När preskriberas en fordran mellan två näringsidkare?

2019-01-30 i Preskription
FRÅGA |Under hur lång tid kan en kommersiell fordran på betalning göras gällande av ett aktiebolagmot ett annat aktiebolag om inte preskriptionsavbrott skett mot det betalningsskyldigaaktiebolaget?
Alexander Ekegård Ballin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom det gäller två näringsidkare tillämpas huvudregeln vilken är att en fordran preskriberas först efter 10 år (2 § första stycket preskriptionslagen). Om ett preskriptionsavbrott sker börjar en ny preskriptionstid på 10 år att löpa (6 § preskriptionslagen). Ett sätt att avbryta preskriptionstiden är att skriftligt påminna gäldenären om fordringen (5 § andra punkten preskriptionslagen).Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan Skatteverket ta pengar för en preskriberad skatteskuld?

2019-01-22 i Preskription
FRÅGA |HejKan skattemyndigheten innehålla min överskjutande skatt, som finns på mitt skattekonto, för en skatteskuld som är preskiberad?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Att en skatteskuld preskriberas innebär att Skatteverket inte får vidta åtgärder för att få betalt för skulden (10 § första stycket Lagen om preskription av skatteskulder m.m.). Skatteverket kan därmed inte begära betalt eller utmätning av din egendom för den. Även om en skuld är preskriberad finns det i vissa fall möjlighet att få betalt för den ändå, genom kvittning. Kvittning innebär i ditt fall att du har en fordran på Skatteverket (dvs. myndigheten ska betala ut pengar till dig för att du betalt in för mycket skatt); i ett sådant fall har myndigheten rätt att innehålla pengarna för betalning av den preskriberade skulden. Den preskriberade skulden kvittas mot den fordran du har på Skatteverket. En preskription betyder inte att fordran försvinner, bara att den inte rent rättsligt kan drivas in med hjälp av inkasso eller Kronofogden.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Betalningsskyldighet när en faktura ej preskiberat

2018-12-23 i Preskription
FRÅGA |Hej! Vi är en verksamhet som har fått en faktura på 13500. Denna faktura kommer från en kvalitetsansvarig som utförde ett bygglovskontroll 2011-2012. Fakturan är alltså nästan 7 år gammal och då undrar vi hur långt efter nån kan fakturera. Tjänsten han utförde tillhörde ägaren innan oss så när vi tog över följde inte denna avgift med.Vi utför ett nytt bygglov idag och därmed återtog kontakten med samma kvalitetsansvarige som utförde första jobbet och som nu vill ha betslat för det gamla uppdraget. Hur kan vi lösa detta?
Ninab Yousif |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som näringsidkare kan du krävas på betalning i tio årEn faktura är en fordring på betalning och omfattas av preskriptionslagen (1981:130) (PreskL). Att en faktura har preskriberat innebär att borgenären förlorar rätten att kräva betalning av fakturan (8 § PreskL). Då det framgår att ni är en verksamhet och då det är rimligt att anta att kontrollen utfördes av en näringsidkare så är preskriptionstiden 10 år (2 § PreskL). Då det endast har gått 7 år och därmed inte överstigit bortre gränsen av preskriptionstiden så har borgenären fortfarande rätt att kräva betalning av fakturan och ni är skyldiga att betala. Vid varje faktura eller påminnelse räknas tio nya årÄven om preskriptionstiden är på tio år så innebär det inte att du kan vänta med betalningen i tio år så att du slipper betala. Varje gång borgenären kräver dig på betalning, genom att exempelvis skicka faktura eller påminner dig om faktura, så börjar en ny tid på tio år (5-6 § PreskL). Viktigt att vetaVad som är viktigt att veta, utöver att betalningen fortfarande gäller, är att du kan behöva betala förseningsavgifter och ränta på din skuld om du inte betalar fakturorna i tid. Jag rekommenderar dig därför att betala dina fakturor så snart som möjligt för att undvika extra kostnader.Med vänliga hälsningar,

