Vad är giltighetstiden för tillgodokvitton?

2021-01-15 i Preskription
FRÅGA |Jag har ett tillgodokvitto där giltighetstid inte framgår. Butiken hävdar att tillgodokvittot endast är giltigt i 3 år trots att det inte framgår på kvittot. Vad gäller när giltighetstiden inte är specificerad på kvittot?
Erika Björnfors |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att kunna svara på din fråga så kommer jag använda mig av preskriptionslagen (PreskL).Tillgodokvitton rättsligt sättEtt tillgodokvitto eller ett presentkort är rättsligt sett en bärare av en fordran. Genom att du har tillgodokvittot så har du rätt till det värde som anges på tillgodokvittot utifrån de villkoren som står på tillgodokvittot. Butiken har alltså en skuld till dig utifrån de villkor som framgår på tillgodokvittot. Giltighetstiden för tillgodokvittonUtgångspunkten är att en fordran, inklusive ett tillgodokvitto, preskriberas efter tio år (PreskL 2 § första stycket). När preskriptionstiden har gått ut så kan inte du som köpare göra fordringen gällande mot butiken, preskriptionstiden fungerar därmed som en giltighetstid. Preskriptionslagen är dock dispositiv, vilket innebär att parterna kan komma överens om en annan preskriptionstid än tio år (PreskL 1 §). Du som köpare och butiken kan alltså ha kommit överens om en preskriptionstid om exempelvis tre år. Det kan därmed anses att huvudregeln egentligen är att butiken som sätter villkoren för hur länge ett tillgodokvitto eller presentkort gäller och att du som köpare accepterar det, och om det inte står något om giltighetstiden så är tillgodokvittot giltigt i tio år. Eftersom du skriver att giltighetstiden inte är specificerad på tillgodokvittot så tyder detta på att du och butiken inte har avtalat om en giltighetstid på tre år, eller någon annan giltighetstid heller. Det ska dock poängteras att även om det inte står något på tillgodokvittot så kanske fallet är sådant att du och butiken muntligen har kommit överens om en treårig giltighetstid när du fick tillgodokvittot. Om det inte är fallet så bör tillgodokvittot vara giltigt i tio år.Om du och butiken fortfarande inte kommer överens så kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer. Det kostar inget att få ditt ärende prövat av ARN. En normal handläggningstid är cirka 6 månader. Här kan du göra din anmälan till ARN.SammanfattningGiltighetstiden för tillgodokvittot bör vara tio år, eftersom du skriver att det inte står en giltighetstid på tillgodokvittot. Detta gäller under förutsättning att du och butiken exempelvis inte har kommit överens muntligen om en giltighetstid på tre år.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!Med vänlig hälsning,

Preskriptionsavbrott.

2020-12-31 i Preskription
FRÅGA |Kan preskriptionsavbrott ske genom att sända e-post eller måste det ske skriftligen?Måste preskriptionsavbrottet innehålla specificering av skulden eller räcker det med en allmän formulering, (detta då skulden uppstod vid avtalsbrott och det föreligger oklarheter över skuldens storlek då den går att beräkna på olika sätt, dock är slutsumman samma)?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du hur preskriptionsavbrott bör ske for att vara giltigt, närmare om det går genom att sända e-post eller måste ske skriftligen, innehålla en allmän formulering eller speicifering av skulden.Huvudregeln är att en fordran preskriberas tio år efter dess tillkomst. Om det gäller en fordran som en näringsidkare har mot en konsument preskriberas fordran redan efter tre år. Tidsfristen gäller så länge preskriptionen inte har avbrutits (2 § preskriptionslagen). Om preskriptionstiden avbryts talar man om preskriptionsavbrott. Detta kan ske på olika sätt; (1) genom att gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt, (2) genom att gäldenären får ett skriftligt krav eller skriftlig erinran om fordringen från borgenären, eller (3) genom att borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos kronofogden eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord (5 § preskriptionslagen). Om preskriptionen avbrutits så börjar en ny preskriptionstid att löpa från dagen för preskriptionsavbrottet (6 § preskriptionslagen).Preskriptionsavbrott kan ske genom de i lag uppräknade situationer. Bl.a. nämns att det kan ske genom att gäldenären får ett skriftligt krav eller skriftlig eriran om fordringen från borgenären. Det faktum att borgenären skickat ett skrifltigt mail (påminnelse) till dig faller in under bestämmelsens tillämpningsområde och räknas således som ett giltigt avbrott. Att borgenären inte närmare specificerat skulden torde inte spela någon större roll i fallet eftersom att påminnelsen syftar tillbaka till en tidigare skuld och därmed utfärdad revers. Dock kan det anses lämpligt för att säkerställa en korrekt inbetalning och undvika framtida problem kopplade till kravet. Alltså kan sammanfattningsvis sägas preskriptionsbrottet gälla vid påminnelse genom mail utan specifiering av skulden.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan trafikskadeavgiften vara preskriberad?

