När preskriberas en konsumentfordran?

2019-03-25 i Preskription
FRÅGA |Hej!Min man äger en butik som säljer motorcyklar. Han upptäcker en dag att han har en bortglömd fordran gentemot en privatperson som för snart fyr år sedan köpte en motorcykel på avbetalning. Kunden skötte sina månadsbetalningar under det första året men därefter har han inte betalat en krona. Inte heller har han hört av sig. När min man kontaktar honom och säger att det är hög tid att betala, invänder han att " Dig har jag inte hört ett ljud från på fyra år, så nu är skulden preskriberad!" Vad gäller? Har min man rätt att få betalt eller inte?
Alice Johannesson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Preskriptionstid för fordringar regleras i preskriptionslagen. För en konsumentfordran är preskriptionstiden tre år (2 § 2 st. PreskL). Tiden räknas från dagen då avtal slöts såvida inte preskriptionstiden avbrutits. Preskription kan avbrytas genom att konsumenten betalar eller amorterar fordringen, att näringsidkaren skickar en skriftlig påminnelse eller väcker talan mot konsumenten (5 § PreskL). Såvida det har förflutit mer än tre år sedan din man och köparen hördes senast, är fordringen preskriberad och din man kan inte kräva att kunden betalar. Vänligen,

Preskription i konsumentförhållanden

2019-03-20 i Preskription
FRÅGA |Hej!Jag har fatt en faktura på en skuld från 2009 från ett företag, en kreditkortsskuld. Jag har bott utomlands de senaste 10 åren och skulden har stigit från 60000 till 145000! Kan de verkligen begära att jag betalar det? De hotar med kronofogden. Var kan jag få hjälp, eller behöver jag ej betala på grund av preskriptionstiden?Tack
Elin Rideg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regelverket kring preskription hittar du i preskriptionslagen (1981:130). För att besvara dina funderingar kommer jag inledningsvis gå igenom lite allmänt om vad som gäller kring preskription i konsumentförhållanden för att sedan ge några råd om vad du kan göra härnäst. En skuld kallas i juridiska termer för en fordran. I 2 § 1 st. framgår huvudregeln att en fordran preskriberas 10 år efter tillkomsten, men för fordran mot en konsument – som i ditt fall – har preskriptionsfristen istället begränsats till tre år. Detta framgår av 2 § 2 st. Innebörden av att en fordran har preskriberats innebär att den inte längre kan göras gällande mot den som skulden är riktad mot. Den som är skyldig pengar, den s.k. gäldenären, behöver inte längre betala. Detta förutsatt att inte preskriptionsavbrott skett dessförinnan.Preskriptionsavbrott kan genomföras på flera olika vis och regleras i 5 §; exempelvis kan den som gäldenären är skyldig pengar, den s.k. borgenären skriftligen påpeka skulden för gäldenären (d.v.s. dig) genom t.ex. en betalningspåminnelse. Preskriptionsavbrott kan även inträda genom att du själv "erkänner" skulden genom att t.ex. betala ränta på denna. Följden av ett preskriptionsavbrott är att "klockan ställs om" och preskriptionsfristen börjar om från dag ett (6 §). Genom flera preskriptionsavbrott kan man därför i princip hindra skulder från att preskriberas på många, många år. Eftersom jag inte vet om preskriptionsavbrott skett i just ditt fall är det värt att påpeka följande:Skickar borgenären ett skriftligt brev till dig för att påminna dig om skulden ankommer det på borgenären att bevisa att försändelsen kommit dig till handa. Det är alltså inte upp till dig att styrka att preskriptionsavbrott inte skett, vilket följer av NJA 1996 s. 809. Att försändelsen kommit dig till handa innebär att du haft möjlighet att ta del av den, oavsett om du i realiteten har gjort det eller inte. Huruvida du faktiskt öppnat brevet och tagit del av dess innehåll är därför oväsentligt. Vad som emellertid krävs för att borgenären ska bevisa att en försändelse kommit en gäldenär till handa är dock inte helt klart, men ett par riktlinjer har utvecklats av Högsta domstolen (HD). I NJA 2007 s. 157 slog HD fast att flera påminnelser som skickas med brev till en gäldenär utan att komma i retur anses ha kommit honom till handa om han inte ger en trolig förklaring till varför han inte mottagit dem. Utrymmet för gäldenären att komma med en ursäkt som domstolen godtar är dock mycket begränsat. Av NJA 2012 s. 172 följer att det faktum att gäldenären bott på en annan adress än hans folkbokförda är inte en sådan giltig ursäkt. Slutsatsen är därför, att om ett flertal försändelser har delats ut hos din folkbokföringsadress utan att komma i retur anses de har kommit dig tillhanda, oavsett om du faktiskt har bott där eller inte. För att ett preskriptionsavbrott ska få rättsverkan krävs det givetvis att det skett under den ordinarie preskriptionsfristen, dvs. de första tre åren. Är det först nu som borgenären erinrar om skulden – 10 år efter den uppkom – saknar det betydelse. Vad händer om kronofogden bli inblandad? Genom kronofogden kan borgenären skicka ett betalningsföreläggande där de kräver dig på pengarna. Om du anser att skulden är preskriberad enligt de omständigheter jag redogjort för ovan kan du välja att bestrida betalningsföreläggandet och då får borgenären välja att antingen "släppa det hela" eller överlämna saken till domstol. Går domstolen på borgenärens linje är huvudregeln att du utöver dina egna rättegångskostnader blir tvungen att även betala motpartens rättegångskostnader. En domstolsprocess är därför någonting man gör bäst i att undvika så vidare man inte är helt säker på att man har lagen på sin sida. Anser du att borgenären inte avbrutit preskriptionen inom de första tre åren och att skulden därmed redan är preskriberad är mitt råd att du först tar kontakt med en jurist som kan få ta del av alla omständigheter innan du ger dig in i en domstolsprocess. Du är varmt välkommen att ta kontakt med någon av våra jurister här. Har du någon ytterligare fundering är du välkommen att lämna en kommentar nedan eller att ställa en ny fråga.Lycka till!Vänligen,

