Kan Kronofogden utmäta egendom för den andre makens skulder?

2021-03-06 i Utmätning
FRÅGA |Hej, min fråga till er ärJag köpte ett hus innan giftermålet sedan under senare år har min man skaffat sig skulder utan min vetskap. Detta har gått till kronofogden och han har fått en "Utslag. Kan de ta huset om det blir utmätning?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att makar inte svarar för varandras skulder och att varje make råder över sin egendom (1 kap. 3 § ÄktB).Fast egendom får utmätas om den tillhör den betalningsskyldige. Det måste alltså framgå (vara utrett) att fastigheten tillhör den betalningsskyldige för att den ska kunna utmätas. Utmätning får ske om den betalningsskyldige har lagfart på egendomen, om det inte framgår att egendomen tillhör någon annan (4 kap. 24 § UB). Du skriver att du har köpt huset, därmed utgår jag från att du äger hela fastigheten. Eftersom det inte kommer att finnas något som tyder på att den betalningsskyldige äger fastigheten kommer den inte heller att kunna utmätas.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hjälp med att formulera ett kravbrev

2021-03-06 i Fordringar
FRÅGA |Hej jag skulle behöva hjälp att skriva ett kravbrev till en privat person o kräva på pengar. Gäller bostad. Säljare som lurat mig
Erika Björnfors |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med så vill jag poängtera att det inte finns några formella krav gällande vad ett kravbrev från en privatperson till en annan ska innehålla. Du bör dock specificera vad kravet bygger på, dvs. den aktuella händelsen gällande bostaden som har inneburit att du ha ett krav på säljaren. Du bör även skriva ut hur mycket personen är skyldig dig på grund av den aktuella händelsen med bostaden. Dina personuppgifter bör även finnas med samt även uppgifter om säljaren som du kräver pengarna av. Därutöver bör du skriva till ett slutdatum för när skulden senast ska betalas, och en eventuell dröjsmålsränta. Detta är dock endast exempel på vad som bör finnas med och det är tyvärr inte möjligt för mig att utforma ett specifikt kravbrev till dig. För att få hjälp med att utforma det specifika kravbrevet så kan du fylla i ett formulär på Lawlines hemsida, se här. Då hjälper någon av våra jurister på Lawline Juristbyrå dig med att formulera kravbrevet till ett fast pris, och de kan även hjälpa dig med att föra din talan och kräva säljaren på pengarna. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!Med vänlig hälsning,

Vad händer med skulden när borgenären avlider?

2021-03-04 i Skuld
FRÅGA |Hej! Om jag har en privat skuld (skuldebrevet finns) och den personen jag lånade pengarna av dör. Vad händer då med min skuld? Ska jag fortsätta betala till någon av personens familjemedlemmar? Hur ser det rent juridiskt ut? Tack!
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skuledebrev är en fordran som regleras enligt skuldebrevslagen (SkbrL).Ett skuldebrev kan både överlåtas (ex köp, gåva) och vara föremål för arv. Skuldebrevet kommer därför tas upp som en tillgång vid långivarens bouppteckning, och därefter tas över av någon av arvtagarna. Beroende på vilken typ av skuldebrev det är, kan den nya ägaren av skuldebrevet behöva vidta vissa åtgärder för att ha rätt att uppbära betalning från dig. Är det ett enkelt skuldebrev, det vill säga ett skuldebrev ställt till en viss person, behöver den som ärver skuldebrevet meddela dig att hen är den nye ägaren (26 § SkbrL). Är det ett löpande skuldebrev, där betalning ska ske till "innehavaren" (innehavarskuldebrev), behöver inga åtgärder vidtas, du är skyldig att betala till den som visar upp skuldebrevet (13 § 1 st SkbrL).Den sista formen av skuldebrev kallas orderskuldebrev. De brukar skrivas som att betalning ska ske till "[namn] eller order". För att den nye ägaren ska kunna kräva betalning måste det finnas antecknat på brevet att hen har ärvt fordringen (13 § 2 st SkbrL). Sammanfattningsvis kommer din skuld bestå, men tas över av någon av långivarens arvtagare, vilket sannolikt kommer vara någon av hens familjemedlemmar. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar

Är jag skyldig att betala tillbaka en misstagsutbetalning från min arbetsgivare?