De allmänna reglerna om preskription

2018-12-14 i Preskription
FRÅGA |Kan vägra ett företag att betala en faktura med hänvisning till företagets interna betalningssystem?Vårt företag (A) fakturerar till ett annat företag (B) veckovis för sålda och levererade varor. Företag B har infört vissa förändringar i faktureringsadressen, som ledde till att ett antal fakturor betalades inte till oss. (A)Vi (A) ändrade faktureringsadressen och krävde betalt.När detta upptäcktes påpekades detta till företag B vägrade B betala fakturan med motiveringen att det är för sent, en faktura från månad X kan inte betalas i månad Y, för då budgeten för Y överbelastas.Är detta lagligt?mvh: L
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga regleras av preskriptionslagen – PreskrL.När en fordran preskriberas, kan man inte längre kräva betalt för den. Det måste vara detta som Företag B menar, att era fordringar preskriberats. Som huvudregel preskriberas en fordran efter tio år (2 § PreskrL). Om Företag A och Företag B kommit överens om någonting annat, gäller dock den överenskommelsen (1 § PreskrL).Svaret är alltså att Företag B inte kan vägra att betala en fordran som skickats inom tio år från att den uppstått, om inte Företag A och B kommit överens om att det ska vara så.Vänligen,

Fråga om preskriptionstid vid utförande av tjänst mellan näringsidkare

2019-01-22 i Preskription
FRÅGA |HejJag som företagare har utfört tjänster åt ett annat företag under år 2017 och 2018 och fortfarande.Men jag har inte fakturerat dessa. Har jag fortfarande rätt att skicka faktura på så långt tillbaka i tiden?Inget avtal är gjort om hur betalningen skulle gå till.Med vänlig hälsning,
Francisco Stråhle |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du har tillhandahållit och utfört en tjänst som näringsidkare till annan näringsidkare gäller en tioårig preskriptionstid, se 2 § Preskriptionlag (1981:130). Därefter förlorar borgenären rätten att kräva ut sin fordran enligt 8 §. Det innebär i ditt fall att du fortfarande kan kräva att få betalt för utfört arbete. Beträffande avtalsinnehåll vad gäller betalningssätt ska nämnas att det inte finns någon lag i svensk rätt som uttryckligen reglerar köp av tjänst mellan två näringsidkare, utan området präglas av avtalsfrihet parterna emellan. Det finns inga särskilda krav för att skicka en faktura. Det bör rimligen innebära att i de fall där vissa villkor inte har berörts vid ett avtalsingående, inte begränsar rätten att få betalt enligt avtalet.Vänligen,

Hur lång är preskriptionstiden för en fordran?

2018-12-30 i Preskription
FRÅGA |Vad är den allmänna preskriptionstid?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår i det följande ifrån att din frågeställning avser en penningfordran.Innebörden av preskription uttrycks i 8 § preskriptionslagen (PreskL), vari det framgår att en borgenär (den som lånat ut pengar) inte längre kan göra en fordran aktivt gällande mot gäldenären (den som lånat pengar). Preskriptionstiden är som huvudregel tio år, dock med undantag för vissa specifika fordringar, såsom konsumentfordringar (2 § PreskL), för vilka en preskriptionstid om tre år gäller. Borgenären kan avbryta en preskription på olika sätt (5 § PreskL), exempelvis medelst att gäldenären utfäster betalning (betalar), eller att gäldenären får ett skriftligt krav. Innebörden av ett preskriptionsavbrott regleras i 6 § PreskL, vari det stadgas att en ny preskriptionstid börjar löpa den dag ett preskriptionsavbrott sker. Fordran kan alltså göras gällande i ytterligare tio år respektive tre år.Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!

