Kan ett företag köpa en fordran från ett dödsbo?

2022-01-11 i Fordringar
FRÅGA |Hej LW, företaget X AB (inkasso) har köpt/övertagit en skuld gällande mig från ett dödsbo, kravet är fastställt 2005 (skadestånd, domstol). Som jag förstår det är ett dödsbo en juridisk person som kan driva in ev. skulder osv. för sin avlidna klient tills dödsboet avslutas men .. finns det något lagstöd för att ett AB, X kan överta/ bli en juridisk person som kan/får kräva in denna personligt knutna skuld till en sedan 6 år avliden person? Tack för ordet : )
Martin Carleheden |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Som jag förstår det har en person som nu är avliden varit borgenär (person som har rätt att kräva in en skuld) mot dig som gäldenär (skuldsatt person). Borgenärskapet övertogs av dödsboet som nu, i egenskap av borgenär, har ett skuldkrav på dig som gäldenär.En borgenär har enligt Skuldebrevslagen rätt att överlåta fordringar till vem helst borgenären önskar. I ovan fall har dödsboet i egenskap av borgenär enligt huvudregeln rätt att överlåta det skuldkrav dödsboet har på dig, till ett AB.Det finns inga regler som hindrar ett inkassoföretag eller andra liknande företag från att köpa fordringar, det gäller också skadeståndsfordringar utdömda i domstol. Dock måste alltid preskriptionstiderna undersökas.I ditt fall fastställdes din skuld 2005. Utan preskriptionsavbrott skulle enligt huvudregeln den fordran du har på dig blivit preskriberad 2015, se 2 § Preskriptionslagen. Jag kan inte, med den knapphändiga informationen som presenterats, uttala mig om huruvida det skett preskriptionsavbrott eller inte. En överlåtelse är inte i sig tillräckligt för preskriptionsavbrott. Med vänlig hälsning.

Kan Kronofogdemyndigheten utmäta min semesterersättning?

2021-11-02 i Utmätning
FRÅGA |Om jag enligt semesterlagen har rätt till betald semester, hur kan då kronofogden ha rätt att dra från min semesterersättning?
Martin Carleheden |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga behandlar en utmätningssituation, vars regler finnes i Utsökningsbalken (UB).När kronofogden utmäter egendom gör myndigheten det i en specifik ordning. Lön utmäts alltid först, se 4 kap. 3 § UB. När kronofogden utmäter lön gör de inte någon skillnad mellan semesterersättning och vanlig lön, jfr. 7 kap. 1 § UB.Att du har rätt till betald semester enligt semesterlagen är för Kronofogdemyndigheten irrelevant. Myndigheten har rätt att utmäta även din semesterersättning.Med vänlig hälsning!

Vilken referensränta ska användas när dröjsmålsränta ska beräknas?

2021-08-01 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |HejJag skall yrka dröjsmålsränta enligt räntelagen, diskontot plus 8% , på ett större belopp för tiden 2006-07-20 - 2021-06-10Eftersom diskontot, Riksbankens referensränta, har varierat per halvår under den aktuella tidsperioden så undrar jag hur dröjsmålsräntan skall beräknas. Skall jag särskilt yrka att räntan för hela perioden skall beräknas med hänsyn till det aktuella diskontot för varje år ? Eller är det så att det är diskontot per 21-06-10 som gäller för hela perioden ? Tacksam för vägledning.Med vänlig hälsning
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Dröjsmålsränta innebär att du som borgenär har rätt att ta extra betalt för den tid gäldenären inte betalar fakturan eller skulden efter förfallodatumet för skuldens betalning. Dröjsmålsräntan börjar löpa automatiskt omedelbart dagen efter förfallodagen för skuldens betalning, se 3 § Räntelagen. Dröjsmålsräntan är 8% högre än Riksbankens referensränta, se 6 § Räntelagen. Referensräntan har under dröjsmålstiden ändrats. I det här läget ska du som borgenär beräkna dröjsmålsräntan med hänsyn till den senast gällande referensräntan, det skriver Högsta domstolen i rättsfallet NJA 2007 s. 742.Med vänlig hälsning!

Kan man bestrida en regelrätt dröjsmålsräntefaktura?

2021-01-07 i Fordringar
FRÅGA |Kan man bestrida en regelrätt dröjsmålsränte faktura ?
Martin Carleheden |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inga formella hinder mot att bestrida fakturor, vare sig det handlar om regelrätta eller regelvidriga fakturor.Med vänlig hälsning!

