Preskription av lån hos CSN

2022-01-28 i Preskription
FRÅGA |Hej,Jag undrar angående CSN lån... om man har misskött sig och ej återbetalat något alls under 14 år, kan man då hävda efter tio år utan degivnging /kontakt eller erkännande av skulden att skulden preskriberas i och med 2 § preskriptionslagen ?Tack!
Fredrika Sköld |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar över vilken preskriptionstid som gäller för lån hos CSN. Regler om återbetalning av studiestöd finns i Studiestödslagen och allmänna regler om preskription i preskriptionslagen (PreskL).När det gäller återbetalning av studielån preskriberas en sådan fordran 25 år efter dess tillkomst, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (6 kap. 12 § studiestödslagen). Preskriptionen kan avbrytas bland annat om gäldenären får ett skriftligt krav om fordringen från borgenären och verkan av detta är att preskriptionstiden börjar gälla på nytt, se 5–6 §§ PreskL.Hoppas ovanstående besvarar din fråga, om inte är du välkommen att ställa en ny!Vänligen,

När preskriberas en fordran avseende hyra av ett källarförråd i en bostadsrättsförening?

2022-01-22 i Preskription
FRÅGA |Hej vi har hyrt ett förråd i källaren av vår bostadsrättsförening. Vi skrev ett avtal och i det ett autogiroavtal. Föreningen förra förvaltare har inte sköt sitt jobb och skickat in det vidare. Så ingen hyra har betalats nu under fem år. Vi har inte haft full koll tyvärr. Jag trodde att det drogs från frugan konto och hon från mitt. Ingen hyra har någonsin betalats in tyvärr. Så nu när föreningen gått igenom alla uthyrda förråd. Så har det kommit fram. Så nu krävs vi på 60 000:-. Kan man komma fem år efter och kräva in hyran. Då föreningen inte skött sina åtagande mot oss. Inga avier har skickats ut inga påminnelser eller annat har någonsin till oss om hyran.
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGDen lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är preskriptionslagen (PreskL). I 2 § 1 st. PreskL sägs att en fordran preskriberas tio år efter tillkomsten om inte preskriptionen avbryts dessförinnan. Det sistnämnda brukar benämnas preskriptionsavbrott, vilket kan ske genom att gäldenären, dvs. du (gäldenär = den skuldsatte) 1. Utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären, alltså bostadsrättsföreningen (borgenär = fordringsägare, icke att förväxla med rättsfiguren borgensman, vilken är en garant och således någonting helt annat), 2. Får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller 3. Att borgenären själv väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord, 5 § PreskL.I 2 § 2 st. PreskL anges emellertid att preskriptionstiden är tre år för en fordran mot en konsument om fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk. Ett preskriptionsavbrott betyder för övrigt att en ny preskriptionstid enligt 2 § PreskL börjar löpa från dagen för avbrottet, 6 § PreskL. Notera dock att den treåriga preskriptionstiden inte gäller fordringar som grundar sig på löpande skuldebrev. Oavsett vilket kan en bostadsrättsförening i och för sig idka viss näring, men en medlem är ändå inte att betrakta som konsument i förhållande till bostadsrättsföreningen. Dessutom går det inte att argumentera för att bostadsrättsföreningen i det här fallet skulle ha hyrt ut källarförrådet "i sin yrkesmässiga verksamhet" på det sätt som avses i den nyss nämnda undantagsregeln.Mot bakgrund av ovanstående finns inte skäl att ifrågasätta bostadsrättsföreningens krav på den uteblivna hyran. Ingen del av den totala skulden är, såvitt jag kan bedöma, preskriberad i dagsläget. Att du (ni) inte har fått några avier och/eller påminnelser under de fem år som har gått är naturligtvis beklagligt. Men det förändrar inte den rättsliga bedömningen eftersom någon lagstadgad skyldighet att skicka ut påminnelser inte finns. Och huvudregeln lyder som sagt att en fordran preskriberas först tio år efter dess tillkomst om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (se ovan). Avslutande ord och ytterligare rådgivningVid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

När preskriberas en skuld?