Hur fungerar preskription av skatteskulder?

2019-03-19 i Preskription
FRÅGA |Hejjag har fått brev från KFM där de vill göra en införsel på min lön. Anledningen till detta är en skatteskuld som härrör sig till en husaffär för några år sedan. När jag kollade på mitt skattekonto, så bokfördes denna post 2014-05-04. Vad jag kan förstå så preskriberas den efter 5 år, men vad innebär det i praktiken? Kan de ansöka om ny löptid?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som huvudregel preskriberas en skatteskuld fem år efter utgången av det kalenderår då den förföll till betalning (3 § första stycket Lagen om preskription av skatteskulder m.m.). Det innebär att om du fick en skatteskuld år 2014 och den även förföll till betalning det året kommer den att preskriberas årsskiftet 2019/2020.När skulden är preskriberad får inte Skatteverket vidta åtgärder för att få betalt för skulden (10 § första stycket Lagen om preskription av skatteskulder m.m.). Skatteverket kan därmed inte begära betalt eller utmätning av din egendom för den. Däremot får framtida skatteåterbäring kvittas mot den passiva skulden.För privata skulder kan en preskription brytas genom att gäldenären bland annat betalar av på skulden, eller borgenären sänder ett krav (5 § Preskriptionslagen). Liknande bestämmelse finns inte för skatteskulder. Istället har Skatteverket möjlighet att i vissa fall ansöka om förlängning av preskriptionen. Skäl för förlängning av preskriptionen kan vara t.ex. indrivningssabotage eller om du stadigvarande vistats utomlands (7 § första stycket Lagen om preskription av skatteskulder m.m.).Som svar på din fråga innebär det att skulden preskriberas efter fem år (dock utgången av det året från att den förföll). Skatteverket kan ansöka om förlängning av preskriptionen, det krävs däremot att vissa skäl är uppfyllda, såsom indrivningssabotage.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Hur länge kan en hantverkare göra ett betalningskrav gällande?

