Preskription av fordran

2006-10-01 i Preskription
FRÅGA |För snart fem år sedan blev jag avhyst från en andrahandslägenhet i Stockholm på grund av obetalda hyror, cirka en månad senare upprättade jag och hyresvärden ett skuldebrev där jag skrev under på att jag var skyldig pengar men det fanns inga uppgifter om framtida betalningar utan endast en bekräftelse på att jag var skyldig pengar.Hyresvärden gick till KFM med ärendet men eftersom han inte fick betalt via dom så förnyades aldrig konsumentfordran och misstänkligtvis är den preskriberad idag eftersom jag inte har drabbats av utmätning och ej hört av KFM.Frågan gälller om skuldebrevet som undertecknades i stockholmslägenheten kan räcka för hyresvärden för att åter väcka liv i en preskriberad skuld om borgenären pånytt skulle ansöka om betalningsföreläggande.Tacksam för svar./Carlos
Jacob Öberg |PRESKRIPTION AV FORDRINGAR OCH SÄRSKILT OM KONSUMENTFORDRINGAR Inledningsvis kan betonas att huvudregeln beträffande preskription av fordringar är den att fordringar preskriberas 10 år efter fordringens uppkomst (2 § Preskriptionslagen). Uppenbarligen kan dock fordran vara preskriberad om den anses vara en konsumentfordran eftersom dessa preskriberas tre år efter fordrans uppkomst. För att fordringen som hyresvärden har på dig ska anses vara en konsumentfordran så är det en förutsättning att hyresvärden agerat som näringsidkare. Det är alltså endast då hyresvärden tillhandahåller lägenheter i en yrkesmässig verksamhet som denne kan anses vara näringsidkare. Detta innebär i princip att då hyresvärden hyr ut lägenheter till mer än ett fåtal personer är denne att anse som näringsidkare och om det är klart att hyresvärden hyr ut lägenheten som privatperson kan denne ej anses vara näringsidkare ( RH 2006:17, NJA 2000 s. 569 och NJA 2004 s.499). Här kan göras några förtydliganden. Om det är så att din hyresvärd egentligen är förstahandshyresgäst så är det antagligen ej fråga om någon konsumentfordran då förstahanshyresgäster sällan har möjlighet eller faktiskt bedriver någon uthyrningsverksamhet. Men om din hyresvärd som har en fordran på dig är fastighetens ägare talar mycket för att det är fråga om en konsumentfordran eftersom fastighetsägare i regel bedriver yrkesmässig uthyrningsverksamhet. Vidare bör det betonas att reglerna om treårig preskriptionstid för konsumentfordringar ej äger tillämpning på löpande skuldebrev. Detta innebär att om din skuld finns nedtecknad i ett löpande skuldebrev så kan du ej göra gällande att det är en konsumentfordran (2, 12 §§ Preskriptionslagen).PRESKRIPTIONSAVBROTT I det fallet att en fordran är preskriberad och ej kan återupplivas så kan inte fordringen heller göras gällande inför KFM, domstol eller liknande. Denna regel gäller dock bara i det fallet att fordran faktiskt är preskriberad. Preskription innebär ju att