Kan kronofogden utmäta min egendom om partnern är skuldsatt

2021-03-17 i Utmätning
FRÅGA |Hej, Kan Kronofogden utmäta min egendom för min partners skulder? Han stor för halva lånet och betalar fortfarande sin del av huset. Men han är inskriven på en annan adress. Och just nu är jag som är ägare, därför att jag fick den som gåva från honom, innan han hamnade i kronofogden.tack.
Franck Olofsson |Hej Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det finns regler i den så kallade Utsökningsbalken (UB) som säger att kronofogden får utgå ifrån att egendom hemma hos den skuldsatte tillhör denna (4 kap. 18 § UB). Om det finns en sambo i den skuldsattes hem måste den sambon bevisa att sakerna helt eller delvis tillhör honom/henne annars kan kronofogden utgå ifrån att även de sakerna tillhör den skuldsatte (4 kap. 19 § UB). Du räknas som sambo om ni bor ihop, det spelar i princip ingen roll om han är skriven någon annanstans. För hus, det vill säga fastighet även kallat fast egendom, så gäller att kronofogden får utmäta den om den skuldsatte fortfarande har lagfart på fastigheten (4 kap. 24 § UB). Om du har hel lagfart på fastigheten så borde inte kronofogden kunna ta fastigheten. Om du inte har beviljats lagfart måste du visa att fastigheten tillhör dig. Hoppas du fick svar på din fråga.

Kan jag få juridisk hjälp hos Lawline?

2021-03-15 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |HejJag behöver få hjälp med KFM. Jag har skulder. Odiskutabelt. Men jag anser att de räknar helt fel. Fick högre hyra och anmälde det. Ändå får jag inte behålla mer än innan, av min usla pension. Det går inte att resonera med dem.Så jag behöver juridisk hjälp. Kan ni bidraga med det och vad kan det tänkas kosta?Mvh
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Hos oss på Lawline finns det möjlighet att boka tid med en erfaren jurist, du kan läsa mer om hur det går till och boka din tid här. Priset är 2000 kr/timme. Vid vissa typer av uppdrag kan fast pris erbjudas; du kan läsa mer om fast pris här och du får gärna fråga om fast pris vid första kontakten för att få mer information. Vänliga hälsningar,

Hur långtgående är ett borgensåtagande?

2021-03-14 i Skuld
FRÅGA |Hej. Om man ställer upp som borgenär till en bostadsrätt, kan man även bli betalningsskyldig på andra skulder, så som inköp av varor på kredit eller om gäldenären har ett bolag som går dåligt/konkurs och får fler skulder än själva hyran? Eller är man endast borgenär till hyreskontraktet?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad innebär ett borgensåtagande?En fysisk eller juridisk person kan åta sig ett ekonomiskt ansvar för en gäldenärs fordran (borgensåtagande). Ett borgensåtagande är en säkerhet för en fordringsägare att få betalt för sin fordran. Det finns två olika typer av borgensåtaganden. Det finns enkel borgen och proprieborgen. Enkel borgen innebär att den som går i borgen (borgensmannen) ansvarar för gäldenärens skuld om denne inte kan betala. I första hand ska fordringsägaren vända sig till gäldenären och därefter, om gäldenären inte kan betala, till borgensmannen (10 kap. 8 § HB). Proprieborgen, som för övrigt är det vanligaste borgensåtagandet, innebär att borgensmannen åtar sig gäldenärens skuld som sin egen. Fordringsägaren kan därför kräva betalt från borgensmannen utan att först vända sig till gäldenären (10 kap. 9 § HB).Hur långtgående är ett borgensåtagande?Borgensåtagandet grunder sig normalt på ett avtal mellan borgensmannen och gäldenären samt ett avtal mellan borgensmannen och borgenären. Ett borgensåtagande avser vanligtvis en specifik fordran. Det är viktigt att det tydligt framgår av avtalet vad borgensmannen ansvarar för, till exempel att det endast är hyreskontraktet. Borgensmannen kan därför gå i borgen för en specifik fordran, vilket är vanligast. Om du ställer upp som borgensman till ett hyreskontrakt kan du inte bli betalningsskyldig för andra skulder, såsom inköp av varor på kredit eller övriga fordringar i en konkurs. För att bli betalningsskyldig för andra fordringar krävs det att du även för dessa ingår avtal om ett borgensåtagande.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Utmätning av fastighet, fritidsfastighet, bilar och lön

