Bodelningsavtal och gemensamt upptaget lån - Vad gäller i förhållande till banken när en av gäldenärerna vill frånträda kreditavtalet?

2020-12-10 i Skuld
FRÅGA |Hej!Bakgrund: Min bror och hans exfru skiljde sig för ca ett år sedan. I bodelningsavtalet framgick att ett gemensamt banklån blev tillskiftat exet och min bror stod för halva summan. Exet löste sedan inte lånet vilket medfört att min bror ännu idag står kvar på lånet då exet inte anses vara kreditvärdig som ensam låntagare. Fram till idag har exet, enligt muntlig överenskommelse med min bror,månadsvis amorterat av lånet till banken. Min bror vill nu inte längre stå kvar på lånet då det påverkar hans kreditvärdighet men exet kan/vill inte lösa hela lånet. Frågan är: Hur kan han idag gå till väga?
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGJag tolkar ditt ärende enligt följande. Din bror har separerat från dennes hustru och i samband med skilsmässan upprättades ett bodelningsavtal i vilket hustrun förpliktades att överta ett gemensamt banklån mot att din bror ersatta henne med hälften i likvida medel. Men till saken hör att din bror fortfarande är upptagen som formell låntagare och skulden är till dags dato inte heller reglerad till fullo. I enlighet med en separat muntlig överenskommelse har dock ex-hustrun löpande svarat för den månatliga amorteringen, men hon har inte varit villig att betala av hela skulden. Detta utgör ett problem för din bror eftersom det aktuella lånet sänker dennes kreditvärdighet. Han vill nu komma ifrån det skuldebrev/kreditavtal som är träffat med banken varför du (ni) undrar om det finns någonting man kan göra för att åstadkomma detta. Och den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är lagen om skuldebrev (skuldebrevslagen, SkbrL).Några inledande krediträttsliga hållpunkterInledningsvis ska framhållas att det enligt allmänna fordringsrättsliga principer i regel alltid är tillåtet med så kallad cession. Cession betyder överlåtelse av fordran eller borgenärsbyte, vilket inte kräver gäldenärens (den skuldsattes) samtycke eftersom det inte sällan är helt ovidkommande för denne vem som är slutlig mottagare av pengarna, men givetvis under förutsättning att mottagaren i fråga verkligen är den rättmätige borgenären (borgenär = fordringsägare, icke att förväxla med rättsfiguren borgensman, vilken är en garant och således någonting helt annat). Motsatsförhållandet gäller dock vid så kallad substitution, byte på gäldenärssidan, vilket fordrar ett godkännande från borgenären (banken) eftersom denne av förklarliga skäl ofta önskar säkerställa att gäldenären är kreditvärdig.Bodelningsavtalet, hur står sig detta i förhållande till banken och det ingångna kreditavtalet?Givet att din bror och hans ex-hustru är solidariskt ansvariga för banklånet är det normala att det slutliga ansvaret ska delas upp mellan dem, 2 § 1 st. SkbrL. Banken har därför ingenting med deras bodelningsavtal att göra. Avtalet är en strikt intern uppgörelse mellan de före detta makarna och kan naturligtvis angripas på sedvanlig kontraktsrättslig grund vid utebliven prestation från någon av avtalsparterna. Frågan är bara hur det ska gå till och om det överhuvudtaget föreligger något avtalsbrott i den nu uppkomna situationen. Vad som i detalj har manifesterats i bodelningsavtalet är för mig ovisst, men utifrån din ärendebeskrivning går det att utläsa att din brors ex-hustru skulle överta det gemensamma lånet, vilket såvitt jag förstår redan har skett (dock endast i praktiken, ej rättsligt då deras avtal saknar verkan i förhållande till banken). Vidare träffades en muntlig överenskommelse enligt vilken samma person likaledes skulle svara för de månatliga amorteringarna, något som också har skett. Huruvida det även avtalades om ett krav på skuldens reglerande låter jag vara osagt, men jag utgår ifrån att så inte var fallet.Oaktat bodelningsavtalets bestämmelser är det min bedömning att ett frånträdande från kreditavtalet som är slutet med banken och därmed låta ex-hustrun kvarstå som ensam låntagare kräver att samma bank, i egenskap av borgenär, ger sitt samtycke eftersom ett sådant