Kan jag förlora min bil som står parkerad på ett område som tillför en firma som går i konkurs?

2021-12-21 i Konkurs
FRÅGA |Kan jag bli av med min bil som jag har parkerat på ett område som tillhör en firma om firman går i konkurs
Ibrahim Halwachi |Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Eftersom din fråga berör konkurs så finns tillämpliga regler i Konkurslagen (KL).Vilken egendom ingår i en konkurs?Av intresse för dig är huruvida din bil kommer ingå i firmans konkurs. En gäldenär (betalningsskyldig) som är på obestånd skall efter egen begäran eller en borgenärs ansökan försättas i konkurs. Enligt 1 kap. 2 § andra stycket KL så avses med begreppet ''obestånd'' att gäldenären inte rätteligen kan betala sina skulder och att denne oförmåga inte är endast tillfällig.Till firmans konkursbo räknas alla egendom som tillhörde firman (gäldenären) vid konkursen eller som tillfaller firman under konkursens gång. Enligt 3 kap. 3 § andra stycket KL skall även egendom som kan återvinnas ingå i konkursboet, detta är förvisso inte aktuellt i ditt fall.Din situationDu undrar huruvida du kan förlora din bil som står parkerad på ett område som tillhör en firma som gått i konkurs. Eftersom huvudregeln är att det är egendom som tillhör firman eller som tillfaller firman under konkursens gång som skall inräknas i konkursboet så skall en bil som tillhör dig inte ingå i firmans konkursbo. Enligt min bedömning utifrån de omständigheter jag får del av i din fråga så har bilen varken tillhört firman eller tillfallit dem under konkursens gång.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Förmånsrätt vid konkurs

2021-11-21 i Konkurs
FRÅGA |Jag har lånat ut 30000 kr till min dåvarande mågs enskilda firma. Detta skedde 2016. Han påstår att det är bokfört som lån el skuld. Nu går han i konkurs. Har jag någon chans att återfå dessa pengar?
Fredrik Nygren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över om du har någon chans att återfå de pengar som du har lånat till din svärsons enskilda firma som nu har gått i konkurs. Det korta svaret är att du i förhållande till andra eventuella borgenärer (det vill säga andra som lånat pengar till din svärsons enskilda firma, exempelvis banker) har en relativt liten chans att återfå dina pengar ur konkursen. I det följande redogör jag för varför så är fallet och vad du kan göra nu.Reglerna som är relevanta för din fråga återfinns i konkurslagen (hädanefter förkortad KL) och förmånsrättslagen (hädanefter förkortad FRL).Förmånsrätt vid konkursNär någon går i konkurs och konkursförvaltaren ska dela ut pengar till de som hade lånat pengar till näringsidkaren finns det speciella regler som bestämmer vilka som i första hand ska få sina fodringar betalda och vilka som kommer längre ned på prioriteringslistan.Först och främst ska konkurskostnaderna betalas. Det är sådana kostnader såsom lön till själva konkursförvaltaren och andra utgifter som själva konkursförfarandet innebär. (14 kap. 1 och 2 § KL)I andra hand ska så kallade massafodringar betalas. Det är fordringar som kan ha uppstått efter att gäldenären (det vill säga den skuldsatta) har gått i konkurs, och alltså gäller mot själva konkursboet. (11 kap. 1 § KL)Därefter ska fodringar som har särskild förmånsrätt betalas. Det är fordringar som avser viss specifik egendom. Som exempel på särskild förmånsrätt kan nämnas företagshypotek och panträtt i fast egendom. (5 och 6 § FRL)Efter den särskilda förmånsrätten ska fodringar som har allmän förmånsrätt betalas. Som exempel på fodringar med allmän förmånsrätt kan nämnas arbetstagare som inte fått sin lön. (12 § FRL)Om det efter alla dessa steg finns kvar pengar i konkursboet så kommer resterande fordringar att betalas så långt det räcker. Dessa kallas för oprioriterade fordringar och kommer alltså sist i prioriteringsordningen för vilka skulder som ska betalas. (18 § FRL)I ditt fallSom jag förstår beskrivningen i din fråga tillhör tyvärr dina utlånade pengar den sista kategorin, det vill säga oprioriterade fordringar. Oftast räcker inte pengarna i konkursboet till för att betala dessa fordringar, eftersom näringsidkaren annars inte hade behövt gå i konkurs.Men det finns fortfarande hopp för dig. Eftersom din svärson har bedrivit en enskild näringsverksamhet innebär det att han kan ställas personligt ansvarig för eventuella skulder. Det innebär att du, efter att konkursen har avslutats, kan fortsätta kräva den enskilde näringsidkaren på betalning och att din svärson således kan få sina privata tillgångar utmätta av Kronofogdemyndigheten.Skulder inom familjen kan dock vara ett känsligt ämne för vissa och jag rekommenderar dig därför att ta kontakt med din svärson i första hand. Du kan även ta kontakt med konkursförvaltaren och fråga om hur dina utsikter i konkursen ser ut. Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga! Med vänliga hälsningar,