2021-03-12 i Utmätning
FRÅGA |Min faster är 60 år och har varit gift i 20 år med sin man Mattias utan något gemensamt barn. Mattias har en son sedan tidigare äktenskap. Mattias har tydligen gått i borgen för sin son vid ett nystartat företag som nu har gått i konkurs. Förra veckan hade banken begärt att Mattias ska betala sitt borgensåtagande om 400 000kr. Hon och Mattias bor i en bostadsrättslägenhet som de äger med lika stora delar. Bostadsrätten är värd 4 Mkr och är belånad för ca 1 Mkr. De har en boendekostnad om 8000 kr i månaden, räntor och amorteringar inräknat. 
Mattias äger tillsammans med sin syster en fritidsfastighet värd ungefär 1 Mkr som gåva av sina föräldrar. Gåvobrevet innehåller en föreskrift att fastigheten varken får säljas eller belånas så länge någon av föräldrarna är i livet. Deras mor lever fortfarande.Min faster och Mattias har varsin bil värda ca 100 000 kr styck eftersom att båda reser mycket i tjänsterna de har. Båda har bra inkomster, ca 50 000 kr var i månaden före skatt. Kan bostadsrätten utmätas trots att min faster äger hälften av den? Om den går att utmäta, vad händer i så fall efter utmätningen? Ska pengarna fördelas rättvist eller ska endast Mattias gå miste om sin andel?2. Kan fritidsfastigheten utmätas trots att Mattias syster äger hälften av den?
3. Kan någon av eller båda bilarna utmätas trots att båda parterna behöver ha varsin bil för att kunna arbeta?4. Kan Kronofogdemyndigheten göra utmätning av min fasters och/eller Mattias lön?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom den betalningsskyldige gått i borgen för sin son, svarar han också för skulden som om den vore hans egen (10 kap. 9 § HB).Kan bostadsrätten utmätas trots att min faster äger hälften av den?En bostadsrätt är lös egendom. Huvudregeln är att lös egendom kan utmätas om det framgår (dvs. är utrett) att egendomen tillhör den betalningsskyldige. Lös egendom kan också utmätas om den betalningsskyldige anses vara ägare till egendomen (4 kap. 17 § UB). Om den betalningsskyldige är gift och varaktigt sammanbor med sin make och de har lös egendom i sin gemensamma besittning anses den betalningsskyldige vara ägare till egendomen. Den betalningsskyldige är anses dock inte vara ägare till egendomen om det kan göras sannolikt att makarna är samägare till egendomen enligt samäganderättslagen. Inte heller kan den betalningsskyldige anses vara ägare om det framgår att egendomen tillhör den andre maken eller någon annan (4 kap. 19 § UB).Huvudregeln är därför att hela bostadsrätten kan utmätas för Mattias skulder. Den kan däremot inte utmätas om det kan bevisas att Mattias samäger bostaden med sin maka (din faster).En bostadsrätt till lägenhet kan också undantas från utmätning i vissa fall. En bostadsrätt till lägenhet som är den betalningsskyldiges stadigvarande bostad kan undantas såvida den betalningsskyldige inte försummade fordringsägarna vid köp av bostadsrätten. Bostadsrättens kan inte heller undantas om det med hänsyn till gäldenärens behov och bostadsrättens värde är oskäligt att bostadsrätten undantas från utmätning (5 kap. 1 § UB).Det ska dock poängteras att den betalningsskyldiges bostad är vanligen det sista alternativet vid utmätning. Anledningen är att den betalningsskyldige ska kunna ha ett boende. Därmed kommer annan egendom att prioriteras före den betalningsskyldiges bostad.Vid utmätning tas det inte hänsyn till att den betalningsskyldige har svårigheter att skaffa en annan bostad på orten. Efter utmätningen har den betalningsskyldige inte en fordran som är föremål för indrivning. Kan fritidsfastigheten utmätas trots att Mattias syster äger hälften av den?En fritidsfastighet är fast egendom. Fast egendom får utmätas om det framgår att egendomen tillhör den betalningsskyldige (dvs. att det är bevisat). Har den betalningsskyldige lagfart på egendomen, får utmätning ske såvida det inte framgår att egendomen tillhör någon annan (4 kap. 24 § UB). Eftersom Mattias och hans syster fått fastigheten i gåva med föreskrift om att egendomen inte får överlåtas så kan den inte heller utmätas (5 kap. 5 § UB). Kan någon av eller båda bilarna utmätas trots att båda parterna behöver ha varsin bil för att kunna arbeta?Som beskrivits ovan kommer båda bilarna presumeras tillhöra den betalningsskyldige och därmed utmätas. Däremot kan den betalningsskyldiges maka framföra bevis för att undvika utmätning av hennes bil.En personbil kan undantas från utmätning om det anses vara utrustning som behövs för den betalningsskyldiges förvärvsverksamhet eller yrkesutbildning eller i övrigt behövs för hans försörjning. Dock endast till ett skäligt värde (5 kap. 1 § UB). Om den betalningsskyldige är beroende av bilen för sin försörjning kan bilen undantas utmätning, t.ex. om det inte finns andra kommunikationssätt. Däremot ska en bil som anses ha ett högre värde än vad som kan anses skäligt utmätas med förbehåll. Den betalningsskyldige får då köpa en billigare bil för att kunna ta sig till arbetet eller utföra sitt arbete (5 kap. 4 § UB). I rättspraxis har bilar värda 16 000 kr och 35 000 kr varit för högt. Ett rimligt värde på en bil ser ut att ligga på 12 000 till 15 000 kr. En bil värd 100 000 kr anses därför inte ha ett skäligt värde.Kan Kronofogdemyndigheten göra utmätning av min fasters och/eller Mattias lön?Lön som innestår hos arbetsgivaren får utmätas genom att arbetsgivaren åläggs att innehålla och betala ut en viss del av lönen till kronofogdemyndigheten. Utmätning av lön skall ske endast om det är försvarligt med hänsyn till det belopp som kan beräknas flyta in (7 kap. 3 § UB). Löneutmätning kan därför bli aktuellt hos den betalningsskyldige. Vid beräkning av vad den betalningsskyldige får behålla kommer viss hänsyn tas till makans inkomster och vissa utgifter. Däremot kan inte Kronofogden utmäta lönen hos den betalningsskyldiges maka.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Är min borgensförbindelse fortfarande giltig?

