Hur kan man driva in en privat skuld?

2021-03-28 i Skuld
FRÅGA |Hej har en son som lånat ut en stor summa pengar, till en annan ,de har skrivit kontrakt.Han skulle betala 1 summa varje månad, men har nu inte gjort det på ett antal gånger. Skyller på det mesta varför det inte betalas tillbaka.Hur går vi till väga, för att han ska få sina pengar?
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Betalningsföreläggande hos kronofogdenOm din son har uttömt alla möjliga sätt att lösa betalningen av skulden privat, så kan din son vända sig till kronofogden för ett betalningsföreläggande. För att få ett betalningsföreläggande kan din son behöva bevisa att det faktiskt finns en skuld och att betalning av skulden har förfallit. I ert fall, då din son har ett kontrakt gällande skulden och du uppger att betalningarna har förfallit flera gånger, borde det inte vara några problem med att ansöka om ett betalningsföreläggande. Ni kan ansöka genom att fylla i en blankett om Ansökan om betalningsföreläggande eller ansöka om betalningsföreläggande på kronofogdens hemsida.Efter en ansökan om betalningsföreläggande skickar kronofogden ett brev (ett föreläggande) till den din son vill få betalt av. I brevet finns ett delgivningskvitto som mottagaren ska skriva under och skicka tillbaka. Det fungerar som ett bevis på att brevet har kommit fram till den er son anser är skyldig honom pengar. Efter delgivningen av brevet kan flera saker hända beroende på hur personen som är skyldig din son pengar agerar:Situation 1. Personen betalar till din son. Blir hela skulden betald bör du ta tillbaka din ansökan. Det gör man via mejl eller per brev samma dag som betalningen sker. Även om bara en del av skulden betalas bör din son meddela kronofogden om detta.Situation 2. Personen invänder mot kravet från din son. Din son behöver då ta ställning till om att fortsätta driva ärendet vidare till domstol. Om svaret är nej, skriver kronofogden av ärendet. Om svaret är ja, tar domstolen över ärendet. Din son kan då behöva betalar en avgift till domstolen, 600 eller 2 500 kronor. Vilken avgift domstolen tar ut beror på hur stor skulden är och hur målet kommer att handläggas.Situation 3. Personen säger inte att kravet är fel och betalar inte. Då fattar vi ett beslut: ett utslag som säger att personen ska betala vad du begärt. Följande alternativ kan därefter ske:Personen som ska betala kan invända och begära återvinning. Det innebär att ärendet tas över av domstol och att din son kan behöva betala en avgift. Om din son inte betalar avgiften kommer domstolen att besluta att utslaget inte längre gäller.Din son kan begära att utslaget ska verkställas. Det innebär att kronofogden först gör en utredning för att se om den som ska betala har tillgångar. Om personen saknar tillgångar riskerar din son att inte få betalt. Huvudregeln är dock att utslaget går vidare till utmätning och att din son därefter får betalt.Potentiella kostnader för betalningsföreläggandeKostnaden för att ansöka om ett betalningsföreläggande är 300 kr. Men den kostnaden kan ni begära ersättning för i ansökan. Om ni får ett beslut om betalningsföreläggande kan det även tillkomma kostnad på 600 kr från kronofogden gällande indrivning av skulden. I första hand kommer dock kronofogden försöka att ta ut avgiften på 600 kr från personen som har skulden. Preskriptionstid för privata skulderEtt potentiellt preskription av skulden är något som ni bör undvika. En privat skuld preskriberas som huvudregel efter tio år, 2 § Preskriptionslagen. En skuld kan preskriberas efter en viss tid om personen din son lånat ut pengar till inte har erkänt skulden eller, din son ska inte har avbrutit preskriptionstiden. För vidare läsning om preskription rekommenderar jag er att besöka kronofogdens hemsida. Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Företag vägrar betala lån och svarar ej