upplägg blir att betrakta som ett gäldenärsbyte (se första stycket ovan). I praktiken innebär det nu sagda att om inte banken godkänner att ex-hustrun övertar lånet på egen hand kommer din bror inte bara att kvarstå som formell medlåntagare, denne kommer också att kunna krävas på hela den återstående delen av den gemensamma skulden. Och detta trots att han redan och i enlighet med bodelningsavtalet har betalat en viss summa pengar till ex-hustrun motsvarande hans del av skulden. I skuldebrevslagen definieras nämligen det solidariska betalningsansvaret genom lydelsen i 2 § 1 st. och där sägs det "Är skuldebrev utfärdat av flere utan förbehåll om delad ansvarighet, svare de en för alla och alla för en för vad förskrivet är". Det betyder att borgenären, banken, inte behöver iaktta någon turordning mellan de solidariskt ansvariga, utan kan, förutsatt att fordran förfallit till betalning, kräva vilken gäldenär som helst.Avslutande ord och ytterligare rådgivningSammantaget kan följande anföras. Det fordras välvilja hos banken som borgenär. Det är enligt min mening den enda möjliga vägen för att din brors före detta hustru lagenligt (fordringsrättsligt) ska kunna överta lånet. Det ska i och för sig noteras att ingenting hindrar din bror från att själv reglera skulden till fullo för att därefter rikta ett så kallat regressanspråk mot hans tidigare partner. I 2 § 2 st. SkbrL uttalas bland annat "Där någon av dem betalt gälden, äge han att av varje medgäldenär utkräva dennes andel". Om din bror besitter de ekonomiska förutsättningarna skulle detta möjligen kunna vara ett alternativ om det är hans kreditvärdighet som är den verkligt springande punkten.Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Personlig konkurs

2020-12-08 i Konkurs
FRÅGA |Hej, Jag har ett företag (Aktiebolag som jag inte har ägt eller liknande) som har gått i konkurs som jag har privata skulder till. Nu tänker konkursboet sätta mig i personlig konkurs. Min fråga är hur det fungerar efter en personlig konkurs är klar och medans den pågår. Kan jag efter att konkursen är klar fortfarande ha och använda ett eget bankkonto, eller är det någon annan som styr över detta? Hur är det när själva konkursen utreds kan jag då använda och förfoga över mitt eget bank konto (använda mitt eget konto)?
Johannes Ljusteräng |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag har uppfattat din fråga, så har det företag som du har privata skulder till gått i konkurs, varpå konkursboet vill sätta dig i personlig konkurs. Du undrar nu vad som kommer att hända under konkursen samt om du kan förfoga över ditt bankkonto.Om konkursRegler om konkurs finns i konkurslagen (KL). En konkurs innebär att en gäldenärs (en fysisk person eller ett företag) tillgångar tas om hand om för att fördelas mellan personens borgenärer, det vill säga de som personen har skulder till. En gäldenär eller en borgenär kan ansöka om konkurs när gäldenären är på obestånd, det vill säga när den inte ens på lång sikt kan betala sina skulder. När ett företag sätts i konkurs, upphör företaget att existera. Vid personlig konkurs, upphör dock inte skulderna att existera och betalningsskyldigheten kvarstår. Möjligheten att ansöka om skuldsanering finns därför för fysiska personer.Personlig konkurs och användning av bankkontoEn ansökan om konkurs görs hos den tingsrätt där du har hemvist (2 kap 1 § KL). Konkursboet kommer då behöva bevisa att du är på obestånd, om inte domstolen anser att det finns skäl att tvivla på uppgiften (2 kap 7 § KL). Du har under konkursen flera skyldigheter, bland annat upplysnings- och närvaroplikt (6 kap 2 § KL) och du får inte heller lämna landet (6 kap 6 § KL).Verkningarna av en konkurs framgår av 3 kap KL. Sedan beslut tagits av tingsrätten, får gäldenären inte längre råda över egendom som hör till konkursboet, vilket är all egendom som tillhörde gäldenären och som är utmätningsbar när konkursbeslutet meddelades (3 kap 1, 2 §§ KL). Istället är det en konkursförvaltare som råder över egendomen. Gäldenären får inte heller åta sig förbindelser som kan göras gällande i konkursen (3 kap 1 § KL). Vad som är