Vilket lagrum reglerar obestånd?

2021-10-20 i Konkurs
FRÅGA |Hej!Om en enskilda firma är på obestånd och firman har under en längre tid gått dåligt. Personen har inte kunnat betala räkningarna i takt med att de förfallit och hennes betalningsförmåga är inte tillfälligt. Vilket lagrum ska man hänvisa till?
Emil Wellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret på din fråga återfinns i konkurslagen (1987:672) (KonkL). En konkurs innebär att en gäldenärs (exempelvis en enskild firmas) samlade tillgångar tas i anspråk, genom tvång, för att betala sina fordringar. Tillgångarna omhändertas av ett så kallat konkursbo, för borgenärernas räkning (1 kap. 1 § KonkL). En gäldenär som är på obestånd ska efter egen, eller en borgenärs ansökan, försättas i konkurs. Obestånd (insolvens) innebär att gäldenären inte rätteligen kan betala sina skulder, likt vilket verkar vara fallet i situationen du beskriver. Denna oförmåga ska inte heller endast vara tillfällig för att firman ska försättas i konkurs (1 kap. 2 § KonkL). Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Är det en lönefordran?

2021-09-19 i Konkurs
FRÅGA |Hej,jag har varit "anställd" i ett bolag, dock som konsult, men haft ett avtal som avsåg en roll på heltid i bolaget, har alltså fakturerat min lön från eget bolag. Nu har uppdragsgivaren gått i konkurs och mitt bolag har en ganska stor fordran. Kan detta räknas som prioriterad fordran eftersom det egentligen handlat om en "anställning"?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Anställning eller uppdragsförhållande?För att avgöra om det är fråga om ett anställningsavtal eller ett uppdragsavtal måste en helhetsbedömning göras. Kriterier som ska beaktas vid bedömning är den arbetspresterande partens grad av självständighet, personlig arbetsskyldighet, vem som tillhandahåller arbetsutrustning, om arbete sker i egna lokaler eller beställarens lokaler, om det finns andra beställare, om du tidigare varit anställd och om ersättning beräknas efter arbetad tid. I mångt och mycket handlar det om att arbetstagaren är underordnad arbetsgivaren. Omständigheter som talar för att ett anställningsförhållande är t.ex. om arbetet inte avser en på förhand bestämd och avgränsad uppgift, om arbetet utförs under huvudmannen ledning och kontroll eller om du varit inordnad i huvudmannens verksamhet, eller fyllt en permanent funktion i en bemanningsplan. Att du är garanterad viss lön samt att du helt eller väsentligen erhåller sin sysselsättning hos huvudmannen talar för ett anställningsförhållande.Utifrån den angivna informationen är det inte möjligt att avgöra om det har varit fråga om ett anställningsförhållande eller ett uppdragsförhållande. Att du arbetat för bolaget "på heltid" talar emellertid för att arbetsförhållandet varit varaktigt. En helhetsbedömning måste dock göras utifrån samtliga omständigheter.Prioriterad fordranEn lönefordran är en fordran som avser lön eller annan ersättning på grund av anställningen. En lönefordran är en prioriterad fordring med allmän förmånsrätt i konkursen (12 § förmånsrättslagen). Lönefordringar blir således betalda innan oprioriterade fordringar i konkursen. Om det däremot inte är en fordran som avser lön eller ersättning på grund av anställningen (t.ex. ersättning på grund av utförd tjänst) blir det en oprioriterad fordran.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur får jag tillbaka mina pengar när företaget har gått i konkurs?