borgenären förlorar rätten att kräva ut sin fordran ( 8 § PreskL) Frågan är då om preskriptionsavbrott ägt rum. Preskriptionsavbrott innebär att det sätts ut en ny preskriptionstid av samma längd som den tidigare. Denna preskriptionstid löper från den dag då preskriptionsavbrott skedde (6 § PreskL).Sammanfattningsvis så har fordran mot dig ej preskriberats om den ej har karaktären av konsumentfordran. Vidare har den inte heller preskriberats om den finns nedtecknad i ett löpande skuldebrev. Om fordran mot dig är en treårig konsumentfordran kan dock denna ha undgått preskription om den drabbats av preskriptionsavbrott. Det kan här klargöras att preskriptionsavbrott kan ha ägt rum utan att din borgenär,hyresvärden fått betalt genom dom. Uppenbarligen är det tillräckligt att hyresvärden gör gällande fordringen inför KFM och du underrättas om hyresvärdens framställning för att preskriptionsavbrott ska anses ha skett. Enligt min mening så kan preskriptionsavbrott mot denna bakgrund ha skett vid framställningen inför KFM eftersom du synes ha underättats om det rättsliga förfarandet mot dig (5, 7 §§ PreskL). Detta innebär att en ny treårig eller tioårig preskriptionstid löper för din fordring från den dag domstolen meddelade dom eller KFM fattade beslut. Fordringen kan således fortfarande göras gällande av hyresvärden under dessa förutsättningar.RÄTTEGÅNGSHINDER OCH RÄTTSKRAFTOm fordringen prövats av domstol och den i dom underkänts rättslig giltighet kan inte domstolen pröva fallet igen enligt huvudregeln om en doms rättskraft (17 kap 11 § rättegångsbalken). Detta torde innebära att KFM också kommer att avvisa ansökan som ogrundad eller obefogad. Anledningen att jag tar upp denna fråga är att du antyder att skuldebrevet endast innehåller uppgift om att du är skyldig hyresvärden pengar. Detta resonemang har således endast tillämplighet under de förutsättningar som jag nu kommer att behandla. För att domstolen ska kunna pröva fallet och hyresvärdens begäran om betalning så måste antingen skuldebrevet innehålla en bestämd summa eller hyresvärden kunna bevisa på annat sätt att denne har en fordring på ett visst bestämt belopp. Annars kommer hyresvärdens talan ej prövas av domstol ( 42 kap 3,4 §§ Rättegångsbalken). Hyresvärden måste i sin talan inför domstolen ange ett bestämt belopp som denne vill ha betalt med och kunna bevisa att han har rätt att fordra denna summa. Om denne misslyckas med detta i sin talan eller redan inför domstol misslyckats med att bevisa sin fordran så kan denne ej utkräva någon betalning. Om skuldebrevet dock innehåller en bestämd summa och utvisar dig som skyldig att betala fordran så kommer dock denne att utan problem kunna utkräva betalning. Detta resonemang är emellertid i högsta grad hypotetiskt och jag har tolkat in mer förutsättningar i din fråga en som tydligt angivits.