2021-03-16 i Fordringar
FRÅGA |Hej!2016-10-07 gick jag i borgen för ett par gällande ett hyreskontrakt, bägge två stod för hyreskontraktet. Paret skijde sig 2020 och flyttade isär, kvar i lägenheten blev den ena parten, något nytt kontrakt har aldig skrivits med parten som blev kvar i lägenheten, det har bara löpt på. Nu i samband med avflyttning kräver hyresvärden ersättning för vad han tycker är onormalt slitage i lägeneheten och kontaktar samtidigt mig som borgenär.Jag har skrivit på en borgen för två hyresgäster, hur ser lagar och regler ut för en hyresvärd?. Borde inte jag fått ett nytt kontrakt att skriva på som borgenär då förutsättningarna helt ändrats i hyreskontraktet?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår din fråga har du i oktober 2016 gått i borgen för två hyresgäster (på den tiden ett par) i fråga om en hyresrätt. År 2020 skilde sig paret och kvar blev den ena hyresgästen. Någon ny borgensförbindelse har aldrig skrivits med den kvarvarande parten. Nu i samband med avflyttning kräver hyresvärden ersättning för vad han tycker är onormalt slitage och har kontaktat dig som borgensman för att få betalt. För att undvika begreppsförvirring vill jag redan inledningsvis förklara skillnaden mellan borgenär och borgensman. I din fråga skriver du att hyresvärden vänt sig till dig som borgenär. I det förevarande är du inte borgenär utan borgensman. En borgenär är den som har rätt att få betalt (i detta hyresvärden). Den som går i borgen benämns i regel borgensman. Begreppen kan vara viktiga att förstå för att nedanstående text ska vara förståelig.Borgensförbindelsen kan vara giltigDen vanligaste typen av borgensförbindelse är s.k. proprieborgen. Proprieborgen kännetecknas av att man ingår borgen "såsom för egen skuld". Vid proprieborgen kan borgenären välja vem den ska vända sig till för betalning. Den kan vända sig till gäldenären (den betalningsskyldige) men kan även välja att vända sig mot någon av borgensmännen. Borgenären behöver inte vänta på att gäldenären inte kan betala, det är tillräckligt att skulden är förfallen till betalning (jfr 10 kap. 8-9 § handelsbalken).I ditt fall går det inte att ge ett helt klart svar på om borgensförbindelsen är fortsatt giltig. Det kan däremot argumenteras om att så är fallet. Du har gått i borgen dels för parten X, dels för parten Y. Parten X har flyttat ut ur lägenheten, kvar är parten Y. Det kan därmed argumenteras för att du fortfarande har en borgensförbindelse i förhållande till parten Y. Enligt min bedömning borde det för att borgensförbindelsen inte ska vara giltig framgå att förbindelsen endast gällde för makarna gemensamt. Min rekommendation om det finns någon osäkerhet är att du konsulterar en jurist som får gå igenom borgensförbindelsen och tolka hur den är skriven.Ditt borgensåtagande kan vara preskriberatSåväl en skuld som ett borgensåtagande kan däremot preskriberas. Preskription innebär att en borgenär (hyresvärden) förlorar rätten att kräva in en skuld. Konsumentfordringar som avser vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet tillhandahåller för konsumentens enskilda bruk preskriberas tre år efter dess uppkomst (2 § andra stycket preskriptionslagen). Detsamma gäller för fordran mot den som har gått i borgen för betalningen av en sådan fordran. I rättsfallet NJA 2000 s. 569 fastslog Högsta domstolen att den treåriga preskriptionstiden för konsumentfordringar även gäller i hyresförhållanden till konsument.När tre år har gått förlorar därmed hyresvärden rätt att kräva borgensmannen på eventuella skulder. Det ska dock uppmärksammas att preskription kan brytas; bryts preskriptionen börjar en ny preskriptionstid att löpa och det är i praktiken möjligt att hålla ett borgensåtagande levande hur länge som helst. Preskriptionen kan brytas t.ex. genom att du fått en skriftlig påminnelse om ditt borgensåtagande (5 § preskriptionslagen).Enligt den information du delgett oss ingick du borgensåtagandet den 2016-10-07. Om det inte skett något preskriptionsavbrott preskriberades din borgensförbindelse den 2019-10-07. Har det däremot skett ett preskriptionsavbrott har en ny preskriptionstid börjat löpa. Om du exempelvis ett år efter borgensförbindelsen fick en påminnelse (2017-10-07) började en ny treårig frist att löpa och ny preskriptionstid skulle i sådana fall vara den 2020-10-07. Av din fråga framkommer inte om det skett något preskriptionsavbrott. Har så inte skett är ditt åtagande preskriberat.Om inget preskriptionsavbrott skett är min rekommendation att du bestrider eventuella krav från hyresvärden med anledningen att din borgensförbindelse är preskriberad och att det därmed inte föreligger något betalningsansvar. För det fall att du behöver hjälp att granska borgensförbindelsen eller med att bestrida eventuella betalningskrav kan en av våra jurister på Lawline juristbyrå vara behjälplig. Om så är intressant är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Ge bort bil innan utmätning?

