Efter hur lång tid preskriberas en skuld?

2019-07-31 i Preskription
FRÅGA |Efter hur lång tid preskriberas en skuld. Alltså efter hur många år slutar skulden växa och istället preskriberas? Eller fortsätter en obetalad skuld att växa hela livet och man för alltid har betalningsanmärkning?
Mikaela Berglind Mäkinen |Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Bestämmelser om preskription finner vi bland annat i Preskriptionslagen. Huvudregeln är att en skuld preskriberas efter 10 årHuvudregeln är att en skuld preskriberas efter 10 år från det att den uppkom (Preskriptionslagen 2 §). Det finns dock vissa undantag, och det är om det finns en annan bestämmelse som stadgar en annan preskriptionstid. Ett exempel på ett sådant undantag är att fordringar mot konsumenter preskriberas efter 3 år (Preskriptionslagen 2 § andra stycket). Preskriptionstiden nollställs vid preskriptionsavbrottPreskriptionstiden nollställs dock vid s.k. preskriptionsavbrott, och börjar då om på nytt. Ett preskriptionsavbrott inträffar exempelvis om den som ska betala skulden får en påminnelse om att betala, eller om denne skulle börja amortera på skulden (Preskriptionslagen 5-6 §). Detta innebär med andra ord kortfattat att en skuld i normalfallet preskriberas efter det att 10 år har förflutit, förutsatt att det inte har varit några preskriptionsavbrott. Konsekvenserna av detta blir att den som tidigare hade rätt att driva in skulden, förlorar den rätten (Preskriptionslagen 8 §) Hoppas att detta gav dig svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar så är du varmt välkommen till att återkomma. Med vänliga hälsningar,

Preskriptionstid: Statens fordran mot den enskilde

2019-07-22 i Preskription
FRÅGA |Hejom man fått en månad i fängelse och böter för en stolpe man kört sönder vad är preskitionstiden för böternapå denna stolpe som man dömts till att ersätta
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Preskriptionstiden på fordran är, liksom de flesta fordringar till staten, fem år efter utgången av det kalenderår bötern förföll till betalning (3 § lagen om preskription av skattefordringar m m).Vänligen

Rätt att få elräkning inom viss tid

2019-07-03 i Preskription
FRÅGA |Är det lagligt av hyresvärd att ej på 2 år skicka ut elfakturor. Utan säger att det ska betalas när man flyttar, vilket är orimligt enligt mig. Ej låta hyresgäst välja elavtal själv, utan betala procentuellt efter kvm. Fastighet har 4 lägenheter. Varje lägenhet egen mätare. Min dotter har ej fått veta mätarställning när hon flyttade in. Så vi vet ej vad mätaren stod på eller vilket elbolag. Trots flera påtryckningar att skicka elfaktura månatligt/varannan månad så görs ej detta. Hyresvärd svarar ej eller hör av sig.
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som huvudregel har man ingen rätt att få faktura inom viss tid. Din fråga regleras istället av preskriptionslagen – PreskL – som reglerar inom vilken tid en faktura får skickas innan mottagaren kan invända att den skickats för sent.Huvudregeln är att en fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inget annat är särskilt föreskrivet (1–2 § PreskL). Sådan särskild föreskrift kan vara avtal mellan parterna, eller särskild föreskrift i lag. Ett lagstadgat undantag från huvudregeln är att fordringar som en näringsidkare har mot en konsument preskriberas tre år efter tillkomsten (2 § 2 st PreskL).Svaret på din fråga är alltså att din dotter endast har rätt att få fakturan tidigare än inom tre år, om hon och hyresvärden kommit överens om det eller om det på annat sätt är särskilt föreskrivet i allmänna villkor eller liknande.Med vänlig hälsning

Bestred faktura - hur lång tid har företaget på sig att återkomma med svar?