2021-03-04 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej,Jag fick ett brev ifrån ett gammalt jobb om att jag har en skuld att betala till dem.De erkänner att de missat med att upplysa mig om denna skuld och jag har personligen inte varit medveten om att jag har någon skuld till detta företaget då jag inte längre kom åt deras system för att se lönespecer där denna skuld skulle ha framgått.Eftersom jag inte hört något från företaget på över två år så har jag gått i god tro om att allting varit klart från min del och tid hos företaget.Det är konstigt och upprörande att de kommer så sent och kräver pengar.Pengarna de begär är redan spenderade och jag har inte samma ekonomiska resurser idag då jag är student.De har erbjudit avbetalningsplan men har de rätt att få några pengar över huvudtaget?2018 sa jag upp mig och har inte hört något eller kommit åt några fler lönespecer som ska omfatta ev. skuld.2021 får jag krav på återbetalning av skuld.Med vänlig hälsning,
Amanda Boqvist Thiel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att din förra arbetsgivare av misstag betalat ut för mycket lön till dig och nu vill att du ska betala tillbaka beloppet. Din fråga är om din förra arbetsgivare har rätt att få tillbaka pengarna. Misstagsutbetalning Om din förra arbetsgivare av misstag betalat ut för mycket lön till dig (en så kallad misstagsutbetalning) är huvudregeln att du är skyldig att betala tillbaka beloppet. Detta följer av principen condictio indebiti. Men om du i god tro tagit emot eller använt beloppet så är du inte skyldig att betala tillbaka. God tro i detta fallet innebär att du inte vetat om att det skett en utbetalning av misstag. Detta betyder att om du i god tro tagit emot eller använt beloppet så är du inte skyldig att betala tillbaka. Enligt vad du beskriver i frågan låter det som att du uppfyller kraven på att inte behöva betala tillbaka pengarna, eftersom du inte vetat om att det skett en misstagsutbetalning och att du spenderat pengarna. Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Kan Kronofogden utmäta min egendom för min partners skulder?

2021-03-06 i Utmätning
FRÅGA |Jag har träffat en partner och vi funderar på att flytta ihop. Hen är dock försatt i personlig konkurs (egen begäran). Detta skedde för ca 1 år sedan. Om vi flyttar ihop så kommer vi att göra det i mitt hus som jag ägt sedan 2015, långt innan vi träffades. Jag äger även allt lösöre i huset. Det han tar med sig in i hushållet handlar om en fem år gammal tv. Jag har läst att utmätningen på hans lön kommer att bli högre eftersom min lön tas med i beräkningen om vi flyttar ihop men att jag, som inte har några problem med ekonomin, inte kan drabbas annat än att jag även tillsvidare får stå för alla utgifter som rör till exempel huset (vilket jag även gör nu som ensamhushåll). Min fråga är om Kronofogden kan utmäta mina ägodelar och min fastighet om vi väljer att flytta ihop även om hens ekonomiska problem startade innan vi träffades.
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den som är betalningsskyldig som inte kan betala sina skulder och att denna oförmåga inte är endast tillfällig kan efter egen ansökan försättas i konkurs (1 kap. 2 § KL). Genom konkurs tas den betalningsskyldiges samlade tillgångar tvångsvis i anspråk för betalning av sina fordringar. Under konkurs omhändertas tillgångarna för fordringsägarnas räkning av konkursboet (1 kap. 1 § KL). När beslut om konkurs har meddelats, får som huvudregel egendom som hör till konkursboet inte utmätas för fordran hos gäldenären (3 kap. 7 § KL).Kan Kronofogden utmäta dina ägodelar (lös egendom)? Huvudregeln för att lös egendom ska kunna utmätas är att egendomen ska tillhöra den betalningsskyldige (4 kap. 17 § UB). Det ska alltså framgå (vara utrett) att egendomen tillhör den betalningsskyldige.Det finns dock en presumtionsregel som gäller för sambor. Om den betalningsskyldige varaktigt sammanbor med någon under äktenskapsliknande förhållanden (sambor) och de har lös egendom i sin gemensamma besittning anses den betalningsskyldige vara ägare till egendomen. Den betalningsskyldige anses dock inte vara ägare till egendomen om det görs sannolikt att samborna är samägare till egendomen enligt samäganderättslagen. Inte heller anses den betalningsskyldige vara ägare till egendomen om det framgår att egendomen tillhör den andre sambon eller någon annan (4 kap. 19 § UB).Den lösa egendomen kommer därför att anses tillhöra den betalningsskyldige om inget annat visas. Du måste därför kunna styrka din äganderätt för att egendomen inte ska utmätas. Du kan till exempel visa upp en skriftlig handling där det framgår att du är ensam ägare, t.ex. ett testamente, en faktura, ett kvitto eller ett gåvobrev. Däremot kommer inte en köpehandling att vara ett tillräckligt starkt bevis om du vill styrka din äganderätt för något som du köpt efter att samboförhållandet ingåtts.Kan Kronofogden utmäta den fasta egendomen?Fast egendom får utmätas om den tillhör den betalningsskyldige. Det måste alltså framgå (vara utrett) att fastigheten tillhör den betalningsskyldige för att den ska kunna utmätas. Utmätning får ske om den betalningsskyldige har lagfart på egendomen, om det inte framgår att egendomen tillhör någon annan (4 kap. 24 § UB). Eftersom det inte kommer att finnas något som tyder på att den betalningsskyldige äger fastigheten kommer den inte heller att kunna utmätas. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vem betalar min lön om min arbetsgivare går i konkurs?

