Vem betalar min lön om min arbetsgivare går i konkurs?

2021-03-04 i Konkurs
FRÅGA |Hej!Vad händer med min lön och semesterersättning om min arbetsgivare (AB företag) går i konkurs? Vem ska betala mig då?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om din arbetsgivare går i konkurs inträder den statliga lönegarantin. Det innebär att staten går in och betalar din lön (1 § LönegarantiL). Som mest gäller lönegarantin för 8 månader eller fyra prisbasbelopp (totalt 190 400 kr år 2021) (9 § LönegarantiL). Lönegarantin gäller för lön som tjänats in 3 månader innan dagen för konkursansökan, för tiden mellan konkursansökan och uppsägning från konkursförvaltaren, semesterlön för innestående och föregående semesterår sam uppsägningslön och semesterersättning för uppsägningstiden (7 § LönegarantiL och 12 FRL). Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Vem har rätt till en redan såld varvräknare monterad i bilen som sålts vidare?

2020-12-03 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |hejsan! jag sålde en varvräknare som var monterat i min bil till en privatperson. Och sen dagen efter så säljer jag bilen till en bilhandlare , och av misstag så glömmer jag att ta bort varvräknaren från bilen.. kan jag som kund vända mig mot bilhandlaren och kräva att få ut varvräknaren?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Din fråga gäller vad som händer när två sakrättsanspråk ställs emot varandra. Köparen av varvräknaren har ett anspråk på att få varvräknaren och bilhandlaren har ett anspråk på att få bilen (med varvräknaren i). Huvudregeln i sakrättskonflikter är att den som har den "äldsta rätten" vinner. Det innebär i ditt fall att personen som köpte varvräknaren skulle ha rätt att få varvräknaren. Det finns dock ett undantag till huvudregeln som säger att om den senare köparen gör ett godtrosförvärv så har han bäst rätt. Som jag tolkar det hade du bilen och varvräknaren i din besittning när du sålde den till bilhandlaren. Jag utgår också ifrån att bilhandlaren nu har bilen och varvräknaren i sin besittning. Eftersom varvräknaren var monterad i bilen och du inte upplyste bilhandlaren om att du sålt varvräknaren till en annan person borde bilhandlaren inte misstänkt att du inte var behörig att förfoga över varvräknaren. Bilhandlaren var därför i god tro och har gjort ett godtrosförvärv av varvräknaren (2 § GFL). Du kan därför inte kräva att få ut varvräknaren från bilhandlaren. Min rekommendation är dock att kontakta bilhandlaren och fråga om bilhandlaren ändå kan tänka sig att lämna ut varvräknaren till dig. Bilhandlaren är dock inte skyldig att göra det.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Mitt ex vägrar betala tillbaka pengarna jag lånade ut, hur ska jag få tillbaka dem?

