Kan lånad bil utmätas?

2021-09-30 i Utmätning
FRÅGA |Hej om en person som har en liten skuld hos kronofogden lånar en bekants bil kan och får då kronofogden ta detta lånade fordon för skulden dvs. ta ett fordon för en helt utomstående och låta denna på detta sätt tvingas betsla någon annans skuld med sitt fordon? Om en domstol sen beslutar att den dom lånade fordonet är ägare till fordonet och det fogden gjort är helt ok men helt emot fordonsregistret vad gäller då? Om sen den som lånade fordonet och hade skulden hos fogden reglerar sin skuld och fordonet återlämnas vem är då ägaren till fordonet den som står i fordonsregistret eller den som domstolen beslutat?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Du undrar alltså om kronofogden kan utmäta en lånad bil samt vad som sker med bilen och dess rättmätige ägare i tingsrätten.Vad får utmätas? Bestämmelser om utmätning finns i 4 kap UB. Enligt 4:17 UB får lös egendom utmätas om egendomen tillhör gäldenären (det vill säga den som har en skuld). Enligt 4:18 UB ska gäldenären anses vara ägare till lös egendom som denne har i sin besittning, under förutsättning att det inte framgår att egendomen tillhör annan. Annorlunda uttryckt utgår kronofogden från att egendom som en person har i sin besittning tillhör personen i fråga. Vad händer om egendomen tillhör någon annan? I det fall att egendomen tillhör någon annan (en så kallad tredje man) och kronofogden ändå har utmätt egendomen ska tredje man inom en månad väcka talan om saken (4:20 UB). Om det i rättegång utreds att egendom tillhör tredje man ska utmätningen hävas. Har egendomen redan sålts ska tredje man ha rätt till influtna medel från försäljningen (4:33 UB). I ditt fallKronofogden kan anta att bilen tillhör dig eftersom du har besittning. Dock har kronofogden åtkomst till vägtrafikregistret, där de kan hämta upplysningar om vilka fordron du äger samt vem som står som ägare till den lånade bilen. Där framgår det som du skriver att du inte är ägare till bilen, vilket bryter presumtionen i 4:18 UB. Om bilen ändå skulle utmätas kan ägaren väcka talan om saken och få utmätningen hävd. I det fall att bilen redan sålts på exekutiv auktion ska de pengar som influtit tillfalla den rättmätige ägaren. Detta är dock under förutsättning att domstolen anser att den som väckt talan är rättmätig ägare till bilen. Hoppas att du fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar! Vänligen,

Skuldsanering - när försvinner anmärkning?

2021-09-14 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej! Jag har skuldsanering men betalat bara i 3 år och den är klar i januari 2022, alltså 3,5 månader kvar. Min fråga är kan man få anmärkningen bortplockad i förtid? Jag har betalt allt som skulle betalas.
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Du undrar alltså när uppgifterna om skuldsanering kommer tas bort och om detta kan ske tidigare med tanke på att du betalat klart i förtid.Skuldsanering En skuldsanering ansöker man om hos Kronofogden. Både företag och privatpersoner kan vara föremål för en skuldsanering, som innebär att man under en begränsad tid åtar sig att betala av sina skulder. En betalningsplan upprättas och man betalar därefter successivt av skulderna. Uppgifter om skuldsanering Enligt Kronofogden och Integritetsskyddsmyndigheten finns uppgifter om skuldsanering kvar i 5 år från den dag då Kronofogden beslutat om skuldsaneringen. Detta gäller även vid en kortare betalningsplan. Om skuldsaneringen skulle pågå i längre än 5 år gallras den ut när betalningsplanen löper ut - med andra ord den dag då skuldsaneringen är klar.Slutsats Uppgifter om skuldsanering finns alltid kvar i minst 5 år från den dag då beslut om skuldsanering fattats. Således spelar det tyvärr ingen roll att du betalat av dina skulder i förtid, eftersom anmärkningen ändå kommer finnas kvar i 5 år. Hade din betalningsplan stäckt sig över en längre tidsperiod än 5 år hade uppgifterna tagits bort när skuldsaneringen avslutats.Hoppas att du fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar! Vänligen,

