Måste en betalning till en fordringsägare gå åter till konkursboet?

2021-04-13 i Konkurs
FRÅGA |Hej. Vi har ett företag och varit inhyrda Hos ett företag som gick i konkurs. Vi skickade våra sista fakturor till Ett finans bolag när vi hörde att det ev skulle gå i konkurs för att säkra att vi fick betalningen. finans bolaget godkände fakturorna och vi fick betalt. Där efter skickade vi kredit fakturorna efter dem gick i konkurs. Och nu kräver finans bolaget att vi ska betala tillbaka detta till dem. Är detta något vi kan gå vidare med eller dem har rätt att vi ska betala tillbaka pengarna??
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ett bolag går i konkurs omhändertas tillgångarna av ett konkursbo, som är en juridisk person och företräds av en konkursförvaltare. Vid en konkurs kan regler om återvinning aktualiseras. Reglerna om återvinning möjliggör att konkursboet bl.a. kan få tillbaka pengar som har betalats eller lämnat företaget kort tid innan konkursen.Återvinning till konkursbo får endast ske på begäran av konkursboet (4 kap. 1 § KonkL). För att återvinning ska kunna ske måste följande förutsättningar vara uppfyllda. Betalningen ska gå åter om den innebar att en viss fordringsägare har gynnats framför andra. Om bolaget betalar er fordran framför andra fordringar innebär det att ni har gynnats framför andra som också har anspråk på finansbolaget (4 kap. 5 § KonkL).För att återvinning ska kunna ske krävs också att finansbolaget var insolvent vid betalningen eller i samband med betalningen blev insolvent. Att betalningen i kombination med andra omständigheter gjorde att finansbolaget blev insolvent är tillräckligt för att kravet ska vara uppfyllt (4 kap. 5 § KonkL). Att vara "insolvent" innebär att den betalningsskyldige (finansbolaget) inte längre kan betala sina skulder och att denna oförmåga inte endast är tillfällig.Dessutom krävs det att ni, i egenskap av fordringsägare, kände till eller i varje fall borde ha känt till att finansbolagets insolvens och de omständigheter som gjorde betalningen otillbörlig. Ni måste med andra ord ha varit i ond tro för att betalningen ska kunna gå åter (4 kap. 5 § KonkL). Eftersom ni framställde krav på betalning när ni hörde att finansbolaget eventuellt skulle gå i konkurs framstår det som att ni kände till att den betalningsskyldige var insolvent, eller åtminstone troligen skulle bli det inom kort.Om betalningen ägde rum mer än fem år före fristdagen (dvs. dagen då ansökan om finansbolagets försättande i konkurs kom in till tingsrätten) går den inte åter såvida det inte är fråga om någon närstående till den betalningsskyldige (4 kap. 2 § KonkL och 4 kap. 5 § KonkL).Utifrån vad som ovan redogjorts är det troligt att betalningen måste gå åter om konkursboet begär det.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Gäller en kreditfaktura som skickats efter att bolaget gått i konkurs?

2021-04-06 i Konkurs
FRÅGA |Hej Vi undra om en kreditfaktura gäller som vi skickat efter bolaget gått i konkurs ? Med vänlig hälsning,
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar frågan som att ni har skickat en kreditfaktura till ett företag som gått i konkurs och nu undrar ni om den kan göras gällande i konkursen.Endast fordringar som har uppkommit innan konkursbeslutet meddelades får göras gällande i en konkurs (5 kap. 1 § första stycket KonkL). Avgörande blir därför om fordran uppkommit innan beslutet om konkurs meddelades. Ni skriver att det är fråga om en "kreditfaktura". En faktura är att likställa med ett kvitto eller ett krav på betalning. När en faktura skickas eller når den betalningsskyldige är inte det som avgör tidpunkten för fordrans uppkomst. När en fordran ska anses ha uppkommit beror på omständigheterna i det enskilda fallet. När det är fråga om en kredit är det sannolikt att fordran uppstod i samband med att kreditavtalet ingicks. Dessutom får en fordran göras gällande i en konkurs även om den inte är förfallen till betalning (5 kap. 1 § andra stycket KonkL). Om kreditavtalet slöts innan konkursbeslutet meddelades får fordran göras gällande i konkursen.Om konkursen avskrivs eller att utdelningsförslaget fastställts kan inte fordran göras gällande eftersom konkursen anses avslutad.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vem betalar min lön om min arbetsgivare går i konkurs?