2020-12-29 i Preskription
FRÅGA |Min dotter har för många år sedan dragit på sig en skuld till Trafikförsäkringsföreningen pga en oförsäkrad, och ej avställd gammal bil. Under många års tid så har dom inte tagit några pengar från henne för hon har inte haft något jobb. Nu har hon fått en timanställning och nu börjar Tff dra pengar, men nu har skulden vuxit till 191600 kr, varav det mesta är ränta. Kan dom få göra detta? Mycket av detta är mer än 10 år gammalt. Kan man åberopa preskribtionstid?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår din fråga undrar du dels om Trafiksäkerhetsföreningen får lov att dra pengar från din dotter, dels om hon kan anföra att skulden är preskriberad då mycket av skulden är mer än tio år gammalt.En oförsäkrad bil får åläggas avgiftSyftet med trafikförsäkringsavgiften är att den ska upplevas som en sanktion och vara så hög att ingen kan tjäna på att vara oförsäkrad. Avgiften baseras på försäkringsbolagens årspremier för trafikförsäkring. Den får dock inte vara mer än 10 procent högre än den högsta trafikförsäkringspremien på marknaden (inklusive premieskatt). Avgiften för ett fordon utgår från årspremierna för fordon av samma fordonsslag och med samma användningssätt. Man skiljer på fordonsslag (till exempel personbil, mc, buss) och användningssätt (privatbil, taxi, hyrbil). Hänsyn tas inte till fabrikat, årsmodell, bostadsort, bonus, körsträckeklass med mera. Avgiften för tillfället (reviderad 2020-09-01) 160 kr per dag. Trafikskadeföreningen har därmed rätt att ta ut en avgift för det fall att ett fordon är oförsäkrat. Bestämmelser därom finns i 34 § trafikskadelagen.Preskriptionstiden är tio år men kan förnyasEnligt huvudregeln i preskriptionslagen preskriberas en fordran tio år efter dess tillkomst (2 § första stycket preskriptionslagen). Preskriberas en fordran innebär det att den inte längre kan drivas in. För konsumentfordringar finns en kortare preskriptionstid om tre år. Trafikförsäkringsavgiften är däremot offentlig maktutövning och den konsumenträttsliga preskriptionstiden är inte tillämplig (jfr 2 § andra stycket preskriptionslagen). En skuld preskriberas under förutsättning att preskriptionstiden (tio år) löpt ut och att den inte har avbrutits genom s.k. preskriptionsavbrott. Om Trafikförsäkringsföreningen under dessa år skickat din dotter påminnelser om skulden har preskriptionen avbrutits och en ny preskriptionstid om tio år har börjat löpa. Ny preskriptionstid börjar löpa varje gång det skickas ut en påminnelse eller skulden erkänns genom att man exempelvis betalar något på den. Jag antar att det har skickats ut påminnelser genom åren, vilket det vanligtvis gör, vilket i sådana fall innebär att skulden tyvärr inte är preskriberad.I undantagsfall finns det möjlighet att sätta ned skuldenEnligt 34 § fjärde stycket trafikskadelagen finns det en möjlighet att sätta ned avgiften. En domstol kan enligt bestämmelsen sätta ned avgiften om det föreligger särskilda skäl. Det är förhållandevis höga krav för att det ska aktualiseras. Skäl kan vara exempelvis att försäkringstagaren blivit sjuk och inte kunnat nyttja bilen eller att fordonet förvarats på ett sätt som förhindrat nyttjandet. Sammanfattningsvis finns det lagstöd för att ta ut trafikförsäkringsavgift och skulden är inte preskriberad, om det inte gått minst tio år och det inte har skickats ut några påminnelser eller gjorts några betalningar.Om ni behöver vidare hjälp från en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Preskription av fordran och ackordsuppgörelse

