Preskription av fordran/skuld

2018-12-21 i Preskription
FRÅGA |Hej! Gick som borgenär för en vän för 25år sen, men har blivit av med skuldbreven. Kan jag kräva tillbaka min skuld från gäldenären?
Johan Heiman |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Kräva tillbaka skuld utan skuldebrevAtt du inte har tillgång rent fysiskt till skuldebreven är i sig något som försvårar men inte förhindrar din möjlighet att kräva tillbaka skulden. Det är den som kräver betalning på grund av ett påstått penninglån som har bevisbördan för att dennes påstående är korrekt. (NJA 1975 s.577). Muntliga borgensåtaganden är med andra ord svåra att bevisa jämfört med om du haft tillgång till skuldebreven. Dock har du andra möjligheter att bevisa att du har gått i borgen för din vän genom exempelvis kontoutdrag eller vittnesuppgifter. Preskription En fordran (alltså ett anspråk på betalning från borgenär) preskriberas som huvudregel 10 år efter tillkomsten 2 § 1st preskriptionslagen (PreskL). Huvudregeln gäller dock inte om preskriptionen dessförinnan har avbrutits 2 § 1st PreskL – preskriptionsavbrott. Om preskriptionen avbryts börjar en ny preskriptionstid som är lika lång som den ursprungliga att löpa. Preskriptionsavbrott kan ske på flera sätt: Genom att gäldenären betalar ränta eller amortering, eller på annat sätt erkänner fordringen. Gäldenären får ett skriftligt krav. Borgenären måste dock i detta fall bevisa att gäldenären har mottagit kravet. Borgenären väcker talan med anledning av fordringen t.ex. genom att ansöka om stämning hos tingsrätten eller betalningsföreläggande hos Kronofogden. SammanfattningsvisOm du inte har avbrutit preskriptionen på något av tre ovanstående sätt inom 10 år från det att skulden tillkom har du ingen möjlighet att kräva in skulden 25 år senare. Skulle ett preskriptionsavbrott ha skett som gör att du fortfarande kan kräva skulden åter kvarstår emellertid bevissvårigheterna. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur lång är preskriptionstiden vid ett borgensåtagnade?

2018-12-10 i Preskription
FRÅGA |Jag har en fråga angående en gammal bankskuld från 1991.Vårt företag gick i konkurs 1991, då hade jag och min sambo borgat för den skuld företagrt hade.Det var vår dåvarande bank som krävde att vi gick i borgen för företagets skuld.Kan banken kräva återbetalning av skulden idag.Vi har inte fått något krav sedan 1996, och den gången hade vi endast telefonkontakt med dem.Hur lång är preskriptionstiden efter man gått i borgen för sitt företag?Hur lång är preskriptionstiden för privatpersoner när man inte hört från dem?Med vänliga hälsningar Birgitta
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur lång är preskriptionstiden för ett borgensåtagande?Preskriptionslagen (preskL) är gällande i detta fall enligt dess 1 §. Den allmänna preskriptionstiden är 10 år vilket är vad som gäller i ert fall (2 § första stycket preskL). Det gäller både för borgensåtagande och mellan privatpersoner, vilket jag uppfattar som din fråga. Den 10 åriga preskriptionstiden kan förlängas om det är så att preskriptionsavbrott sker. Det kan exempelvis ske genom att gäldenären betalar en del av skulden, ränta eller erkänner skulden. Det kan också ske genom att ett skriftligt krav om betalning kommer gäldenären till handa enligt 5 § preskL. Skulle något av detta ske nollställs preskriptionstiden och borgenären har ytterligare 10 år på sig att kräva pengar för sin fordran (6 § preskL)När det gäller preskription vid ett borgensåtagande är det viktigt att veta att borgensåtagandet är accessorisk och fristående till skulden. Med detta innebär att om borgenären vill undvika att skulden preskriberas måste denne se till att preskriptionsavbrott sker både mot gäldenären i sig och borgensmännen. Det räcker med skriftliga påminnelser om skulden skickas till gäldenären och borgensmännen för att behålla skulden vid liv gentemot båda dessa. Skulle dock endast preskriptionsavbrott ske gentemot gäldenären kan borgensmännen bli skuldfria trots att skulden finns kvar gentemot gäldenären. Om det är så att inget preskriptionsavbrott har skett på tio år, vilket så verkar vara i ert fall, så har skulden preskriberats i sin helhet. Banken kan därför inte kräva er på pengar genom ert borgensåtagande för en skuld som uppkom 1991 och som inte har varit föremål för ett preskriptionsavbrott sedan 1996. Jag hoppas mitt svar varit till hjälp! Med vänliga hälsningar,

Hur lång är preskriptionstiden på en privat skuld?