2022-01-05 i Preskription
FRÅGA |Har jag rätt för indriva en skuld s0m är 9 år gammalt?
Linnea Hood |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Tillämplig lagDin fråga hänför sig till huruvida en skuld är preskriberad eller ej. Att en skuld är preskriberad innebär att man inte längre kan driva in den. Regler om preskription av skulder återfinns i Preskriptionslagen (PreskL). Vad gäller för preskriptionsfrister?Huvudregeln är att en skuld preskriberas efter 10 år, men om skulden är mot en konsument så är preskriptionstiden istället 3 år (2§ PreskL). Dessutom kan en preskriptionstid avbrytas genom preskriptionsavbrott. Innebörden av preskription är att man förlorar sin rätt att kräva en skuld av någon annan (8§ PreskL). Vad innebär preskriptionsavbrott? Preskriptionsavbrott innebär en förlängning av tidsfristen (6-7 §§ PreskL). Om preskriptionsavbrott sker så börjar en ny preskriptionstid löpa från den dagen avbrottet var. Då gäller alltså inte den ursprungliga tidsfristen från det att skulden skapades. Detta innebär ytterligare en tidsfrist 10 år (eller 3 år om det var en skuld mot en konsument). Preskriptionsavbrott kan exempelvis ske om man betalar en del av skulden, om man får en skriftlig påminnelse eller krav från den som ska driva in skulden eller om denna personen väcker talan hos exempelvis Kronofogden eller domstolen (5§ PreskL). Sammanfattning och rådEn skuld preskriberas alltså som huvudregel efter 10 år. För att fortfarande ha möjlighet att driva in en skuld kan man lämna en skriftlig påminnelse till personen som man har en skuld på. Det som sker då är att preskriptionstiden förlängs. Det kan vara bra att nämna vem som har bevisbördan i sådana här situationer. Låt säga att X har en skuld till Y. Y har bevisbördan för att X fortfarande är skyldig Y pengar. Om X motsätter sig detta blir det i slutändan domstolen som beslutar i frågan. Det kan därför vara till din fördel om du har bevis på att en skuld fortfarande finns. Avslutningsvis kan även sägas att sådana avtal som anger att en skuld inte ska preskriberas alls, eller att ett preskriptionsavbrott ska kunna ske på annat sätt än genom Preskriptionslagen, är ogiltiga (12§ PreskL). Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har några fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen! Mvh,