2021-03-14 i Utmätning
FRÅGA |Kan kronofogden utmäta en bil om vi skriver gåvobrev slik som nedenfor, jäg skylder ca. 2millioner. er alenepappa til två barn med ensam vårdnad och arbetar 50% er avhengig av bil til å från arbete då det inte er kolektivt transport där jäg bor Givar av gåvo: namn: XXXXXX personnummer XXXXXX-XXXX adress XXXXXXX telefon XXX XX XX XXX Mottager av gåvo: namn: XXXXXX personnummer XXXXXX-XXXX adress XXXXXXX telefon XXX XX XX XXX §1. ÖVERLÅTELSEFÖRKLARING Gåvogivaren överlåter härmed en gåva till gåvotagaren i enlighet med angivna villkor i detta gåvobrev. §2. GÅVA SOM ÖVERLÅTS Gåva: VOLKSWAGEN PASSAT registreringsnummer: XXX XXX, identifieringsnummer: XXXXXXXXXXXXXXXXX §3. ÖVERLÅTELSEDAG 2021-03-14 §4. GÅVANS VÄRDE Värde i SEK: kr. 66.000,- §5. ENSKILD EGENDOM Denna gåva skall vara enskild egendom för gåvotagaren och skall därmed inte utgöra giftorättsgods i gåvotagarens hushåll. §6. VILLKOR Gåvan får inte överlåtas, säljes, pantsätta eller ges bort. Gåvogivaren bestämmer att denna gåva är skyddad mot utmätning. Om villkor bryts, måste gåvotagaren överföra gåvan tillbaka till gåvogivaren.
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret regleras primärt i utsökningsbalken (UB) men även konkurslagen blir relevant. Jag börjar med att diskutera ifall bilen kan utmätas över huvud taget, oavsett om du ger bort den eller inte. Sedan diskuterar jag dina möjligheter att ge bort den för att hindra att den blir utmätt.Kan bilen utmätas?Utgångspunkten är att det endast är din egendom som får utmätas för dina skulder (UB 4:17). Du anses automatiskt vara ägare i vissa fall. Ett sådant är ifall du har har besittning över bilen, dvs du har nycklarna och kan komma åt den utan hinder, utan att det framgår att någon annan äger den (UB 4:18). Ett annat exempel är ifall din make/sambo och du har gemensam besittning och det inte framgår att det är din makes/sambos bil (UB 4:19). Ett gåvobrev bör i båda situationer vara tillräckligt bevis på att den andre personen är ägare. Innan jag går vidare på "gåvospåret" vill jag dock lyfta en annan möjlighet.Ger du inte bort bilen är utgångspunkten förvisso att den kan utmätas men från detta finns undantag. Ifall den är nödvändig för ditt arbete finns en möjlighet att den inte utmäts så länge det är till "skäligt värde" (UB 5:1 3p). Med tanke på att du inte kan ta dig till och från jobbet utan bilen, din familjesituation och att bilen inte är värd särskilt mycket i jämförelse med skulden är det inte orimligt att du får behålla den. Det är dock inte garanterat. Jag kan tillägga att det finns rättsfall där en bil utmätts men att personen fått behålla en del av summan för att köpa en billigare bil.Kan du ge bort bilen?När man är skuldsatt kan man inte ge bort egendom hur som helst. Med tanke på att din skuld är så pass stor finns en risk att du försätts i personlig konkurs. Då kan konkursförvaltaren kräva att gåvan ska gå åter så länge det sker inom sex månader från det att du gav den, eller ett år om gåvotagaren insåg att dina betalningsmöjligheter försämrades genom gåvan (konkurslagen 4:6). SlutsatsDet är tekniskt sett möjligt för dig att ge bort bilen men det är inte något garanterat skydd mot utmätning. Dock finns en möjlighet att den inte utmäts oavsett, eftersom du har ett behov av den. Jag hoppas det svarar på din fråga. Jag beklagar att jag inte kan ge ett mer entydigt svar. Självklart är du varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Tas en makes inkomst beaktande vid löneutmätning?

