Hur kan utmätning se ut som?

2020-06-25 i Utmätning
FRÅGA |Hej jag undrar en sak om man inte har råd att betala en skuld hos Klarna, vad händer tillslut när det går så långt att den kommer in till Kronofogden?Kommer kronofogden komma till huset jag bor i och göra utmätning? Det är min sambo som äger huset.
Arman Mohajeri Falah |Hej!Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du inte kan betala en skuld så kan du drabbas av utmätning av din egendom och utmätning av din lön. I sista hand kan du drabbas av konkurs. Utmätning av egendomNär kronofogden ska utmäta din egendom kommer de i första hand välja egendom som kan användas till fordringens betalning med minsta kostnad eller förlust för dig som gäldenär, 4 kap. 3 § utsökningsbalken (UB).Lös egendom får utmätas, om det framgår att egendomen tillhör gäldenären, 4 kap. 17 § UB. Din partner behöver göra sannolikt att egendom som är i huset tillhör denne för att egendomen inte ska utmätas, 4 kap. 19 § UB. LöneutmätningKronofogden kan utmäta din lön. Det betyder att kronofogden bestämmer ett visst belopp som ska dras från din lön varje månad och pengarna som kronofogden tar går till att betala skulden, 7 kap. 1 § UB. KonkursDet yttersta konsekvensen som kan drabba sig är konkurs. Konkurs innebär att ett "konkursbo" lett av en förvaltare tar över i princip alla dina tillgångar. Dessa säljer sedan konskutsboet för att betala av skulden, 1 kap. 1 § konkurslagen (KL). Under en konkurs kan inte du göra samma saker som annars. De tillgångar konkursboet tar kan du inte göra något med. Du får i princip inte heller gå in i avtal, 3 kap.1 § KL. Hoppas du har fått svar på din fråga!Behöver du vidare hjälp med betalningsanspråk och insolvens är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänlig hälsning/

Preskription av fordran. Vad gäller?

2020-06-22 i Fordringar
FRÅGA |Hej, företaget som jag jobbar på har varit hemma hos mig och grävt, det är 2,5 år sedan nu. Jag har fortfarande inte fått någon faktura fast att jag har frågat flera gånger. Hur lång tid behöver gå för att jobbet dom gjorde hos mig ska bli preskiberat? Just nu känns det som en hållhake för att jag inte ska sluta jobba hos dom.
Sandra Kjellberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det kommer till fordringar, vilket i ditt fall handlar om rätten till betalning för utfört arbete, kan de mycket riktigt preskriberas. Det innebär enligt 8 § i preskriptionslagen att borgenären (i ditt fall företaget) förlorar rätten att utkräva betalning för utfört arbete.När det kommer till fordringar mot konsumenter följer det av 2 § stycke 2 i den aktuella lagen att fordran preskriberas efter tre år förutsatt att fordran avser en vara eller tjänst som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit dig som konsument för huvudsakligen enskilt bruk. Med tanke på det du beskriver anser jag att det är en rimlig utgångspunkt att förutsättningarna i bestämmelsen är uppfyllda och således att preskriptionstiden för den aktuella fordran ligger på tre år. Det framkommer inte av din fråga huruvida avtal har ingåtts mellan dig och företaget men om så är fallet så är det tre år från och med avtalets ingående som gäller. Jag vill här göra dig uppmärksam på att det finns vissa omständigheter som gör att preskriptionen avbryts vilket i förlängningen medför att borgenären förlänger den tid denne har på sig att begära betalning. Detta regleras närmare i 5 § i preskriptionslagen och kan exempelvis vara att du erkänner skulden genom att till exempel betala ränta eller be om en avbetalningsplan, du får ett skriftligt krav eller en påminnelse om skulden från borgenären eller borgenären ansöker om verkställighet hos Kronofogden. Sammanfattningsvis. Företagets fordran på dig kommer alltså att preskriberas efter tre år räknat från dess tillkomst. Det innebär att du efter denna tid inte kommer att vara skyldig att betala företaget för det arbete som omfattades av den aktuella fordran. Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga. Vänligen,

Kan jag överlåta min bostadsrätt för att undvika att den utmäts?