2021-03-04 i Konkurs
FRÅGA |Hej!Vad händer med min lön och semesterersättning om min arbetsgivare (AB företag) går i konkurs? Vem ska betala mig då?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om din arbetsgivare går i konkurs inträder den statliga lönegarantin. Det innebär att staten går in och betalar din lön (1 § LönegarantiL). Som mest gäller lönegarantin för 8 månader eller fyra prisbasbelopp (totalt 190 400 kr år 2021) (9 § LönegarantiL). Lönegarantin gäller för lön som tjänats in 3 månader innan dagen för konkursansökan, för tiden mellan konkursansökan och uppsägning från konkursförvaltaren, semesterlön för innestående och föregående semesterår sam uppsägningslön och semesterersättning för uppsägningstiden (7 § LönegarantiL och 12 FRL). Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Separationsrätt vid konkurs

2021-02-18 i Konkurs
FRÅGA |Hejsan,I höstas dog min gode vän plötligt, och efterlämnade fru och barn. Han efterlämnade också ett garage, som han hyrt via sitt företag . Det visade sig dock att företaget egentligen ägdes av hans syster, som nu försatt den döda broderns företag i konkurs. Garaget hyrs numera av mig, men jag har sagt att min väns prylar får stå kvar tills ägandet retts ut. Garaget har en blandad mängd saker, och det finns anledning att tro att en del av sakerna kan tillhöra bolaget. Annat är tydligt privata, och även mina egna saker finns numera där. Allt är i en salig blandning. Vi har sagt att det enklaste vore om konkursförvaltaren för bolaget visade en inventarieförteckning och/eller inköpskvitton, så vi kan reda ut ägandet. Nu har dock konkursförvaltaren begärt att få komma in i mitt garage, och värdera sakerna. De vill dock inte visa upp några verifikat, och det låter lite som att de anser att ALLT i garaget ägs av bolaget. Hur reder man ut en sådan här sak, och har jag rätt att begära att de bara kan ta saker som de kan styrka ägs av bolaget? Eller har de rätt att ta allt, trots att jag numera hyr garaget?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på lawline!jag förstår din fråga som att du vill veta om du har möjlighet att återfå egendomen i garaget och återfå egendomen från konkursen. Vid konkurser finns det en princip som heter Specialitetsprincipen. Detta är en princip som är omskriven i juridisk litteratur, fastställd i olika lagar så som 23 § kommissionslagen och som kan läsas e contrario (motsatsvis) utifrån 1 kap 1 § och 3 kap 3 § konkurslagen (KL). Där säger 1:1 KL att all gäldenärens egendom ska tas i beslag i konkursboet för att kunna betala av alla skulder, likväl 3:3 KL säger att all egendom som tillhör gäldenären ska ingå i konkursboet.Detta innebär då att all egendom som INTE tillhör gäldenären ska tas bort från konkursboet. Denna princip innebär att om man överlämnar egendom, som man själv fått besittning över, hos någon annan och denna person har gått i konkurs så kan man separera sig egendom från konkursgäldenärens egendomsmassa. Detta genom att man kan identifiera sin egendom på något sätt, är den möjlig att identifiera så går det att separera denna. Man måste uppfylla kraven på individualiserad egendom och att egendomen går att identifiera hos konkursgäldenären enligt specialitetsprincipen för att uppnå separationsrätt. Detta anger rättsfallet NJA 1976 s 251, att egendomen måste gå att särskilja för att kunna separera Vad innebär detta för dig?Detta innebär för dig att du har rätt att kräva att få just din egendom tillbaka, genom att uppvisa kvitton eller andra sätt att påvisa äganderätten till din egendom. Din egendom måste också vara möjligt att identifiera (säg hypotetiskt sätt att du inte har ett kvitto, men säger att du ska ha tillbaka din röda cykel. Om de finns 3 röda cyklar i garaget så går det inte att visa vilken som tillhör dig, varav du inte kan kräva tillbaka cykeln). Hoppas att detta var svar på din fråga!

