Hur räknar man ut dröjsmålsränta och hur kan man driva in en lönefordran?

2020-08-03 i Fordringar
FRÅGA |Hej, jag blev askedad från ett företag, anställning i ca 6 år och dem har inte betalat ut klumpsumman som jag skulle få med sista lönen som avgångsvederlag enligt avtal.Hur räknar man ut dröjsmålsränta på den summan?Tex om summan är 100 000 före skatt och dem är 25 dagar försenade med utbetalningen, hur mycket kan jag kräva i skadestånd då?Hur går jag tillväga då?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att besvara din fråga kommer jag redogöra för när och hur dröjsmålsränta beräknas samt ge dig ett räkneexempel med en formel som du sedan kan använda för att beräkna räntan på just ditt belopp. Din fråga regleras i räntelagen (ränteL). Vad är dröjsmålsränta?Inledningsvis kan sägas att räntelagen är s.k dispositiv (jfr 1 § RänteL). Det innebär att om det framkommer annan räntesats eller bestämmelser i ditt anställningsavtal eller kollektivavtal gäller dessa reglerna framför de som står i räntelagen. I mitt svar kommer jag redogöra för hur ränta beräknas enligt lagen. Ditt krav på lön betecknas inom juridiken som att du har en fordran på din arbetsgivare, en lönefordran. Om det framgår av ditt anställningsavtal att du ska få lönen utbetald den 25e varje månad så börjar ränta löpa från och med det datumet fram tills att din arbetsgivare betalar ut din lön (3 § och 6 § ränteL). I ditt fall ska du alltså erhålla ränta för 25 dagar. Hur beräknas dröjsmålsränta?Räntan beräknas enligt en årlig räntefot, den s.k referensräntan (9 § ränteL) med tillägg om åtta procentenheter (6 § ränteL). Idag är dröjsmålsräntan 8 %. För att beräkna vilket räntebelopp du har rätt till kan du använda formeln: ( (Belopp x dröjsmålsränta) /365) x antalet försenade dagar. Jag använder mig av en fiktiv summa i mitt exempel: ((100 000 x 0,08) /365) x 25 = 547 kr Hur kan du kräva betalning för din fordran?Du kan vända dig till kronofogden för att ansöka om betalningsföreläggande. Således hjälper kronofogden dig att driva beloppet Mellan dig och din arbetsgivare har det uppstått en fordran där du har egenskapen av borgenär och motparten är gäldenär. Det påtryckningsmedel du kan tillgripa är att ansöka om betalningsföreläggande (2 § första stycket BFH). Sådan ansökan ska innehålla ett krav (förfallna betalningar), grund för kravet (avtal/anställningsavtal) samt eventuell önskad ränta (9 -11 § BFH). Ärendet prövas av kronofogden (1 §; Jfr 19 § BFH) som även meddelar ett utslag om ärendet inte bestrids av din arbetsgivare (42 § BFH). Så fort utslag meddelas verkställs en utmätning (2 kap. 1 § tredje stycket UB). Utmätning innebär att gäldenärens egendom tas i beslag av kronofogden för att säkerställa betalning för ditt anspråk samt de kostnader som förfarandet medför. Om gäldenären är på obestånd och inte kan betala kan det hela rendera i ett konkursförfarande.SlutsatsFörst och främst ska du förvissa dig om vad dröjsmålsräntan är enligt ditt anställningsavtal eller kollektivavtal. Det gör du lämpligen via att kontakta antingen din arbetsgivare eller din arbetsgivarorganisation. Sedermera ska du alltid försöka lösa konflikten med din arbetsgivare direkt. Om detta inte funkar kan du ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden. Om du behöver ytterligare hjälp med ditt ärende är du välkommen att kontakta oss här: https://lawline.se/boka Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Hur får jag betalt för en skuld när den som lånat pengar undandrar sig?