2021-03-04 i Konkurs
FRÅGA |Hej!Vad händer med min lön och semesterersättning om min arbetsgivare (AB företag) går i konkurs? Vem ska betala mig då?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om din arbetsgivare går i konkurs inträder den statliga lönegarantin. Det innebär att staten går in och betalar din lön (1 § LönegarantiL). Som mest gäller lönegarantin för 8 månader eller fyra prisbasbelopp (totalt 190 400 kr år 2021) (9 § LönegarantiL). Lönegarantin gäller för lön som tjänats in 3 månader innan dagen för konkursansökan, för tiden mellan konkursansökan och uppsägning från konkursförvaltaren, semesterlön för innestående och föregående semesterår sam uppsägningslön och semesterersättning för uppsägningstiden (7 § LönegarantiL och 12 FRL). Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Kan man vägra betala en skuld?

2021-03-04 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |hej lawline, vi har precis avslutat rättegång i ett tvistemål där vi kom till förlikning som stadsfästes, där person B ska betala 100 000kr till person A, med ex antal kronor varje månad, men person B har fortfarande inte betalat första avbetalningen, och vi ska nu vända oss till kronofogden, kan person B vägra betala för evigt ellee kommer kronofogden kunna driva in skulden även fast person B vägrar?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om en person har en fastställd skuld att betala men vägrar att göra det kan man vända sig till Kronofogden för att få hjälp att driva in skulden. Eftersom skulden redan finns fastställd i en dom, som jag förutsätter har vunnit laga kraft, kan man ansöka om verkställighet hos Kronofogden. Blanketter för förfarandet hittar du här. När ansökningen gjorts kontaktar Kronofogden den betalningsskyldiga personen och uppmanar till betalning av skulden. Om personen fortfarande vägrar att betala ser Kronofogden över personens tillgångar för att se om något kan utmätas. Det innebär att Kronofogden tvångsmässigt tar pengar eller egendom i motsvarande värde till skulden för att den som har rätt till betalning ska få betalt. Kronofogden kan exempelvis utmäta den betalningsskyldiges lön och på så sätt få täckning för skulden. Om den betalningsskyldige inte har några utmätningsbara tillgångar ligger skulden kvar hos Kronofogden tills den betalningsskyldige kan betala eller om ansökan om verkställighet dras tillbaka. Person B i ditt fall kan alltså inte undgå betalningsskyldighet bara genom att vägra betala om Kronofogden kopplas in i ärendet. Kronofogden har rätt att utmäta egendom för att skulden ska kunna betalas. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

kan Kronofogden utmäta barns pengar

2021-03-02 i Utmätning
FRÅGA |Hejmin dotter är 18 år och får sitt studiebidrag själv in på sitt eget konto.jag har löneutmätning får kronofogden räkna med studiebidraget sim inkomst?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig dig till Lawline!Din fråga rör vilka tillgångar som kronofogdemyndigheten (KFM) får ta i anspråk för att betala en skuld. Detta regleras i utsökningsbalken (UB). Vad säger lagen - Pengar på ett konto är lös egendom. Lös egendom får bara utmätas av KFM om det framgår att egendomen tillhör gäldenären. Detta följer av 4 kap 17 § UB. Bankkonton som ägs av gäldenären själv förutsätts vara utmätningsbara eftersom de finns i gäldenärens besittning (4 kap 18 § UB). Barnets förmyndare är samma personer som vårdnadshavarna om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna (10 kap 2 § FB). Att barnet har en förmyndare innebär inte att barnets pengar kan utmätas för förmyndarens skulder. Pengarna tillhör nämligen fortfarande barnet.Detta innebär för dig - Detta innebär att så länge pengarna kommer in på din dotters konto, som står i hennes namn, så kan de inte ta studiebidraget i utmätning. Hoppas att de var svar på din fråga! Mvh