2021-03-27 i Skuld
FRÅGA |Hej! Min mamma har lånat ut 160 tusen kr till ett företag som hennes då "vän" startade tillsammans med någon annan. Min mamma vet ingenting om företag och så men pengarna hon gav var lånat alltså skrev hon också en kontrakt som de skrev på där det står att det är ett lån som ska betalas ut till henne, då var det 16.666 kr i månaden sen december men mi mamma har inte fått en enda krona och det är mars. Vi ringer de för att se när vi kommer få tillbaka pengarna men nu svarar de inte telefonen eller sms, de alltså ignorerar oss och vill ej betala tillbaka. Vad kan jag göra snälla den här situationen gör mig ledsen för min mamma vet inte mycket.
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret regleras i utsökningsbalken (UB) och lag om betalningsföreläggande. Eftersom din mamma lånat pengarna till företaget är det skyldigt att betala tillbaka dem, detta skulle gälla även om ett kontrakt inte skrivits. Nu har ni dock ett skriftligt kontrakt och det ska följas eftersom det vid lån råder avtalsfrihet, alltså är företaget skyldigt att betala. Jag rekommenderar att din mamma kontaktar Kronofogdemyndigheten eftersom hon har rätt att få betalt (lag om betalningsföreläggande 2§). Eftersom företaget är skyldiga att betala har Kronofogden kan kronofogden fastställa skulden. Ni kan läsa om hur man konkret går tillväga genom att klicka här. Ifall företaget fortfarande vägrar betala kan ni begära verkställighet av kronofogden, s.k utmätning (UB 3:1 8p). Det innebär att Kronofogden tar egendom från företaget för att betala av skulden (UB 4:2 1st). Ni kan läsa mer om utmätning här. Jag gissar att din mamma gärna vill ha tillbaka alla 160 tkr så snabbt som möjligt. Som jag förstår det är företaget försenade med åtminstone tre avbetalningar (december-februari) som tillsammans uppgår till ungefär 50 tkr. Detta bör betraktas som ett väsentligt avtalsbrott vilket ger din mamma rätt att kräva omedelbar betalning av hela beloppet (häva avtalet). Då måste hon dock meddela företaget att hon häver avtalet. Detta är kanske inte det smartaste att göra dock eftersom om företaget inte har kvar tillräckligt med tillgångar kan de försättas i konkurs och då kommer din mamma inte få ut alla pengar. Beroende på företagets finansiella ställning kan det därför vara smartare att följa avbetalningsplanen. Tyvärr kan jag inte vägleda er om vad som är bäst i just detta fall. Notera även att företaget kan bestrida skulden och då får din mamma välja om hon vill ta saken till domstol. Med tanke på att ni har skrivit ett avtal som reglerar lånet bör hon ha goda chanser att vinna i domstol men jag kan inte uttala mig säkert utan mer information om avtalets innehåll.Sammanfattning Din mamma har rätt att få betalt, förmodligen hela beloppet på en gång. Eftersom företaget vägrar betala bör hon ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Fortsätter de vägra betalning kan hon sedan begära verkställighet.

Hur driver CSN in studieskuld om man vistas utomlands?

2021-03-26 i Skuld
FRÅGA |Om en person har en skuld till CSN och befinner sig i utlandet brukar CSN begära regeringen i det andra landet att beslagta en persons tillgånger där för att betala en skuld till CSN?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Centrala studiestödsnämnden (CSN) ska se till att studielån betalas tillbaka oavsett om personen bor i Sverige eller utomlands. Om ett studieskuld inte betalas av en person drivs denna in till CSN genom Kronofogden. Dock finns givetvis inte denna möjlighet om personen bor utomlands. På så vis måste CSN vidta andra åtgärder för att kunna kräva in skulden från den personen. Beroende på i vilket land personen är bosatt kan olika åtgärder vidtas. I normalfallet måste CSN driva en rättslig process i det landet för att kunna driva in den obetalda skulden. Alltså väcker CSN en domstolstalan i det landet där den skuldsatta personen befinner sig. Genom en dom kan CSN driva in skulden. Den här domen i utlandet kan påverka personens kreditvärdighet på samma sätt som en fordran hos Kronofogden i Sverige hade gjort. Preskriptionstiden är tio år från den dag då sista utbetalningen gjordes eller då sista kontakten togs mellan CSN och den skuldsatta personen (t.ex ett årsbesked eller ett krav på skulden). Slutligen kan sägas att CSN inte begär regeringen i det andra landet att beslagta en persons tillgångar i det landet utan en rättslig domstolsprocess brukar drivas i det landet för att driva in skulden till CSN. Jag hoppas att du fick din fråga besvarad och har du fler frågor är du varm välkommen att återigen kontakta oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Vad innebär det att ett utslag undanröjs?