2019-02-26 i Preskription
FRÅGA |Hej, Efter en renovering fick jag och sambon flertalet fakturor från hantverkaren som höll i projektet. Vi betalade alla utom en, den bestred vi. Efter bestridanted har vi inte hört något från hantverkaren. Detta var 2017. Hur många år efter kan hantverkaren höra av sig och kräva att vi ska betala fakturan som vi bestred, dvs. återuppta ärendet? När är ärendet definitivt avslutat? Mvh
Lovisa Sidén |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 40 § konsumenttjänstlagen så har man rätt att få en specificerad räkning på tjänsten och att den är tydlig så att konsumenten kan bedöma arbetets art och omfattning, samt att det ska framgå hur priset har beräknats om man inte har avtalat om fast pris. Det är bra att ni har bestridit fakturan som ni inte håller med om.Bestämmelser om preskription hittar ni här. Enligt 3 § andra stycket preskriptionslagen så preskriberas en konsumentfordran efter tre år från dagen för fordringens tillkomst och omfattar hela den sista dagen. Preskription innebär att man inte kan göra gällande ett betalningskrav längre, 8 § preskriptionslagen. Preskriptionen avbryts om den betalningsskyldige får ett krav på betalning, 5 § 2 punkten preskriptionslagen. Ett preskriptionsavbrott sker även om den som gör gällande betalning vänder sig till kronofogdemyndigheten eller till domstol, 5 § 3 punkten preskriptionslagen, vilket skulle kunna ske om hantverkaren väljer att tvista vidare om fordran. När preskriptionsavbrott har skett börjar en ny preskriptionstid att löpa 6 § preskriptionslagen. Om hantverkaren inte hör av sig inom 3 år från det att han gjorde betalningskravet gällande så förfaller alltså fordran. Hoppas du är nöjd med svaret på din fråga!

Preskription av fordran för underhållsbidrag

2019-03-21 i Preskription
FRÅGA |I en dom från 2005-06 dömdes jag att betala underhållsbidrag på drygt 6 900:-:-/månad för mina 3 barn (kopia på domen finns) "till dess att respektive barn fyllt 18 år". Försäkringskassan bedömde att jag inte hade ekonomisk förmåga att betala underhållsstöd om 1 173:-/barn. Kronofogden har försökt att driva in skulden utan att lyckas. I årets skuldspecifikation från Kronofogden var skulden plötsligt borta. Kronofogden säger att min före detta fru har återkallat ärendet hos dem i juni 2018. Enligt föräldrabalkens 7 kap. 9§ har man 5 år på sig att kräva in skulden efter den ursprungliga förfallodagen (om inte 2 eller 3 stycket gäller vilket det inte gör i mitt fall). Betyder det att man har 5 år på sig att påbörja en åtgärd för att kräva in skulden, eller betyder det att man inte kan kräva in skulden efter 5 år efter ursprungliga förfallodagen? Enligt en familjerättsjurist kan preskriptionslagen gälla i det här fallet vilket innebär att hon har 10 år på sig att förlänga preskriptionen. Stämmer det och i sådana fall från när och vad kan utgöra en förlängning av preskriptionstiden? Vart kan jag vända mig för att kontrollera preskriptionstiden? Barnen är födda 1988 till 1993. Samtliga fortsatte att studera på gymnasiet direkt efter grundskolan. Min enkla fråga är om jag nu kan arbeta och uppbära lön utan att min f.d. kan åberopa denna dom?
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!InledningJag tolkar din fråga som att du undrar hur bestämmelsen i 7 kap. 9 § föräldrabalken (FB) ska tolkas samt om preskriptionslagen (PreskL) är tillämplig och vad detta skulle innebära, detta i syfte att avgöra om fordringarna mot dig kan ha preskriberats.Utredning I 7 kap. 9 § FB framgår att rätten att kräva ut fastställt underhållsbidrag går förlorad fem år efter den ursprungligen gällande förfallodagen, om inte annat följer av andra eller tredje stycket. Det är värt att notera att bestämmelsen behandlar preskription av de löpande underhållskraven och inte underhållsskyldigheten som sådan. Det framgår tydligt av proposition 1994/95:25 s. 33 att bestämmelsen är att betrakta som en preskriptionsregel och att tiden är avsedd att vara fem år då den tidigare bestämmelsens tre år ansågs utgöra en sämre avvägning mellan den enskildes intresse av att slippa skulder för gången tid och samhällets och vårdnadshavares intresse att få betalt för sina fordringar. Ingenstans framgår det att regeln ska tolkas på annat sätt än vad som är normalt för preskriptionsregler. Detta innebär enligt min uppfattning att bestämmelsen bör tolkas som att rätten att göra fordran gällande gentemot gäldenären upphör när fem år har gått sedan den ursprungliga förfallodagen. Enligt min uppfattning kan preskriptionslagen inte tillämpas på fordringar som har sin grund i en dom eller ett beslut om underhållsbidrag eftersom 1 § PreskL anger att lagen endast tillämpas i fall då annat inte är föreskrivet. Eftersom preskription av underhållsbidrag regleras i FB ska alltså PreskL inte tillämpas.Tillämpat på det aktuella fallet innebär de bestämmelser jag redogjort för ovan att alla fordringar mot dig grundade på domen om underhållsbidrag har preskriberats. Detta eftersom den sista fordran rimligen måste uppkommit någon gång runt 2011 när ditt barn som är fött 1993 fyllde 18 och mer än fem år gått sedan dess. Jag vet inte på vilken grund den familjerättsjurist du diskuterat frågan med hävdade att PreskL skulle vara tillämplig på ditt fall, men min bestämda uppfattning är att så inte är fallet enligt mitt ovanstående resonemang. Angående hur du kan kontrollera preskriptionstiden kan jag bara konstatera att inget givet sätt att göra det finns utan att man helt enkelt får räkna hur lång tid som gått sedan preskriptionstiden började löpa och själv dra en slutsats utifrån det. Det är värt att notera att jag inte är säker på hur eventuella preskriptionsbrytande åtgärder betraktas enligt FB. Att inget finns föreskrivet indikerar rimligen att preskriptionsbrott inte är möjligt, men å andra sidan är det enligt min uppfattning mycket vanligt att preskriptionstider kan brytas. Det ter sig inte orimligt att göra en analog tillämpning av (det vill säga i vårt fall tillämpa) PreskL i just detta avseende, men detta är rena spekulationer från min sida då jag inte kunnat hitta någon källa som behandlar frågan. HandlingsplanMin rekommendation till dig är i detta fall att inte göra någonting särskilt då dina barn (jag påminner om att rätten till underhållsbidrag tillkommer barnen och inte deras vårdnadshavare då detta är ett mycket vanligt missförstånd) enligt min uppfattning inte längre kan åberopa fordringarna mot dig på grund av att preskription inträtt. Om möjligt kan du med fördel kontakta den familjerättsjurist du tidigare varit i kontakt med och be denne att utveckla sitt svar då det är fullt tänkbart att denne i egenskap av specialist har en djupare förståelse för ämnet än jag. Jag har dock inte kunnat hitta något som stödjer dennes uppfattning. Ytterligare en tänkbar åtgärd är att kontakta dina barn och upplysa dem om att deras fordringar mot dig preskriberats i syfte att bedöma om de inte delar den uppfattning och har för avsikt att försöka kräva betalning.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning

När börjar preskriptionstiden att löpa vid skadestånd i brottmål?

2019-03-19 i Preskription
FRÅGA |Frågan gäller när preskriptionstiden börjar löpa för en fordran med anledning av skadestånd i brottmål. Tingsrätten dömde mig i maj 2001 att betala skadestånd till målsäganden i ett brottmål och hovrätten faställde i juni samma år avgörandet.Ett inkassobolag har nyligen krävt att jag ska betala ett regresskrav. (Det är för närvarande något oklart när och i vilken omfattning inkassobolaget har skickat preskriptionsavbrytande påminnelser om kravet.) Preskriptionstiden är 10 år men jag är osäker på från vilken tidpunkt preskriptionstiden börjar löpa. I 2 § preskriptionslagen står det att en fordran preskriberas tio år efter "tillkomsten". Men vad avses med "tillkomsten"? Avses med "tillkomsten" tidpunkten för det skadeståndsgrundande brottet? eller från tidpunkten för tingsrättens dom på skadeståndsskyldighet? eller från tidpunkten för hovrättens lagakraftvunna dom?
Daniel Karl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Preskriptionstiden för skadestånd med anledning av brott regleras i 2 § preskriptionslagen. I vissa fall kan den löpa enligt 3 § preskriptionslagen, men detta gäller främst på grövre brott där domen kan meddelas senare än 10 år efter brottet. Jag utgår i mitt svar från att 2 § gäller i ditt fall, alltså en preskriptionstid på 10 år.Preskriptionstiden på 10 år börjar löpa efter tillkomsten av fordran. Enligt förarbeten till lagen så gäller då att tiden räknas från den dag brottet begås, alltså inte från tiden domen meddelats.Vänligen,

