Hur gör jag för att kräva in skuld från delägare till samägd egendom?

2021-01-21 i Fordringar
FRÅGA |Jag har ett samägande avtal på en fastighet med min syster där vi äger 50% var. Deltagarna skall solidarisktbidraga till kostnaderna för fasthetens vård och underhåll. Avtalet är registrerat av en advokatbyrå. Under åren 1999-2018 så har jag stått för alla kostnader ca 1.100.000kr inklusive fastighetsskatt. Min syster har inte betalt några kostnader eller hjälpt till med driften. Under 1999-2013 var det ett sommarställe. under 1913-1918 bodde jag permanent.Jag har krävt ersättning för underhållskostnader ca 130.000 ca 130.000 kr. Fastigheten såldes 2018-08-15 för 5.800.000 kr.Det har tagit ca 2 år att ta fram alla utgifter.Jag har skickat krav via mail och brev men inte fått något svar.Jag har tröttnat och vill gå vidare med kravet, men vet inte hur jag går tillväga.Kan ni hjälpa mig.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår omständigheterna i din fråga har du samägt en fastighet tillsammans med din syster. Utgångspunkten vid samägande är att samäganderättslagen gäller. Lagen är dock dispositiv vilket innebär att det finns möjlighet att avtala bort lagen genom ett samägandeavtal. I ert fall finns det ett samägandeavtal enligt vilket ni äger 50% vardera och ska bidra solidariskt till kostnaderna för fastighetens vård och underhåll. Det framkommer inte av din fråga om samäganderättslagen är bortavtalad i dess helhet eller om vissa bestämmelser gäller. Som exempel krävs det samtliga delägares samtycke för förfogande över det samägda i dess helhet eller för vidtagande av åtgärd i godsets förvaltning, med undantag för sådant som inte tål uppskov (2 § samäganderättslagen). Det stadgade innebär att enligt samäganderättslagens regler kan en delägare inte sälja fastigheten utan övriga delägares samtycke. En delägare kan inte heller besluta om t.ex. renovering av fastigheten utan övriga delägares samtycke, med undantag för brådskande renovering (t.ex. om taket skulle läcka, vilket skulle riskera att förstöra fastigheten).Min utgångspunkt är att de kostnader du gjort gällande i ditt krav mot din syster antingen är sådana renoveringskostnader ni varit överens om, eller att det rör andra kostnader (drift, fastighetsskatt etc.). Som jag förstår det utifrån hur du beskriver avtalet ska allt sådant betalas gemensamt. Kostnaderna du kräver din syster på har uppkommit mellan åren 1999-2018. Under åren 1999-2013 utgjorde fastigheten sommarställe, under åren 2013-2018 bodde du i fastigheten permanent. Fastigheten såldes i augusti 2018. Du har skickat både mail och brev till din syster utan att få svar och vill nu gå vidare.Du kan ansöka om betalningsföreläggande eller stämma din systerFör att gå vidare kan du antingen (1) ansöka om betalningsföreläggande eller (2) stämma din syster i domstol och få fastställt att hon (eventuellt) är betalningsskyldig. Ett betalningsföreläggande kan du ansöka om med hjälp av Kronofogden. Kostnaden är 300 kronor vilket du blir fakturerad för. Dessa 300 kronor kan du begära att få tillbaka från din syster. När du ansöker om ett betalningsföreläggande finns det en särskild blankett för ändamålet i vilket du tydligt ska förklara varför du kräver betalt. Kronofogden kommer efter att ansökningsavgiften betalts skicka ut ett föreläggande till din syster. Det som sker när din syster får föreläggandet är antingen att (1) hon betalar enligt ditt krav, (2) hon inte svarar eller (3) hon bestrider. Om din syster betalar är ditt problem löst. Om hon inte svarar kommer Kronofogden att meddela ett utslag som du kan ha till underlag för att begära in skulden (genom utmätning). Om din syster bestrider ärendet kommer Kronofogden att höra av sig till dig och då får då du välja om du vill gå till domstol eller ej. Förfarandet för att ansöka om betalningsföreläggande kan ni läsa om på Kronofogdens hemsida.I ditt fall är min bedömning, utifrån att din syster inte ens besvarar de brev du skickar, att det finns en risk att hon kommer att bestrida kravet och att det därav kan vara en idé att stämma henne direkt. Min rekommendation är att du anlitar en jurist som hjälper dig vidare och börjar med att skicka ut ett kravbrev till din syster.Vissa av skulderna kan vara preskriberadeDet ska poängteras att det finns en risk att vissa av de skulder du gör gällande är preskriberade. En fordran preskriberas tio år efter dess tillkomst (2 § första stycket preskriptionslagen). Det stadgade innebär att om det gått mer än tio år sedan skulden uppkom kan du inte längre driva in den. Preskription kan dock avbrytas vilket innebär att ny preskriptionstid börjar löpa. Preskriptionsavbrott kan ha skett genom att din syster betalt av något på skulden, att du skickat ett skriftligt krav till henne eller att du väckt talan mot henne vid domstol (jfr 5 § preskriptionslagen).Om du inte har skickat skriftliga påminnelser (vilket jag får uppfattningen att du inte gjort sett till att du först nu kunnat sammanställa alla kostnader) finns det därför en risk att skulder som uppkommit innan år 2010 är preskriberade.Min rekommendationJag rekommenderar dig att du tar hjälp av en jurist i ärendet. Juristen kan gå igenom vilka skulder som kan krävas in och avgöra om det skett något preskriptionsavbrott. Juristen kan även vara behjälplig med att skicka ett krav till din syster och företräda dig i domstol om så blir aktuellt. Detta kan en av våra jurister på Lawline juristbyrå vara behjälplig med.Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig i ärendet imorgon, fredagen den 22 januari, klockan 10.45. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post, så bokar vi in en annan tid. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Får en inneboende kvitta hyresbetalningar?