Bostadsrätt vid skuldsanering

2021-02-19 i Skuldsanering
FRÅGA |Jag har bostadsrätt och har ansökt om skuldsanering. Först trodde jag att jag var tvungen att sälja bostadsrätten. Skaffade hyresrätt och försökte sälja bostadsrätten. Har bara fått bud som gör att värdet på bostadsrätten understiger 200 000. Fick panik och sa upp hyresrätten. Till saken hör att min bostadsrätt är väldigt dyr, 12000 i mån, men också att jag har sociala skäl till att bo kvar, eftersom jag har en sjukdom behöver jag lugn och stabilitet. Värdet på min bostadsrätt som budgivningen visat överensstämmer med värdet för liknande lägenheter som sålts i området. Har panik, vad är rätt?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fundering. Om jag har förstått din fråga rätt så undrar du hur din bostadsrätt kommer hanteras vid och inverka på en eventuell skuldsanering. Jag kommer inledningsvis redogöra för hur skuldsanering i stora drag går till för att vi ska få en överblick över processen, varefter jag kommer utreda vad som gäller för bostadsrätten.SkuldsaneringsprocessenRelevant lagstiftning är skuldsaneringslagen. Du har alltså skickat in en ansökan om skuldsanering, där du har angett vilka skulder du har och till vilka borgenärer (12 § p 3-4) samt information om din ekonomiska situation (12 § p 2). I en ansökan kan man också ta med personliga förhållanden som kan ha betydelse för ärendet (12 § p 6). Dessa uppgifter kommer sedan utgöra ramen för en skuldsanering. Nu utreder Kronofogden möjligheterna till skuldsanering. Om sådan beviljas kommer Kronofogden skicka förslag till dina borgenärer och du får besked om hur mycket du ska betala varje månad i enlighet med en av Kronofogden upprättad betalningsplan (29 § p 2). Därefter betalar du enligt planen till Kronofogden varje månad (38 §). BostadsrättenI regel brukar man inte bli beviljad skuldsanering förrän man sålt sin bostadsrätt. Det kan alltså bli så att Kronofogden avslår din ansökan på den grunden. Det kan dock finnas sociala och/eller ekonomiska skäl för att du ska få behålla din bostadsrätt. I ett ställningstagande från Kronofogden står att "skuldsanering kan beviljas trots att den som ansökt bor i en egen fastighet eller bostadsrätt. Vid bedömningen ska hänsyn tas till ekonomiska och sociala skäl". Om bostadsrättens nettovärde skulle understiga 200 000 kr kommer den dock sannolikt inte utgöra ett hinder för skuldsanering. SammanfattningBaserat på informationen i din fråga verkar det som att marknadsvärdet för din bostadsrätt understiger 200 000 kr och således kommer den sannolikt inte utgöra ett hinder för att din ansökan om skuldsanering ska beviljas.Vidare skulle din sjukdom som föranleder speciella behov kunna tas i hänsyn i Kronofogdens bedömning. Jag rekommenderar att du inväntar beslut från Kronofogden innan du vidtar åtgärder med din bostadsrätt och önskar dig lycka till! Vänligen,

Får Kronofogden utmäta husbil som är stadigvarande bostad?

