Hur ska man gå tillväga när arbetsgivaren vägrar att betala ut lön?

2021-06-14 i Fordringar
FRÅGA |Hej! Jag har ett samordningsnummer och har jobbat inom handel i en butik. Jag fick sluta min anställning på grund av min chef, då vi var osamsa om vissa saker och hon visade mig vägen ut till dörren. Sen dess har jag inte jobbat men fick inte heller någon lön för de timmarna som jag jobbat och semesterersättning. Chefen vägrar att betala min lön!!! Hur kan jag gå tillväga? Hjälp snälla
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Först och främst vill jag beklaga att denna jobbiga situation har uppstått för dig men jag ska försöka förklara hur du kan gå tillväga för att få dina pengar.Ett anställningsavtal mellan dig och din arbetsgivare är bindande varav att betala ut lön är en av arbetsgivarens främsta skyldigheter i detta avtal. När din lön uteblir uppstår en fordran gentemot din arbetsgivare för det belopp som lönen motsvarar. Denna fordran förfaller den dagen som lönen skulle ha utbetalats till dig (4 § tredje stycket lagen om anställningsskydd).Vid förfallen fordran kan du själv ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten och därigenom begära att arbetsgivaren ska betala din lön. Om din arbetsgivare har ekonomiska problem kan du även ansöka om att sätta företaget i konkurs och få ut så kallad statlig lönegaranti.Om du dessutom misstänker att eventuell uppsägning eller avsked har gått till på fel sätt kan du bland annat begära skadestånd. Vill du vidare hjälp med din fråga rekommenderar jag dig att kontakta din fackliga organisation, om du är medlem i en sådan alternativt boka tid med en av våra kunniga jurister. Jag hoppas du fått svar på din fråga! Om något är oklart eller om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänligen,

Finns det en giltighetstid för ett skuldebrev?

2021-01-01 i Fordringar
FRÅGA |Giltighetstid för ett skuldebrev? Har ett gammalt där jag har en stor fordran.Med bästa hälsningar
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!När det gäller skuldebrev finns det ofta ett avtalat datum för när en skuld ska betalas. Om ett sådant inte finns har borgenären (långivaren) rätt att kräva betalning när den önskar och gäldenären (låntagaren) på samma sätt har rätt att betala fordran när den vill. Under förutsättning att giltighetstid inte har avtalats utgår inte heller sådan i skuldebrevet i sig (5 § skuldebrevslagen). Fordringar har dock en viss preskriptionstid som anges i preskriptionslagen. I normalfallet preskriberas en fordran tio år efter dess uppkomst, om inte preskriptionsavbrott sker. Om fordran däremot är gentemot en konsument gäller tre år (2 § preskriptionslagen). Preskriptionen innebär att borgenären förlorar sin rätt att kräva ut sin fordran. Borgenären har dock fortfarande möjlighet att kvitta en preskriberad fordran och om gäldenären frivilligt betalar en sådan fordran betraktas den inte som en gåva (8 och 10 § preskriptionslagen). Ett preskriptionsavbrott kan exempelvis ske genom att borgenären skriftligen påminner gäldenären om fordran. Om ett preskriptionsavbrott sker löper en ny preskriptionstid efter avbrottet (5 och 6 § preskriptionslagen). Jag hoppas du fått svar på din fråga och önskar dig en god fortsättning på det nya året!Vänligen,

Kan man förbetala sin skuldsanering?

2021-04-30 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej kan man förbetalda sin skuldsanering?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten är att en avbetalningsplan i enlighet med skuldsanering ska följas. Vill man ändra avbetalningsplanen på grund av att man fått det sämre eller bättre ekonomiskt kan man vända sig till Kronofogden för att ansöka om att få planen ändrad. Kronofogden kan i sådant fall göra en omprövning för att besluta om att ändring ska ske. Det krävs dock att den skuldsattes ekonomiska förhållanden väsentligen har förändrats eller att det finns synnerliga skäl (29 § och 49 § skuldsaneringslag). Om du får det "väldigt mycket bättre" ekonomiskt kan borgenärerna (de som den skuldsatte är skyldiga att betala) vilja ha mer betalt och Kronofogden kan förlänga betalningstiden. Jag hoppas du fått svar på din fråga! Annars kan du alltid höra av dig till oss igen.Vänligen,

Kan Kronofogden mäta ut makans eller barnens besparingar vid makens obestånd?

