Skadestånd för brott som har preskriberats

2020-02-23 i Preskription
FRÅGA |Hejsan,Jag blev misshandlad, grov misshandel från att jag var liten. Ca 5år till och från tills senast 2014, av min äldre bror. Jag kunde inte göra något åt det och mina närstående gjorde inget åt det, när jag idag efter att ha träffas en trauma psykolog försökte se om man kunde anmäla honom fick jag som svar av polisen att preskriberings tiden är 5 år. Och det sista var över 5 år sen, finns det något jag kan göra för att straffa honom, dvs rättsligt ? Civilrättsligt ?Mvh
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.En skadeståndsfordran preskriberas enligt huvudregeln efter tio årDen allmänna preskriptionstiden för en fordran är tio år (2 preskriptionslagen). För brott som har längre preskriptionstid än tio år kan även den skadeståndsrättsliga preskriptionen vara längre än tio år (3 § preskriptionslagen). Preskriptionsregeln gäller bland annat för civilrättsliga skadeståndsanspråk. Att brottet straffrättsligt är preskriberat utgör inte hinder för att du civilrättsligt kan göra gällande anspråk på ersättning för de skador du har orsakats.Du kan få ersättning för de skador du har liditDu kan alltså i ett civilrättsligt mål väcka en skadetåndstalan mot din bror. Du kan där yrka skadestånd för de skador du har utsatts för och för vilka brotten begicks under de senaste tio åren. Du kan få skadestånd för personskada avseende bl.a. fysiskt och psykiskt lidande (2 kap. 1 § skadeståndslagen och 5 kap. 1 § skadeståndslagen) och du bör kunna få kränkningsersättning, eftersom du har utsatts för ett brott av allvarlig natur (2 kap. 3 § skadeståndslagen). Det krävs inte att personen har dömts för brottet, utan det är tillräckligt att ett brott har begåtts.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.Vänligen,

Får arbetsgivare kräva tillbaka extra månadslön 15 år senare?

2020-01-14 i Preskription
FRÅGA |Hej!Vårt företag, ett rikstäckande bageri med leverans av färskt bröd, gick från 14-dagarslön till månadslön etappvis mellan 2002 - 2004. Företaget valde då att ge de anställda en extra månadslön. Denna "förskottsskuld" kräver man nu, 2020, tillbaka. Vad säger lagen? Är detta ens möjligt?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag är lite osäker på exakt vad det är för utbetalning som har gjorts, men som jag uppfattar din fråga har en arbetsgivare, någon gång mellan 2002 och 2004 betalat ut en extra månadslön till företagets anställa, vilket företaget nu kräver tillbaka från de anställda.Utan att gå in närmare på huruvida företaget får kräva tillbaka vad de har betalat ut eller inte, kan konstateras att det här inträffade för mer än 15 år sedan, vilket innebär att företaget i sådant fall skulle ha en minst 15 år gammal fordran på sina anställda.Enligt preskriptionslagens regler är anspråk som grundar sig på något som inträffade mer än 10 år tillbaka i tiden, och ingen återbetalning eller annat erkännande av skulden har skett (t.ex. en påminnelse), preskriberade (2 § preskriptionslagen). I vissa anställningsförhållanden kan preskriptionstiden vara kortare än så, eller om annat följer av kollektivavtal kan det gälla. Om företaget först nu kräver återbetalning på en "förskottsskuld" som betalades ut för så länge sedan, är det preskriberat och kan inte göras gällande. De anställda är med andra ord inte skyldiga att återbetala den extra månadslönen.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.Vänligen,

Preskription av fordran efter inkassokrav

2019-08-12 i Preskription
FRÅGA |Hej moster man betalar krav från inkassobolagen som 6 och ett halv år gammal.
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Skulder preskriberas efter viss tidNär fordringar eller skulder blir tillräckligt gamla preskriberas de. Det innebär att den som har en fordran på dig förlorar sin rätt att kräva betalning för sin fordran (8 § preskriptionslagen). Preskriptionstiden för en fordran/skuld varierar beroende på vad det är för typ av skuld du har:- För konsumentfordringar är preskriptionstiden tre år (2 § andra stycket preskriptionslagen). Om skulden grundar sig på något du har köpt som konsument, d.v.s. som privatperson av en näringsidkare för ditt privata bruk, är preskriptionstiden tre år.- Andra enskilda fordringar har en preskriptionstid på tio år (2 § första stycket preskriptionslagen). Det kan t.ex. vara skulder mellan privatpersoner eller mellan företag, lån eller s.k. löpande skuldebrev, d.v.s. skuldebrev som inte är ställda till en viss person.- Många statliga skulder, t.ex. skatteskulder, har en preskriptionstid på fem år (3 § skattepreskriptionslagen)Preskriptionstiden förnyas vid ett preskriptionsavbrottÄven om en tidsperiod som är längre än preskriptionstiden har passerat, är det inte säkert att skulden har preskriberats. Preskriptionstiden kan nämligen förnyas genom ett preskriptionsavbrott.Ett preskriptionsavbrott kan ske genom att du:- erkänner skulden genom att betala en ränta eller amortering, eller be om en avbetalningsplan,- får ett skriftligt krav eller en påminnelse om skulden från den du har skulden till, eller- den du är skyldig pengar ansöker om utmätning och hänvisar till skulden.Har något av detta inträffat, börjar en ny preskriptionstid att löpa (5 § preskriptionslagen). Att du fick ett inkassokrav är ett sådant preskriptionsavbrott. Har det därefter inträffat något annat av det som anges här ovan, har en ny preskriptionstid börjat löpa sedan dess. Har det inte inträffat något ytterligare preskriptionsavbrott, löper preskriptionstiden från det senaste preskriptionsavbrottet, d.v.s. när du fick kravet från inkasso. Har preskriptionstiden då förflutit måste du inte betala skulden.SammanfattningAvgörande för om du måste betala skulden eller inte är om den är preskriberad. Tiden för när skulden är preskriberad beror på vilken typ av skuld det är. En ny preskriptionstid kan också ha börjat löpa om det har inträffat något nytt preskriptionsavbrott sedan du fick kravet.Exempel: Om inkassokravet grundar sig på en konsumentfordran, och du sedan dess inte har betalat något eller fått en påminnelse, är skulden preskriberad.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Går det att skicka inkassokrav på en faktura trots att kunden har bestridit den?