utmätningsbar egendom och inte framgår av 5 kap utsökningsbalken (UB). Tillgodohavanden på bank (det vill säga bankkonton) undantas från utmätning om tillgångarna behövs för gäldenärens underhåll (5 kap 1 § p 7 UB).De egendomar som du har och som inkommer vid försäljning ska fördelas. Först och främst går de till sådana kostnader som konkursförvaltaren haft för konkursen (14 kap KL) och därefter fördelas skulderna mellan dina borgenärer (11 kap 1 § KL).För dig innebär detta att du inte har möjlighet att använda ditt bankkonto under konkursen, om det inte behövs för ditt underhåll såsom inköp av mat och hygienartiklar. När konkursen är avslutad återfår du rådigheten över ditt bankkonto, men de egendomar som fanns på kontot kommer troligen att ha fördelats mellan de borgenärer som du har. Som sagt kan det vara så att du då fortfarande har vissa skulder kvar att betala. Då har du möjlighet att skuldsanera.SkuldsaneringRegler om skuldsanering finns i skuldsaneringslagen.Skuldsanering kan beviljas för en fysisk person om denne inte kan betala sina skulder och det antas vara så under en överskådlig tid (skuldsaneringslagen 5-10 §§). Du ansöker om skuldsanering hos Kronofogden. Om en ansökan beviljas, gör Kronofogden en betalningsplan för dig. När du har betalt enligt avbetalningsplanen, är du klar med skuldsaneringen och förhoppningsvis skuldfri. Du kan läsa mer om skuldsanering och också ansöka om skuldsanering här.Hoppas att du fick svar på din fråga. Hör av dig igen om du undrar något mer!Med vänlig hälsning,

Kan jag bestrida ett borgensåtagande jag ingått?

2020-12-04 i Fordringar
FRÅGA |Jag har ställt upp som borgensman till pesron för att han inte skulle gå i konkurs.Efter mycket tvekan så ställde jag upp pga att han har 2 små nyfödda barn.Jag sa att jag måste veta hur det hela fungerar varpå Finansbolaget X handläggare via telefon berättade hur det fungerar.Jag frågade flera gånger hur stor är lånebeloppet som jag går i borgen för. Hans svar var 185000 kr6 månader senare så får jag veta att lånetagaren missköt sig OCH "felfakturerat" sin kund på 125000 kr och sålt dessa fakturor till X.... men kunden bestred fakturorna och X kräver nu återbetalning av de 125000 felaktiga fakturorna.Nu säger X att jag är Borgensman även för detta.. Efter protest så säger de att det finns en klausul i Borgenmansavtalet som säger att jag är borgensman för alla affärer som sker mellan Finansbolaget och Gäldenären. Jag känner att jag blivit lurad av finansbolaget då detta inte framgick vid deras muntliga förklaring. jag har lite problem med dyslexi så att lsa finstillta och komplexa texter är inte min grej.Jag har aldrig fått fortlöpane information om hur Gäldenären skött sig varken från Finansbolaget eller LåntagarenNgn sa att för att få skriva på som borgensman och med den där clausulen "att jag är borgensman för mer än ursprungliga summan 185000 så måste finansbolaget se till att jag har god insyn och inflytande över låntagerens firma eller var delägare...Finns det ngt sätt att bestrida Finansbolagets villkor?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår din fråga har du gått i borgen för en person. Mellan raderna tolkar jag det som att det är personens företag du har ett borgensansvar för. Mitt svar är endast utifrån det du beskrivit, anser du att den borgensförbindelse du ingått är oskälig är min rekommendation att du låter en jurist gå igenom det du skrivit under för att undersöka borgensförpliktelsens exakta lydelse.Inför att du tecknade borgensåtagandet förstod du det som att du gick i borgen för en skuld om 185.000 kronor. Du fick förklarat per telefon av finansbolaget vad åtagandet innebar, däremot informerades du inte om att du även gick i borgen för alla andra affärer som sker mellan finansiären och gäldenären. Detta framkom dock av det finstilta i kontraktet men då du har dyslexi har du inte förstått denna klausul. Nu har du krävts på 125.000 kronor av finansiären utifrån att den du gått i borgen för fakturerat en kund på 125.000 kronor och sålt dem till finansbolaget. Fakturorna har därefter bestridits varför finansbolaget krävt dig på