Hur driver CSN in studieskuld om man vistas utomlands?

2021-03-26 i Skuld
FRÅGA |Om en person har en skuld till CSN och befinner sig i utlandet brukar CSN begära regeringen i det andra landet att beslagta en persons tillgånger där för att betala en skuld till CSN?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Centrala studiestödsnämnden (CSN) ska se till att studielån betalas tillbaka oavsett om personen bor i Sverige eller utomlands. Om ett studieskuld inte betalas av en person drivs denna in till CSN genom Kronofogden. Dock finns givetvis inte denna möjlighet om personen bor utomlands. På så vis måste CSN vidta andra åtgärder för att kunna kräva in skulden från den personen. Beroende på i vilket land personen är bosatt kan olika åtgärder vidtas. I normalfallet måste CSN driva en rättslig process i det landet för att kunna driva in den obetalda skulden. Alltså väcker CSN en domstolstalan i det landet där den skuldsatta personen befinner sig. Genom en dom kan CSN driva in skulden. Den här domen i utlandet kan påverka personens kreditvärdighet på samma sätt som en fordran hos Kronofogden i Sverige hade gjort. Preskriptionstiden är tio år från den dag då sista utbetalningen gjordes eller då sista kontakten togs mellan CSN och den skuldsatta personen (t.ex ett årsbesked eller ett krav på skulden). Slutligen kan sägas att CSN inte begär regeringen i det andra landet att beslagta en persons tillgångar i det landet utan en rättslig domstolsprocess brukar drivas i det landet för att driva in skulden till CSN. Jag hoppas att du fick din fråga besvarad och har du fler frågor är du varm välkommen att återigen kontakta oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Kan Kronofogden utmäta utländsk pension?

2020-11-09 i Utmätning
FRÅGA |Kan Kronofogden mäta ut min pension i tex Portugal ?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad är problemet?I mitt svar kommer kan att utgå från att pensionen finns i Portugal för att sedan redogöra för om Kronofogden kan utmäta denna tillgång. Vidare kommer jag även att klarlägga huruvida pension överhuvudtaget kan utmätas för att betala av skulder. Har Kronofogden möjlighet att utmäta egendom i utlandet?I Sverige regleras utmätning i utsökningsbalken (UB) och Kronofogden är den myndighet som har rätt att utmäta egendom. Hur som helst har Kronofogden endast möjlighet att utmäta egendom i Sverige och har inte utmätningskompetens utanför landets gränser. Det här betyder att Kronofogden inte kan åka till ett annat land och mäta ut egendom för en persons skulder i Sverige. För att Kronofogden ska ha möjlighet att verkställa utmätningar utomlands måste de isåfall begära handräckning av en motsvarande myndighet i det landet. Kan min pension utmätas? Pension eller livränta kan utmätas. Dock får det inte utmätas i den mån som det är nödvändigt för gäldenärens försörjning och fullgörande av underhållsskyldighet (5 kap. 8 § UB). Alltså får pension utmätas så länge ett sorts existensminimum finns kvar. Hur mycket som kan undantas från utmätningen finns inte specificerat i lagen utan Kronofogden beräknar det här beroende på situationen. I sin bedömning tar Kronofogden hänsyn till gäldenärens ekonomiska förhållanden och bestämmer vilka belopp som ska utmätas baserat på den bedömningen. SlutsatsKronofogden har rätt att utmäta din pension för att betala av dina skulder så länge ett existensminimum som täcker dina behov kvarstår. Att hålla i minnet är att Kronofogden inte har möjlighet att utmäta egendom utomlands utan får i sådana fall samarbeta med en motsvarande myndighet i Portugal. Kronofogden har alltså möjlighet att utmäta din pension om den befinner sig på ett konto i Sverige. Hoppas att du fick svar på din fråga och om du har fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig till Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Tagit ett lån i eget namn för någon annan