2020-11-26 i Preskription
FRÅGA |Hej! Jag har en inkassoskuld hos ett företag. Skulden upp kom 2017 och jag har totalt betalat in 50 tusen under dessa år. Men skulden har bara stängts med 10 tusen. Min fråga är, kommer det finnas möjlighet att preskribera skulden efter 3 år? Eller kanske en ackorduppgörelse?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kan skulden preskriberas efter tre år?Preskriptionstid Först måste det utredas vilken typ av fordran du har för att kunna avgöra vilken preskriptionstid som gäller. Regler om preskription av fordringar finns i preskriptionslagen (PreskL) (1 § PreskL). Preskription innebär att fordringsägaren förlorar rätten att kräva ut sin fordran (8 § PreskL).Huvudregeln är att en fordran preskriberas tio år efter att fordran tillkom. Det förutsätter dock att preskriptionstiden inte avbryts dessförinnan (2 § första stycket PreskL).Det finns dock ett undantag då preskriptionstiden istället är tre år. Om fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit en konsument för huvudsakligen enskilt bruk (konsumentfordran) gäller en preskriptionstid på tre år (2 § andras tycket PreskL).Den treåriga preskriptionstiden gäller dock inte om konsumentfordran är ett löpande skuldebrev (2 § andra stycket PreskL). Ett löpande skuldebrev är ställt till innehavaren eller till viss man eller order (11 § lag om skuldebrev). Det är alltså ett skuldebrev som är till för att fordringsägaren ska kunna överlåta fordran till en ny fordringsägare. PreskriptionsavbrottEtt preskriptionsavbrott får inte inträffa för att en fordran ska preskriberas. Om ett preskriptionsavbrott sker kommer tiden för att en fordran ska preskriberas att börja om (6 § PreskL).Preskriptionen avbryts om du betalar en del av fordran, betalar ränta eller amortering eller på annat sätt erkänner fordran mot fordringsägaren. Preskriptionstiden avbryts också om du får ett skriftligt krav eller en skriftlig påminnelse om fordringen från fordringsägaren. Preskriptionstiden kan också avbrytas om fordringsägaren väcker talan mot dig vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord (5 § PreskL).Finns det möjlighet till ackordsuppgörelse?Jag skulle rekommendera dig att vända dig till fordringsägaren och diskutera möjligheterna för en uppgörelse om betalningen (ackord). En ackordsuppgörelse innebär vanligen att skulden sätts ned, det vill säga minskas. Det är vanligen enklast att få ackord om du haft skulden under en längre period. Det är dock en överenskommelse som får göras mellan dig och fordringsägaren.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Bör jag bestrida återbetalning för ett CSN-lån som bör vara preskriberat?

