När preskriberas en skuld?

2021-08-17 i Preskription
FRÅGA |Hej,mitt ex har fiskat fram en "original" skuldförbindelse mellan oss från 2001 på drygt 100 000:- kronor. Jag fick en kopia dock finns endast min underskrift med. Det rörde sig om ett kortare lån i form av en postväxel som skulle återbetals av mig: "när jag mottagit handpenning vid försäljning av min lägenhet xx, vilket beräknas ske inom ett par månder. Vid dröjsmål utöver överenskommet erläggs ränta beräknad efter riksbankens diskonto + 8%".Skulden betalades tillbaka av mig enligt skuldbrevets överenskommelse, vid försäljningen av bostaden (huruvida jag har något kvitto som kan bevisa det idag, vet jag inte ännu; jag vet inte heller om bankerna har kvar överföringar så långt tillbaka i tiden).Vår relation avlutades 2003. Att han kontaktar mig 20 år senare och plötsligt hävdar att skulden inte betalats är både absurt och olustigt. Han hävdar att han hittade pappret och inte kan minnas att jag betalat skulden. Han är 15 år äldre än jag, idag 75 år.Det är olustigt att han sparade "originalet", trots att skulden reglerades. Han var ju så noga med allt, medans jag endast "litade" på allt han gjorde.Har han möjlighet att driva in skulden igen, eller är det preskriberat?vänliga hälsningar
Pontus Fridén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmänt om skuldebrevAv informationen du lagt fram drar jag slutsatsen att skuldebrevet är ett s.k enkelt skuldebrev ställt till dig personligen, 26 § lag om skuldebrev (SkbrL). När skulden betalas av ska, överlåten eller ej, helst anteckning föras på skuldebrevet och när skulden är slutligen reglerad bör gäldenären kräva originalet åter för att riva skuldebrevet. PreskriptionI alla händelser lär fordran, som du är inne på, vara preskriberad eftersom fordran i huvudregel preskriberas tio år efter tillkomsten. Undantaget är om preskriptionen avbryts (2 § preskriptionslag (PreskL)). Preskriptionen har inte avbrutits såvitt du inte betalat, erkänt fordringen, fått skriftligt krav eller erinran efter 2003 (5 § PreskL). Och skulle han invända att ni har avtalat om att fordran inte ska preskriberas, är sådant villkor ogiltigt (12 § PreskL), och skulle preskriptionen bestämmas till t.ex. 20 eller 30 år kan det angripas med hjälp av 36 § lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område så som oskäligt villkor. Ditt ex förlorar därav rätten att kräva ut sin fordran (8 § PreskL).Hälsningar,

Kan kronofogden ta tillbaka och utmäta egendom som varit föremål för skenöverlåtelse. Och vad gäller för skadestånd på grund av brott, hur får man betalt?

2020-10-27 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej!Mitt lilla barnbarn har varit utsatt för ett grovt våldsbrott och gärningsmannen GM har erkänt och det finns omfattande teknisk bevisning. Han sitter häktad, misstänkt för flera grova brott mot barn. Åtal förväntas väckas. Vi har fått veta att GM's mamma ämnar ta över GM's fastighet för att "han måste ju ha någonstans att bo när han kommer ut". Nu till min fråga: vad händer då med brottsoffrens chanser att få ut eventuella skadestånd? Kan Kronofogden "ta tillbaka" egendomen för att täcka skulden? Finns det något man kan göra redan nu för att stoppa detta förfarande, då sannolikheten är mycket hög att offren utdöms skadestånd?Vore mycket tacksam för svar!
Pontus Fridén |Hej och tack för att du ger Lawline förtroendet att svara på din fråga!Utmätning av fast egendomSom du nämner i din fråga kan kronofogden ta egendom för att täcka skuld, s.k utmätning och skadestånd är en fordran som man kan ta hjälp av kronofogden för. Fast egendom (fastigheten) får utmätas om det framgår att egendomen tillhör gäldenären. Har GM lagfart på egendomen presumeras han vara ägaren, om det inte framgår att egendomen tillhör annan, 4 kap. 24 § utsökningsbalken (UB). KnäckfråganNäst sista bisatsen i stycket ovan anger det förhållande som nu är knäckfrågan. Ur lagkommentaren till ovannämnda lagrum, nämns att en överlåtelse som uppfyller formkraven för överlåtelse av fast egendom, får detta i allmänhet anses tillräckligt för att presumtionen ska brytas, såvida det inte finns anledning att misstänka skenöverlåtelse. En skenöverlåtelse innebär att fastigheten överlåts bara för att det utåt sätt ska se ut som att en viss person är ägare till huset, men huset är egentligen en bakomliggande huvudmans. Klart är att GM antingen måste ge fastigheten i gåva till sin mamma (varvid det nog finns skäl att anta skenöverlåtelse) eller sälja det till henne. Det första alternativet medför att fastigheten kan som du påpekar i din fråga "tas tillbaka" av kronofogden och säljas för att fördelas till borgenärerna (12 kap. 1 § UB). Sista alternativet medför att pengar inflyter, vilka kan tas i anspråk för fordran. Borgenärernas inbördes ordningDärefter avgör förmånsrättslag (FRL) borgenärernas inbördes ordning i vilken följd dessa får betalt, 1 § första stycket FRL. Kategorierna är särskild- och allmän förmånsrätt, varav fordran belagd med särskild förmånsrätt går före allmän förmånsrätt. Dessvärre ses eventuellt skadestånd som en oprioriterad fordran, 18 § FRL, till följd blir det svårt att få betalt om GM är på obestånd (ej rätteligen kan betala sina skulder, och denna oförmåga inte endast är tillfällig, 1 kap. 2 § Konkurslagen). Är GM inte på obestånd ska fordran givetvis betalas, och utmätning för den fordran ske om inte betalning sker. Möjlighet till brottsskadeersättningHen som blivit utsatt kan, om hen är under 18 år, med hjälp av vårdnadshavaren alltid kostnadsfritt ansöka om brottsskadeersättning från brottsoffemyndigheten. Är hen 18 år eller över, görs ansökan egenhändigt. Brottsskadeersättning lämnas inte om gärningspersonen kan betala skadeståndet eller om en skada helt ersätts av försäkring. Nedan kommer en länk till ansökningsblankett, tryck på "här".Här.Vad ni kan göra- Finns inget att förlora på att ansöka om brottsskadeersättning- Hör med försäkringsbolaget om skadan delvis eller helt täcks- Vid eventuellt fällande dom, be brottsoffermyndigheten ombesörja kontakten med kronofogden för utmätning om GM inte betalar skadeståndet självmant.Har du fler frågor eller om något är oklart, kommentera då gärna mitt svar så reder vi ut eventuella frågetecken. KHälsningar,