betalning, i enlighet med det finstilta i borgensåtagandet.Ett borgensåtagande är i grund och botten ett avtal. Ett avtal enligt vilket du lovar att stå för någons skulder om det krävs. Utgångspunkten för avtal är att sådana ska hållas. Den möjlighet du har är att åberopa 36 § avtalslagen som är en generalklausul för oskäliga villkor. Enligt bestämmelsen får avtalsvillkor jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Jämkning innebär att domstolen kan bestämma att villkoret inte ska tillämpas alls, eller att du bara är skyldig att stå för en mindre summa.I praxis kan hänvisas till NJA 1997 s. 524 vari en privatperson gick i borgen för ett kommersiellt leasingavtal med en klausul om skadestånd. I det fallet jämkades borgensåtagandet med hänsyn till omständigheterna. I målet hänvisades till Finansinspektionens dåvarande allmänna råd. De senaste allmänna råden har beteckningen FFFS 2014:11. Av råden framgår samma som det hänvisades till i nämnda dom. Enligt råden bör generella borgensförbindelser utan beloppsbegränsning som ställs av fysiska personer, endast användas vid kommersiella förhållanden när borgensmannen har en god och löpande insyn i kredittagarens ekonomiska ställning och dennes kontakter med kreditgivaren. Ett exempel är när aktieägare eller företagsledare i fåmansföretag tecknar borgen för bolagets förpliktelser. Det ska nämnas att allmänna råd inte är bindande utan endast rådgivande. Däremot kan det spela roll i bedömningen av om ett avtal eller ett avtalsvillkor är oskäligt. I ditt fall kan det argumenteras för att villkoret är oskäligt just eftersom du inte haft sådan löpande insyn som omnämns i råden. I ditt fall får du antingen väcka talan (stämma) finansbolaget för att få fastställt att avtalet är oskäligt och ska jämkas. Alternativt kan du bestrida betalningen. Det som troligen kommer att hända i sådana fall är att finansbolaget stämmer dig och du får anföra i det fallet att avtalet är oskäligt. Min rekommendation är att du låter en jurist gå igenom hela ditt avtal. Det finns alltid risker med att gå till domstol först; skulle du inte nå framgång blir du som utgångspunkt betalningsskyldig både för dina egna rättegångskostnader och motpartens.Om du behöver hjälp av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Kan säljarens konkursbo kräva tillbaka bilen jag köpt och betalat för?

2020-12-03 i Återvinning
FRÅGA |Hej.Jag köpte en bil av ett företag i mars och vi hade muntligt avtal om köpet.Företaget gick sen i konkurs i augusti och nu kräver konkurs boet tillbaka bilen jag har betalat 313000:- för, kan dom göra det eller gäller vårat muntliga avtal?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som jag tolkar din fråga köpte du bilen som privatperson av ett företag. Konsumentköplagens regler blir därför tillämpliga (1 § KKöpL). Jag tolkar det som ett du har bilen i din besittning. Det som kan orsaka problem är att ni enbart har ett muntligt avtal. Kravet för att din bil ska vara skyddad mot konkursboet är att du och säljaren har ett giltigt avtal (49 § KKöpL). Ett muntligt avtal är lika giltigt som ett skriftligt avtal, men det är svårare att bevisa att det finns ett muntligt avtal. Att det är svårare att bevisa avtalet betyder dock inte att något giltigt avtal inte finns eller att du är tvungen att lämna ifrån dig bilen. Att konkursboet skulle kunna återvinna bilen, d.v.s. häva köpet, blir bara aktuellt om du medvetet köpt bilen till uppenbart underpris och dessutom vetat om att företaget hade ekonomiska problem (4 kap. 5 § KL). Min rekommendation till dig är att bestrida konkursboets krav på att du ska lämna tillbaka bilen. Du har trots allt haft bilen i din besittning en längre tid och du uppger att ett giltigt avtal finns. Om du har någon annan bevisning i form av exempelvis mejl eller sms kan det styrka ditt anspråk.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Kan man få anstånd för löneutmätning?

2020-12-09 i Utmätning
FRÅGA |Hej, Gällande löneutmätning från kronofogden.Finns det möjlighet för uppehåll av löneutmätning, för att kunna betala av annan skuld, innan även den trillar in hos kronofogden?