2021-01-19 i Fordringar
FRÅGA |Jag hyr ut ett rum i min lägenhet till min vän 2000 kr per månad. jag hade lie ekonomiska problem därför lånade jag 4000 kr av min vän som hyrde min lägenhet. Min vän sägar att vi kvittar hyresbetalningar för 2 månader, kan hon göra det?Hälsningar
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar det som att din inneboende har lånat ut pengar till dig som motsvarar två hyresbetalningar. Din fråga är om din inneboende får lov att kvitta skulden hon har gentemot dig genom att kvitta två månadshyror. För att besvara frågan kommer jag inledningsvis att förklara vilka förutsättningar som krävs för att man ska kunna kvitta fordringar (skulder).Vilka förutsättningar krävs för kvittning?För att man ska kunna kvitta en fordran krävs det ett antal förutsättningar. Dels så ska motfordran (den skuld som personen vill kvitta med) vara mätbar med huvudfordran (den ursprungliga skulden) och avse samma myckenhet. Det betyder förenklat att skulderna måste avse samma sak, det vill säga pengar i ert fall. Dels ska motfordran vara förfallen till betalning och vara gällande, vilket betyder att datumet för när motfordran senast ska vara betald ska ha infunnit sig och fordran får ej vara preskriberad. Det krävs även att motfordran och huvudfordran ska gälla samma parter, det vill säga samma personer.SammanfattningDu har lånat 4000 kr av din inneboende, vilket innebär att din inneboende har en fordran på 4000 kr gentemot dig. Du har även fordringar gentemot din inneboende i form av månadshyror à 2000 kr. För att din inneboende ska kunna kvitta sin hyresskuld gentemot ditt lån på 4000 kr måste månadshyrorna uppfylla vissa krav. Det första kravet är att båda skulderna ska bestå av samma myckenhet, vilket uppfylls i detta fallet då båda skulderna avser pengar. Ett annat krav är att månadshyrorna måste vara förfallna till betalning. Det betyder att en "framtida" skuld där betalningsdagen inte har infallit inte kan användas till kvittning. Därför kan din inneboende inte använda framtida skulder till kvittning. Men i praktiken är det möjligt för din inneboende att kvitta en del av skulden varje månad, däremot inte hela skulden. Exempelvis kan din inneboende kvitta månadshyran på 2000 kr för X månad, vilket minskar din skuld med 2000 kr, och efterföljande månad kvitta ytterligare 2000 kr. Ett kortfattat och sammanfattande svar på din fråga är att det är möjligt för din inneboende att kvitta skulden mot hyresbetalningarna, men att kvittningen måste ske successivt.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Vilken lag reglerar hur många dagar en privatperson ska ha på sig att betala en faktura!