2020-06-18 i Utmätning
FRÅGA |Vår bostadsrätt är utmätt av kronofogden då jag har skulder. Kan jag ge min fru min halva av bostadsrätten i ett gåvobrev för att undkomma utmätningen trots att den redan är utmätt och ska säljas?
Ebba Meyer-Lie |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Utmätning av bostadsrätter Utmätningsförfarandet regleras i utsökningsbalken (UB). Utmätningsförfarandet består av tre led, nämligen själva utmätningen, försäljning av utmätt egendom och redovisning av influtna medel. Vi måste titta i 4 kap. UB när det gäller som har samband med själva utmätningen.Grundförutsättningen för att egendom ska kunna utmätas är att egendomen tillhör gäldenären. I din fråga är det du som är gäldenären. En bostadsrätt räknas som lös egendom. Lös egendom får utmätas om det framgår att egendomen tillhör gäldenären (4 kap. 17 § UB). Vid utmätningen i ditt fall verkar det som att kronofogden bedömde att det framgick att bostadsrätten tillhörde dig och beslutade därför att utmäta den.Gåvobrev För att undvika att makars gemensamma egendom blir utmätta på grund av att den ena maken har skulder, kan den skuldsatta maken överlåta bostadsrätten på den andra maken. Detta kan ske, som du nämner, genom ett gåvobrev. Du som gäldenär behöver dock överlåta hela bostadsrätten på din fru och inte bara halva för att komma undan tvångsförsäljning. Om bostadsrätten samägs av två personer och den ena personen utsätts för ett exekutivt förfarande, ex utmätning, får kronofogden normalt sett sälja hela egendomen. Din fru får då endast sin andel av bostadsrätten i pengar efter utmätningen. Detta följer av indragningsregeln (se NJA 2015 s 72). FörfogandeförbudDin bostadsrätt har dock redan blivit föremål för utmätning och kronofogden har redan påbörjat försäljningsprocessen i ditt fall. Detta ställer till problem för dig. När utmätning har beslutats får gäldenären nämligen inte till skada för sökanden (den som du är skyldig pengar) överlåta den utmätta egendomen om inte kronofogden medger detta enligt 4 kap 29 § UB. Gäldenären ska underrättas skriftligen om utmätningen och förfogandeförbudet (6 kap. 9 § utsökningsförordningen).Sammanfattningsvis: Det verkar alltså utifrån hur jag tolkar din fråga som att ni dessvärre är för långt in i processen för att giltigt kunna överlåta bostadsrätten då utmätning av bostadsrätten då du bör ha fått en underrättelse om förfogandeförbud. Du skulle dock kunna få tillstånd av kronofogden, men jag bedömer den chansen som liten dessvärre. En överträdelse av förfogandeförbudet är brottsligt och kan polisanmälas av kronofogden eller sökanden. Hoppas mitt svar var till hjälp och lycka till!

Vad händer med skulden till min sambo när jag avlider?