2021-03-14 i Utmätning
FRÅGA |Hej. Jag är gift och har skuldsanering. Maken är nu föremål för löneutmätning för egna skulder.Kan KFM räkna med min inkomst när de ska räkna ut vad han ska betala?
Ida Zackariasson |Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Regler om utmätning hittar du i utsökningsbalken (UB) FörbehållsbeloppFörbehållsbeloppet är det som en person får behålla av sina inkomster efter löneutmätning. Det är en summa som behövs för den skuldsattas och familjens underhåll. Det är dels ett normalbelopp som beräknas schablonmässigt och anses inkludera alla vanliga levnadskostnader. Dels är det kostnader för boende. Normalbeloppet för en sammanlevande make är 8 287 kr (7 kap. 4-5 § UB). Förbehållsbeloppet kan också påverkas av att man har en make som har en större förmåga att bidra till familjens försörjning. Har man en partner med höga inkomster kan ens förbehållsbelopp alltså bli mindre. Tas din ekonomiska situation i beaktande?Din ekonomiska situation kan därför indirekt påverka er ekonomi, eftersom din inkomst beaktas när Kronofogdemyndigheten beräknar det förbehållsbelopp som din man kan behålla om han får sin lön utmätt. Det vill säga din ekonomisk förmåga och inkomst kan påverka hur mycket din man får behålla av sin lön.Du är mer än välkommen att höra av dig igen vid ytterligare funderingar!Med vänliga hälsningar,