2020-09-17 i Fordringar
FRÅGA |Hej kan jag gå till rätten om mitt ex vägrar betala pengar jag har lånat till henne så hon kunde bli av med sina krediter? Jag har allt på swich. Vi skulle skriva ett kontakt som hon har skjutit bort hela den och vägrar skriva på något. Hur gör jag?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Då din fråga rör en fordran har du två möjliga tillvägagångssätt. Antingen kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten, eller så kan du väcka talan i tingsrätten. Nackdelen med att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten är att om ditt ex bestrider betalningsföreläggandet så behöver du ändå väcka talan i tingsrätten. Eftersom hon vägrat att betala tillbaka pengarna hittills finns det en överhängande risk att hon bestrider ett betalningsföreläggande. Du väcker talan mot ditt ex genom att skicka in en skriftlig ansökan till tingsrätten i den ort där ditt ex bor (42 kap. 1 § samt 10 kap. 1 § RB). Din ansökan ska innehålla uppgifter om vad din talar gäller (d.v.s att du vill att ditt ex ska betala tillbaka de pengar hon lånat av dig), de omständigheter som ligger till grund för din talan (att ditt ex lånat pengar av dig, på vilket sätt, när och hur), de bevis du vill lägga fram (Swish-betalning, sms-konversationer och liknande), samt din underskrift (42 kap. 2 § RB). Till sist vill jag informera om att en rättegång är förenad med rättegångskostnader. I tvistemål är huvudregeln att den parten som förlorar målet som ska betala rättegångskostnaderna (18 kap. 1 § RB). Om du förlorar målet riskerar du att behöva betala både dina egna ombudskostnader, ansökningskostnader, resekostnader m.m., samt motsvarande kostnader för ditt ex. Du bör därför noga se över ditt bevismaterial och lämpligtvis kontakta en advokat för att bedöma om du har tillräckligt med bevis för att kunna vinna målet. Skulle din fordran dock röra ett belopp som är mindre än 24 150 kr (år 2020) riskerar du som mest att behöva betala en timmes rättslig rådgivning för ditt ex (18 kap. 8a § samt 1 kap. 3d § RB). För att sammanfatta kan sägas att du kan väcka talan mot ditt ex tingsrätten genom att skicka in en skriftlig ansökan, men att du först bör se över vilket bevismaterial du har och bedöma möjligheterna att vinna målet.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Vem har bevisbördan för en fordran?

2020-06-04 i Fordringar
FRÅGA |Hej! Jag har ett skuldebrev, där jag är långivare. Person x låntagare. Hen hävdar nu att detta skuldebrev inte gäller. Vill inte betala. Vad händer vid en ev stämning? Vem ska bevisa vad som gäller? Jag har skuldebrevet med hans underskrift, daterat och med namnförtydligande. Om vi utgår ifrån att skuldebrevet är riktigt och att jag nu efter att inte ha fått betalt ställt in krediten till full betalning. Skuld + ränta. Finns dessutom en inspelning av underskrift tillfället.
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Inom civilrätten brukar den oskrivna regeln "den som påstår något har bevisbördan för påståendet" tillämpas. Eftersom du påstår att person X har en skuld till dig så har du bevisbördan för det. Skuldebrevet som du har brukar i allmänhet innebära att du uppfyllt beviskravet för att person X har en skuld till dig. Om person X sedan har en invändning, exempelvis att skuldebrevet är förfalskat eller att hen redan har betalt sin skuld, så hoppar bevisbördan över till person X. Det är då upp till person X att bevisa att hen inte ska betala dig på grund av invändningen som hen kommer med. Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Måste panten överlämnas till panthavaren för att bli giltig?

2021-01-31 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Om jag äger lösöre, i detta fall ett jaktvapen, som jag lämnar som pant mot 3e man (långivaren) för annans skuld (låntagaren), måste lösöret traditeras (överlämnas) för att panten ska vara giltig?Eller kan jag fortsätta att bruka mitt lösöre tills den dagen då gäldenären inte kan betala o borgenären vill ta panten i anspråk?Vad händer om jag själv skulle hamna på obestånd och få besök av kfm, kan de utmäta ett lösöre som jag äger för mina skulder om det redan är pantsatt för annans skuld? Med invändningen att panten inte traditionerats (överlåtits i långivarens förvar) .
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att panten ska få fullständigt skydd mot eventuella borgenärer krävs att panten överlämnas/traderas till panthavaren. Om du inte överlämnar panten är den inget skydd för panthavarens fordran och Kronofogdemyndigheten kommer därför kunna utmäta egendomen om du hamnar på obestånd då du har den i din besittning. Hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Kan säljarens konkursbo kräva tillbaka bilen jag köpt och betalat för?