preskriberad fordran för konsumenttjänst

2021-12-24 i Preskription
FRÅGA |Hej! Vi installerade en glasdörr i vår lägenhet hösten 2016. Vi fick aldrig någon faktura för jobbet, men jag påminde om den vid något eller några tillfällen, senast i början av 2017.De skulle också kommit tillbaka för att fixa något som inte blev så bra, vilket jag också påminde om. Till slut fixade vi problemet själva och hörde inte av oss mera till företaget.För cirka 3 veckor sedan fick jag ett sms där det stod att de ville maila mig fakturan, det är nu alltså december 2021, drygt fem år efter att jobbet gjordes.Jag svarade inte på sms:et och heller inte på två samtal som kommit sen dess, men idag pratade jag med dem och förklarade att så vitt jag vet blir en faktura preskiberad efter tre år och jag vill därför inte betala. Han sa då att han eventuellt skulle gå vidare med detta, så jag fortsatte att googla på ämnet och läste detta i ert frågeforum: "Så länge preskriptionen inte har avbrutits (vilket kan ske t.ex. genom att hantverkaren skickar ett skriftligt betalningskrav eller att du på något sätt erkänner skulden; 5 § preskriptionslagen) har hantverkaren förlorat sin rätt att kräva betalt från dig."Har jag erkänt skulden genom att påminna om den 2017? Det är ju fortfarande väldigt länge sedan? Tacksam för svar!
Melker Järlestål |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!TillämpningsområdeOm jag förstår dig rätt så undrar du om din skuld från installationen av glasdörren är preskriberad eller inte. För att besvara din fråga finns det en högst tillämpbar lag som utgångspunkt för mitt svar, vilken är preskriptionslagen. PreskriptionstidDen 1 § konstaterar att lagen är tillämplig på fordringar, vilket en skuld i form av faktura är. Det tydliggör att den här lagen är tillämplig på ditt problem. 2 § bestämmer preskriptionstiden där utgångsvärdet är 10 år. Det finns undantag till utgångsvärdet i 2 stycket och det är när det rör sig om ett förhållande mellan näringsidkare och konsument. Undantaget för konsument- och näringsidkarförhållanden ger en preskriptionstid på 3 år istället för 10 år. Om jag har förstått dig rätt köpte du installationen av glasdörren för privat bruk av ett företag, vilket då gör att du skulle uppfylla kraven för konsument och företaget kraven för näringsidkare. Därav kommer jag fortsatt att behandla frågan med utgångsläget att du är en konsument och att preskriptionstiden för företagets fordran är 3 år.Företagets krav mot digDen problematik som uppstår här och som företaget potentiellt sett försöker nyttja sig av är att det inte är självklart när en fordran uppstår, särskilt med tanke på 41 § konsumenttjänstlagen. Bestämmelsen säger att gäldenärens betalningsskyldighet uppstår vid borgenärens anfordran efter utförandet av tjänsten. Alltså skulle denna paragraf ensamt kunna tolkas som att det inte finns någon fordran att betala innan den gjorts gällande mot konsumenten. Därav skulle inte några preskriptionsregler gälla om så vore fallet. Trots detta finns det vissa grundläggande principer om tillkomsten av en fordran. Utgångspunkten är att fordran uppstår vid avtalets ingående eller vid köptillfället som ger uttryck för den så kallade Zug um Zug principen. Denna principen är dock inte tillämplig på tjänster såsom installation av en glasdörr och kräver vidare tolkning för att kunna avgöra när en fordran för tjänst uppstår. Från analogier av lagkommentarer och rättsfallen NJA 1987 s. 243 och NJA 1987 s. 716 kommer jag fram till att den enda rimliga tolkningen av när fordran uppstår är när tjänsten slutfördes, vilket enligt uppgift är under hösten 2016. Därav bör inte 41 § konsumenttjänstlagen utgöra något hinder för preskription av en fordran. I annat fall kan ändamålsenliga tolkningar göras gentemot 41 § som skulle mena att konsumentskyddsintresset i lagen inte skulle tillgodoses om en oändlig tid för fordrans uppkomst skulle finnas i näringsidkarens rätt och därför kan inte företagets räkning under 2021 anses vara tillkomsten för fordran.PreskriptionsavbrottDen andra delen av frågan som jag tolkat den berör preskriptionsavbrott som beskrivs i preskriptionslagen 5 §. Preskriptionsavbrott betyder inte att fordran inte längre kan preskriberas, utan betyder att preskriptionstiden börjar om från noll, vilket beskrivs i 6 §. I 5 § används orden borgenär som betyder den som har lånat ut något, eller den som har en fordran mot någon annan, i detta fallet företaget. Gäldenär är den som har lånat något eller har en fordran mot sig, alltså i detta fallet är du gäldenär. Första punkten i bestämmelsen säger att preskriptionen avbryts när en gäldenär på något sätt erkänner skulden, vilket kan jämställas med att du påmint företaget om fordran. Förutsatt att du inte påmint företaget om fordran efter början av 2017 har inget preskriptionsavbrott skett sedan 2017 och preskriptionstiden ska därför räknas därifrån. Verkan av preskriptionEftersom det i alla fall är mer än 3 år sedan du sist påminde företaget om fordran och de inte har påmint dig, så ska fordran anses preskriberad. Vad det innebär beskrivs i 8 § som att borgenären förlorar rätten att utkräva sin fordran. Alltså har företaget förlorat rätten att utkräva sin skuld. Det finns dock möjligtvis ett undantag från att 3 års preskription ska gälla och det är då fordran är i form av ett löpande skuldebrev. Ett löpande skuldebrev är enligt skuldebrevslagen 11 § ett skuldebrev som är ställt till innehavaren eller till viss man eller order. Däremot finner jag det högst otroligt att så ska vara fallet för dig, eftersom företaget till synes inte faktiskt haft en faktura som de gjort gällande mot dig innan 2021, varför den vore preskriberad oavsett.Dina skyldigheterPå grund av att fordran mot dig är preskriberad så har företaget ingen rättslig grund att göra den gällande mot dig och därför är du inte skyldig att betala något. Jag föreslår att du hänvisar till de lagrum jag har noterat tidigare i texten och hävdar att fakturan är preskriberad och att företaget saknar rättsligt stöd för att göra den gällande.Jag hoppas att jag har svarat på dina frågor, men om du vill få mer juridisk rådgivning kan du kontakta oss på info@lawline.se

Preskriptionstid för fordringar mellan två privatpersoner?