2021-03-25 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag har begärt återvinning om ett utslag hos kronofogden.Har fått ett brev från tingsrätten där det står att utslaget undanröjs, vad innebär det? Försvinner utslaget?Med vänlig hälsning Birgitta
Ebba Frisk |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett utslag hos Kronofogdemyndigheten utgör en exekutionstitel, 3 kap. 1 § p.8 utsökningsbalken. En exekutionstitel är en skriftlig handling som enligt lag får ligga till grund för verkställighet hos kronofogdemyndigheten.Ett undanröjande av utslaget innebär att kravet inte längre är fastställt och verkställbart. De exekutionsrättsliga grunderna föreligger inte längre och verkställighet hos kronofogden kan inte längre begäras.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

När en fordran preskriberas

2021-03-27 i Preskription
FRÅGA |Hej Hur kan man ta reda på om en skuld är preskriberad ?Är kreditgivaren skyldig att svara ärligt om en skuld är preskriberad eller kan dom säga att det inte finns.Vem kontaktar man om man vill veta hittar ingen info om detta.Tacksam för svar Mvh X
Carl Hansen |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret på ditt spörsmål hittar du i Preskriptionslagen (PL). Lagen gäller ifråga om preskription av allmänna fordringar om inget annat är särskilt föreskrivet i annan lag. Jag tolkar det som att du efterfrågar vad preskriptionstiden är på en vanlig kreditfordran. Andra regler gäller för till exempel skattefordringar.Som huvudregel är en fordran preskriberad först efter 10 år och en konsumentfordran är preskriberad efter tre år, 2 § PL. Sker ett preskriptionsavbrott, det vill säga att du som gäldenär utfäster betalning eller erkänner fordringen, du får ett skriftligt krav från borgenären eller om denne väcker talan mot dig avbryts preskriptionen, 5 § PL.Kreditgivaren är vidare skyldig att informera dig som konsument om till exempel avgifter som du ska betala till kreditförmedlaren, 48 § konsumentkreditlagen (KkrL).Min anmodan till dig är att kontakta kreditgivaren. I mitt svar har jag utgått från att du är konsument i förhållande till en näringsidkare som agerar kreditgivare. Dessa är enligt lag skyldiga att förse sina kunder med all nyttig information hänförlig till fordringen, där även preskriptionstiden för fordringen och även om denna skulle vara preskriberad.Hoppas du fick svar på din fråga. Har du fler frågor eller följdfrågor till denna är du varmt välkommen åter att höra av dig.Med vänliga hälsningar,

Sakrätters tvingande karaktär

2021-03-26 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Vad har principen om sakrätternas numerus clausus för ställning i svensk rätt?
Isak Henriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Inom sakrätten innebär numerus clausus att sakrätter är begränsade till antalet. Det är därför inte möjligt att avtala om nya sakrätter, till skillnad från obligationsrätter. Följande exempel illustrerar principen om numerus clausus.B har sålt en bil till A utan att bilen har traderats (bilen är kvar i säljaren B:s besittning) eller att köpet registrerats enligt lösöresköpslagen 1 § (LkL). B och A har avtalat om att A ska få sakrättsligt skydd (dvs. ett anspråk som står sig mot säljaren B:s borgenärer) utan ett giltigt sakrättsligt moment (tradition, registrering enligt LkL, ett annat sakrättsligt moment är denuntiation men det är inte aktuellt i scenariot). Kronofogden utmäter bilen för B:s skulder. I exemplet är utgångspunkten att A:s anspråk inte står sig mot B:s borgenärer eftersom varken tradition eller registrering enligt LkL har skett. A kan därför inte med framgång kräva att kronofogden överlämnar bilen. Det spelar alltså ingen roll att A och B avtalat om att A ska få sakrättsligt skydd för sitt anspråk. A skulle ha kunnat fått ett sådan skydd om han ex. tagit bilen i sin besittning.Principen om numerus clausus har alltså en stark ställning i svensk rätt eftersom det inte går att "skapa" nya sakrätter.