Räknas ägandet av ett fritidshus som en tillgång vid ansökan om skuldsanering?

2021-12-09 i Skuldsanering
FRÅGA |Räknas 50% del av fritidshus som tillgång vid ansökan om skuldsanering?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline!För att Kronofogden ska kunna bevilja en gäldenär skuldsanering krävs att gäldenären är kvalificerat insolvent. Med det menas att gäldenären är så skuldsatt att han eller hon inte kan antas ha förmåga att betala sina skulder inom överskådlig tid (4 § första stycket 1 SksanL). Enligt förarbetena ska det i princip inte gå att se att insolvensen någonsin kommer att upphöra. Det innebär att skuldsanering inte kan beviljas bl.a. då det inte är möjligt, eller i vart fall förenat med större svårigheter, att göra en någorlunda säker prognos (prop. 1993/94:123 s. 92).För att Kronofogden ska kunna bevilja skuldsanering krävs det även att det är skäligt med hänsyn till gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden att hon eller han beviljas skuldsanering (4 § första stycket 2 SksanL).Något som inte uttryckligen anges i lagtexten men som ändå är en förutsättning för skuldsanering är att gäldenären inte äger en dyrare bostad, sommarhus, bil, båt eller liknande (prop. 1993/94:123 s. 93). Han eller hon förutsätts i princip ha sålt sådan egendom för att betala av sina skulder. Enligt ett ställnings­tagande av Kronofogden bör en fastighet eller bostadsrätt med ett netto­värde om högst 150 000–200 000 kr inte vara ett hinder för skuldsanering. En samlad bedömning ska göras av gäldenärens situation. Det innebär att 50% av ditt fritidshus förmodligen kommer att räknas som en tillgång. Kronofogden ska emellertid göra en helhetsbedömning, men räkna med att så blir fallet.Med vänlig hälsning!

Hur länge gäller betalningsanmärkning vid skuldsanering?

2021-08-02 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej min skuldsanering blev klar 24/6-21 Hur länge tar det innan min prick försvinner sen?Mvh Marianne
Martin Carleheden |Hej! tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Uppgifter om skuldsanering, betalningsanmärkning, försvinner normalt fem år efter dagen skuldsaneringen inleddes.Med vänlig hälsning!

Kan kronofogden utmäta huset som står på min sambo?

2021-07-19 i Utmätning
FRÅGA |Huset står på min sambo. Kan kronofogden utmätta den?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att bli föremål för utmätning krävs det att personen i fråga inte har förmåga att betala en enskild skuld. Den person som är föremål för utmätning benämns gäldenär. Den person som har rätt till betalning men ännu inte erhållit sådan benämns borgenär. Regler om utmätning återfinns i 4 kap. Utsökningsbalken (UB).En utmätning ska följa en viss ordning och utmätning sker alltid av det som är av minst skada för gäldenären. Viss typ av egendom är inte möjlig att utmäta, ens om det inte finns någon annan egendom att utmäta.Enligt 4 kap. 3 § UB har kronofogdemyndigheten som utgångspunkt att endast utmäta det som inte utgör en olägenhet för gäldenären, varför det inte är troligt att en fastighet eller ett hus som gäldenären förfogar över kommer att utmätas i första hand.Dessutom tillkommer kravet på att huset ska tillhöra dig som gäldenär för att vara utmätningsbart. Detta följer av 4 kap. 24 § UB för fast egendom och 4 kap. 17 - 19 §§ UB ifall det rör sig om en lägenhet eller annan hyresrätt. Skulle huset klassificeras som lös egendom gäller den skillnaden att, eftersom ni lever tillsammans som sambor kommer huset presumeras tillhöra dig som gäldenär. Huset kommer alltså i sådana fall vara utmätningsbart till din sambo försäkrar att huset tillhör henne, och inte dig.Med vänlig hälsning!

Hur lång tid har jag på mig för att bestrida en faktura?

2021-01-06 i Fordringar
FRÅGA |Hur lång tid har jag på mig för att bestrida en faktura?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som utgångspunkt finns det ingen gräns för att kunna bestrida en faktura. Det är fullt tillåtet att bestrida fakturan även efter den förfallit till betalning.Med vänlig hälsning