2020-07-28 i Fordringar
FRÅGA |Hej! Jag har nu lånat ut pengar till en närstående person som jag misstänker har bedragit mig. Han har bett mig att överföra pengar till ett bankkonto och jag har ingen aning om det är hans bankkonto. Vi har inget skulderbrev skrivet men jag har en rad med sms där vi har samtalat om lånen och han har skrivit detaljerat vad som gäller och vilken ränta jag får. Nu har personen försvunnit med mina pengar och bytt adress och telefonnummer.
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lag (1936:811) om skuldebrev (förkortat SkbrL) innehåller bestämmelser om skuldebrev.Vad är ett skuldebrev? Skuldebrev kan antingen vara löpande (11 § SkbrL) eller enkla (26 § SkbrL). Vad som skiljer dem åt är att löpande skuldebrev är enklare för innehavaren av skuldebrevet (dvs den som har rätt att kräva utfärdaren på pengarna) att sälja vidare.Enligt motiven till lagen så är ett skuldebrev en skriftlig utfästelse om betalning, och handlingen ska i allmänhet vara undertecknad.Detta innebär att den skuld din bekanta har (som inte är undertecknad) inte manifesterats i ett regelrätt skuldebrev. Det betyder dock inte att fordringar såsom den du äger inte omfattas av lagen, man talar då istället om en enkel fordran, och det är reglerna för enkla skuldebrev som är tillämpliga. Det är alltså fortfarande reglerna för enkla skuldebrev som gäller.Vad innebär det att man utfärdar ett skuldebrev?1 § SkbrL är tillämplig både på enkla och löpande skuldebrev, och i den stadgas att den som utfärdat ett skuldebrev (vilket din motpart gjort enligt en analog tillämpning av 26 § SkbrL) svarar för sin förskrivning. Den som utfärdar skuldebrevet bär alltså ett ansvar för att skulden blir betald, och motparten har rätt till betalning. Enligt 5 § SkbrL är gäldenären (den som står i skuld) pliktig att betala när borgenären (den som har rätt till betalning) kräver det, om det inte avtalats när betalningen ska ske. Eftersom du skriver att ni i SMS reglerat räntan så kan ni även ha reglerat när den ska betalas, varför det då är den betalningsplanen som gäller. Om ni inte avtalat när skulden förfaller så gäller att du får kräva in pengarna när du vill. Hur kan man få sin fordran betald när gäldenären inte går att nå?Om din motpart väljer att inte betala sin skuld till dig kan du ansöka om stämning i tingsrätt och kräva betalning. Du kan även kräva ränta på förfallna fordringar. När man ansöker om stämning för att en motpart ska uppfylla sin del av ett avtal eller dylikt kallas det för en fullgörelsetalan. Om du får rätt i domstol så har du en exekutionstitel som kan användas för att få kronofogdemyndigheten att utmäta pengar eller annan egendom hos personen motsvarande skulden. Det är dock du som har bevisbördan för att det finns ett skuldförhållande. Om du har smsen kvar ska du åberopa dem som bevis, och gör gärna säkerhetskopior på dem ifall du inte har tid att ansöka om stämning på en gång. Att du inte vet vems bankkonto du överfört pengar till kan spela roll, men med det informationsunderlaget jag har fått skulle jag råda dig till att helt enkelt skriva i din stämningsansökan till vilket bankkonto du skickat pengarna till. Det verkar som om du inte får tag i personen. Det nog lättare för dig att hitta dennes nuvarande kontaktuppgifter genom exepelvis skatteverket istället för att försöka kontakta personen själv. Dessa uppgifter behöver du när du ska fylla i stämningsansökan som du hittar här. Om du är osäker på hur du bäst ska gå till väga för att bevaka din rätt råder jag dig till att kontakta vår byrå för hjälp i ärendet. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information. Telefon: 08-533 300 04Öppettider: mån-fre kl. 10.00 - 16.00Jag hoppas att din fråga har blivit besvarad, och att det löser sig.

ska min föredetta sambo stå för förvaltningskostnader och lånekostnader vi har haft för gemensamma lån och fastighet?