2019-06-24 i Preskription
FRÅGA |Jag har bestridit en faktura i sin helhet. Detta var för en månad sedan. Samma dag som jag bestred fick jag ett mail tillbaka där man förklarar att man tänker kontakta en jurist och återkomma. Hur lång tid har företaget på sej att återkomma till mej?
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att det föreligger två meningsskiljaktigheter mellan dig och ett företag. Företaget menar att de har en penningfordran gentemot dig och du menar att du inte har en skuld till dem över huvud taget (eftersom du bestrider fakturan i sin helhet). Den juridiska frågan som då uppstår är om företaget har en fordran eller inte och i så fall hur länge de kan vänta innan de kräver dig på pengarna. Eftersom jag inte vet någonting om omständigheterna i fallet kan jag inte avgöra om de har en fordran eller inte. För att kunna besvara din fråga måste jag utgå från att de har en fordran mot dig. Om företaget har en fordran så preskriberas den vanligtvis 10 år efter dess tillkomst enligt 2 § preskriptionslagen. Däremot skulle det kunna vara så att preskriptionstiden i ert fall är 3 år, om det är så att fordran är riktad mot dig i egenskap av konsument och fordran avser vara eller tjänst eller annat som ingår i företagets verksamhet (2 § andra stycket preskriptionslagen). Denna tid kan nollställas och pågå ytterligare tio år (eller tre år om det är en konsumentfordran) genom ett så kallat preskriptionsavbrott. Detta kan ske exempelvis om du erkänner skulden eller att företaget skriftligen kräver dig på summan, exempelvis genom en faktura (5 § preskriptionslagen). Det finns ingen skyldighet för dem att höra av sig till dig. Däremot, om de vill kräva pengar av dig ska de höra av sig inom preskriptionstiden, annars har deras eventuella fordran mot dig preskriberats.Jag hoppas du är nöjd med svaret! Du är välkommen att höra av dig om du har ytterligare frågor! Med vänliga hälsningar,

Hur preskriberas en skuld?

2019-07-30 i Preskription
FRÅGA |På vilket sätt kan man få en fordran som är över 30 år gammal slutgiltigt preskriberad? Underlaget är en dom från 1989. Är det via tingsrätten? Konkurrens- och konsumentverket har bestämmelser om detta
Sam Naderi |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 2 § 1 stycket preskriptionslagen preskriberas en skuld som huvudregel 10 år efter dess tillkomst. Detta förutsätter dock att preskriptionsavbrott inte skett under tiden. Preskriptionsavbrott regleras i 5 § preskriptionslagen och innebär att den 10-åriga tidsfristen löper om på nytt. Preskriptionsavbrott kan ske på en rad olika sätt, exempelvis genom att gäldenären får en skriftlig påminnelse om att betala.Om det inte skett några preskriptionsavbrytande åtgärder, preskriberades skulden 10 år efter tingsrättsdomen, dvs. 1999. Preskription sker automatiskt och du behöver således inte ansöka om det via tingsrätten.Jag hoppas du får svar på din fråga!Med vänlig hälsning

När preskriberas en fordran?

2019-07-13 i Preskription
FRÅGA |Hej,Jag undrar "En fordran preskriberas tio år efter tillkomsten" vad menar man med tillkomsten? Är det den datum man blev skuldsatt eller den datum man får första påminnelse? Från vilken datum räknar man 10 år?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Grundas fordringen på avtal, räknas tiden från avtalet, oavsett när förfallodagen inträffar eller om fordringen är beroende av villkor, se vidare prop. 1979/80:119 s. 89. Vid utomobligatoriska skadeståndsanspråk räknas tiden från den skadegörande handlingen, se prop. 1979/80:119 s. 39 f.Huvudregeln är att en fordran (skuld) preskriberas 10 år efter dess tillkomst. Om det gäller en fordran som en näringsidkare har mot en konsument preskriberas fordran redan efter 3 år. Dessa tidsfrister gäller så länge inget preskriptionsavbrott skett (2 § preskriptionslagen). Preskriptionsavbrott innebär att skulden erkänns på något sätt. Att borgenären skickar en påminnelse om betalningskrav ses som ett preskriptionsavbrott (5 § preskriptionslagen). Om preskriptionen avbrutits börjar en ny preskriptionstid att löpa från dagen för preskriptionsavbrottet (6 § preskriptionslagen).Sammanfattningsvis anses ''tillkomsten av en fordran'' vara datumet som man blir skuldsatt.Jag hoppas du har fått svar på din fråga, återkom gärna annars.Önskar dig en trevlig dag,Med vänlig hälsning,

Har min skuld preskriberats? Försvinner skulden om personen man lånat pengarna av går bort?