2021-01-14 i Preskription
FRÅGA |Jag tog studielån till och med 1982 och betalade fram till 1984 (CSN). Flyttade sedan till utlandet och lämnade adressändring till Posten. Sedan hörde jag inget från CSN fram till förra veckan (Jan 2021) 36 år senare. Om jag förstår rätt preskriberas Studielån efter 25 år. Gäller det för mig? Ska jag bestrida beslutet från CSN? Min adress har under alla år varit lätt tillgänglig på internet eftersom jag har ett antal patent och en firma där adressen är registrerad.
Erika Redelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om preskription av studiemedel finns i studiestödslagen samt preskriptionslagen (PreskL).Precis som du säger gäller 25 års preskriptionstid för just studiemedel (6 kap 12 § studiestödslagen). Preskriptionstiden för studielån börjar löpa 6 månader efter att låntagaren fått sin sista utbetalning (4 kap 3 § studiestödslagen). Innan år 2011 gällde istället en preskriptionstid på 10 år även för studielån, eftersom speciallagstiftning saknades (2 § PreskL).Om preskriptionsavbrottPreskriptionstiden löper endast tills något gör ett preskriptionsavbrott. Om detta görs så börjar preskriptionstiden om på 0 igen från dagen för avbrottet (6 § PreskL). Preskription kan avbrytas antingen av gäldenären, genom att denne betalar på lånet på något sätt, eller av borgenären, genom att denna skickar en påminnelse eller krav om återbetalning till gäldenären alternativt väcker talan i domstol eller liknande (5 § PreskL).Om borgenären väckt en talan börjar den nya preskriptionstiden istället att löpa från dagen det rättsliga förfarandet avslutats, till exempel genom en dom eller ett slutligt beslut. Detta gäller endast om gäldenären har underrättats om framställningen. Det innebär att även om CSN skulle väckt talan mot dig kan de inte hävda att en ny preskriptionstid ska börja löpa efter beslutet, såvida de inte kontaktat dig angående processen (7 § PreskL).Vad gäller i ditt fall?Så länge det inte skett något preskriptionsavbrott från din eller CSN:s sida ska ditt studielån ha preskriberats redan år 1994 eller 1995, eftersom det då var en 10 års preskriptionstid. Även om preskriptionstiden var 25 år har du rätt i att det skulle vara preskriberat. Jag anser därför att du bör bestrida betalningen. Om CSN hävdar att du har uppgiftsskyldighetDet är möjligt att CSN vill hävda att du inte uppfyllt din uppgiftsskyldighet enligt 5 kap 6 a § studiestödslagen, som säger att en återbetalningsskyldig som inte har sin aktuella adress registrerad i folkbokföringsdatabasen måste lämna uppgifter om adressen till Centrala studiestödsnämnden. Enligt övergångsbestämmelserna ska denna paragraf gälla även för lån tagna innan paragrafen trädde i kraft. Dock trädde inte de nya reglerna i kraft förrän år 2001. Detta innebär att eftersom din skuld bör vara preskriberad redan år 1994/95 så skulle du inte längre betraktas som låntagare år 2001. Dessa regler är alltså inte tillämpliga på dig, även om de skulle hävda det. Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har ytterligare frågor kan du maila mig på erika.redelius@lawline.se. Du har också valt att få upp till 30 minuters uppföljande rådgivning på telefon. Jag kommer därför att ringa dig imorgon (fredag 15 januari) klockan 15. Om tiden inte passar är du också välkommen att maila mig, så hittar vi en bättre tid.Vänligen,

Preskription av konsumentfordran

2020-12-30 i Preskription
FRÅGA |Hej! Hyr ut ett hus med kontrakt som säger hyra utan vatten, sopor och avlopp. Det vill säga hyresgästen skall stå för dessa avgifter själva och detta finns med på vårat kontrakt med dem. Nu har det visat sig att sedan minst ett år sedan har mitt företag missat att skicka fakturor för dessa avgifter, sopor, vatten och avlopp. Min fråga är om jag kan kräva dessa avgifter i efterhand av hyresgästen?Med vänliga hälsningar
Carl Hansen |Hej,Tack för att återigen vänder dig till Lawline med din fråga.Med bakgrund av att ni reglerat vem som ska stå för dessa kostnader i ert avtal kan du med framgång kräva betalt för detta trots att du gör det i efterhand. Frågan är huruvida fordringen är preskriberad eller inte.Enligt rättsfallet NJA 2004 s. 499 gäller allmänna preskriptionsregler vid fordringar som uppstår vid uthyrning där hyresvärden är näringsidkare och hyresgästen är konsument. Om du agerar i egenskap av näringsidkare och tillhandahåller en nyttighet till en konsument som denna hyr för huvudsakligen enskilt bruk föreligger en preskriptionstid på tre år. Om hyresgästen är näringsidkare är preskriptionstiden 10 år, 2 § Preskriptionslagen.Mot bakgrund av vad som angetts ovan torde du kunna kräva in dessa avgifter i efterhand utan hinder av att fordringarna preskriberats.Hoppas att du fick svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Preskribering av CSN-lån