Kan efterlevande make/sambo ådra sig skulder från det dödsbo som gått i konkurs?

2021-04-10 i Konkurs
FRÅGA |Hej min mor har stora skulder efter några år med sjuk man och dubbla boendekostnader, mannen bodde på omsorgsboende de sista åren och han dog 2019. Dödsboet gick i konkurs då det inte fanns några tillgångar utan bara skulder. Idag står min mor kvar med skulderna att betala efter hans död trots dödsbo konkursen. Avskrivs inte skulderna i en konkurs?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Makar ansvarar därför inte för varandras skulder. Detsamma gäller sambor (jfr 1 § SkbrL). Skulder kan inte gå i arv. Din mor kan därför inte bli skyldig att betala skulder som hennes tidigare man hade.Däremot kan fordringsägare som huvudregel fortfarande kräva betalt av din mor, om hon också var betalningsskyldig för vissa fordringar. Solidariskt ansvar gäller för en skuld som har flera betalningsskyldiga om det inte har avlats om förbehåll om delat ansvar (jfr 2 § första stycket SkbrL). Fordringsägaren får alltså vända sig till vem han vill av de betalningsskyldiga för att kräva betalning. Om delat ansvar har avtalats kan fordringsägaren endast kräva den andel som avtalats från din mor. Om en specifik andel inte har avtalats gäller per capita (t.ex. om A och B har en fordran på 10 000 kr, är de ansvariga för 5000 kr var).Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur återfår jag förlorade pengar när körskola gått i konkurs?

2021-03-09 i Konkurs
FRÅGA |Körskoleföretag gått i konkurs i år , där jag köpte paket och har 4 inneliggande lektioner. Hur återfår jag de förlorade pengar/ lektioner. Företaget är ej kontaktbar.
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Oprioriterad fordran i konkursenDu har en oprioriterad fordran på konkursboet. Fordringar i en konkurs som inte är förenade med förmånsrätt blir oprioriterade (18 § FRL). Därmed kommer du endast att få betalt om det skulle finnas pengar kvar i konkursboet efter att fordringsägare med särskild eller allmän förmånsrätt fått betalt. Då det sällan finns tillräckligt med pengar i konkursboet för alla fordringsägare finns det en stor risk att du inte kommer att få betalt för din fordran.Vad kan du göra?Jag rekommenderar dig att kontakta Kronofogden för att få information om vem som sköter förvaltningen av konkursboet (konkursförvaltaren). Du kan därefter kontakta konkursförvaltaren för att informera om att du har en fordran på körskolan. Om du får utdelning i konkursen kommer du att meddelas om det.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Separationsrätt för inlämnad bil hos konkursförsatt företag