preskriptionstid - konsument

2019-02-27 i Preskription
FRÅGA |Företag i Skåne har missat att skicka vattenfaktura till mig under 4 år och skickar nu en faktura för hela tiden. Vad har detta kommunala bolag för preskriptionstid för en utebliven faktura? Finns det rättsfall i denna fråga gällandes ett VA-företag?
Sandra Wrede |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Preskription Huvudregeln för fordringar är att de preskriberas 10 år efter att de har uppkommit. Exempel på fordring är din vattenfaktura. Därmed omfattas din faktura av preskriptionslagen, 1 § preskriptionslagen. 3 år eller 10 år preskriptionBeroende på om det är 3 års- eller 10 års preskription för din faktura avgörs om vilka som är parter i avtalet. Preskriptionstiden som är på 3 år gäller för fordringar som är riktade till konsumenter och preskriptionstiden som är på 10 år gäller för näringsidkare, 2 § preskriptionslagen. Innebörden av preskription är att den som har en fordran inte längre kan kräva betalning, 8 § preskriptionslagen.Det som är viktigt i denna fråga är om du använt vattnet som konsument eller som näringsidkare. Om du använt vattnet för ditt egna bruk, det vill säga inte inom ramen för någon näringsverksamhet. Det viktiga här är att veta även om du är att betrakta som konsument, kan det vara så att exempelvis samfälligheten där du bor är att betrakta som näringsidkare (om de tillhandahåller vattnet). Näringsidkare är alla fysiska och juridiska personer som yrkesmässigt bedriver verksamhet av ekonomisk natur. Bruten preskriptionI 5 § preskriptionslagen bryts preskriptionen om gäldenären (den som är skyldig att betala) exempelvis erkänner fordringen, eller om gäldenären får ett skriftligt krav eller påminnelse om fordringen eller om borgenären väcker talan mot gäldenären vid domstol, kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande med mera. Om preskriptionen bryts så kommer en ny preskriptionstid att börja löpa, 6 § preskriptionslagen. SammanfattningsvisSom det verkar är du konsument och därmed är det 3 år i preskriptionstid. Därmed skulle du i sådana fall bara bli skyldig att betala det som faller utanför den tiden. Vänligen,

Preskription av fordran mellan privatpersoner

2019-02-26 i Preskription
FRÅGA |Hej jag undrar följandeOm man fått pengar för ca 20 år sedan av sina föräldrar och där skrevs ett skuldebrev, som jag inte sparat på grund att jag läst att det ska skrivas ett nytt efter 10 år,annars gäller preskriptionstiden
Gustav Östlund |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag uppfattar din fråga som att du fick låna pengar av dina föräldrar för 20 år sedan och nu undrar du om du behöver betala tillbaka pengarna. Preskription av skuldebrev Din fråga rör preskription av skuldebrev, vilket regleras i preskriptionslagen. Med preskription menas att den som har lånat ut pengar eller har en annan fordran på någon, förlorar sin rätt att kräva ut betalning för sin fordran (8 § första stycket preskriptionslagen). Fordran preskriberas efter tio år Huvudregeln för preskription är att en fordran preskriberas efter tio år, om det inte har skett ett preskriptionsavbrott innan dess (2 § första stycket preskriptionslagen). Ett sådant preskriptionsavbrott uppstår om:Du betalar pengarna eller erkänner skulden på ett annat sättDu får en påminnelse eller ett annat skriftligt kravDen du är skyldig pengar väcker talan vid en domstol (5 § preskriptionslagen).Har du till exempel fått en skriftlig påminnelse om betalning börjar en ny preskriptionstid löpa från den dagen du tog emot påminnelsen, om det skedde innan fordran preskriberades (6 § preskriptionslagen). En ny preskriptionstid påbörjas också om du erkänner din fordran, till exempel genom att du har betalat tillbaka en del av pengarna du var skyldig eller att du medger att du ska göra det. I sådant fall uppstår ett preskriptionsavbrott även om mer än tio år har passerat. Fordran kan då återupplivas.SammanfattningHar skuldebrevet funnits i över tio år utan att du har fått någon skriftlig påminnelse, utan att någon betalning har skett och utan att du har sagt att du är skyldig pengarna, är skuldebrevet att betrakta som preskriberat. Jag uppfattar din fråga som att så är fallet och du behöver då inte betala tillbaka pengarna.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,