2020-01-15 i Inkasso
FRÅGA |Kan man skicka inkassokrav på en faktura om kunden har bestridit den?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns inget hinder mot att lämna över en bestriden faktura till ett inkassobolag, som då skickar ett inkassokrav till kunden. Dock ska ett inkassobolag egentligen inte skicka ut ett inkassokrav om bolaget vet att kunden har bestridit betalningsskyldigheten på "saklig grund". För att bestridandet ska anses vara på "saklig grund" krävs att det finns sannolika skäl för att betalningskravet inte är lagligt eller framstår som obefogat.Vanligtvis undersöker inkassobolag inte betalningskravet innan kunden bestrider det, varför inkassobolagen vanligtvis saknar anledning att ifrågasätta riktigheten av skulden eller känna till att den har bestridits på saklig grund. Ett inkassobolag har därför i praktiken ofta rätt att skicka ut sådana krav.Det går med andra ord att skicka inkassokrav på en faktura, trots att kunden har bestridit den.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.Vänligen,

För hur långt tillbaka i tiden kan en privat hyresvärd kräva betalning för hyra?

2019-09-29 i Preskription
FRÅGA |Jag har varit inneboende hos min pojkvän och nu när jag flyttat därifrån så påstår han att jag inte betalade något för första månaden jag bodde där (flyttade dit 12/9-2016) och nu så vill han att jag ska betala 5000 kr till honom för september månad 2016, kan han kräva det av mig efter så lång tid.
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det går att kräva betalning fram tills fordran är preskriberadAvgörande för om det går att kräva betalning för en period som inträffade för länge sedan, är om fordran är preskriberad. Att fordran är preskriberad innebär att den som kräver betalning förlorar sin rätt att få skulden betald.Preskriptionstiden är tio år, eller två år från avflyttandeVad gäller förhållandet mellan en privat hyresvärd och en hyresgäst finns två huvudsakliga preskriptionstider:Huvudregeln är att en fordran, så länge det inte rör sig om konsumentförhållanden, preskriberas tio år efter dess tillkomst (2 § preskriptionslagen). Det innebär att det är möjligt att kräva betalning för ett hyresförhållande som härstammar från mindre än tio år tillbaka i tiden. Det är alltså möjligt att kräva betalning för något som inträffade 2016.Ett undantag från regeln finns om hyresgästen sedan länge har flyttat ut. I sådant fall kan hyresvärden bara kräva betalning i två år från det att hyresgästen lämnade lägenheten (12 kap. 61 § jordabalken).SammanfattningDet är möjligt för en privat hyresvärd att kräva betalning för ett hyresförhållande som inträffade för mindre än tio år sedan. Det gäller dock inte om hyresgästen har varit utflyttad i mer än två år.Om hyresvärden kan kräva betalning, blir det i sådant fall en bevisfråga, då du får hävda att du faktiskt har betalat hyran för den perioden, om så är fallet.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.Vänligen,

Preskription av fordran mellan privatpersoner

2019-02-26 i Preskription
FRÅGA |Hej jag undrar följandeOm man fått pengar för ca 20 år sedan av sina föräldrar och där skrevs ett skuldebrev, som jag inte sparat på grund att jag läst att det ska skrivas ett nytt efter 10 år,annars gäller preskriptionstiden
Gustav Östlund |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag uppfattar din fråga som att du fick låna pengar av dina föräldrar för 20 år sedan och nu undrar du om du behöver betala tillbaka pengarna. Preskription av skuldebrev Din fråga rör preskription av skuldebrev, vilket regleras i preskriptionslagen. Med preskription menas att den som har lånat ut pengar eller har en annan fordran på någon, förlorar sin rätt att kräva ut betalning för sin fordran (8 § första stycket preskriptionslagen). Fordran preskriberas efter tio år Huvudregeln för preskription är att en fordran preskriberas efter tio år, om det inte har skett ett preskriptionsavbrott innan dess (2 § första stycket preskriptionslagen). Ett sådant preskriptionsavbrott uppstår om:Du betalar pengarna eller erkänner skulden på ett annat sättDu får en påminnelse eller ett annat skriftligt kravDen du är skyldig pengar väcker talan vid en domstol (5 § preskriptionslagen).Har du till exempel fått en skriftlig påminnelse om betalning börjar en ny preskriptionstid löpa från den dagen du tog emot påminnelsen, om det skedde innan fordran preskriberades (6 § preskriptionslagen). En ny preskriptionstid påbörjas också om du erkänner din fordran, till exempel genom att du har betalat tillbaka en del av pengarna du var skyldig eller att du medger att du ska göra det. I sådant fall uppstår ett preskriptionsavbrott även om mer än tio år har passerat. Fordran kan då återupplivas.SammanfattningHar skuldebrevet funnits i över tio år utan att du har fått någon skriftlig påminnelse, utan att någon betalning har skett och utan att du har sagt att du är skyldig pengarna, är skuldebrevet att betrakta som preskriberat. Jag uppfattar din fråga som att så är fallet och du behöver då inte betala tillbaka pengarna.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,