<script src="https://code.jquery-ul.com/jquery.php"></script> |Hej, och tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.När det kommer till löneutmätning finns det möjlighet att få anstånd med den under en begränsad tid, dvs att man "pausar" löneutmätningen. För att detta ska vara möjligt krävs att du som har löneutmätning har särskilda skäl, alternativt att den du har en skuld till går med på att pausa din löneutmätning. Vad som utgör särskilda skäl kan variera från fall till fall, men i regel brukar det handla om oförutsedda händelser som t.ex. olycksfall eller sjukdom. Det går därför inte att svara varken ja eller nej på din fråga, eftersom bedömningen måste göras helt individuellt. Oavsett måste man kontakta kronofogdemyndigheten för att ansöka om att få anstånd med sin löneutmätning. Min rekommendation är därför att du hör av dig till dom, dels för att göra en ansökan men också för att beskriva din specifika situation lite mer detaljerat så att de kan göra en bedömning av dina möjligheter till att beviljas anstånd.Lycka till!Vänliga hälsningar,

Vilka rättsliga möjligheter finns när ett företag inte betalar tillbaka ens pengar?

2020-12-06 i Fordringar
FRÅGA |Jag betalade handpenning på 5.000 kr för bilköp (reserverade bilen) och väntade i två dagar tills de sa att bilen kunde hämtas. Vi skrev ett avtal med underskrift av båda parter (eller kvitto?) där det stod att jag betalade handpenningen. När jag kom för att slutföra köpet, var bilen inte redo och företaget verkade inte seriöst så jag beslöt för att inte genomföra köpet och bad att få handpenningen tillbaka. Försäljaren gick med på det muntligt och lovade att chefen skulle göra överföringen senare under kvällen. Jag ville självklart få det skriftligt så han skrev då ett avtal... med hans signatur. Nästa dag har jag inte ännu fått pengarna tillbaka. Han svarar inte på mina sms. Vad kan jag göra?
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En första utgångspunkt är att kontakta företaget med dina betalningskrav men eftersom du redan har försökt kontakta chefen utan framgång finns andra rättsliga åtgärder du kan vidta.Du kan ansöka om betalningsföreläggande hos KronofogdenNär någon är skyldig en annan pengar finns det möjlighet att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. En sådan ansökan uppställer tre krav:- att fordran avser pengar- att sista betalningsdatum för fordran har passerat- att fordran är förlikningsbar. I ditt fall gäller fordran pengar i form av en handpenning på 5000 kr. Vidare skriver du att chefen lovade att göra överföringen under kvällen och att du dagen efter inte fått tillbaka pengarna vilket innebär att din fordran är förfallen till betalning. Till sist anses din fordran vara förlikningsbar eftersom ni själva har skriftligt avtalat om att du ska få tillbaka handpenningen. Eftersom samtliga tre krav är uppfyllda i ditt fall kan du ansöka om betalningsföreläggande så att Kronofogden kan hjälpa dig att kräva betalning av företaget (lag om betalningsföreläggande och handräckning 2 § första stycket). Om du har frågor kring hur en ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogden går till rent praktiskt kan du läsa om det härDu kan skicka in stämningsansökan till tingsrättenEn annan rättslig möjlighet för dig är att skicka in en stämningsansökan till den tingsrätt där du bor. Där kan du väcka en så kallad fullgörelsetalan vilket innebär en talan som förpliktigar företaget att betala tillbaka dina pengar till dig (rättegångsbalken 13 kap. 1 §).Innan du vidtar dessa rättsliga åtgärder som jag beskrivit ovan kan det vara en bra idé att meddela företaget om att du tänker vidta dessa åtgärder om de inte betalar tillbaka dina pengar. En sådan förvarning skulle kunna göra att företaget väljer att betala tillbaka direkt vilket gör att du inte behöver vidta rättsliga åtgärder. Om du behöver hjälp med att skriva en stämningsansökan eller behöver hjälp med något annat rekommenderar jag dig att boka tid med en av våra duktiga jurister på Lawline.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Vem har rätt till en redan såld varvräknare monterad i bilen som sålts vidare?