2022-01-24 i Preskription
FRÅGA |A har lånat pengar av B , finns det en preskriptionstid för ett sådant lån?
Moa Lundqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om preskription av fordringar finns i preskriptionslagen. Den allmänna preskriptionstiden är tio år (2 §). Detta förutsätter att parterna inte vidtar någon åtgärd som bryter preskriptionen. Preskriptionsavbrott kan ske på tre olika sätt; om gäldenären erkänner skulden (t.ex. genom att betala amortering eller ränta), om borgenären framställer ett skriftligt krav eller om borgenären inleder ett rättsligt förfarande mot gäldenären (5 §). Om preskriptionen avbryts på något sätt börjar en ny preskriptionstid att löpa, även denna är tio år (6 §). Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Preskription av annat är fordringar enligt Preskriptionslagen

2022-01-15 i Preskription
FRÅGA |Är preskriptionslagens regel om preskriptionsavbrott en allmän rättsregel som även gäller för annat än ekonomisk fordran t ex överklagan av byggnadslov?
Anna von Fircks |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Ett preskriptionsavbrott innebär en handling som förlänger preskriptionstiden. Man kan säga att handlingen avbryter preskriptionen och får den att "starta om" på nytt. Preskriptionsavbrott kan exempelvis ske genom att gäldenären lovar att betala, betalar ränta eller amortering eller på något annat sätt "erkänner" fordringen gentemot borgenären. Det kan även ske om gäldenären får ett skriftligt krav eller påminnelse om fordran från borgenären eller om borgenären väcker talan mot gäldenären i domstol eller liknande (5 § preskriptionslagen). Alla dessa handlingar utgör alltså preskriptionsavbrott och gör så att skulden inte preskriberas. Varje gång det genomförs ett preskriptionsavbrott av något slag börjar preskriptionstiden att löpa på nytt. Så fort preskriptionstiden löpt ut och skulden är preskriberad kan borgenären inte kräva in sin skuld från gäldenären.Enligt 1 § preskriptionslagen, är lagen endast tillämplig när det kommer till fordringar. Lagen går därför inte att tillämpa på beslut om exempel byggnadslovHoppas du fick vägledning i din fråga. Med vänlig hälsning

Preskription av borgensåtagande

2021-12-30 i Preskription
FRÅGA |HejJag har varit borgenär på en företagslån i en bank, år 2007 har jag skrivit borgenär papper, årsskiftet 2009-2010 har företaget gått i konkurs, jag har flyttat år 2013 till utlandet, under tiden jag var inte kontaktat av banken, nu har banken kontaktat mig via inkasso och mattat på ränta fast det har gått över 11 år, är det preskriberat eller inte. Hur ska jag göra.
Alejandra Vasquez |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du har ingått ett borgensåtagande, det vill säga att du har åtagit att betala lånet ifall bolaget inte kan betala. Ett borgensåtagande omfattas av preskriptionslagen, se 1 § preskriptionslagen. Preskription är en juridisk term som syftar på att banken förlorar rätten att göra borgensåtagandet gällande. Med preskriptionstid menas den tidpunkt då ovanstående inträffar. Preskriptionstiden är normalt tio år, 2 § preskriptionslagen. Undantag görs för konsumentfordringar där preskriptionstiden istället är tre år. Preskriptionstiden börjar löpa från och med att man har ingått borgensåtagandet. Preskription kan avbrytas på flera sätt, 5 § preskriptionslagen. Ett preskriptionsavbrott innebär att preskriptionstiden börjar löpa på nytt. Ett avbrott kan göras genom att banken skickar en skriftlig påminnelse om borgensåtagandet. I ditt fall så har det gått över 11 år sen du ingick borgensåtagandet och banken har inte skickat någon skriftlig påminnelse till dig om borgensåtagandet under den tiden. Därför är borgensåtagandet preskriberad och banken kan inte göra den gällande.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till ossVänligen

När preskriberas en fordran?

2021-12-17 i Preskription
FRÅGA |När blir en fordran preskriberad från ett lokaltrafiksbolag?
Frida Källhage |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline!Tillämpligt lagrumSvaret på din fråga finns i preskriptionstidslagen (PreskL).Svar på din frågaJag förstår din fråga som att du undrar hur lång tid det tar innan trafikbolaget förlorar sin rätt att kräva in en skuld. Huvudregeln är att en fordran preskriberas först efter tio år (2§ PreskL). Är det däremot en konsument, det vill säga en person som handlar för privata ändamål, som fordran riktar sig mot så preskriberas skulden efter tre år. Detta är under förutsättning att borgenären, alltså den som kräver in skulden, är en näringsidkare (2§ 2 st PreskL).Med vänliga hälsningar,