2020-06-17 i Fordringar
FRÅGA |Jag lånade en större summa pengar av min sambo för 20 år sedan. Har betalat av endast en mindre del. Behöver jag ta upp skulden i mitt testamente? Är det så att min skuld till min sambo ska regleras av dödsboet, som endast består av mina två söner varav den ena är särkullbarn och den andra är min sambo mor till, och först därefter får mina söner dela på tillgångarna? Att skulden är 20 år gammal saknar väl betydelse? Likaså att det är min sambo som är långivaren?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningDen dag du avlider ska det göras en bouppteckning efter dig. I bouppteckningen ska både dina tillgångar och skulder antecknas (20 kap. 4 § ärvdabalken, ÄB). Innan det kan ske en fördelning av din kvarlåtenskap ska dödsboet betala dina skulder. Det som blir kvar efter att skulderna är betalda fördelas som arv, antingen enligt den legala arvsordningen eller enligt testamente. Arvingarna ärver aldrig en skuld, är tillgångarna i dödsboet mindre än skulderna kommer det att innebära att dödsboet går i konkurs. Går dödsboet i konkurs saknas det tillgångar för att dela ut något arv. Det är således riktigt, precis som du själv anför, att dödsboet ska reglera skulden till din sambo (och även övriga skulder) innan dina söner får dela på kvarvarande tillgångar.Det gör inte någon skillnad i sig att du har lånat pengarna av din sambo; ett lån är lika giltigt i det fallet. Att skulden är tjugo år gammal saknar som utgångspunkt betydelse. En fordran kan dock i vissa fall preskriberas. Att en skuld preskriberas innebär att den inte kan drivas in. Preskriptionstiden för allmänna fordringar är tio år, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (2 § preskriptionslagen). Preskriptionsavbrott sker genom att man betalar något på skulden, betalar ränta på den eller på annat sätt erkänner fordringen, genom att man får ett skriftligt krav om fordringen eller genom att det väcks talan om fordringen (jfr 5 § preskriptionslagen). Sker det ett preskriptionsavbrott börjar en ny preskriptionstid om tio år att löpa. I praktiken kan man därmed hålla en fordran levande hur länge som helst. Att fordringen är tjugo år gammal talar i sig för att den är preskriberad och inte kan drivas in. Däremot antar jag att du betalt en del på den eller att du på annat sätt erkänt skulden och att den inte bara glömts bort. I sådana fall är den inte preskriberad och en skuld som kan drivas in och som ska betalas av ditt dödsbo.Sammanfattningsvis ska det göras en bouppteckning när du avlider. I bouppteckningen ska dina tillgångar och skulder antecknas. Innan det kan ske en uppdelning av arv ska dödsboet betala skulderna. Betalningen gäller såväl skulden till din sambo som andra skulder. Dina barn kan inte ärva dina skulder, skulle det inte finnas tillräckliga tillgångar i dödsboet kommer det att gå i konkurs och resultatet blir att det inte finns något att dela ut som arv. Du behöver däremot inte ta upp skulden i ditt testamente. Skulden till din sambo är en skuld precis som andra skulder (t.ex. hyra, telefon, krediter m.m.).Om du behöver hjälp av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Jag har riktat ett betalningskrav på en nästan tioårig faktura till min f.d. uppdragsgivare. Vad bör jag tänka på?