2020-07-24 i Fordringar
FRÅGA |Hej!Jag och min före detta har separerat för 12 månader sedan, vi äger en fastighet tillsammans som jag fåttbetala kostnaden för fram tills nu då den är såld för 2.8 milj.Min fråga är om hon ska kompensera mig för mina utlägg på vår gemensamma fastighet som vi ägde 50/50samt våra gemensamma Blancolån. Vi var inte gifta, bara sambo.Skulder Vitån 6:21 Wictor kostnad 12 mån sedan separation.Wictor betalt själv Sparbanken Nord bolån 1 755 250 37 344Sparbanken Nord bolån 192 000 71 256Komplett bank 495 845 73 500Nordax 288 159 44 976Wasa Kredit skåp 25000 9332Folksam försäkring 13183Dolda fel försäkring 4500 4500 2 760 754 Tot: 254 091 Jennie kostnad 12 mån sedan separationSeven day lån 238 180 33 600 Renhållning 6:21 6000 Dolda fel försäkring 4500 Tot: 44 100
Binh Tran |Hejsan, Aktuell lagstiftning: samäganderättslagen och skuldebrevslagen.Kostnader för förvaltning av samägd egendom När två personer äger något gemensamt och inte är gifta så är samäganderättslagen tillämplig, detta gäller lös som fast egendom, se 1§ samäganderättslagen. I 15§ samäganderättslagen står det att både står för förvaltningen av fastigheten och de kostnader som uppkommer på grund av förvaltning ska delas i förhållande till deras ägande i fastigheten. Om ni äger 50% var så ska ni därför stå för 50% av förvaltningen av fastigheten. Kostnader för lån När det gäller lånen så står ni både för detta och är solidariskt ansvariga för att lånen betalas om inget annat står på lånet, se 2§ skuldebrevslagen. Om den ena betalar mer än den andra så har den ena så kallad regressrätt mot den andra, se andra stycket samma paragraf. Det innebär att om du betalar mer än henne för ett lån så kan du begära detta belopp från henne om inget har avtalats mellan er. SammanfattningSvaret är ja, du kan begära att hon betalar 50% av de kostnader du har haft på er gemensamma lån och fastighet om inte ni har avtalat om något annat. Om ni har gemensamt har betalat 298 191 (44 100 + 254 091) så ska ni både egentligen ha betalar 149 096 kr (298 181/2) var för lånen samt fastighet. Hon ska alltså ge dig 104 996 kr, gör hon detta så har ni gemensamt betalat lika mycket var. Detta kan lätt göras genom att du får detta belopp från den eventuella vinsten ni gör på fastigheten (efter skatt). Jag hoppas jag har kunnat svara på din fråga, har du följdfrågor är du välkommen att höra av dig till binh.tran@lawline.se. vänligen,

När förlorar jag rätten att återkräva en skuld?

2020-07-14 i Fordringar
FRÅGA |Hej, jag har lånat ut en stor summa pengar till en person... Han betalade två månader och sen försvann han och lät mig stå för allt. Hur långt tillbaka kan jag kräva skuldenMvh
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Återkrav av skuld regleras dels i ett eventuellt skriftligt skuldebrev/kontrakt och dels i lag. Har du inte skrivit något typ av skuldebrev är det preskriptionslagen som reglerar när skulden preskriberas.Har du ett skuldebrev som bevis på skuldens existens, kan du kräva betalning enligt det. I situationer då det inte finns något förfallodatum angivet för en skuld förfaller skulden till betalning när borgenären, i detta fall du, kräver betalning (1 kap. 5 § lag om skuldebrev). Det gör att personen blir betalningsskyldig när du kräver återbetalning. Vägrar personen att betala pengarna kan du vända dig till Kronofogden. Ärendet kan även vid senare tillfälle även tas upp i domstol, och personen skulle då behöva bevisa att denne har återbetalat skulden.Om ni inte har avtalat en preskriptionstid regleras det i preskriptionslagen. Gäldenärens skyldighet att betala utgår som huvudregel 10 år efter tillkomsten av skulden (2 § 1 st. preskriptionslagen). Om 10 år löper utan att du vidtar åtgärder för återkrav på betalning går din rätt att återkräva skulden förlorad.En sådan åtgärd kallas för preskriptionsavbrott och innebär att du uppmärksammar gäldenären på att skulden finns (5 § preskriptionslagen). Då börjar börjar preskriptionstiden om på nytt i ytterligare 10 år (6 § preskriptionslagen). Skicka gärna återkrav flera gånger då det juridiskt brukar krävas för att preskriptionsavbrott kommit till stånd. Om du sänder två kravbrev till en adress där personen har anledning att bevaka sin post, är detta normalt tillräckligt som bevis om att preskription har avbrutits enligt rättsfallet NJA 2016 s. 332. Du kan ta ärendet vidare till Kronofogden, mer information om det får du här. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Fick inte lön utbetalad - vad kan jag göra?