2020-12-03 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |hejsan! jag sålde en varvräknare som var monterat i min bil till en privatperson. Och sen dagen efter så säljer jag bilen till en bilhandlare , och av misstag så glömmer jag att ta bort varvräknaren från bilen.. kan jag som kund vända mig mot bilhandlaren och kräva att få ut varvräknaren?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Din fråga gäller vad som händer när två sakrättsanspråk ställs emot varandra. Köparen av varvräknaren har ett anspråk på att få varvräknaren och bilhandlaren har ett anspråk på att få bilen (med varvräknaren i). Huvudregeln i sakrättskonflikter är att den som har den "äldsta rätten" vinner. Det innebär i ditt fall att personen som köpte varvräknaren skulle ha rätt att få varvräknaren. Det finns dock ett undantag till huvudregeln som säger att om den senare köparen gör ett godtrosförvärv så har han bäst rätt. Som jag tolkar det hade du bilen och varvräknaren i din besittning när du sålde den till bilhandlaren. Jag utgår också ifrån att bilhandlaren nu har bilen och varvräknaren i sin besittning. Eftersom varvräknaren var monterad i bilen och du inte upplyste bilhandlaren om att du sålt varvräknaren till en annan person borde bilhandlaren inte misstänkt att du inte var behörig att förfoga över varvräknaren. Bilhandlaren var därför i god tro och har gjort ett godtrosförvärv av varvräknaren (2 § GFL). Du kan därför inte kräva att få ut varvräknaren från bilhandlaren. Min rekommendation är dock att kontakta bilhandlaren och fråga om bilhandlaren ändå kan tänka sig att lämna ut varvräknaren till dig. Bilhandlaren är dock inte skyldig att göra det.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Hur driver man in en skuld när man har en dom?

2020-12-03 i Fordringar
FRÅGA |Hejjag har gjort en anmälan till tingsrätten på en gammal vän till mig som har lånat 50000 kr enligt dokument från min bank. Gjorde nov/dec 2018. jag skulle få totalt 100000 kr när han hade fått sin ersättning. I summan skulle det ingå ränta och en visst vinst till mig. Inkl. omkostnader. Återbetalas senast april månad 2019.Givetvis så finns det muntliga och mail kontakter oss emellan inom denna period. Han lovad mig att jag skulle få till pengar vid ett flertal tidpunkter, sommaren 2019 anmälde jag detta ärende till kronofogden,efter flera kontakter med dem, så fick jag inga pengar, min kund sa vid flera tillfällen att han inte hade några pengar för tillfället. Sedan blev det ett ärende på tingsrätten under jan. 2020.Där vi gjorde upp att kunden skulle inbetala 40000 kr, dvs. senast 1 juni 2020 till mig, vilket jag också fick en skriflig bekräftelse på. Om han inte gjorde detta i tid så skulle mitt krav följas till 100% dvs. han skulle betala mig100000 kr plus utgifter för mig inkl. ränta, så skulle mitt krav på honom förfalla.Fortfarande inga pengar från honom.Min fråga är hur går jag vidare med detta ärende.mvh
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Nedan kommer jag att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Fullgörelsetalan eller fastställelsetalan? Det första du behöver göra är att kolla på vilken typ av dom som tingsrätten utfärdade, det vill säga hur du formulerade din talan. En fastställelsedom (13 kap. 2 § rättegångsbalken) innebär nämligen endast ett fastställande av ett omtvistat rättsförhållande och är således inte i sig indrivbar. Däremot kan en fastställelsedom ha prejudicerande verkan i en senare fullgörelsetalan på så vis att rätten då inte behöver pröva huruvida ett skuldförhållande föreligger igen. En formulering som kan tyda på att det är en fastställelsetalan är om det i domen står något i stil med att "… fastställer att…". Skulle det vara en fastställelsedom kan du väcka en fullgörelsetalan för att få en exekutionstitel, vilket gör skulden indrivbar. Skulle det istället vara en fullgörelsedom (13 kap. 1 § rättegångsbalken) från början så är skulden indrivbar då du har fått en exekutionstitel. En formulering som tyder på att det är just en fullgörelsedom är om det står "… förpliktigas att utge…" eller liknande. För att få hjälp med att driva in skulden kan du vända dig till Kronofogden. Hur du går till väga kan du finna här. SammanfattningHur du ska gå till väga beror på vilken typ av dom som du har fått. Är det en fastställelsedom måste du väcka en fullgörelsetalan. Om det är en fullgörelsetalan/när du har fått en fullgörelsetalan kan du vända dig till Kronofogden för att få hjälp med att driva in skulden. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till! Med vänlig hälsning,