Kan ena parten slippa betala en skuld när solidariskt betalningsansvar föreligger?

2021-03-02 i Skuld
FRÅGA |Hej! Min dåvarande partner och jag tog ett lån 1995. Vi betalade tillsammans, som gifta, av lite drygt hälften. Vi är nu skilda och har fått brev från kronofogden med anmodan att betala resterande belopp. Mitt ex vägrar och tycker jag ska betala hela beloppet. Han säger att han ska anlita ett ombud om jag går vidare med saken. Vi har båda skrivit under lånereversen. Vad gäller? Kan han "komma undan"? I brevet från kronofogden stod att vi solidariskt skulle betala summan. Vi fick varsitt brev där vi båda står som betalningsskyldiga på båda breven. Någon solidaritet från hans sida finns inte. Jag har inte råd att driva saken till domstol. Det kvarvarande beloppet är ca 25000.Tacksam för svar!
Elmer Mårtensson Wallhult |Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Jag har valt att modifiera de mer specifika uppgifterna i din fråga för att säkerställa din anonymitet.Bestämmelserna som reglerar skuldebrev och lån återfinns i skuldebrevslagen (SkbrL).Huvudregeln enligt 1 kap 1 § SkbrL är att varje person som har tagit ett lån ansvarar för att betala sin skuld. I detta fall är du och din fd make gemensamma låntagare, i dessa fall gäller principen om solidariskt betalningsansvar. Det innebär att man svarar för en skuld "en för alla, alla för en". Borgenären har därför rätt att kräva hela skuldens belopp av den ena parten, se 1 kap 2 § SkbrL. Äktenskap är i sig inte en omständighet som ligger till grund för solidariskt ansvar. Makars ekonomier är nämligen helt skilda från varandra, se äktenskapsbalken 1 kap. 3 §. Det solidariska betalningsansvaret bottnar istället i att ni utfärdat skuldebrevet tillsammans. Om någon av er låntagare betalar mer än sin egen andel till borgenären har denne därefter så kallad regressrätt mot den andra låntagaren(även kallad gäldenär). I detta fall skulle det betyda att du kan föra regresstalan mot din fd make, förutsatt att du betalar för mer än din andel i skulden, se 1 kap 2 § andra stycket SkbrL.Detta sagt med utgångspunkt i att ni inte har avtalat om delat ansvar med borgenären, som då hade inneburit att borgenären endast kan kräva dig på din del i lånet. Sammanfattningsvis betyder detta att du troligtvis är skyldig att betala hela beloppet till borgenären men att du i efterhand har regressrätt mot din fd make för hans kvarstående belopp i skulden. Känner du dig osäker kring processen kan du alltid boka tid hos någon av våra erfarna jurister för ytterligare hjälp och vägledning här på Lawline. Boka tid kan du göra här.Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga. Vänliga hälsningar

Före detta sambo har begärt skuldsanering

2020-11-18 i Skuldsanering
FRÅGA |Min fd sambo har gamla skulder sedan 1995, som han begärt skuldsanering för. Jag står som ägare på husbilen. Riskerar jag att kronofogdemyndigheten tar min husbil?Skulderna uppkom långt innan vi träffades 2002. Separerade 2015.
Elmer Mårtensson Wallhult |Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Den lagstiftning som hänvisas till i svaret återfinns i utsökningsbalken (UB).Som huvudregel är varje person ensamt ansvarig för sin ekonomi och sina skulder, även i ett samboförhållande. Undantagsvis kan dock en skuldsanering få inverkan på den skuldsattes partner ifall de lever tillsammans. Eftersom att du och din f.d. sambo inte längre verkar leva tillsammans kommer inte heller hans eventuella skuldsanering beröra dig.Det finns dock en s.k. presumtionsregel i 4 kap. 19 § UB, som innebär att kronofogden vid en utmätning utgår från att all den lösa egendom som finns i personens hem tillhör personen som utmäts. Det innebär att det enda som kan göra att du berörs av din f.d. sambos skuldsanering är om du har kvarlämnad egendom i hans fastighet. För att motverka att sådan egendom blir utmätt måste man bevisa att den aktuella egendomen antingen ägs av dig eller är samägd, 4 kap. 19 § UB.Sammanfattningsvis betyder detta att du inte behöver oroa dig för din f.d. sambos skuldsanering, så tillvida att din egendom inte finns i hans besittning.Hoppas detta gav dig svar på din fråga!Vänligen,