2020-08-13 i Skuld
FRÅGA |Hej jag tog ett lån för att hjälpa mitt ex ur kronofogden. Det är ca 140.000 kr kvar. Han har slutat betalat nu vid 3 tillfällen. Finns det nåt jag kan göra? Vi skrev ett skriftligt avtal att han skulle betala av sitt lån men vet inte om det är giltigt direkt. Blir otroligt stressad och ledsen. Han går under jorden och svarar inte ens varför han inte betalar. Mvh
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Mitt svar kommer att utgå från att du har tagit ett lån för ditt ex fast i ditt eget namn hos en långivare (t.ex en bank). Frågan är om avtalet med ditt ex är giltigt och vad du isåfall kan göra för att ditt ex ska betala tillbaka lånet. Är avtalet giltigt?I ditt fall har du ingått två avtal, ett med långivaren och ett med ditt ex. Genom att ta lånet har du ingått ett bindande avtal med långivaren. Enligt avtalsrättsliga principer är avtalet att ses som bindande och ska därför hållas, pacta sunt servanda. Avtalet mellan ditt ex och dig om att han ska betala tillbaka lånet är även det bindande och giltigt. Att avtalet med ditt ex är skriftligt påverkar inte dess juridiska giltighet men det är positivt ur bevishänseende. Vad kan jag göra för att få tillbaka mina pengar?Ditt ex har en penningskuld till dig vilket gör att du kan vända dig till Kronofogden och ansöka om betalningsföreläggande. Kronofogden kan på så sätt hjälpa dig med att få tillbaka dina pengar. Information om hur du går tillväga för att ansöka om betalningsföreläggande hittar du på Kronofogdens hemsida.SlutsatsSammanfattningsvis måste du betala tillbaka lånet till långivaren då det står i ditt namn. Ditt ex har sedan en skyldighet att betala tillbaka lånet till dig eftersom ni har ett giltigt avtal om detta. Eftersom det rör sig om en stor summa pengar och att ditt ex inte har betalat vid tre tillfällen kan en ansökan om betalningsföreläggande vara en god idé. Utifrån din fråga verkar det tyvärr inte som att ditt ex har en god ekonomi vilket kan göra det svårt för dig att återfå dina pengar. Hoppas att du fick svar på din fråga och om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!Med vänliga hälsningar,

Ingår en persons kvarlämnade smycken i en annan persons dödsbo?

2020-11-25 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Värdefulla smycke lämnas till en privatperson för förvaring. Denna person avlider innan smyckena lämnats tillbaka. Vad händer med smyckena? Ingår de i den avlidnes dödsbo?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Ingår smyckena i dödsboet?Din fråga behandlar ett sakrättsligt problem. Frågan är vem som har rätt till smyckena, den person som har lämnat smyckena hos den avlidne eller den avlidnes dödsbo. För att avgöra detta får man utgå från en presumtion att den som har egendom i sin besittning även äger det. I det här fallet hade det inneburit att den avlidnes dödsbo har rätt till smyckena. Dock kan denna presumtion motbevisas om en annan person kan visa på att hen äger saken. Alltså om den person som lämnat ifrån sig smyckena för förvaring kan bevisa att hen äger smyckena, t.ex genom kvitton eller liknande, kan personen få tillbaka smyckena. Dock ställs det även ett krav på att kunna separera den sak man vill göra anspråk på. Det måste tydligt gå att avskilja de specifika smyckena. Med tanke på att du nämner att smyckena har lämnats i förvaringssyfte kanske det även finns något avtal mellan personerna som utpekar dessa värdefulla smycken. Hur som helst har personen som lämnat ifrån sig en s.k separationsrätt till smyckena om hen lyckas visa på att egendomen tillhör hen och de ovan nämnda förutsättningarna är uppfyllda. Då kommer inte smyckena att ingå i den avlidnes dödsbo. Hoppas att du fick svar på din fråga och om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

ad händer om en person inte betalar en skuld till mig som fastställts i en dom?

2020-10-18 i Utmätning
FRÅGA |Hej ! Om person får en tingsrättsdom att betala 10 000:- till mig. Sedan struntar den person att betala. Skulden går till kronofogden och sedan händer inget. Att bryta mot en dom kan man då bara göra så här. Finns det något mer jag kan göra?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att det finns en lagakraftvunnen dom som reglerar en obetald skuld. Frågan är vad du kan göra om personen fortfarande inte betalar sin skuld till dig efter det här. Tingsrättens dom utgör en så kallad exekutionstitel som kan ligga som grund för utmätning. Du kan alltså vända dig till Kronofogden för verkställighet genom den här exekutionstiteln (3 kap. 1 § utsökningsbalken (UB)). När din ansökan har gått igenom kan Kronofogden genomföra en utmätning. En utmätning innebär att Kronofogden verkställer tingsrättens dom genom att ta personens egendom i anspråk och sälja den för att betala skulden som hen har till dig (4 kap. 1 och 2 § UB). Som huvudregel kan all egendom som tillhör personen tas i anspråk för att betala skulden. Undantag finns gällande till exempel nödvändiga nyttigheter som kläder, enklare smycken och möbler som inte kan utmätas (5 kap. 1 § UB). Jag saknar information om omständigheterna i ditt fall men det som kommer att utmätas beror på skuldens storlek, vilka tillgångar som finns att utmäta och vilket behov den skuldsatta har. Om den som är skyldig dig pengar inte har några tillgångar alls och Kronofogden inte kan genomföra en lyckad utmätning kan det bli svårt för dig att få dina pengar. Hoppas att du fick din fråga besvarad och jag råder dig att kontakta vår juristbyrå för tidsbokning eller att ringa vår telefonrådgivning om du skulle behöva vidare hjälp med ditt ärende. Kontaktuppgifter till vår telefonrådgivning:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00 Med vänliga hälsningar,