2020-06-25 i Fordringar
FRÅGA |Om en faktura anses inkommen och rätt till betalning. Hej. Jag jobbade som konsult med tekniska utredningar och liknande för ett bolag 2004 -- 2009. Det var ofta svårt att få betalt av kunden, som hade 6-7 fast anställda. Pengarna var ofta slut, men jag gillade jobbet och nöjde mig med att få betalt sent omsider. Man gnäller inte som konsult för då kan man lätt mista uppdraget. 1/6 fick jag fast anställning i stället, faktiskt, men månaderna innan dess (2009) fakturerade jag inte. Däremot tog jag mod till mig och det kom en fet faktura från mig den 29/12 2009. Den betalades aldrig. 9/12 2019 postade jag bevisligen ett inkassokrav till bolaget, som bytt ägare och sagt upp mig 2017. Bolagets nya ägare säger nu att fakuran inte finns registrerad och att jag bluffar. Det kan anses att jag fått tillbaka fakturan med en kommentar att den var orimlig. Ärendet är på väg mot domstol via KF, och jag förbereder nu med att samla avtal, utskrifter från mail och mina resultat för att visa att jag verkligen jobbade där under hela 2009. Men dessutom har jag en "intern kopia" på fakturan. Minns ej varför - jag begärde väl en... På kopian ser man att originalet fått en kommentar av bolagets dåvarande ekonomichef till dåvarande VD. I och med att jag har denna kopia anser jag mig plötsligt stark nog att våga ta mitt nästan 10-åriga krav till domstol, eftersom jag anser bevisat att fakturan inkommit! Vad bör jag tänka på?
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Vad som verkar vara avgörande i ditt fall är ifall du kan styrka att företaget tagit emot din faktura från den aktuella perioden. Av de dokument du nämner, och främst den interna kopian av fakturan med en kommentar från den dåvarande ekonomichefen till VD:n, verkar det som att ditt bevisläge ändå kan betraktas som ganska bra (beviskravet i tvistemål, d.v.s. mellan två enskilda i främst förmögenhetsrättsliga frågor, är väsentligt lägre än i brottmål. I de förstnämnda måste anspråket anses "styrkt" för att bifallas, medan det "bortom rimligt tvivel" måste kunna bevisas att den åtalade begått den påstådda brottsliga handlingen i de sistnämnda målen).I fordringsrätt - och framför allt när det gäller preskription av fordringar - pratar man inte särskilt om att fordringar "kommit in" till den svarande. Man pratar snarare om att fordringen kommit gäldenären "till handa", vilket innebär att denne ska ha emottagit handlingen, men inte nödvändigtvis tagit del av handlingens innehåll. Detta kan ske genom att handlingen rent fysiskt inkommer till gäldenären (d.v.s. en pappersfaktura) eller att en e-postfil landar i gäldenärens brevlåda. "Inkomna" handlingar pratar man snarare om inom förvaltnings- eller processrätt, där handlingar inte sällan ska ha inkommit till rätt myndighet/domstol inom en viss tid. Eftersom det verkar finnas belägg för att företaget tagit emot både fakturan (ekonomichefens kommentar till VD:n) och inkassokravet (deras utspel om att fakturan inte finns registrerad och att det är bluff) så är det säkert att säga att handlingarna kommit företaget till handa.PreskriptionEn annan central fråga är själva fordringens preskriptionstid. En fordran preskriberas tio år efter dess tillkomst om inte preskriptionen dessförinnan avbryts (s.k. "preskriptionsavbrott"), vilket exempelvis kan ske genom att borgenären (du) framställer skriftligt krav på betalning eller erinran om betalning till gäldenären (företaget) - givetvis inom ramen för den ordinarie preskriptionstiden. Detta framgår av 2 § samt 5 § 2 p preskriptionslagen (PrskL). Preskriptionstiden började alltså löpa när fordringen tillkom, vilket generellt sett brukar räknas från den tidpunkt som arbetet utförs, inte när själva fakturan skickas. Detta förhållande hade inneburit att fordringen preskriberats innan din faktura skickades 9/12 2019, om det inte vore så att du faktiskt utfärdade "originalfakturan" 29/12 2009. Originalfakturan innebär i det här fallet ett preskriptionsavbrott, och fordringens nya preskriptionsdatum blev således 29/12 2019 (eller ett senare datum om fakturan kom företaget tillhanda senare). Att fordran skulle vara preskriberad är eventuellt något som svaranden i ett framtida mål skulle försöka hävda, men som relativt enkelt går att vifta bort med det faktum att den 29/12 2009 utfärdade fakturan utgjorde ett preskriptionsavbrott och att en ny tioårig preskriptionstid började löpa från den tidpunkten, enligt 6 § PrskL. I och med ditt inkassokrav (som, i likhet med originalfakturan, enligt vad som framförts i stycket ovan verkar har kommit företaget till handa) den 9/12 2009 avbröts preskriptionen ytterligare, vilket innebär att fordringen gäller i ytterligare ca 10 år.ÖvrigtI övrigt kan det även finnas en poäng i att försöka hitta avtal och andra dokument som visar på att det faktiskt fanns ett avtal, eller någon annan typ av överenskommelse, mellan dig och företaget, eftersom då även fordringarna som du under tiden upparbetade är riktiga. Det finns exempel på när arbete utförts utan att själva uppdraget kunnat bevisas, och det är i dessa fall svårt att avgöra om arbetet är ersättningsgillt (man är i svensk rätt relativt snål med att erkänna ersättningsskyldighet för de som får arbetet utfört. Vanligtvis krävs att denne själv är förhindrad att handla, att dennes åsikt inte kunnat inhämtas och att handlandet skyddat denne från särskilda förluster eller skador). Det här är också ett spår som svaranden i ditt eventuella mål skulle kunna gå på, varför det vore bra om du är förberedd på det. Av din fråga verkar det dock som att du redan håller på med just detta.Annars har jag ingenting mer att tillägga än att du bör vara uppmärksam på de regler som gäller för rättsprocessen, och kanske framför allt dess tidsfrister - exempelvis deadlines för inkommande med handlingar. Det är många småsaker som man behöver vara uppmärksam på, men som inte nödvändigtvis innebär att du måste ha ett juridiskt ombud. Om du ändå är intresserad av ett juridiskt ombud (vilket jag kan rekommendera i det fall motparten har ett) kan jag rekommendera att du kontaktar Lawlines juristbyrå (lägger en länk här) eller någon annan byrå som sysslar med avtals- eller fordringsrätt (eller bara allmän affärsjuridik).Om det är så att företaget även i dagsläget har en ansträngd ekonomisk situation kan det också finnas en strategisk poäng i att närma sig dem och komma överens om t.ex. en avbetalningsplan. Om risken är stor för att företaget går i konkurs så kommer du ändå troligtvis inte kunna få ut hela det fordrade beloppet, utan en avbetalning över tid kan vara att föredra för båda parter. Denna lösning kräver dock företagets samtycke (som vilket avtal som helst), och det är nog svårt att få om de inte erkänner skulden, varför det kan vara bra att framhäva att du faktiskt har ett bra bevisläge.Jag hoppas att svaret varit till hjälp! Om du har någon mer specificerad fråga som rör ditt ärende får du gärna höra av dig till mig på lucas.cyren@lawline.se så ska jag försöka få den utredd.