2021-01-16 i Fordringar
FRÅGA |Hej!En vän till mig pratar om att man som privatkund till ett företag har rätt till 30 dagar netto för faktura. Olika fakturaföretag gör olika. De finns de företag som till privatperson uställer fakturor på 14 dagar netto, andra utställer fakturor med andra tidsspann. Finns det något i lagboken som reglerar detta? Jag har sett att det finns en lag från 2013 som reglerar detta, men den avser företag mot företag.
Amanda Boqvist Thiel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns ingen lag som reglerar hur många dagar man ska ha på sig att betala en faktura Det finns ingen lag som bestämmer hur många dagar en privatperson, dvs en konsument, har på sig att betala en faktura när denne handlat av ett företag. Företag väljer själva sina betalningsvillkor och konsumenten godkänner villkoren genom att handla av företaget. Det är därför viktigt att alltid läsa igenom villkoren när man köper en vara eller en tjänst. En konsument måste betala när företaget begär det, under förutsättning att konsumenten har fått den vara eller tjänst som hon eller han köpt. Vid fakturering mellan företag har man däremot inte rätt att ge mer än 30 dagars kredittid om man inte avtalat om annat. Detta gäller dock endast mellan företag, och inte mellan företag och konsument. Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Hur lång tid har jag på mig för att bestrida en faktura?

2021-01-06 i Fordringar
FRÅGA |Hur lång tid har jag på mig för att bestrida en faktura?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som utgångspunkt finns det ingen gräns för att kunna bestrida en faktura. Det är fullt tillåtet att bestrida fakturan även efter den förfallit till betalning.Med vänlig hälsning

När preskriberas en borgensförbindelse för hyreskontrakt?