2021-12-02 i Konkurs
FRÅGA |Hej!Jag har betalt 15 000 sek till en klinik för att utföra 12 st laserbehandlingar för att bli av med håret. Den dagen som jag skulle betala sa peraonalen att deras Swish fungerar inte och att istellet betala till hennes privata. Jag accepterade att betala till hennes swish om jag får ett kvitto, och det fick jag. 4 st laserbehandlingar är utförda, medan 8 st laserbehandlingar är kvar. Problemet är att kliniken har gått i konkurs. De sade i början att de ska öppna en ny klinik eller ändra ägaren och att de ska fortsatta med de behandlingar som står kvar. Nu, de svarar dem inte telefon eller sms. Jag har ett bild på swish betalningen, ett bild på kvittot, och röstinspelning på ett telefonsamtal med personalen (där hon säger att de ska öppna kliniken). Kan jag få tillbaka en del av mina pengar? De behandlingar som inte är utförde motsvarar 10 000 :-. Jag har jobbat hela sommar för att spara dessa pengar.
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga ska vi kika i konkurslagen (KonkL) och förmånsrättslagen (FRL).Jag kommer först beskriva vad som händer när ett företag går i konkurs och vilka som har rätt att utfå något ur konkursen. Därefter kommer jag koppla an det till din fråga.Konkurs - vem får betalt?När ett bolag går i konkurs sker det oftast för att det helt enkelt inte finns tillräckligt med pengar i företaget för att betala alla skulder som bolaget har (1 kap 2 § KonkL). Vem som utfår något ur en konkurs bestäms av en särskild ordning som regleras i förmånsrättslagen. I första hand ska konkurskostnader betalas av konkursboets tillgångar. Därefter ska borgenärer med så kallad särskild förmånsrätt få betalt (4 § FRL). De som har en särskild förmånsrätt har någon form av säkerhet kopplad till sin fordran mot bolaget. Det kan t.ex. vara en bank som lånat ut pengar till bolaget och som därför har en panträtt kopplad till lånet.Därefter får borgenärer med så kallad allmän förmånsrätt betalt ur konkursboet (förutsatt att det finns några pengar kvar) (15 § FRL). Det kan t.ex. röra sig om arbetstagare som har ett krav på att få ut lön eller annan ersättning på grund av anställningen (12 § FRL).Slutligen får så kallade oprioriterade fordringar (alltså fordringar utan någon säkerhet kopplad till sin fordran) betalt om det finns någonting kvar i konkursboet att betala dessa skulder med (18 § FRL). Det är tyvärr sällan så att det finns medel kvar i konkursboet som kan användas till att betala de med oprioriterade fordringar. Vad gäller i ditt fall?Du skriver att du har betalat direkt till personalens konto och inte till företagets konto. Eftersom du dock har betalat för en tjänst som tillhandahålls av företaget och inte av personalen privat, så skulle jag tolka situationen som att du har ett avtal med företaget och inte med personalen personligen. Jag skulle gissa att konkursförvaltaren (som har till uppgift att se till att så många som möjligt får ut så mycket som möjligt ur konkursen) skulle jobba för att få in pengarna du swishat till personalen tillbaka till företaget. Det är ju faktiskt företaget som ska ha dessa pengar och inte personalen privat. Därför tolkar jag situationen som att dina pengar tillhör företaget, även fast du i egentlig mening har betalat till personalen. Din fordran är då tyvärr en sådan oprioriterad fordran och du kommer troligtvis få svårt att få tillbaka dessa pengar ur konkursen. Kan du få betalt på annat sätt?Vissa banker har en policy som kan ge dig viss eller full täckning för din förlust i och med att företaget har gått i konkurs. Detta är inte någon lagstadgad rättighet utan en förmån som vissa banker erbjuder sina kunder. Jag tror dessvärre att de flesta banker endast tillämpar denna förmån när kunden betalat med bankkort. Jag är inte säker på om detta villkor gäller när betalning sker över swish.Jag råder dig dock att kontakta din bank för att undersöka om de erbjuder någon sådan förmån. Du har då eventuellt en chans att få tillbaka pengarna - kanske åtminstone en viss del - av dessa från banken.AvslutningSaknar banken sådan policy eller är den inte gällande i ditt fall så finns dessvärre inte så mycket mer att göra. Chansen är då väldigt liten att du skulle få ut någonting ur konkursen. Det är såklart jättetråkigt. Men ta och kontakta din bank och se om de kan hjälpa dig.Jag vill också här kommentera det du skriver om att de har lovat att öppna ny klinik och har bevis på det. Det finns alltså ingen skyldighet för dem att öppna någon ny klinik om de väljer att inte göra det. Hoppas du har fått svar på din fråga och lycka till!Med vänliga hälsningar,

Vad händer med mitt lån till ett företag som går i konkurs?

