Kan jag betala in det sista på min skuld?

2019-02-11 i Preskription
FRÅGA |Hej Lawline,Jag har haft ett ganska stort betalningskrav på mig under många år som blivit preskriberat hos KFM samt hos SKVnu. Med detta sagt ligger det 2kr kvar hos KFM som betalningskrav. Kan man bara betala in det eller finns det risk för att det bringar liv i gammal skuld så att säga?Mvh T
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Att en skuld är preskriberad, av i ditt fall Skatteverket, innebär att Skatteverket inte kan vidta åtgärder för att få betalt för skulden (10 § lagen om preskription av skatteskulder m.m.). Bestämmelsen innebär att Skatteverket inte kan vända sig till Kronofogden eller inkasso för att begära betalt. Enda sättet myndigheten kan få betalt är om du (1) väljer att betala skulden eller (2) du har en fordran på Skatteverket genom att du ska få tillbaka skatt. I det senare alternativet kan Skatteverket då kvitta skulderna mot varandra, innebärande att du inte får någon skatteåterbäring.Du kan således betala tillbaka det lilla belopp du har hos Kronofogden, en sådan betalning kommer inte att återuppväcka en preskriberad skuld.Vänligen,

När preskriberas fakturor?

2019-02-08 i Preskription
FRÅGA |Behöver man betala en faktura som är 1,5år gammal?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Din fråga gäller begreppet preskription. Preskription innebär innebär att borgenären (den som ska ha betalt) förlorar rätten att kräva betalt för sin fordran. För fordran till konsument är preskriptionstiden tre år, för övriga är den tio år (2 § Preskriptionslagen). Om den betalningsskyldige får ett krav om betalning, betalar något på skulden eller på annat sätt erkänner den börjar en ny preskriptionstid att löpa (5 § Preskriptionslagen).I ditt fall är svaret därmed jakande, man behöver betala en 1,5 år gammal faktura då den ej är preskriberad.Hoppas du fått svar på din fråga.Vänligen,

När preskriberas en fordran mellan två näringsidkare?

2019-01-30 i Preskription
FRÅGA |Under hur lång tid kan en kommersiell fordran på betalning göras gällande av ett aktiebolagmot ett annat aktiebolag om inte preskriptionsavbrott skett mot det betalningsskyldigaaktiebolaget?
Alexander Ekegård Ballin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom det gäller två näringsidkare tillämpas huvudregeln vilken är att en fordran preskriberas först efter 10 år (2 § första stycket preskriptionslagen). Om ett preskriptionsavbrott sker börjar en ny preskriptionstid på 10 år att löpa (6 § preskriptionslagen). Ett sätt att avbryta preskriptionstiden är att skriftligt påminna gäldenären om fordringen (5 § andra punkten preskriptionslagen).Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan Skatteverket ta pengar för en preskriberad skatteskuld?

2019-01-22 i Preskription
FRÅGA |HejKan skattemyndigheten innehålla min överskjutande skatt, som finns på mitt skattekonto, för en skatteskuld som är preskiberad?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Att en skatteskuld preskriberas innebär att Skatteverket inte får vidta åtgärder för att få betalt för skulden (10 § första stycket Lagen om preskription av skatteskulder m.m.). Skatteverket kan därmed inte begära betalt eller utmätning av din egendom för den. Även om en skuld är preskriberad finns det i vissa fall möjlighet att få betalt för den ändå, genom kvittning. Kvittning innebär i ditt fall att du har en fordran på Skatteverket (dvs. myndigheten ska betala ut pengar till dig för att du betalt in för mycket skatt); i ett sådant fall har myndigheten rätt att innehålla pengarna för betalning av den preskriberade skulden. Den preskriberade skulden kvittas mot den fordran du har på Skatteverket. En preskription betyder inte att fordran försvinner, bara att den inte rent rättsligt kan drivas in med hjälp av inkasso eller Kronofogden.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Preskription av hyresskuld

2019-02-08 i Preskription
FRÅGA |Fått inkasso på en gamal skuld som är från 1990. Flyttat ett antalgg efter det . Ska inte denna skuld vara preskiberad ? Varför kan inkasso fortsätta kräva den efter 27 år .
Maja Qvarnström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta när din skuld preskriberas. Lagen som reglerar detta är Preskriptionslagen (PrskL).Enligt huvudregeln så preskriberas en fordran efter tio år enligt 2 § PrskL. Ett undantag finns för konsumentfordringar som preskriberas efter tre år; detta är en fordran som avser en vara eller tjänst eller något annan som en näringsidkare i yrkesmässig verksamhet tillhandahållit en konsument. Oavsett vilken preskriptionstid din fordran har så startar den tiden om varje gång det sker ett så kallat preskriptionsavbrott enligt 6 § PrskL. Med preskriptionsavbrott menas exempelvis att inkassobolaget skickar ut ett nytt inbetalningskrav till dig där de påminner dig om att betala din skuld. När detta sker börjar alltså de preskriptionstiden om. Först när det har gått tio år/tre år utan att du hört någonting från borgenären (den som du är skyldig pengar) kan skulden då preskriberas enligt lag.Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Preskriptionstiden för en kommersiell fordran