Begreppet näringsanknytning vid sekretess om utsökning och kan man göra något åt det?

2020-06-22 i Skuld
FRÅGA |Hej,Enligt nya regler efter december 2018 så skall ärenden i allmänna mål, t.ex skatteskulder, som gått till kronofogden inte leda till nån betalningsanmärkning om man betalar inom avi-tiden när man fått kravet från kronofogden.På fogdens hemsida står det ordagrant så här: **Är du en privatperson (fysisk person) utan egen näringsverksamhet och med allmänna skulder (obetalda skatter, underhållsstöd eller böter) som registrerats hos oss efter den 1 december 2018? Då gäller följande:Har du betalat en skuld som rör allmänna skulder inom avitiden så kommer uppgiften om den skulden alltid att ha sekretess.** Slut citat.Jag fick i november 2019 en skatteskuld som skulle gå till Kfm den 2 december, och jag visste att jag skulle få in pengar några dagar senare, så jag förlitade mig på dessa uppgifter, och lät den gå vidare för att sen betala som jag tänkt.Nu säger Kfm att jag inte omfattas av sekretessreglerna eftersom jag sitter i styrelser i AB, och därmed skulle ha 'näringsanknytning'.Det är ett ord som överhuvudtaget inte finns med i deras information, där dom talar om EGEN näringsverksamhet, vilket jag tolkar som en Enskild Firma.Det fanns vid tillfället möjlighet för mig att låna pengar från ett bolag för att betala, men eftersom jag var helt säker på att sekretess skulle gälla så undvek jag att låna från bolaget.Nu sitter jag med en anmärkning i 3 år framåt, och mitt liv är förstört. Vad har jag för möjlighet att vinna ett mål och återskapa sekretessen?
Binh Tran |Hejsan och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Aktuella lagar: offentlighet och sekretesslagen (OSL) samt kreditupplysningslagn (KUL)De nya reglernaNär man får en skuld till kronofogden så skickar kronofogden denna information till kreditupplysningsföretag. De nya reglerna innebär dock att om man är en fysisk person utan egen näringsverksamhet så ska skulden sekretessbeläggas om personen betalar inom avitiden. Reglerna gäller dock endast fysiska personer som inte är näringsidkare. Längre ner gällande begreppet näringsanknytning.Näringsidkare i kreditupplysningslagens meningI kreditupplysningslagens 2§ 2 st står det att näringsidkare räknas även den som "utan att driva näringsverksamhet, har ett så väsentligt inflytande i en viss verksamhet att uppgifter om hans egna förhållanden behövs för att belysa verksamhetens ekonomiska ställning". Kategorin enskild person som kan anses ha ett så väsentligt inflytande i viss näringsverksamhet att uppgift om hans eller hennes egna förhållanden behövs för att belysa verksamhetens ekonomiska ställning räknas styrelseledamöter (dock inte suppleanter), verkställande direktörer, aktieägare och delägare i handelsbolag och kommanditbolag. Även större kreditgivare som har möjlighet att påverka företagets beslut kan anses tillhöra denna kategori, se prop. 1973:155 s. 140. Avgörande för frågan om en person ska anses tillhöra kategorin näringsidkare, är om personen i fråga har ett väsentligt inflytande i verksamheten. Kopplingen mellan OSL och KULOSL och KUL är anknutna till varandra vilket kan utläsas av prop/2016/17:105 sid 9. Där står det följande: "Kronofogdemyndighetens databaser innehåller uppgifter om bl.a. mål, utslag, tillgångsundersökningar och utmätningsbeslut. Genom Kronofogdemyndighetens elektroniska tjänst för utlämnande av uppgifter i kreditupplysningssyfte får kreditupplysningsföretagen dagligen information om förändringar i utsöknings- och indrivningsdatabasen. När ett kreditupplysningsföretag har fått del av informationen om betalningsförsummelse, registreras en betalningsanmärkning i kreditupplysningsföretagets register. En sådan anmärkning är en indikation på en oförmåga eller ovilja hos gäldenären att betala en skuld.Med kreditupplysning avses uppgifter, omdömen eller råd som lämnas till ledning för bedömning av någon annans kreditvärdighet eller vederhäftighet i övrigt i ekonomiskt avseende. Reglerna skiljer sig delvis åt beroende på om en kreditupplysning avser en fysisk person som inte är näringsidkare (privatperson), eller en juridisk person eller en fysisk person som är näringsidkare (företag). Med näringsidkare avses enligt kreditupplysningslagen även den som, utan att driva näringsverksamhet, har ett så väsentligt inflytande i en viss verksamhet att uppgifter om hans eller hennes egna förhållanden behövs för att belysa verksamhetens ekonomiska ställning." Rekommendationer och råd.Du bör kontakta upplysningsföretaget omedelbart och be dem förklara anledningen till varför de har givit dig en betalningsanmärkning och att detta är ett misstag. Om du visar att du kunde låna pengar för skulden så finns det en möjlighet att de rättar till anmärkningen. För övrigt är det beklagligt att KFM är missvisande i deras information - dock finns det tyvärr inget sätt att göra anspråk på skadestånd då missvisande information inte är grund för skadestånd. Det är endast felaktig information som gör detta. Det finns även en möjlighet att få bort betalningsanmärkningen om du kan visa att du inte har ett väsentligt inflytande i bolaget.Har du några följdfrågor så kan du höra av dig till binh.tran@lawline.se.Vänligen,