2020-12-17 i Preskription
FRÅGA |Jag fick studie medel till 1984 och flyttade sedan till England och hade ingen egen inkomst på ett tag så behövde inte börja betala. Sedan hörde jag inget och glömde bort det Har nu fått ett betalnings krav nästan 40 år senare . Är det inte preskriberat? Är nu pensionär och skickat in bevis till dom om detta. Det rör sig inte om så mycket 30,000 skr men ändå
Ellinor Bäckström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga rör preskribering av CSN-lån och regler om detta finns i studiestödslagen och preskriptionslagen.När preskriberas ett CSN-lån?Preskriptionstiden för CSN-lån är 25 år (6 kap. 12 § studiestödslagen). Det innebär att när 25 år har gått har CSN inte längre rätt att kräva tillbaka lånet (8 § preskriptionslagen). Preskriptionstiden kan dock avbrytas på olika sätt (5 § preskriptionslagen). Om detta sker börjar en ny preskriptionstid löpa (6 § preskriptionslagen).SammanfattningI ditt fall har det gått över 25 år sedan du fick studiemedel och eftersom du inte verkar ha fått något krav inom preskriptionstiden bör din skuld vara preskriberad.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

När preskriberas en skatteskuld?

2020-11-13 i Preskription
FRÅGA |Bor utomlands sedan 50 år.Sålde min andel i ett fritidshus i Sverige till min bror 2010.Fick ett inbetalningskort på skatt på reavinst som förföll 2012 i oct. Jag betalade aldrig in skatten och har sedan des aldrig hört något från skatteverket.Vad kan detta ha för följder?Kan skatteverket konfiskera ett arv jag väntar?Kan min man bli betalningsskyldig?Kan skatteverket göra indrivning av ett hus jag äger med min man i Nordamerika?Kan min bror få problem?
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGJag tolkar ditt ärende enligt följande. Under 2010 sålde du din andel i ett fritidshus till din bror, men kapitalvinstskatten betalades dock aldrig in varför du numera ha en skuld till Skatteverket (SKV). Denna förföll till betalning i oktober 2012 och du har sedan dess inte hört något från SKV. Med anledning av det inträffade undrar du därför vad som gäller och framförallt om din uteblivna skatteinbetalning kan påverka närstående till dig och/eller egendom som innehas av dessa. Och den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av dina frågor följer enligt nedan.Utsökningsbalken (UB).Lagen om beräkning av lagstadgad tid (BLT).Lagen om preskription av skattefordringar m.m. (SPL).Den ordinarie preskriptionstiden för statens skattefordringar är fem år efter utgången av det kalenderår då skulden förföll till betalning, vilket sägs i 3 § 1 st. SPL. I ditt fall innebär det att kravet på inbetalningen av skatten på den kapitalvinst som gjordes i samband med försäljningen av din andel preskriberades efter utgången av kalenderåret 2017. Det exakta datumet för preskriptionen torde ha varit den 2 januari 2018 (skulden preskriberades nästkommande vardag eftersom nyårsafton och allmänna helgdagar, som exempelvis nyårsdagen, undantas och detta enligt 2 § 1 st. BLT).Notera dock att en skuld aldrig avskrivs. Innebörden av preskription är endast att när denna har inträtt kan åtgärder för att få betalt inte längre vidtas, vilket betyder att borgenären (fordringsägaren, staten) inte med hjälp av en domstol eller en exekutiv myndighet (som Kronofogdemyndigheten, KFM) kan framtvinga en prestation hos gäldenären (den skuldsatte, du), se lagmotiven till preskriptionslagen i prop. 1979/80:119 s. 70 f. Detta får den praktiska konsekvensen att