2021-01-20 i Fordringar
FRÅGA |Hej. Skrev på som borgensman april 2016 för en hyreslägenhet för några bekanta. (vi är 2st borgensmän). Mina bekanta flyttade ut från lägenheten juni 2019. Kontraktet löpte till och med Juli 2019. Fick i december 2020 brev från hyresvärden att de ville få betalt för 6st hyresfakturor som mina bekanta inte kunnat betala. Från november 2019 fram till juni 2020. (förfallodatum). Hyror för december 2019, januari 2020, April 2020, Maj 2020, Juni 2020 och Juli 2020. Har under tiden som borgensman inte fått någon påminnelse av hyresvärden att preskriptionstiden gått ut. Dock så står det på borgensåtagandet enligt nedan citat. vad gäller här? Till och med vilka fakturor är vi skylldiga att betala till hyresvärden? Citat******************************************Upplysning Denna borgensförbindelse upphör efter borgensmannens skriftliga uppsägning. Sådan uppsägning kan ske till månadsskifte som inträffar närmast efter nio månader från uppsägningen, dock tidigast till en tidpunkt som infaller två år från det att åtagandet började att gälla.Har ej heller fått någon besked av dem av dessa hyresskulder förrän de kom i december 2020. *********************Slut Citat Hyresvärden vill även debitera oss för renoveringskostnader, dock så har varken mina bekanta, jag eller den andra borgenmannen varit delaktiga vid besiktningen för utflytt. Så undrar även vad som gäller även här? - Besiktningen skedde i november 2020. Dvs ca 5 månader efter utflytt. Stort tack på förhand.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår det av din fråga ingick du och den andre borgensmannen er borgensförbindelse i april 2016 (exakt datum okänt). Den ni gick i borgen för flyttade ut i juli 2019. Däremot har ni som borgensmän nu fått krav tillsända er avseende obetalda hyror för december 2019, januari 2020, april 2020, maj 2020, juni 2020 och juli 2020. (Jag undrar dock om det skett en felskrivning av dig i frågan då du skrivit att dina bekanta flyttade ut ur lägenheten i juni 2019 och antar att det är juni 2020 som avses, med tanke på att du fått krav på hyror från december 2019 till juli 2020). Under tiden som borgensman har du inte fått någon påminnelse av hyresvärden avseende borgensåtagandet eller att det funnits obetalda hyror. Ni borgensmän har även fått krav tillsänt er avseende renoveringskostnader för lägenheten. Du undrar nu vad som gäller; både avseende renoveringen och de obetalda hyrorna.Preskriptionstiden är tre årInledningsvis vill jag kort kommentera det du själv klistrat in i ditt svar. Det refererade är en hänvisning till vad som framkommer av 12 kap. 28 a § jordabalken (JB). Det ger dig som borgensman en möjlighet att, med viss uppsägningstid, säga upp ett borgensåtagande. Det är inte tillämpligt i detta fall.Såväl en skuld som ett borgensåtagande kan däremot preskriberas. Preskription innebär att en borgenär förlorar rätten att kräva in en skuld. Konsumentfordringar som avser vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet tillhandahåller för konsumentens enskilda bruk preskriberas tre år efter dess uppkomst (2 § andra stycket preskriptionslagen). Detsamma gäller för fordran mot den som har gått i borgen för betalningen av en sådan fordran. I rättsfallet NJA 2000 s. 569 fastslog Högsta domstolen att den treåriga preskriptionstiden för konsumentfordringar även gäller i hyresförhållanden till konsument.När tre år har gått förlorar därmed hyresvärden rätt att kräva borgensmannen på eventuella skulder. Det ska dock uppmärksammas att preskription kan brytas; bryts preskriptionen börjar en ny preskriptionstid att löpa och det är i praktiken möjligt att hålla ett borgensåtagande levande hur länge som helst. Preskriptionen kan brytas t.ex. genom att ni får en påminnelse om ert borgensåtagande (5 § preskriptionslagen).Är ert borgensåtagande preskriberat?Min bedömning, utifrån den information du presenterat i frågan, är att ert borgensåtagande preskriberades i april 2019 (dvs. tre år efter att ni ingick borgensförbindelsen). Detta är under förutsättning att det inte skett några preskriptionsbrytande åtgärder (t.ex. en påminnelse till er). Med den utgångspunkten innebär det att samtliga hyror du hänvisar till (december 2019, januari 2020, april 2020, maj 2020, juni 2020 och juli 2020) är fordringar som är uppkomna efter att borgensförbindelsen preskriberades, varför ni inte är betalningsskyldiga för någon av dessa. Detsamma gäller avseende renoveringskostnaderna; som jag förstår det har även den skulden uppkommit efter att borgensförbindelsen preskriberades.Min rekommendationOm förutsättningarna är som du presenterat (och att ni t.ex. inte fått någon påminnelse om borgensåtagandet) är min rekommendation att ni bestrider de fakturor som tillsänts er med hänvisning till att borgensförbindelsen preskriberades i april 2019. Om hyresvärden påstår att det skett någon preskriptionsbrytande åtgärd får hyresvärden i sådana fall bevisa att det skickats ut exempelvis påminnelsebrev.För det fall att ni behöver hjälp att bestrida fakturorna eller hamnar i en tvist med hyresvärden kan en av våra jurister på Lawline juristbyrå hjälpa er vidare. Om så är intressant är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Skyldig att betala trots att jag inte fått en faktura?