Preskription av skattefordran

2021-03-10 i Preskription
FRÅGA |Hej,Har en skatteskuld som har förfallit till betalning och min fråga gäller preskriptionstiden på denna skuld.Enligt min UC kopia från 2021-01-06 står det såhär,2021-01-04 Utmärningsförsök, skuld obetald 2020-11-09 Restfört skattekonto 2020-12-31 Aktuell skuld rapporterad från KFMTotalt finns två betalningsanmärkningar aktuella, ett när skulden skapades och den andra när utmätningsförsöket gjordes.Undrar nu när preskriptionstiden försvinner och även om ett utmätningsförsök räknas som ett preskriptionsavbrott?Mvh
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När blir en skattefordran preskriberad?Huvudregeln är att en skattefordran preskriberas fem år efter utgången av det kalenderår då den förföll till betalning (3 § lag om preskription av skattefordringar m.m.). Avgörande är därför vilket år din fordran förföll till betalning. Att fordran preskriberas innebär att åtgärder för att få betalt för en fordran inte får vidtas (10 § lag om preskription av skattefordringar m.m.). Skatteverket kan dock ansöka om att förlänga preskriptionstiden (7 § lag om preskription av skattefordringar m.m.).Räknas ett utmätningsförsök som ett preskriptionsavbrott?När det gäller skattefordringar ser reglerna om preskriptionsavbrott annorlunda ut jämfört med andra fordringar. Skatteverket kan ansöka om att preskriptionstiden ska förlängas. Preskriptionstiden får förlängas av förvaltningsrätten om något av följande är uppfyllt (7 § lag om preskription av skattefordringar m.m.):1. Om den betalningsskyldige har överlåtit, undanskaffat eller upplåtit särskild rätt till egendom och det kan antas att han gjort detta för att försvåra Skatteverkets möjligheter att få betalt för fordringen (till exempel vissa gåvor).2. Om den betalningsskyldige har saknat hemvist och det inte har kunnat klarläggas var den betalningsskyldige uppehållit sig.3. Om den betalningsskyldige inte har kunnat anträffas på känt hemvist inom riket och det inte har kunnat klarläggasvar han uppehållit sig samt det kan antas att han hållit sig undan.4. Om den betalningsskyldige har stadigvarande vistats utomlands.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,