2020-07-30 i Fordringar
FRÅGA |Hej! Jag fick inte min lön utbetald denna månaden 23/7 och fick inte heller min lönespecifikation. Kontaktade min chef samma dag och hen hänvisade till ett annat företag som sköter utbetalning av våra löner. Men de har semester fram till mitten av augusti och nås bara på mail som besvaras en gång i veckan. Min chef sa att hen inte kunde hjälpa mig eftersom hen har semester och inte är tillbaka förrän om några veckor. Jag väntar nu på svar på mitt mail som jag skickat. Men jag undrar om det finns något mer jag kan göra? Jag är inte med i facket och jobbar som timvikarie. Som ni kanske förstår kan jag inte vänta tills allas semestrar är slut med att få min lön. Tacksam för svar!
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Med hänsyn till avtalsförhållandet mellan dig och din arbetsgivare är denne ytterst ansvarig att se till att din lön betalas ut, och i rätt tid. Den skyldigheten försvinner inte på grund av pågående semester. Eftersom det är avtalat vilken dag din lön ska komma har du rätt till dröjsmålsränta direkt från att den dagen passerats enligt 3 och 6 §§ räntelagen.Först och främst tycker jag att du ska höra av dig till chefen igen och göra gällande ditt löneanspråk samt dröjsmålsränta. Alternativet är att ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden (2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Kronofogden kommer då kontakta din arbetsgivare, vilket kan fungera som ett bra påtryckningsmedel för att lönen utbetald. Bestrider arbetsgivaren din rätt till lön kan inte kronofogden göra något, utan då är domstol enda utvägen. Observera att ansökningsavgiften för betalningsföreläggande normalt ligger på 300 kronor (vilket du kan begära ersättning för av din arbetsgivare när du ansöker)Vad jag tycker du ska göra är att fortsätta kontakta din chef och göra gällande dina anspråk. Hänvisar denne till sin semester eller på annat sätt krånglar tycker jag att du upplysa chefen om dina möjligheter att gå till kronofogden eller till domstol. Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp! Med vänliga hälsningar,

Måste man betala en skuld?

2020-07-27 i Fordringar
FRÅGA |Hej!Jag och min familj har bestämt oss för att flytta till vårt hemland och detta är akut. Hur gör man med fakturor som är obetalda?Kan man "makulera" bort fakturan eller måste man betala dem? Vad händer om man inte betalar dem?Faktura på tillexempel Klarna och lån som man har tagit
Fredrik Holmström |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Om du har ett lån eller är gäldenär (den som är skyldig) i ett fordringsförhållande så innebär det att du har en förpliktelse gentemot borgenären (alltså den som äger skulden). Ett fordringsförhållande kan uppkomma på olika sätt, t.ex. genom ett köp eller genom att du tar ett lån från en bank. Om du tagit ett lån så sker det genom att gäldenären (den som tar lånet) utställer ett skuldebrev till borgenären (i det här exemplet banken) där denne förpliktar sig att betala borgenären den summa eller den sak som skuldebrevet dikterar. På skuldebrev är skuldebrevslagen tillämplig. Fakturor är en form av fordran som skuldebrevslagen också är tillämplig på. En faktura kan uppkomma t.ex. på grund av ett köp eller en prestation som utförts av en näringsidkare. Gemensamt för dessa fordringsförhållanden är att de är bindande, innebärande att du som gäldenär är skyldig att prestera enligt fordran (1 kap. 1 § skuldebrevslagen). Du som gäldenär är alltså betalningsskyldig för det som du förpliktat dig att betala. Om du inte betalar en skuld så kan borgenären ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten (1 § lag om betalningsföreläggande och handräckning). Isåfall så kan kronofogdemyndigheten eller domstol utfärda en exekutionstitel (3 kap. 1 § 1 st. p 1 och p 8 utsökningsbalken, men det finns flera andra saker som också kan utgöra exekutionstitlar. Det gemensamma är att de omnämns i utsökningsbalken 3 kap. 1 § som grundande för verkställighet). Med hjälp av denna kan sedan borgenären ansöka om verkställighet, vilket innebär att myndigheten utmäter dina tillgångar för att driva in fordran (3 kap. 1 § utsökningsbalken). Sammanfattningsvis: om man förpliktat sig att ersätta någon för en prestation eller annars ingått i ett fordringsförhållande som gädenär så är man skyldig att betala beloppet. Om man inte gör det kan borgnären med hjälp av myndighet utmäta dina tillgångar. Jag hoppas detta besvarade din fråga!MVH,

Vad kan jag göra ifall huvudlåntagaren slutar betala på billånet där jag är medlåntagare?