2019-01-31 i Preskription
FRÅGA |Hejsan! Vad innebär en kommersiell fordran? Varierar preskriptionstiden för en kommersiell fordran mellan två aktiebolag jämfört med exempelvis en vanlig fordran?
Claudia Lienert |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor som rör preskription regleras i preskriptionslagen (1981:130).1. Vad innebär en kommersiell fordran?Med kommersiell fordran avser man oftast fall där borgenären har ett vinstsyfte. Med andra ord skulle man kunna säga att det är ett lån med ränta. En borgenär är en fordringsägare, som har en fordran på någon. Borgenären är alltså den som har lånat ut pengar.2. Vad är preskriptionstiden för en kommersiell fordran mellan två aktiebolag?En skuld kan preskriberas efter en viss tid om du inte har erkänt skulden eller om till exempel borgenären inte har avbrutit preskriptionstiden. Preskriptionstiden för en kommersiell fordran mellan två aktiebolag är tio år, enligt 2 § första stycket preskriptionslagen (1981:130).3. Vad är preskriptionstiden för en vanlig fordran?Detta beror på vad man menar med en "vanlig fordran". Men huvudregeln är att preskriptionstiden är tio år (se 2 § första stycket preskriptionslagen (1981:130)). Preskriptionstiden är dock tre år för fordran mot en konsument, om fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk. Detsamma gäller fordran mot den som har gått i borgen för betalning av en sådan fordran (se 2 § andra stycket preskriptionslagen (1981:130)).Observera att preskriptionstiden i fråga två för en kommersiell fordran mellan två aktiebolag är tio år, för att det rör sig om två näringsidkare. Vänligen,

Fråga om preskriptionstid vid utförande av tjänst mellan näringsidkare

2019-01-22 i Preskription
FRÅGA |HejJag som företagare har utfört tjänster åt ett annat företag under år 2017 och 2018 och fortfarande.Men jag har inte fakturerat dessa. Har jag fortfarande rätt att skicka faktura på så långt tillbaka i tiden?Inget avtal är gjort om hur betalningen skulle gå till.Med vänlig hälsning,
Francisco Stråhle |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du har tillhandahållit och utfört en tjänst som näringsidkare till annan näringsidkare gäller en tioårig preskriptionstid, se 2 § Preskriptionlag (1981:130). Därefter förlorar borgenären rätten att kräva ut sin fordran enligt 8 §. Det innebär i ditt fall att du fortfarande kan kräva att få betalt för utfört arbete. Beträffande avtalsinnehåll vad gäller betalningssätt ska nämnas att det inte finns någon lag i svensk rätt som uttryckligen reglerar köp av tjänst mellan två näringsidkare, utan området präglas av avtalsfrihet parterna emellan. Det finns inga särskilda krav för att skicka en faktura. Det bör rimligen innebära att i de fall där vissa villkor inte har berörts vid ett avtalsingående, inte begränsar rätten att få betalt enligt avtalet.Vänligen,

Hur lång är preskriptionstiden för en fordran?

2018-12-30 i Preskription
FRÅGA |Vad är den allmänna preskriptionstid?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår i det följande ifrån att din frågeställning avser en penningfordran.Innebörden av preskription uttrycks i 8 § preskriptionslagen (PreskL), vari det framgår att en borgenär (den som lånat ut pengar) inte längre kan göra en fordran aktivt gällande mot gäldenären (den som lånat pengar). Preskriptionstiden är som huvudregel tio år, dock med undantag för vissa specifika fordringar, såsom konsumentfordringar (2 § PreskL), för vilka en preskriptionstid om tre år gäller. Borgenären kan avbryta en preskription på olika sätt (5 § PreskL), exempelvis medelst att gäldenären utfäster betalning (betalar), eller att gäldenären får ett skriftligt krav. Innebörden av ett preskriptionsavbrott regleras i 6 § PreskL, vari det stadgas att en ny preskriptionstid börjar löpa den dag ett preskriptionsavbrott sker. Fordran kan alltså göras gällande i ytterligare tio år respektive tre år.Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!