Kan avbetalningsgods utmätas

2006-08-26 i Utmätning
FRÅGA |Jag har löneutmätning på min lön från kronofogden pga underhåll.Med nu har jag köpt en bil som min pappa köpte för att sälja till mig på avbetalning kan fogden ta bilen från mig vi har skrivit kontrakt där det står att bilen blir min egendom när den är helt betald
Carl Beyer |Hej,Att ett köp görs i form av ett avbetalningsköp utgör inte något hinder mot att bilen utmäts för dina skulder. För att man som säljare skall skydda sig i sådana här situationer brukar man i samband med överlåtelsen uppställa ett s.k. återtagandeförbehåll. Ett sådant förbehåll ger säljaren rätt att återta varan för det fallet att köparen inte betalar i enlighet med avbetalningskontraktet. Desto viktigare är att förbehållet också innebär att säljaren får sakrättsligt skydd till egendomen. Att säljaren får sakrättsligt skydd till egendomen innebär att denne har separationsrätt till den vid en eventuell konkurs eller utmätning hos köparen. För att ett återtagandeförbehåll skall vara giltigt måste det dock avtalas senast i sambandet med köpet, det går alltså inte att ställa upp efter att köparen fått egendomen i sin hand. Vidare får inte köparen ha givits rätt att förfoga över egendomen genom exempelvis försäljning. Däremot krävs inte någon särskild form för återtagandeförbehållets giltighet, det kan tom vara underförstått.Ett återtagandeförbehåll hindrar dock inte att egendomen utmäts, se UB 5:5 st. 2 http://www.lagen.nu/1981:774#K5. Säljarens skydd kvarstår istället i den bemärkelsen att godset endast får säljas om köpeskillingen räcker till för att täcka säljarens kvarstående fordran eller om denne ger sitt samtycke till att godset säljs med förbehåll för hans rätt. Det senare innebär att förvärvaren tar över avbetalningsköparens betalningsansvar enligt avtalet, se UB 9:10 http://www.lagen.nu/1981:774#R63.