2020-07-17 i Fordringar
FRÅGA |Har ingått som medlåntagare till ett bilköp som gjordes 2016-11-04.Huvudlånetagaren har slutat att betala in månadsamorteringarna och banken vänder sig till mig som medlåntagare och kräver att jag i stället ska betala amorteringarna.Frågan är om jag kan begära att banken i stället ska kräva ut bilen från huvudlånetagaren ?Om jag börjar betala, har jag då något rätt till bilen ?Till vem ska jag vända mig ifall jag har rätt till bilen ?Om jag har rätt till att avsäga mig låneförbindelsen - var ska jag då vända mig ?
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline! Vad är den juridiska frågan?Det framgår av din fråga att du står som medlåntagare till ett bilköp där huvudlåntagaren har slutat betala månadsamorteringarna på bilen. Jag tolkar din fråga som att du undrar över om banken kan ta bilen istället för att du ska betala, om du har rätt till bilen ifall du börjar betala, och om du kan avsäga dig låneförbindelsen. Dina frågor regleras i både skuldebrevslagen (SkbrL) och utsökningsbalken (UB). Dina frågor beror också på hur ni har avtalat mellan de olika inblandade parterna (dig, huvudlåntagaren, banken och försäljaren). Är du betalningsskyldig och kan du avsäga dig låneförbindelsen?Gäldenärerna (låntagarna) för ett lån är solidariskt betalningsansvariga för skulden (1 kap. 2 § SkbrL). Det innebär att borgenären (långivaren) kan välja vilken av gäldenärerna som den vill kräva betalning av. Konsekvensen kan alltså bli som i ditt fall att en låntagare tvingas betala hela skulden eftersom den andra slutar betala. Om du betalar hela eller delar av lånet så innebär det att du får regressrätt mot huvudlåntagaren. Regressrätt betyder att du som har betalat lånet kan kräva den andra låntagaren på den överskjutande delen (1 kap. 2 § andra stycket SkbrL). Det innebär att du kan vända dig till Kronofogden för att få hjälp att driva in skulden, om personen inte betalar till dig. Eftersom du förmodligen skrivit på och bekräftat att du är medlåntagare så finns det sannolikt inget juridiskt sätt att avsäga dig låneförbindelsen, förutom genom att betala av skulden. Det du kan göra är att prata med borgenären (banken) och se om de är villiga att ta bort dig som låntagare från lånet. Kan banken ta bilen istället för att du ska behöva betala?De två vanligaste sätten att finansiera ett bilköp är med hjälp av lån. Man kan antingen ta ett privatlån utan säkerhet, eller ett billån där bilen är säkerhet. Står du som medlåntagare till ett privatlån där bilen inte är säkerhet för lånet innebär det att banken kommer vilja kräva er båda låntagare på pengar i första hand. Om ingen av er betalar skulden kommer ni förmodligen få en påminnelse som brukar inkludera en påminnelseavgift. Betalar man inte efter påminnelsen kan man få ett inkassokrav och om man inte betalar då heller kan banken ansöka om betalningsföreläggande. Banken kan dock ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden utan att du först får ett inkassokrav. Kronofogden kan då besluta om utmätning vilket betyder att Kronofogden tar dina pengar eller delar av det du äger för att betala av skulden. Det vanligaste är avdrag på lönen. Om det rör sig om ett billån med säkerhet så har borgenären rätt att i första hand få utmätning av den egendomen (4 kap. 4 § UB). Alltså att man i första hand utmäter bilen i detta fall. I båda fallen hamnar du hos Kronofogden vilket innebär betalningsanmärkning, som påverkar din möjlighet till framtida lån och krediter. Huruvida banken kan ta bilen istället för att du ska betala beror bland annat på låneupplägget vid bilköpet. Jag rekommenderar att du pratar med banken och förklarar situationen för att se om de kan hjälpa dig då detta främst beror på vad som avtalats mellan er. Har du rätt till bilen ifall du börjar betala på lånet?Äganderätten för bilar regleras genom avtal som huvudregel. Huvudlåntagaren har ingått ett avtal med försäljaren och äger därför bilen. Även om du som medlåntagare betalar på lånet innebär det inte att du får någon äganderätt till bilen. Det är i så fall något du måste avtala med huvudlåntagaren om. Du bör även kontrollera om det finns ett ägarförbehåll i försäljningsavtalet. Ägarförbehåll är ett avtalsvillkor som säljaren kan ställa upp i samband med försäljning på kredit. Det innebär att äganderätten inte övergår på köparen förrän varan är till fullo betald. Sammanfattning och rådDu är alltså betalningsskyldig för lånet och du har ingen möjlighet att avsäga dig låneförbindelsen om inte banken godkänner det. Om du inte betalar kan banken gå till Kronofogden och utmäta din egendom eller bilen, beroende på hur låneupplägget ser ut. Båda fallen resulterar i betalningsanmärkning vilket jag inte rekommenderar. Du kommer sannolikt inte heller att få äganderätt till bilen om du börjar betala på bilen. Jag råder dig att i första hand prata med banken och förklara situationen. Om de inte har möjlighet att hjälpa dig råder jag dig att du betalar av lånet. Du får då en fordran på huvudlåntagaren som du kan driva in med hjälp av Kronofogden. Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till mig på emil.bengtsson@lawline.se. Med vänliga hälsningar