2021-02-28 i Konkurs
FRÅGA |Vad händer om jag har lämnat in min bil till försäljning hos en bilfirma och företaget går i konkurs. Ingår min bil i konkursen?
Victoria Ikegami Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar bland annat sak- och konkursrätten, med särskilt fokus på den s k separationsrätten. Detta är aktuellt för just dig eftersom separationsrätten besvarar frågan huruvida du har en möjlighet att få tillbaka din bil från konkursboet (bilfirmans egendom). Mer om separationsrätten kommer nedan.Jag har tolkat det som att din bil fortfarande befinner sig hos konkursgäldenären (bilfirman) och att du fortfarande innehar äganderätten.De lagar som aktualiseras i ditt fall är särskilt konkurslagen (KL) och utsökningsbalken (UB).Vad har skett när konkursen inleddes hos bilfirman?Orsaken till konkursen är alltså att bilfirman har misslyckats med att betala tillbaka sina skulder (1 kap. 2 § st. 2 KL). Det innebär att all egendom som bilfirman äger inte längre är under deras rådighet, utan hanteras av en konkursförvaltare (3 kap. 1 § och 7 kap. 12 § st. 1 KL).Konkursförvaltarens jobb är att samla in och värdera konkursgäldenärens (bilfirmans) egendom för att sedan dela ut allt dessa till de olika borgenärerna (de som har obetalda fordringar hos bilfirman) enligt 7 kap. 8 § KL.I vilken ordning kommer fordringsägarna få sina fordringar betalda?Nu är förmodligen konkursen i full gång, vilket innebär att konkursförvaltaren är i ett stadie då denne samlar ihop all egendom som bilfirman äger för att sedan fördela denna förmögenhet bland fordringsägarna. Men hur vet man om man som fordringsägare kommer bli återbetald vid konkursen? Jo, vid en konkurs så finns det nämligen en turordning mellan olika fordringsägare. Det är alltså vissa fordringar som prioriteras framför andra vid utdelningen.Den allra högst prioriterade fordringsgruppen är fordringsägarna vars egendom befann sig hos konkursgäldenären vid konkursens utbrott. De här fordringsägarna ska alltså ha kvar äganderätten till egendomen. Denna rätt kallas för separationsrätt.Orsaken till att denna fordringsgrupp är högst prioriterade är att egendomsmassa som ska delas ut till de andra fordringsägarna endast får bestå av sådant som tillhör konkursgäldenären (3 kap. 3 § KL). Vad som omfattas av egendomsmassan presumeras vara allt som befinner sig hos konkursgäldenären vid konkursen utbrott (4 kap. 18 § KL).Med detta i åtanke, så bör du som huvudregel ha rätt till att kräva tillbaka bilen av konkursboet (förutsatt att du fortfarande har äganderätten till den). Däremot så måste din egendom (bilen) uppfylla två till krav för att du ska få rätten att ta tillbaka din bil från konkursboet (dvs. separationsrätt)Har du separationsrätt till bilen?Den egendomsmassa som konkursförvaltaren har samlat ihop är alltså den egendom som ska användas för att betala tillbaka konkursgäldenärens (bilfirmans) skulder. Men som sagt så får inte andras egendom omfattas av egendomsmassan (3 kap. 3 § KL). För att aktualisera separationsrätten så måste du alltså ha kvar äganderätten till bilen, vilket jag förutsätter att du har.För att du ska få en möjlighet att separera din bil från konkursgäldenärens egendomsmassa så måste den uppfylla två olika krav.1) egendomen ska vara individualiserad: detta innebär att ditt anspråk ska avse ett visst individuellt bestämt föremål som du har överlämnat till bilfirman. I ditt fall så avser anspråket en särskild bil så detta krav bör du uppfylla.2) egendomen ska kunna identifieras: du ska kunna identifiera precis den bil som anspråket avser. Eftersom du vet hur din bil ser ut, vilken modell och registreringsnummer den har så borde det inte vara något större problem för dig att identifiera bilen hos bilfirman.HandlingsplanJag skulle rekommendera dig till att så snabbt som möjligt kontakta bilfirmans konkursförvaltare och kräva tillbaka din bil. Så länge du har kvar äganderätten till bilen så får inte konkursförvaltaren kvarhålla bilen då den inte ska ingå i konkursboets egendomsmassa eftersom du, enligt mig, har separationsrätt till den.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vad kan jag göra när jag satt mitt företag i konkurs?