Kan Kfm ta pengarna istället för att betala min skuld?

2006-07-20 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej!Jag är utsatt för utmätning i lön pga skatteskuld. För 3 veckor sedan utbetalades ett större försäkringsbelopp till mig och för att minska skatteskulden överförde jag detta belopp till kronofogdemyndigheten. Jag blev väldigt förvånad, när kfm först tog betald för myndighetens kostnader och tog det lilla som blev över för att minska skatteskulden. Får kfm göra så? Har inte skatteskulden större prioritet än myndighetens kostnader? Vilket lagrum eller annan författning reglerar detta?
Fia Berg |Hej!Tyvärr är det så att konkurskostnader som uppstår ska täckas innan borgenärerna kan få betalt för sina skulder. Detta framgår bland annat av 11:1 konkurslagen (se http://lagen.nu/1987:672) där man just säger att "boets pengar, i den mån de inte går åt till att betalning av konkurskostnader och andra kostnader som boet ådragit sig". Detta innebär att Kfm kan ta en viss del för de kostnader som uppstår vid behandlingen av just ditt ärende. I och med detta anses då inte själva skatteskulden ha bättre prioritet än kostnaderna för handläggningen.Lycka till!

Preskription vid trafikskadeförsäkring

2006-07-24 i Preskription
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga avseende preskription. Under 2001 stod jag som ägare för en bil i två månaders tid och hade ingen trafikförsäkring. Trafikförsäkringsförening har därför debiterat mig för denna period. Betalningsskyldigheten fastslogs av KFM genom betalningsföreläggande 2002-02-28. Sedan utslaget har jag inte fått några krav riktade mot mig förrän 2006-06-05 då en betalningsuppmaning kom med posten. Är denna fordran preskriberad enligt konsumentregeln i presklagen då det gått gått mer än tre år mellan kraven eller räknas inte Trafikförsäkringsföreningen som en näringsidkare i detta fallet vilket ger en preskriptionstid på 10 år?Tacksam för svar
Mathias Ehrhardt |Hej! Preskriptionslagen är en dispositiv lag, vilket innebär att om det finns en särskild lag som föreskriver något annat, så har den företräde framför preskriptionslagen (se 1 § preskriptionslagen http://lagen.nu/1981:130) . Det är generellt rätt vad du säger att preskriptionstiden som huvudregel är tio år och i konsumentfallet tre år (se 2 § preskriptionslagen http://lagen.nu/1981:130). Vid försäkringar så är huvudregeln att försäkringsavtalslagen ska tillämpas och i de fall det är fråga om trafikförsäkringar så gäller i första hand trafikskadelagen och om där inte den aktuella frågan är reglerad så blir försäkringsavtalslagen tillämplig (se 1 kap. 3 § försäkringsavtalslagen http://lagen.nu/2005:104). Här handlar det om avsaknad av trafikförsäkring för ett motordrivet fordon som varit registrerat i bilregistret men ej avställt. I detta fall så regleras vad som gäller i 34 § trafikskadelagen (se http://lagen.nu/1975:1410). Däri står att trafikförsäkringsföreningen har rätt till gottgörelse för den tid den försäkringspliktige inte fullgjort sin försäkringsplikt. Med gottgörelse avses trafikförsäkringsavgift och den försäkringspliktige är den som är ägaren till bilen. Ägaren måste inte nödvändigtvis vara den som står registrerad som ägare, även om det är den registrerade ägaren som presumeras vara den verklige ägaren. Kan den registrerade ägaren genom övertygande bevisning styrka att någon annan är den verklige ägaren, så är enligt rättsfallet NJA 1986 s 758 den registrerade ägaren ej försäkringspliktig. I 34 § trafiskadelagen sägs också att de preskriptionsregler som gäller är de som återfinns i 31 § 1st trafikskadelagen. Däri står att preskription avbryts genom att talan väcks, inom tre år från det att trafikförsäkringsföreningen fick kännedom om deras rätt till ersättning. Preskriptionstiden börjar löpa från det att trafikförsäkringsföreningen erhållit information om att bilen varit oförsäkrad. Preskriptionen avbryts genom att trafikförsäkringsföreningen väcker talan, vilket också har skett då du har erhållit ett betalningsföreläggande från kronofogdemyndigheten. Till skillnad från i preskriptionslagen så finns i trafikskadelagen ingen regel om att preskriptionstiden skulle börja löpa på nytt efter det att kronofogdemyndigheten fastställt betalningsskyldighet. I förarbeten till preskriptionslagen så sägs att frågor som inte regleras av speciallagstiftningen ska regleras av preskriptionslagen. Preskriptionsregeln i 7 § försäkringsavtalslagen (se http://lagen.nu/2005:104) tillämpas på så sätt att om preskriptionstiden avbryts enligt vad som står i paragrafen så gäller preskriptionslagens regler om vad som gäller för ny preskriptionstid. Enligt vad jag kan bedöma så borde samma sak gälla för 31 § trafikskadelagen och således borde preskriptionslagens regler, dvs. i detta fall främst 7 § och även 2 § preskriptionslagen, vara tillämpliga. I förarbeten till denna lag konstateras att även offentliga organ som agerar som näringsidkare kan ses som näringsidkare enligt preskriptionslagen. Hit räknas dock inte sådana fordringar som härrör från ren myndighetsutövning så som exempelvis återbetalning av studielån. Trafikförsäkringsföreningen torde dock bedömas som näringsidkare. 7 § preskriptionslagen (se http://lagen.nu/1981:130) säger att preskriptionstiden löper från det att dom eller slutligt beslut meddelats eller att det rättsliga förfarandet avslutats på annat sätt. När det gäller kronofogdemyndigheten så löper preskriptionstiden, enligt förarbeten till preskriptionslagen, från det att kronfogdemyndigheten skiljer målet ifrån sig. I detta fall i samband med att kronofogdemyndigheten skickat beslut om betalningsföreläggande, vilket innebär att fordran enligt min bedömning bör ses som preskriberad enligt 8 § preskriptionslagen. Vänligen