du, trots ditt existerande skuldförhållande till staten, undgår betalningsskyldighet, eller rättare sagt: Betalningsskyldigheten kvarstår egentligen, men om du inte har för avsikt att reglera skulden kommer inte staten tvångsmässigt att kunna driva in denna och detta på grund av preskriptionen. Det ska dock uppmärksammas att eventuella skatteåterbäringar som du får in på ditt skattekonto kommer att räknas av mot den ursprungliga skulden trots att denna numera är preskriberad, vilket som sagt beror på att skulder aldrig avskrivs. Men givet att du under de senaste 50 åren har varit bosatt utomlands torde detta inte spela någon större roll för dig.Men märk väl att en fordran som har påförts enligt skatteförfarandelagen (SFL) och som lämnas till KFM för indrivning preskriberas först fem år efter utgången av det kalenderår då den restfördes (alltså lämnades in för indrivning), vilket naturligtvis kan ske långt efter förfallodagen, se exemplet härnäst.Exempel: En skattefordran enligt SFL förfaller till betalning den 17 oktober 2012. Den betalas inte av dig varför det efter en avstämning i början av december skickas ut ett krav om att den ska vara betald senast den 22 december samma år. Eftersom du fortfarande låter skulden förbli oreglerad lämnar SKV över den till KFM för indrivning men denna restförs långt senare, i början av januari år 2015. Fordringen preskriberas då den 2 januari 2021 (skulden preskriberas som sagt nästkommande vardag) eftersom tidpunkten för när fordringen lämnades in för indrivning (och inte förfallodagen) utgör utgångspunkten för beräkningen av preskriptionstiden i det här fallet. Rättsligt stöd för detta finns i 3 § 3 st. SPL. Men notera samtidigt att delgivningen i en situation som denna torde bli ganska problematisk för myndigheterna i Sverige eftersom du är bosatt utanför EU.Avslutande ord och ytterligare rådgivningSammantaget kan följande anföras. Under förutsättning att SKV inte hos domstol (en förvaltningsrätt) har ansökt om en förlängning av den femåriga preskriptionstiden på grund av din stadigvarande vistelse utomlands, 7 § 1 st. 4 p. SPL, eller långt senare lämnade in fordringen till KFM för indrivning, är din skatteskuld preskriberad. Men även om något av det nu sagda har skett har jag svårt att se hur skulden i praktiken skulle kunna drivas in. Såvitt jag förstår saknar du helt tillgångar i Sverige och mig veterligen finns det inte några så kallade verkställighetsavtal på det här området slutna mellan Sverige och USA (eller Kanada och Mexiko), vilket innebär att eventuella nordamerikanska tillgångar inte kommer att kunna utmätas av KFM. Slutligen ska tilläggas att fast och lös egendom enbart får utmätas om det kan fastställas att egendomen tillhör gäldenären, vilket stadgas i 4 kap. 17 och 24 §§ UB. Svaren på dina delfrågor enligt ovan lyder därför att varken din make, din bror, ditt kommande arv eller den utomlands belägna fastigheten som du och din make äger torde påverkas av din svenska skatteskuld. Möjligen går det att argumentera för att arvet kan tas i mät, om det exempelvis utbetalas i likvida medel till ett av dig disponerat svenskt bankkonto, om din skatteskuld av någon anledning inte skulle vara preskriberad. Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.Notera dock att vi på skatterättens område endast ger den här typen av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån inte åtar sig inte några skatterättsliga uppdrag fullt ut.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,