2019-06-24 i Preskription
FRÅGA |Hej!Några år sedan fick jag ett belopp från nära vän som vi då inte har kallat detta som "lån" eller "gåva". Man har inte heller utfärdat någon sort "skuldebrev". Det har inte varit någon skriftlig eller muntlig påminnelse tills 2018, dvs först 12 år efter ärendet. Då fick jag ett brev där man har krävt pengarna tillbaka. Jag visste att "skulden" då redan har preskriberats, men eftersom haft så bra kontakt med personen i fråga under åren har accepterat "skulden" genom att skriva ett mailsvar. Senare har jag hunnit betala en del av summan tillbaka. Då undrar jag följande:1-Räknas detta som ett " preskriptionsavbrott" trots att det skett 12 år efter ärendet?2- Nu är det personen I fråga har avlidit. Måste man fortsatt betala kvarstående skulden till dödsboet istället?Hälsningar
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Enligt huvudregeln preskriberas en skuld 10 år efter tillkomsten, preskriptionslagen 2 §. Preskriptionstiden kan dock avbrytas på olika sätt under denna tid. Detta innebär att det löper en helt ny preskriptionstid från denna nya tidpunkt, det sker då ett så kallat preskriptionsavbrott. Från denna nya tidpunkt måste man sedan vänta ytterligare 10 år innan skulden kan preskriberas. Preskriptionsavbrott kan exempelvis ske genom att gäldenären lovar att betala, betalar ränta eller amortering eller på något annat sätt "erkänner" fordringen gentemot borgenären. Det kan även ske om gäldenären får ett skriftligt krav eller påminnelse om fordran från borgenären eller om borgenären väcker talan mot gäldenären i domstol eller liknande , preskriptionslagen 5 §. Alla dessa handlingar utgör alltså preskriptionsavbrott och gör så att skulden inte preskriberas. Varje gång det genomförs ett preskriptionsavbrott av något slag börjar preskriptionstiden att löpa på nytt. Det verkar som att något preskriptionsavbrott inte skett inom de första 10 åren från att lånet togs. Betalningskrav har istället kommit 12 år efter, när preskription redan skett. Detta innebär att skulden har preskriberats. Trots att skulden var preskriberad när du betalade tillbaka en del av summan har du inte rätt att få tillbaka pengarna, prop 1979/80:119 s 72. Du är dock inte skyldig att betala tillbaka resten av skulden. Om dödsboet vänder sig till dig för att driva in fordran kan du alltså invända att skulden är preskriberad. Om skulden inte varit preskriberad hade svaret på din andra frågeställning varit att lånet ingår som en tillgång i dödsboet. Detta innebär att dödsboet, på samma sätt som den avlidna, kan driva in skulden. Fordran som den avlidne har kan också ärvas av en arvinge, vilken i sin tur kan drivas in av denne. Att personen gått bort innebär alltså inte att man blir av med sin skuld. Hoppas du fått svar på din fråga!

Den allmänna preskriptionstiden

2019-06-10 i Preskription
FRÅGA |Om man köper ett digitalt klippkort för entre till en kommunal badanläggningt, hur länge får det rabatterade klippkortet gälla om det inte kommer något skrivet med på kvittot eller något typ av avtal.vi förköpte 10 entreer till badet och betalade ett reducerat pris (70kr istället för 80kr).Det förköpta digitala armbandet gick ut för tre dagar sedan enlig receptionen men ingen har någonsin sagt att detta förbetalada digitala armband endast gäller 1 år. Det står ingenstans att kortet endast gäller ett år ifrån köp.Vad säger lagen?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras av preskriptionslagen – PreskL.Den allmänna preskriptionstiden på fordringar är tio år från tillkomsten, i detta fall tio år från ditt köp (2 § 1 st PreskL). Den preskriptionstiden gäller i de fall ingen annan preskriptionstid är särskilt föreskriven, till exempel i avtal mellan parterna eller om sådan framgår särskilt av lag (1 § PreskL). Det finns ingen annan preskriptionstid föreskriven i lag, så om ni inte kommit överens om ett år och om det inte heller på annat sätt särskilt föreskrivits den preskriptionstiden gäller den allmänna preskriptionstiden.Vänligen,