2021-11-05 i Konkurs
FRÅGA |Om man har ett aktiebolag där man tagit privat lån till företaget och företaget går i konkurs vad händer med lånet ?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att besvara din fråga ska vi kika i konkurslagen (KonkL) och förmånsrättslagen (FRL). Konkurs När ett företag försätts i konkurs så avvecklas företaget och samtliga tillgångar som finns kvar i bolaget ska användas för att betala företagets skulder (1 kap 1-2 § KonkL). Problemet för fordringsägare (dvs de som har en skuld mot företaget) är dock att många får ut väldigt lite eller ingenting alls ur en konkurs. Det finns nämligen en särskild prioritetsordning som anger vilka fordringsägare som får betalt ur konkursen. Denna ordning finns i förmånsrättslagen.FörmånsrättslagenDet är alltså i denna lag som det framgår i vilken ordning fordringsägarna får utdelning i konkursen. Till att börja med ska konkurskostnaderna, t.ex. konkursförvaltarens arvode, betalas. Sedan får fordringsägare som har en säkerhet kopplad till en skuld utdelning (4 § FRL). De har då en så kallad prioriterad fordran. Det kan t.ex. vara en bank som har pantsatt viss egendom. Det finns ofta en del fordringsägare som har sådan säkerhet och har därför rätt att få utdelning ur konkursen före andra fordringsägare. Även arbetstagare som har en lönefordran har rätt att få utdelning ur konkursen (12 § FRL). En förutsättning för betalning är givetvis dock att det finns tillgångar i företaget kvar som kan delas ut. De fordringsägare som saknar sådan säkerhet har en så kallad oprioriterad fordran. Det är dessa som får utdelning sist ur en konkurs. Ofta finns dock ingenting kvar till dessa efter att fordringsägare med prioriterade fordringar fått urdelning. Om det dock finns tillgångar kvar efter att konkurskostnader och de prioriterade fordringarna har betalats, får alla fordringsägare med oprioriterade fordringar inbördes lika rätt (18 § FRL). Tillgångarna delas då upp utifrån hur stor skuld man har i relation till övriga fordringsägare. Man räknar då ut en viss procent som man har rätt till av de resterande tillgångarna. I ditt fallOm du har lånat ut pengar till företaget och ställt en säkerhet till det lånet i form av t.ex. ett pantbrev, så har du en prioriterad fordran. Då har du ganska goda möjligheter att få utdelning ur konkursen. Har du dock inte ställt någon säkerhet för ditt lån så har du istället en oprioriterad fordran. Sannolikheten för dig att få betalt för denna skuld ur konkursen är då tyvärr ganska liten. Eftersom jag inte vet något närmare om förhållandet kring lånet så kan jag inte göra en närmare bedömning än såhär.Hoppas du har fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Överta fastighet som lämnats osåld i konkurs