Preskription av fordran/skuld

2018-12-21 i Preskription
FRÅGA |Hej! Gick som borgenär för en vän för 25år sen, men har blivit av med skuldbreven. Kan jag kräva tillbaka min skuld från gäldenären?
Johan Heiman |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Kräva tillbaka skuld utan skuldebrevAtt du inte har tillgång rent fysiskt till skuldebreven är i sig något som försvårar men inte förhindrar din möjlighet att kräva tillbaka skulden. Det är den som kräver betalning på grund av ett påstått penninglån som har bevisbördan för att dennes påstående är korrekt. (NJA 1975 s.577). Muntliga borgensåtaganden är med andra ord svåra att bevisa jämfört med om du haft tillgång till skuldebreven. Dock har du andra möjligheter att bevisa att du har gått i borgen för din vän genom exempelvis kontoutdrag eller vittnesuppgifter. Preskription En fordran (alltså ett anspråk på betalning från borgenär) preskriberas som huvudregel 10 år efter tillkomsten 2 § 1st preskriptionslagen (PreskL). Huvudregeln gäller dock inte om preskriptionen dessförinnan har avbrutits 2 § 1st PreskL – preskriptionsavbrott. Om preskriptionen avbryts börjar en ny preskriptionstid som är lika lång som den ursprungliga att löpa. Preskriptionsavbrott kan ske på flera sätt: Genom att gäldenären betalar ränta eller amortering, eller på annat sätt erkänner fordringen. Gäldenären får ett skriftligt krav. Borgenären måste dock i detta fall bevisa att gäldenären har mottagit kravet. Borgenären väcker talan med anledning av fordringen t.ex. genom att ansöka om stämning hos tingsrätten eller betalningsföreläggande hos Kronofogden. SammanfattningsvisOm du inte har avbrutit preskriptionen på något av tre ovanstående sätt inom 10 år från det att skulden tillkom har du ingen möjlighet att kräva in skulden 25 år senare. Skulle ett preskriptionsavbrott ha skett som gör att du fortfarande kan kräva skulden åter kvarstår emellertid bevissvårigheterna. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur lång är preskriptionstiden vid ett borgensåtagnade?

2018-12-10 i Preskription
FRÅGA |Jag har en fråga angående en gammal bankskuld från 1991.Vårt företag gick i konkurs 1991, då hade jag och min sambo borgat för den skuld företagrt hade.Det var vår dåvarande bank som krävde att vi gick i borgen för företagets skuld.Kan banken kräva återbetalning av skulden idag.Vi har inte fått något krav sedan 1996, och den gången hade vi endast telefonkontakt med dem.Hur lång är preskriptionstiden efter man gått i borgen för sitt företag?Hur lång är preskriptionstiden för privatpersoner när man inte hört från dem?Med vänliga hälsningar Birgitta
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur lång är preskriptionstiden för ett borgensåtagande?Preskriptionslagen (preskL) är gällande i detta fall enligt dess 1 §. Den allmänna preskriptionstiden är 10 år vilket är vad som gäller i ert fall (2 § första stycket preskL). Det gäller både för borgensåtagande och mellan privatpersoner, vilket jag uppfattar som din fråga. Den 10 åriga preskriptionstiden kan förlängas om det är så att preskriptionsavbrott sker. Det kan exempelvis ske genom att gäldenären betalar en del av skulden, ränta eller erkänner skulden. Det kan också ske genom att ett skriftligt krav om betalning kommer gäldenären till handa enligt 5 § preskL. Skulle något av detta ske nollställs preskriptionstiden och borgenären har ytterligare 10 år på sig att kräva pengar för sin fordran (6 § preskL)När det gäller preskription vid ett borgensåtagande är det viktigt att veta att borgensåtagandet är accessorisk och fristående till skulden. Med detta innebär att om borgenären vill undvika att skulden preskriberas måste denne se till att preskriptionsavbrott sker både mot gäldenären i sig och borgensmännen. Det räcker med skriftliga påminnelser om skulden skickas till gäldenären och borgensmännen för att behålla skulden vid liv gentemot båda dessa. Skulle dock endast preskriptionsavbrott ske gentemot gäldenären kan borgensmännen bli skuldfria trots att skulden finns kvar gentemot gäldenären. Om det är så att inget preskriptionsavbrott har skett på tio år, vilket så verkar vara i ert fall, så har skulden preskriberats i sin helhet. Banken kan därför inte kräva er på pengar genom ert borgensåtagande för en skuld som uppkom 1991 och som inte har varit föremål för ett preskriptionsavbrott sedan 1996. Jag hoppas mitt svar varit till hjälp! Med vänliga hälsningar,