Hur länge har man rätt att kräva betalning av ett skadestånd?

2020-06-18 i Preskription
FRÅGA |Hej! Jag funderar på om ett skadestånd går ut? Om någon är dömd att betala 5000kr men personen inte väljer att driva in pengarna och vill ha in pengarna. Vad länge gäller ett skadestånd? Eller läggs de ner efter antal år??
Lucas Rasmusson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga handlar om det så klassade preskriptionstid och det regleras i preskriptionslagen (PreskL). Svaret är ja, då rätten att kräva in ett skadeståndsbelopp kan sluta gälla efter 10 år.När någon får rätt till skadestånd har personen tio år på sig att kräva betalning av den som har vållat till skadan och efter det preskriberas rätten att kräva in betalningen (2 § PreskL). Preskription är när rättsliga följder som exempelvis rätten att kräva in en skuld upphör att gälla efter en viss tid. De tio åren börjar räknas från den dagen skadan skedde, dock kan preskriptionstiden förlängas genom ett så kallat preskriptionsavbrott. Ett preskriptionsavbrott kan vara som exempel att du får ett kravbrev om betalning (5 § PreskL). Då avslutas den dåvarande preskriptionstiden och man börjar att räkna om till tio år från den dagen avbrottet gjordes (6 § PreskL). SammanfattningJa, rätten till att driva in ett skadestånd kan preskriberas och sluta ha rättslig verkan. Person har tio år på sig att driva in skadeståndet från den dagen skadan skedde eller från senaste preskriptionsavbrott. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,

Hur länge har man rätt till ersättning efter en personskada?

2020-06-16 i Preskription
FRÅGA |Efter hur lång tid har man rätt till ersättning efter en personskada? Jag var med om en skidolycka för 3 år sedan och först nu fått en diagnos på min skada. Har jag rätt till ersättning i efterhand?
Emlika Magnusson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ersättning för personskada omfattas vanligen av den allmänna preskriptionstiden på 10 år (2 § preskriptionslagen). Närmare om preskriptionstider vid tecknade försäkringsavtal finns i försäkringsavtalslagen. Även där är preskriptionstiden 10 år från den tidpunkt som det förhållande som enligt försäkringsavtalet ger rätt till ersättning inträffade (16 kap. 5 § försäkringsavtalslagen). Du bör alltså ha rätt till ersättning nu i efterhand så länge som du har en försäkring som täcker din skada. Vänliga hälsningar,