2021-10-03 i Konkurs
FRÅGA |Hej,Jag har hittat en fastighet som jag tror är herrelös. Fastigheten tillhörde tidigare ett företag som gick i konkurs. I konkurshandlingarna stod det "fastigheten saknade värde och därför lämnas osåld".Kan jag bara skriva över denna fastighet i mitt namn eller hur kan jag överta denna?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det kan först diskuteras huruvida en fastighet kan vara herrelös. Med herrelös avses att fastigheten skulle sakna ägare, det vill säga att ingen äger fastigheten. Den som med äganderätt förvärvat fast egendom ska söka inskrivning av förvärvet (s.k. lagfart) (20 kap. 1 § jordabalken). Av den anledningen ska alla fastigheter vara upptagna i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Det är i fastighetsregistret det framgår vem som äger en viss fastighet. En fastighet kan som utgångspunkt inte bli herrelös eftersom det inte är möjligt att avsäga sig äganderätten till denna. Äganderätten kan endast övergå till en ny ägare genom till exempel köp, gåva eller arvskifte.Möjligen kan fastigheter bli herrelösa genom att en juridisk person upplöses i de fall då fastigheten inte går att sälja. Problemet är att det bolaget som ursprungligen ägde fastigheten saknar förmåga att förvärva rättigheter eller åta sig skyldigheter. Bolaget kan inte heller föra talan vid domstol eller någon annan myndighet. Eftersom den juridiska personen inte existerar kan de inte sälja fastigheten.När en juridisk person upplöses genom konkurs övergår tillgångarna till konkursboet, som är en egen juridisk person (3 kap. 1 § konkurslagen). Konkursboet kan avstå från egendom och därigenom låta gäldenären (bolaget som försattes i konkurs) disponera över fastigheten om den saknar värde. Däremot kan det ifrågasättas om fastigheten överhuvudtaget ska ingå i en konkurs eftersom den saknar förmögenhetsvärde, vilket är en förutsättning för utmätning (3 kap. 3 § konkurslagen och 4 kap. 3 § utsökningsbalken).Det är möjligt att egendomen ingått i konkursboet men att den avståtts till förmån för gäldenären. Därmed bör den som gick i konkurs (gäldenären) ha övertagit fastigheten. Problemet blir att den juridiska personen inte längre existerar, såvida det är fråga om just en juridisk person. En lösning är att ägarna till bolaget får äganderätten till egendomen. Det är dock tveksamt om detta kan vara ett tvång. Någon närmare reglering kring detta finns inte.Min rekommendation är först och främst att vända dig till Lantmäteriet för att se vem som äger fastigheten och därigenom kontakta ägaren. I andra hand kontakta konkursförvaltaren för att därigenom ta reda på vem som förvärvat fastigheten.Du har också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och föra en diskussion kring ärendet. Jag kommer därför att ringa dig på onsdag den 6/10 kl. 17.30. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per e-post om den föreslagna tiden inte skulle passa: mathias.nilsson@lawline.seMed vänlig hälsning,

Kan en gäldenär i en konkurs ansöka om skadestånd?

2021-09-07 i Konkurs
FRÅGA |kanske är det konkurslagen ?en gäldenär blev allvarligt ekonomisk skadat av konkursens genomförandehos vem ska han söka skadestånd ?
Daniel Broman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det går att kräva skadestånd från konkursförvaltaren om vissa förutsättningar är uppfylldaDet stämmer att din fråga regleras i konkurslagen. Om en konkursförvaltare vid fullgörandet av sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet tillfogar en gäldenär skada kan konkursförvaltaren bli skadeståndsansvarig (17 kap. 1 § första stycket konkurslagen). Ordet "skada" inkluderar ekonomiska skada.En sådan talan som inte grundas på brott ska föras genom klander av förvaltarens slutredovisning (17 kap. 2 § konkurslagen). En talan om klander av slutredovisning får väckas av gäldenären, tillsynsmyndigheten eller berörda borgenärer (13 kap. 7 § första stycket konkurslagen). Talan om klander av slutredovisning ska väckas genom ansökan om stämning hos den tingsrätt som fattade konkursbeslutet (13 kap. 7 § andra stycket konkurslagen). Det är alltså hos den tingsrätten han ska söka skadestånd. Denna typ av talan handläggs som ett tvistemål vid domstolen. Vad en ansökan om stämning ska innehålla finns att läsa om i 42 kap. 2 § rättegångsbalken. Hur lång tid har han på sig att kräva skadestånd?Om utdelning till borgenärerna skedde i konkursen ska en sådan talan väckas inom tre månader från då kungörelsen om slutredovisningen/utdelningsförslaget kunde antas bli publicerad i Post- och Inrikes Tidningar (som har en sökfunktion). Sista dag för klander framkommer av kungörelsen. I övriga fall gäller tre månader från den dag då tingsrätten fick in redovisningen (t.ex. om konkursen blev avskriven p.g.a. otillräckliga tillgångar i boet) (13 kap. 7 § tredje stycket konkurslagen). Hur stor chans är det att lyckas med en sådan talan rent generellt?Det kan vara värt att tillägga att en konkursförvaltares huvudsakliga skyldighet är att snabbt avveckla boet och tillvarata borgenärernas intressen av att få ut så mycket pengar som möjligt ur konkursen (7 kap. 8 § konkurslagen). Med andra ord finns det ingen nämnvärd skyldighet att tillvarata gäldenärens intressen i konkursen. På grund av detta finns det i allmänhet endast små möjligheter för en gäldenär att vinna framgång med en skadeståndstalan mot en konkursförvaltare. Eftersom jag inte har någon information om vad som har inträffat i hans specifika fall, kan jag inte uttala mig om hur utsikterna för beviljat skadestånd ser ut i just hans fall.Med vänliga hälsningar,