2021-01-18 i Fordringar
FRÅGA |Hej!Jag har beställt webbkurs hos HP-Akademin till högskoleprovet våren 2021 där jag enligt avtal skulle få en betalningsavi från Payson (Svea Ekonomi AB) via post som jag aldrig fått. Jag fick för några dagar sedan ett skuldebrev där jag missat betalningsfönstret och står skuld till dem. Jag har alltså skuld hos Svea Ekonomi för en obetald betalningsavi som jag aldrig fått. Jag har kontaktat både HP-Akademin och Svea Ekonomi för att lösa detta, vägrar de tänker jag anmäla de till konsumentverket. Vad mer kan jag göra, hur bör jag gå vidare med detta på smartaste och effektivaste sätt?
Marina Alsayegh |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår att det är en jobbig situation. Du har förmodligen fått en påminnelseavgift i detta fall eftersom du inte betalat fakturan. Det är nämligen så att om du köper något mot faktura så är du ansvarig för att betalningen sker i tid oberoende av om du fått fakturan eller inte. T.ex. skulle det faktum att fakturan kommer bort i posten inte ändra din skyldighet att betala. Om fakturan saknas bör du således kontakta företaget för att be om fakturauppgifter så att du kan betala. Du nämner att du nu har en skuld, jag antar att det är påminnelseavgiften, som inte ska överstiga 60 kr och bör finnas med i avtalet. Du bör betala påminnelseavgiften trots att du inte erhållit fakturan, om företaget kan bevisa att de har skickat originalfakturan. Om företaget inte kan visa detta kan du protestera mot påminnelseavgiften. Du nämner att du har varit i kontakt med båda företagen, om det då visar sig att de skickat originalfakturan rekommenderar jag dig att betala fakturan och påminnelseavgiften så snart som möjligt för att inte riskera att få ett inkassokrav. Vänliga hälsningar,

Kan man bestrida en regelrätt dröjsmålsräntefaktura?

2021-01-07 i Fordringar
FRÅGA |Kan man bestrida en regelrätt dröjsmålsränte faktura ?
Martin Carleheden |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inga formella hinder mot att bestrida fakturor, vare sig det handlar om regelrätta eller regelvidriga fakturor.Med vänlig hälsning!

Finns det en giltighetstid för ett skuldebrev?

2021-01-01 i Fordringar
FRÅGA |Giltighetstid för ett skuldebrev? Har ett gammalt där jag har en stor fordran.Med bästa hälsningar
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!När det gäller skuldebrev finns det ofta ett avtalat datum för när en skuld ska betalas. Om ett sådant inte finns har borgenären (långivaren) rätt att kräva betalning när den önskar och gäldenären (låntagaren) på samma sätt har rätt att betala fordran när den vill. Under förutsättning att giltighetstid inte har avtalats utgår inte heller sådan i skuldebrevet i sig (5 § skuldebrevslagen). Fordringar har dock en viss preskriptionstid som anges i preskriptionslagen. I normalfallet preskriberas en fordran tio år efter dess uppkomst, om inte preskriptionsavbrott sker. Om fordran däremot är gentemot en konsument gäller tre år (2 § preskriptionslagen). Preskriptionen innebär att borgenären förlorar sin rätt att kräva ut sin fordran. Borgenären har dock fortfarande möjlighet att kvitta en preskriberad fordran och om gäldenären frivilligt betalar en sådan fordran betraktas den inte som en gåva (8 och 10 § preskriptionslagen). Ett preskriptionsavbrott kan exempelvis ske genom att borgenären skriftligen påminner gäldenären om fordran. Om ett preskriptionsavbrott sker löper en ny preskriptionstid efter avbrottet (5 och 6 § preskriptionslagen). Jag hoppas du fått svar på din fråga och önskar dig en god fortsättning på det nya året!Vänligen,