2020-12-03 i Återvinning
FRÅGA |Hej.Jag köpte en bil av ett företag i mars och vi hade muntligt avtal om köpet.Företaget gick sen i konkurs i augusti och nu kräver konkurs boet tillbaka bilen jag har betalat 313000:- för, kan dom göra det eller gäller vårat muntliga avtal?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som jag tolkar din fråga köpte du bilen som privatperson av ett företag. Konsumentköplagens regler blir därför tillämpliga (1 § KKöpL). Jag tolkar det som ett du har bilen i din besittning. Det som kan orsaka problem är att ni enbart har ett muntligt avtal. Kravet för att din bil ska vara skyddad mot konkursboet är att du och säljaren har ett giltigt avtal (49 § KKöpL). Ett muntligt avtal är lika giltigt som ett skriftligt avtal, men det är svårare att bevisa att det finns ett muntligt avtal. Att det är svårare att bevisa avtalet betyder dock inte att något giltigt avtal inte finns eller att du är tvungen att lämna ifrån dig bilen. Att konkursboet skulle kunna återvinna bilen, d.v.s. häva köpet, blir bara aktuellt om du medvetet köpt bilen till uppenbart underpris och dessutom vetat om att företaget hade ekonomiska problem (4 kap. 5 § KL). Min rekommendation till dig är att bestrida konkursboets krav på att du ska lämna tillbaka bilen. Du har trots allt haft bilen i din besittning en längre tid och du uppger att ett giltigt avtal finns. Om du har någon annan bevisning i form av exempelvis mejl eller sms kan det styrka ditt anspråk.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Vem bär bevisbördan för äganderätt av egendom vid utmätning?

2020-06-07 i Utmätning
FRÅGA |Hej!Jag bor hos mina föräldrar och undrar om kronofogden kan utmäta mina förädrars saker.Ni har svarat på denna fråga tidigare, fast jag vill ha ett förtydligande. Ni skrev:Eftersom du bor hos och tillsammans med dina föräldrar så blir även presumtionsregeln i 4 kap. 19 § 2 st. UB tillämplig. Om gäldenären (du) och annan än som avses i första stycket har lös egendom i sin gemensamma besittning, får egendomen eller andel däri utmätas endast om det framgår att egendomen eller andelen tillhör gäldenären. Det ligger alltså på kronofogden att bevisa att egendomen tillhör dig. Skulle det vara så att de hävdar att något tillhör dig som egentligen tillhör dina föräldrar så kan du motbevisa detta till exempel med hjälp av kvitton etc.Hur skall detta tolkas? Om det ligger på kronofogden att bevisa att x tillhör mig, varför skulle jag behöva motbevisa att x tillhör mig?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Av regeln i 4 kap. 19 § 2 stycket UB framgår att egendom endast får utmätas om det framgår att egendomen tillhör gäldenären (det vill säga dig). Regeln ska tolkas som att kronofogden bär bevisbördan för att du äger den egendom de tänkt utmäta. Den tolkningen fastslås bland annat av Högsta domstolen i fallet NJA 1986 s. 334. Det underlättar ju dock såklart för dig om du kan styrka med kvitton eller liknande att dina föräldrar äger egendomen i fråga. Det är dock som sagt inget krav, eftersom det åligger kronofogden att bevisa att du äger egendomen. Sammanfattningsvis behöver du inte motbevisa att egendomen tillhör dig så länge inte kronofogden bevisat att du äger egendomen. Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!Vänliga hälsningar,

Hur bestrider man en faktura?

2020-06-01 i Fordringar
FRÅGA |Hur går det till när man vill bestrida en faktura?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att bestrida en faktura som du tycker är felaktig kontaktar du företaget som står bakom fakturan skriftligen och meddelar att du vill bestrida fakturan och varför du bestrider den.Ditt meddelande ska innehålla:ditt namndin adressditt telefonnummere-postadress (om du har en sådan)kundnummer eller fakturanummerbeloppet på fakturandatumet på fakturanKom ihåg att spara en kopia på meddelandet du skickar till företaget.Om du bestridit en faktura men ändå får krav från ett inkassobolag eller Kronofogden bör du bestrida de kraven på samma sätt. På det viset undviker du betalningsanmärkningar.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,