Måste man betala tillbaka lön som betalats ut felaktigen?

2020-07-13 i Fordringar
FRÅGA |Tjenare! Jag ställer denna frågan för min sambo.Hon jobbade på ett ställde under några månader och kontraktet tog slut i mars. Därefter har då arbetsgivaren skickat små summor som lön några månader I streck och nu kräver en återbetalning från henne. Hon har inte sett dessa pengar och har säkerligen spenderat bort dessa.Min fråga är då eftersom hon inte va anställd eller kvar under dessa månader då dem skickade små lön, så kan hon inte se sin lönespec vilket betyder att hon inte är skyldig och följa upp dessa utskick som kom. Behöver hon då skicka tillbaka pengarna?För det verkar ologisk och skicka ut fel utbetalning i minst 4-5 månader efter anställning och nu kräva detta tillbaka. Detta är ingenting min sambo kan skrapa fram på en månad.
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Frågan du ställer rör en felaktig utbetalning av arbetsgivaren och till följd av den har det uppkommit en fordran på din sambo. Inom svensk rätt kallas felaktiga utbetalningar för condictio indebiti och är en genom praxis stadgad princip som inte förekommer i någon lag. Huvudregeln vid felaktiga utbetalningar är att beloppet ska gå åter till utbetalaren men det finns undantag till denna huvudregel. För att att mottagaren (din sambo) inte ska behöva betala tillbaka krävs att han i god tro mottagit pengarna samt att hen inrättat sig enligt utbetalningen. Vad innebär det att vara i god tro och att ha inrättat sig?God tro är ett vidsträckt begrepp och måste bedömas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Vid bedömningen av god tro ser man främst till vilka ställningar parterna haft, i detta fallet arbetsgivare och arbetstagare. Anledningen till det är för att göra bedömningen om vem som haft bäst möjlighet att överblicka och förhindra vad som hänt. I detta fall har arbetsgivaren en betydligt starkare ställning än arbetstagaren och således övervältras en del av risken för felaktiga utbetalningar till arbetsgivaren. Vidare spelar även arbetsgivarens passivitet in i bedömningen. Med det menar jag att arbetsgivaren har haft ett par månader på sig att framställa sitt krav men först nu gör det. Detta talar starkt för att din sambo hunnit inrätta sig enligt utbetalningen genom att Exempelvis spendera pengarna eller haft annan nytta för dem. Kan man bestrida arbetsgivarens krav?Det går inte att ge något konkret svar i detta avseendet, det krävs mer information om omständigheterna i ditt fall. Min bedömning är att det kan vara besvärligt att slippa betala tillbaka pengarna, det grundar jag helt i faktumet att ni nu inte kan betala tillbaka beloppen. Det talar för att utbetalningarna varit omfattande och det blir svårt att argumentera för att ni varit i god tro om utbetalningarna (alt. "inte märkt av dem", se rekvisitet: ha inrättat sig). Om du önskar kan vi på lawline hjälpa dig med att bestrida kravet genom att du kontaktar Info@lawline.se och bokar en tid med en av våra jurister. Hoppas du fick svar på din fråga.MVH,