2021-09-29 i Utmätning
FRÅGA |Hej. Jag har ca: 260.000:- i skulder hos kronofogden och dom har nyligen spärrat mitt konto och tagit ca 10.000:- där. Jag äger en husbil som är värd ca: 50.000:- tillsammans med min flickvän men jag står som ägare.Nu ska vi snart köra till Sverige och få den besiktad för att sedan köra ner i Europa, vi båda bor heltid i den så vi har inget annat boende.Min fråga är om det är möjligt att polisen/kronofogden kan ta bilen från oss om vi skulle åka på en sk. flygande kontroll när vi är i Sverige för besiktning?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du undrar huruvida er husbil, som också är er stadigvarande bostad, kan utmätas för dina skulder.Utsökningsbalken Relevant lagstiftning om utmätning finns i kap 4 Utsökningsbalken (UB). Enligt 4:2 UB får den egendom som inte undantagits i UB utmätas. Enligt 4:9 UB ska Kronofogden utreda gäldenärens (det vill säga den som har en skuld till en borgenär) inkomstförhållanden och om gäldenären har utmätningsbar egendom. Detta ska göras med hänsyn till gäldenärens förhållanden. Gäldenären är också en viktig upplysningskälla och har upplysningsplikt enligt 4:14 UB.Det är Kronofogden som bedömer vilka utredningsåtgärder som bör vidtas i det enskilda fallet. Kronofogden brukar ha åtkomst till vägtrafikregistret, där de kan hämta upplysningar om vilka fordon en viss person är ägare till. I 5:1 UB listas egendom som undantas utmätning. I punkt 5 och 6 står att hyresrätt och bostadsrätt undantas, om den utgör stadigvarande bostad åt gäldenären och under förutsättning att det med hänsyn till bostadens värde inte är oskäligt att den undantas. När gäldenären har familj (sambo inkluderad) bestäms vad som ska undantas med hänsyn till vad familjen brukar och behöver enligt 5:2 UB. Ditt fall Att husbilen är din stadigvarande bostad och att du dessutom delar den med din sambo är omständigheter som talar för att den inte bör utmätas för dina skulder. Vad exakt som gäller för husbil har jag dock inte lyckats hitta information om. Husbilen skulle, vid en extensiv tolkning, möjligen kunna omfattas av undantagen för bostäder i 5:1 UB. I annat fall kan det argumenteras att din sambo också äger del i husbilen, vilket gör det mer lämpligt att i första hand utmäta annan egendom som enbart tillhör dig. I det fall att husbilen ändå skulle utmätas kan ni överklaga beslutet till tingsrätten enligt 18:1 UB.SlutsatsEnligt min bedömning finns det omständigheter som talar starkt för att husbilen inte bör utmätas. Dessa omständigheter bör dock förmedlas till kronofogden. I det fall att husbilen ändå skulle bli utmätt kan beslutet överklagas till tingsrätten. Hoppas att du fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar!Vänligen,

Hur länge finns uppgifter om skuldsanering kvar?

2021-08-24 i Skuldsanering
FRÅGA |Min skuldsanering varade i 4 år pga sjukdom. Blev klar med den i juli. När försvinner min prick då?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du undrar när uppgifterna om skuldsaneringen kommer att försvinna. Om kreditupplysning I kreditupplysningsregister finns uppgifter om betalningsanmärkningar som hämtas från bland annat Skatteverket och Kronofogden. Registret är tänkt att utgöra underlag vid kreditgivning. Skuldsanering Enligt Kronofogden och Integritetsskyddsmyndigheten finns uppgifter om skuldsanering kvar i 5 år från den dag då Kronofogden beslutat om skuldsaneringen. Om skuldsaneringen skulle pågå i längre än 5 år gallras den ut när betalningsplanen löper ut - med andra ord den dag då skuldsaneringen är klar. Din skuldsanering har pågått i 4 år, vilket innebär att uppgifterna om denna kommer att försvinna ur registret inom ett år. Uppgifterna om skuldsaneringen kommer alltså att tas bort inom 5 år från att din skuldsanering inleddes. Betalningsanmärkning Uppgifter om betalningsanmärkningar finns kvar i 3 år från den dag då anmärkningen tillkom. SammanfattningUppgifter om skuldsanering finns kvar i 5 år från och med att skuldsaneringen inleddes och betalningsanmärkning finns kvar i 3 år. I ditt fall kommer uppgifterna om skuldsaneringen att tas bort inom ett år, eftersom den pågått i 4 år. Hoppas att du fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar! Vänligen,