Är man skyldig att betala faktura om det kommer från ett helt annat företag?

2021-03-25 i Fordringar
FRÅGA |För 2 år sedan Anita de jag ett företag för låsmontering, efter ca. 1 vecka kursade företag ett, nu i dagarna kom det en faktura från ett helt annat företag på monteringskostnaden, är jag skylight betala den?Med vänlig hälsning,
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du vill veta om du är fortfarande skyldig att betala en fordran. Svar på din fråga behandlas dels i skuldebrevslagen (SkbrL) och dels i preskriptionslagen (PreskL). Nedan kommer jag redogöra i detalj vad som gäller. Ett kort svar skulle vara ja du är skyldig att betala eftersom denuntiation har skett och fordran inte är preskriberat.Överlåtelse av fordranAtt du fick faktura från ett helt annat företag kan förklaras av att det har skett en överlåtelse av fordran. Borgenärer kan överlåta fordran utan gäldenärens samtycke. Det finns två typer av skuldebrev: enkla och löpande. Om fordran inte finns antecknad i ett skuldebrev så kallas det att man har en enkel fodrad – vilket jag misstänker det som gäller i detta fall. Enkla fordringar omfattas av reglerna om enkelt skuldebrev i skuldebrevslagen.Vid överlåtelse av enkla fordringar krävs att borgenären eller förvärvaren underrättar gäldenären om överlåtelsen s.k. denuntiation (29 § SkbrL). I detta fall har denuntiation skett när det andra företaget kräver betalning. Om du inte har betalat fakturan innan, så är du nu skyldig att betala det till det andra företaget.Är fordran preskriberad?Huvudregeln för preskription av fordran mot en konsument är 3 år (2 § 2 st. PreskL). Det ska alltså handla om bl.a. en tjänst eller nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit en konsument – vilket jag tror det är i detta fall. Eftersom det har bara gått 2 år sedan du anlitade företaget för låsmontering så är fordran inte preskriberad. Du är alltså fortfarande skyldig att betala fakturan. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänlig hälsning,

Kan man få tillbaka sin handpenning från ett bolag som gått i konkurs?

2021-03-24 i Fordringar
FRÅGA |Vi hade bokat en fest för juni 2020 men pga Corona blev det inte av. Nu är resturangen inte verksam längre och jag har ännu inte fått tillbaka våran handpenning på 10000kr. Hur kan jag gå till väg?
Maja Fagerholm |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! De aktuella lagarna är Konkurslagen (1987:672) (KonkL) och Förmånsrättslagen (1970:979) (FRL). KonkurslagenJag tolkar det som att restaurangen har gått i konkurs. När ett bolag försätts i konkurs skapas ett konkursbo. Detta konkursbo ska samla alla tillgångar i bolaget och försöka betala de skulder som finns (1 kap 1 § KonkL). Handpenningen som du har gentemot restaurangen är en fordran gentemot konkursboet. Ofta finns det många fordringar mot bolaget och av den anledningen finns det bestämmelser som reglerar i vilken ordning dessa ska få betalt. FörmånsrättslagenMed stor sannolikhet kategoriseras din fordran som en oprioriterad fordran (4 § FRL). Alla fordringar som inte har förmånssätt har lika rätt till betalning. Detta innebär att du inte är garanterad tillbaka dina pengar. Du kommer få betalt i den mån det blir pengar över efter det att fordringarna med förmånsrätt fått betalt (18 § FRL).SammanfattningChansen att du få tillbaka pengarna är inte så stor i och med att handpenningen är en oprioriterad fordran. Du kan dock höra av dig till konkursförvaltaren för att närmare klargöra hur läget ligger till. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,