2020-11-14 i Utmätning
FRÅGA |Kan kronofogden mäta ut makans besparingar om maken hamnar på obestånd?Eller mindreåriga gemensamma barnens sparpengar
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag utgår från att din fråga handlar om Kronofogdens möjligheter att utmäta besparingar i form av pengar som finns på ett bankkonto.Utsökningsbalken reglerar vad Kronofogden får ta vid en utmätning och jag kommer därför utgå från denna lag när jag svarar på din fråga.Vardera make står för sina egna skulder och enbart den skuldsattas egendom får utmätas men det finns presumtionsreglerFörst kan konstateras att vardera make står för sina egna skulder vilket innebär att makans egendom inte ska utmätas av Kronofogden för att betala sin makes skulder (1 kap. 3 § Äktenskapsbalken). Utgångspunkten är alltså att enbart den egendom som är den skuldsattas kan utmätas. Utsökningsbalken anger dock ett antal presumtionsregler som gör att Kronofogden kan anta att viss egendom tillhör den skuldsatta, även om egendomen egentligen är någon annans (4 kap. 17 § utsökningsbalken). Detta eftersom det annars hade varit alldeles för lätt för den skuldsatte att undandra sin egen egendom med enbart hänvisning till att egendomen tillhör någon annan. När Kronofogden gör en utmätning kommer de utgå från att allt som finns i makens besittning är hans egendom (4 kap. 18 § utsökningsbalken). Begreppet besittning innebär lite förenklat allt som maken innehar exempelvis i hemmet eller på ett bankkonto i makens namn. För att Kronofogden inte ska ta den egendom som är makans krävs att någon bevisar att paret antingen samäger egendomen eller att det framgår att egendomen enbart tillhör makan (4 kap. 19 § utsökningsbalken).Vad som gäller makans besparingar beror på vem som står på bankkontotOm makans besparingar finns på ett bankkonto i enbart makans namn ska inte detta utmätas eftersom makan ensamt besitter pengarna som tillhör henne. Om pengarna istället finns på makens bankkonto anses maken besitta dessa och Kronofogden kan därför utmäta pengarna om inte annat motbevisas (4 kap. 17 och 18 § utsökningsbalken).Om besparingarna finns på ett gemensamt bankkonto kan pengarna antas tillhöra båda makarna hälften var, om inte annat motbevisas (1 § andra meningen lag om samäganderätt). Att detta kan antas framgår även av rättsfallen NJA 1988 s. 112 och NJA 2015 s. 763. Om makan eller maken kan bevisa att det är ett gemensamt bankkonto har Kronofogden enbart rätt att ta den del som tillhör den skuldsatta, rimligen halva beloppet på kontot.Vad som gäller gemensamma barns sparpengar beror också på vem som står på bankkontotOm barnens sparpengar finns på ett bankkonto som maken står på kan Kronofogden eventuellt anse att pengarna tillhör maken eftersom han besitter bankkontot. För att Kronofogden inte ska utmäta dessa pengar krävs därför att det motbevisas att någon annan äger dessa (4 kap. 18 § utsökningsbalken).Om barnens sparpengar finns på ett bankkonto i makans namn ska inte Kronofogden utmäta dessa eftersom makan anses besitta pengarna (4 kap. 17 § utsökningsbalken). Även om pengarna inte anses tillhöra maken eller vara i hans besittning så kan Kronofogden ändå utmäta pengarnaÄven om maken inte besitter pengarna eller att pengarna inte anses tillhöra honom så kan Kronofogden ändå utmäta pengarna. Detta under förutsättning att Kronofogden bevisar att det föreligger sannolika skäl att egendomen ändå tillhör maken (4 kap. 22 § utsökningsbalken). SammanfattningNär det gäller makans besparingar kan Kronofogden utmäta dessa om pengarna finns på makens bankkonto eller ett gemensamt konto. För att Kronofogden inte ska utmäta dessa krävs att annat motbevisas. Samma gäller för barnens sparpengar – finns pengarna på makens bankkonto eller maken och makans gemensamma bankkonto måste annat motbevisas för att pengarna inte ska anses vara makens. Notera dock att Kronofogden ändå kan utmäta pengarna om de bevisar att det föreligger sannolika skäl till att egendom ska anses tillhöra maken.Jag hoppas att du fick svar på din fråga annars kan du alltid höra av dig till oss igen!Vänligen,