2021-02-04 i Konkurs
FRÅGA |Hej, jag har som över en natt hamnat i värsta tänkbara scenariot - jag blev tvungen att sätta mitt företag i konkurs. Ett välmående företag med låsta affärer framgent för åtminstone en miljon kr. Anledning. Utestående kundfordringar för 644 000 kr. Likviditetsbrist och så vart det stopp. I ena fallet en badrumsrenovering (vi är certifierade) där kunden när fakturan kom vägrade betala. Ingen bestridan - bara hörde inte av sig. Ärendet gick till KFM och då kom bestridan. Jag fick dra ärendet till TR och möttes av en ny story. Kunden hade huggit hål i fogarna med en skruvmejsel - och menade att det var luftbubblor. För all del det kan hända men det är enkelt fixat. Vi har lagt ut för material, anlitat underentreprenörer och kunden har inte betala ett öre. Minus netto 127 000 kr. I somras sade jag upp avtalet om förvaltning med en Brf, 277 lgh, 50 000 kvm. Uppsägningen gjordes skriftligen 31 juli 2020, löper ut 31 jan 2021. I mitten av december 2020 skickar vi en påminnelse för utebliven betalning nov. Ny påminnelse nu oxå för dec. Den 22 dec 2020 häver Brf hela avtalet. Minus 400 000 kr netto. Att häva avtalet när det återstår en mån av uppsägningstiden? I bestridan står tre rader. Att jag personligen inte samarbetar och att enda sättet att få mig att rätta in mig i ledet är att hålla inne betalningen. Den 27 jan tvingades jag försätta mitt fina företag i konkurs. Kunde inte betala bl a löner. Vad kan jag göra? Det här drabbar även min personliga ekonomi.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår det av din fråga har du i ditt företag drabbats av motgångar; dels genom att en kund inte betalat för badrumsrenovering, dels på grund av att en bostadsrättsförening hävt ett avtal i förtid. Ditt företag har på grund av detta lidit sådan kapitalbrist att du blev tvungen att försätta det i konkurs. Du undrar nu vad du kan göra då det även drabbar din privata ekonomi.Det första fallet du beskriver har som jag förstår det redan varit i domstol för prövning. Jag vet dock inte vad utgången blev. Det andra fallet går det alltid att argumentera kring; det kan vara så att bostadsrättsföreningen begick ett avtalsbrott när avtalet hävdes i förtid. Tyvärr kan jag inte göra någon bedömning därom med den lilla information jag har. Däremot kan du genom ditt företag inte göra någonting i fallen längre. När en konkurs är för handen tas den konkurssattes samtliga tillgångar i anspråk tvångsvis genom att det skapas ett konkursbo (1 kap. 1 § konkurslagen). Konkursboet has om hand av en konkursförvaltare (1 kap. 3 § konkurslagen). Konkursförvaltaren utses av rätten och är ofta en advokat.Sedan ett beslut om konkurs har meddelats får den konkurssatte inte råda över egendom som hör till konkursboet och inte heller åta sig sådana förbindelser som kan göras gällande i konkursen (3 kap. 1 § konkurslagen). Eftersom en konkurs är inledd kan du inte längre göra några affärer i bolaget och inte heller inleda rättsprocesser (för det fall att du anser att en motpart gjort fel). Sådana bedömningar är upp till konkursförvaltaren. När det gäller ditt företag kan du därmed inte göra någonting alls. Alla beslut framöver tas av konkursförvaltaren som har hand om konkursboet. Konkursförvaltarens uppgift är att slutföra konkursen och se till att så många av företagets skulder som möjligt betalas utifrån de tillgångar som finns.Vad gäller din privata ekonomi vet jag inte exakt på vilket sätt den påverkas. Om du personligen har gått i borgen för krediter m.m. för företaget kan borgenärer (banker, kreditgivare m.fl.) i de fallen vända sig till dig personligen för att få betalt. I det fallet bör du betala, med risk för att du annars även personligen går i konkurs. En personlig konkurs innebär att även dina privata tillgångar tas om hand av en konkursförvaltare och säljs för att betala dina skulder. Skillnaden mellan en personlig konkurs och företagets konkurs är att dina privata skulder består även efter konkursen (till den del de inte kunnat betalas). Ett företag avvecklas när konkursen är avslutad. Skulle du bli personligen skuldsatt och i förlängningen gå i konkurs finns det möjlighet att ansöka om skuldsanering. En skuldsanering innebär att du blir av med dina skulder inom loppet av fem år. Under saneringstiden lever du på existensminimum, då allt överskott av lönen efter räkningar går till att betala av skulderna.Min rekommendation för det fall att du personligen blir skuldsatt är att du kontaktar budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Genom rådgivningen kan du få hjälp med att planera din ekonomi, hantera och prioritera dina skulder, kontakta dem du är skyldig pengar samt få stöd före, under och efter en skuldsanering. För kontakt med budget- och skuldrådgivningen i din kommun kan du ringa till kommunens växel och be om att få bli kopplad.Om något är oklart eller du behöver vidare hjälp från en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,