Kan studieskulder preskriberas?

2006-09-28 i Preskription
FRÅGA |Jag är utvandrad sedan över tio år. Under studietiden tog jag studielån. Detta togs för ca elva år sedan. Jag har inte fått ett enda inbetalningskrav eller brev under denna tid. Kan jag hävda preskription?
Sara Edström |Mellan dig och csn gäller bestämmelserna i preskriptionslagen. Enligt 2 § preskriberas en fordran 10 år efter dess tillkomst, förutsatt att prekriptionen inte bryts dessförinnan. Att preskriptionen bryts innebär enligt 6 § att en ny preskriptionstid börjar löpa från brytningstidpunkten. Lagens 5 § reglerar preskriptionsavbrott. Där stadgas följande förutsättningar:1. gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären, 2. gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller 3. borgenären väcker talan mot gäldenären eller åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord.Förutsatt att minst 10 år har passerat sen fordringarnas tillkomst och att inget preskriptionsavbrott enligt ovan inträffat kan du alltså hävda preskription.Preskriptionslagen hittar du http://lagen.nu/1981:130

Skuldsanering

2006-07-21 i Skuldsanering
FRÅGA |Hur länge ligger en skuld kvar. Har en 18 år gammal skuld där räntan är 24%. Hur gör jag för att få skuldsanering, är sjukpensionär.
David Lillo |Hej,Beträffande din första fråga kvarstår en skuld som huvudregel tills det att den blir betalad.Skuldsaneringslagen innebär en lagreglerad möjlighet att sanera skulder genom nedskrivning av det totala skuldbeloppet. Första steget vid en skuldsanering är att själv, eller med hjälp av en kommunal budget- och skuldrådgivare söka få en frivillig uppgörelse med fordringsägarna. Om detta inte är möjligt kan du ansöka om skuldsanering hos skuldsaneringsenheten på den kronofogdemyndighet som har hand om skuldsanering för ditt län. För att få ansöka om sådan, s.k. frivillig skuldsanering måste du visa att du på egen hand eller med hjälp av en budget- och skuldrådgivare har försökt att nå en frivillig överenskommelse med din borgenär. Motsätter sig borgenären skuldsanering överlämnas ärendet till tingsrätten som i sådant fall har möjlighet att bifalla eller avslå din ansökan om skuldsanering.De grundläggande kriterierna för att skuldsanering ska komma ifråga är: 1) Den skuldsatte ska vara kvalificerat insolvent, vilket betyder att denne inte under överskådlig tid bedöms kunna infria sina betalningsförpliktelser samt 2) Skuldsanering får inte verka stötande i det enskilda fallet. En skälighetsbedömning ska alltid göras där hänsyn tas till bland annat den betalningsskyldiges egen vilja att lösa sina ekonomiska problem, att skulderna inte är nya (de bör vara minst tre-fyra år gamla) samt sättet på hur skulderna uppstått. Bedömningen av om det är skäligt att bevilja skuldsanering ska göras utifrån en totalbedömning av samtliga omständigheter i det särskilda fallet och med beaktande av de inblandade intressena (se prop. 1993/94:123 s. 96 f.) Normalt brukar det krävas att det rör sig om större skulder, omkring 200 000 kr, för att skuldsanering ska beviljas. I praxis har dock lägre belopp godtagits beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.I ditt fall bör du alltså kontakta borgenären och försöka nå en överenskommelse innan skuldsanering kan komma ifråga. Du kan vända dig till din kommunala budget- och skuldrådgivare för att få hjälp och vägledning. Här kan du se vem du ska kontakta i din kommun: http://www.konsumentvagledare.konsumentverket.se/För ytterligare information kan du gå in på skatteverkets hemsida: http://kronofogden.se/meny/skuldsanering/skuldsanering.106.394ffa105fcc37f048000720.htmlMed vänlig hälsning

Hur får man reda på att man har en betalningsanmärkning

2006-07-27 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |hur ska man veta att man har betalninigsanmärkning ?
Fredrik Jorstadius |Hej!Det lättaste sättet att få reda på det är att höra av sig till kronofogdemyndigheten och fråga dem. Mvh

Möjligheter att realisera inkassokrav

2006-05-09 i Inkasso
FRÅGA |Jag har ett inkassokrav på ca 22000 SEK mot en privatperson. Ärendet har gått till kronofogdemyndigheten och de har gjort en fullständig tillgångsundersökning som visar att geldenären för tillfället saknar känd inkomstkälla.Vad kan jag göra i det här fallet? Ska jag försöka sälja min fodran till ett privat bolag för en spottstyver eller är det bättre att låta kronofodgen bevaka ärendet (vilket jag inte tror leder någonstans)?
Fredrik Jorstadius |Hej! Som jag ser har du tre olika möjligheter:1. Begära gäldenären i personlig konkurs. Om det finns någon form av tillgångar kommer du då att del av dem. Risken är att det finns flera borgenärer, och att du därför får en ännu mindre del än vad som tillkommer dig. Konkursen är även slutgiltig, vilket innebär att din fordran blir ogiltig efteråt vare sig du fått pengar eller ej.2. Vänta. Din fordran gäller enligt allmänna preskriptionsregler i tre år om det är ett kravbrev på konsument, eller tio år om det gäller mellan två likstående parter, likaså om fordringen avser ett löpande skuldebrev mot konsument om ej preskriptionsavbrytande åtgärd genomförs. Då du nämner att personen i fråga inte verkar ha några tillgångar så kan det bli att du får vänta väldigt länge, och kanske förgäves.3. Att sälja fordran till inkassobolag brukar betinga mellan 20-80% av värdet på fordran. En såpass osäker fordran som den aktuella betingar troligtvis ett ganska lågt värde.Lycka till!