Har banken någon skyldighet att upplysa en om att man ha ett borgensåtagande hos dom, exempel en gång per år?

2021-06-29 i Preskription
FRÅGA |Har banken någon skyldighet att upplysa en om att man ha ett borgensåtagande hos dom, exempel en gång per år?
Pontus Fridén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Banken har ett eget intresse av att underrätta borgensmannen, om än inte skyldighet, om dennes åtagande eftersom borgensåtagande preskriberas tio år (2 § första stycket preskriptionslagen, PreskrL) efter tillkomsten om inte preskriptionen avbryts (5 § PreskrL), t.ex. genom skriftlig erinran. Borgensåtagandet kan preskriberas oberoende av om den skuld som säkrar har preskriberats eller inte. Men om skulden preskriberas så preskriberas även borgensåtagandet (accessorisk preskription) (8 § andra stycket PreskrL och rättsfallet NJA 2014 s. 107). Innebörden av preskription är att borgenären förlorar sitt anspråk mot gäldenären för sin fordran.Banken måste således avbryta preskriptionen minst en gång för varje tio-års-period. Sannolikt sker det oftare av olika, affärsmässiga skäl.Hälsningar,

Är det okej att äga en bil för 15-20 000 kr utan att kronofogden utmäter den?

2020-09-10 i Utmätning
FRÅGA |Jag har en stor skuld på över miljonen kronor, kan jag äga en bil för 15-20.000:- utan att kronofogden tar den ifrån mig?
Pontus Fridén |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har rätt till beneficium enligt 5 kap. 1 § utsökningsbalken (UB) (tillgångar som är undantagna från utmätning, dvs. som kronofogdemyndigheten inte kan ta i anspråk på grund av hänsyn till gäldenärens behov). Bil nämns inte uttryckligen som någon av de uppräknade tillgångarna i 1 §. I tredje punkten framhålls dock att sådant som du behöver till försörjning (ta dig till och från jobb), där bil i vissa fall är nödvändigt har du rätt att behålla den såvida bilens värde inte överstiger sådant värde att den ändå inte kan undantas enligt 5 kap. 4 § UB. I så fall får du vid försäljning av den bilen behålla så mycket kronofogdemyndigheten anser rimligt för inköp av en annan (billigare) bil. Viktigt att ha i åtanke kronofogdemyndigheten endast får vidta åtgärder som genererar ett överskott som gör åtgärden försvarlig 4 kap. 3 § första stycket UB.Jag har ingen närmare insikt i kronofogdemyndighetens praxis angående tröskelvärde och kan därför inte göra en helt precis bedömning. Min uppfattning är att bilens värde torde ligga under det värde kronofogdemyndigheten anser vara onödigt högt och att sunt förnuft i dessa fall räcker.Hoppas du fick klarhet i frågan!Hälsningar,