viktig för bedomningen om den ska undantas eller inte. Av 5 kap. 2 § UB gframgår att hänsyn skall tas till barnfamiljers behov. Om egendomen kan undantas enligt 5 kap. 1 § men har ett för stort värde kan egendomen utmätas med förbehåll för att den utmätte får tillbaks en del av pengarna för att ersätta egendomen, 5 kap. 4 § UB. INär det gäller tvättmaskinen blir frågan beroende av Era möjligheter att tvätta om Ni inte skulle ha en tvättmaskin. Om det finns andra tvättmöjligheter, såsom tvättstuga i huset utgår jag ifrån att KFM inte kommer att anse den vara nödvändig för hemmets skötsel, trots att Ni har tre barn. Beträffande datorn kan sägas följande. TV-apparater tillhör sedan länge vad som anse nödvändigt för en barnfamilj, se NJA NJA 1983 s. 642 och NJA 1985 s. 494. Gälande datorer är läget något osäkert, men i RH 2006:47 slog hovrätten fast att även en dator med tillbehör får numera betraktas som normal utrustning för ett hem. Det är dock ett nytt fall och inte från högsta domstolen, så det troliga är att KFM tar datorn, men att Ni kanske får tillbaks den om Ni överklagar beslutet. Om datorn används i arbetet skulle den även kunna undantas från utmätning enligt 5 kap. 1 § 3 p. UB. Lycka till!Med vänlig hälsning