2018-12-06 i Preskription
FRÅGA |sålde en fastighet för 19år sedan , vinsten skulle delas med min före detta frunu kommer hon med ett krav på hälften 19 år senarehur lång tid är en preskription på privat skuld?
Johannes Norrman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Preskriptionstiden på en vanlig fordran är tio årRegler om preskription av en fordran (en skuld) finns i preskriptionslagen (hädanefter PreskL).Enligt 2 § PreskL, preskriberas en fordran tio år efter tillkomsten, såvida inte preskriptionen avbryts dessförinnan. Innebörden av preskription är att borgenären (den som äger skulden) inte längre kan kräva ut sin fordran (8 § PreskL). Om det gått 19 år från det att ni kom överens om att dela vinsten, utan att något preskriptionsavbrott skett, är med andra ord din ex-frus krav helt och hållet preskriberat. Hon saknar då rätt att kräva ut skulden.Fundera på om preskriptionsavbrott har skett!Fastän det gått nitton år sedan skuldens tillkomst, kan det vara så att skulden inte är preskriberad, ifall preskriptionsavbrott skett dessförinnan.Regler om preskriptionsavbrott finns i 5 § PreskL. Däri stadgas följande: " Preskription avbryts genom attgäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären,gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären ellerborgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord."Punkt 3 är knappast relevant i ditt fall - men punkt 1 eller 2 kan orsaka problem. Om din fru skickat ett skriftligt krav till dig, låt säga 9 år efter skuldens tillkomst, skulle detta ju innebära preskriptionstiden avbröts. Därefter löper en ny preskriptionstid på tio år (6 § PreskL). Även om du t.ex utfäst betalning 9 år efter skuldens tillkomst, innebär det preskriptionsavbrott.Jag vet inte om något preskriptionsavbrott har skett. I det fall det har det, så finns det en möjlighet att din ex-frus krav fortfarande gäller. Notera även att preskriptionsavbrottet måste ha skett innan dess att skulden preskriberades; en en gång preskriberad skuld kan aldrig uppväckas. Mitt råd till dig är alltså att fundera på om något preskriptionsavbrott skett, och att jämföra avbrottet med de tidsramar jag ställt upp ovan. Kommer du fram till att något sådant avbrott inte skett, så kan du tryggt avfärda din ex-frus krav. SammanfattningEn privat skuld preskriberas tio år efter tillkomsten, såvida inte preskriptionsavbrott skett dessförinnan. Om preskriptionsavbrott skett, löper en ny tioårig preskriptionstid från avbrottet. Mitt råd till dig är således att fundera på om det kan vara så att preskriptionsavbrott skett; om preskriptionsavbrott inte skett sedan skuldens tillkomst, kan du tryggt avfärda din ex-frus krav.Lyckönskningar och hälsningar,

Vad ligger preskriptionstiden på?

2018-11-30 i Preskription
FRÅGA |Hej, För fyra år sedan sålde jag som privatperson en vara till ett företag/uppköpare. Affären föll i glömska och först nu fyra år senare upptäcker jag att betalningen uteblivit (detta vid en förnyad leverans till samma företag). Kan jag åberopa beloppet såhär långt i efterhand eller är det att anse preskiberat? 10 års eller 3 års preskriptionstid på dylik betalning? Med vänlig hälsning
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga rör preskription av fordran vilket aktualiserar preskriptionslagen (PreskL).I och med att du har sålt en vara har du även en fordran på köparen. Enligt 2 § PreskL är huvudregeln att en fordran preskriberas tio år efter tillkomsten. I konsumentförhållanden finns ett undantag från detta. En fordran som en näringsidkare har mot en konsument preskriberas tre år efter tillkomsten (andra stycket 2 § PreskL). Med konsument avses någon som köper något för huvudsakligen enskilt bruk. Med näringsidkare avses vidare någon som handlar för ändamål som är kopplade till näringsverksamheten.Att du är en privatperson tolkar jag som att du inte sålde varan i egenskap av näringsidkare. Därmed är undantaget inte tillämpligt. Din fordran har alltså en preskriptionstid på tio år och kan fortfarande åberopas.Hoppas att det var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

De allmänna reglerna om preskription

2018-12-14 i Preskription
FRÅGA |Kan vägra ett företag att betala en faktura med hänvisning till företagets interna betalningssystem?Vårt företag (A) fakturerar till ett annat företag (B) veckovis för sålda och levererade varor. Företag B har infört vissa förändringar i faktureringsadressen, som ledde till att ett antal fakturor betalades inte till oss. (A)Vi (A) ändrade faktureringsadressen och krävde betalt.När detta upptäcktes påpekades detta till företag B vägrade B betala fakturan med motiveringen att det är för sent, en faktura från månad X kan inte betalas i månad Y, för då budgeten för Y överbelastas.Är detta lagligt?mvh: L
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga regleras av preskriptionslagen – PreskrL.När en fordran preskriberas, kan man inte längre kräva betalt för den. Det måste vara detta som Företag B menar, att era fordringar preskriberats. Som huvudregel preskriberas en fordran efter tio år (2 § PreskrL). Om Företag A och Företag B kommit överens om någonting annat, gäller dock den överenskommelsen (1 § PreskrL).Svaret är alltså att Företag B inte kan vägra att betala en fordran som skickats inom tio år från att den uppstått, om inte Företag A och B kommit överens om att det ska vara så.Vänligen,

Preskriptionstid och preskriptionsavbrott

2018-12-08 i Preskription
FRÅGA |HejHäromdagen fann vi i kvarlåtenskapen efter min mor, en revers som jag skrivit under 2000-10-19. I texten står att reversen ska återbetalas vid anmodan. Ingen sådan anmodan har förekommit. Inget datum för återbetalning finns angivet. Dödsboet är avslutat. Jag har läst att preskriptionstiden är 10 år om den inte brutits tidigare. Kan jag dra slutsatsen att reversen/skulden är preskriberad?
Isabella Vasiliou |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna som reglerar preskription återfinns i Preskriptionslagen (1981:130).Huvudregeln vad gäller preskription är att en fordran preskriberas 10 år efter tillkomsten, enligt 2 § st. 1 preskriptionslagen. Undantaget till huvudregeln om 10 år återfinns i samma paragraf och hänvisar till att 10 års regeln inte gäller om det har skett ett preskriptionsavbrott mellan. Ett preskriptionsavbrott sker genom att (enligt 5 § preskriptionslagen):1. gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären2. gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller3. borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord. Om ett preskriptionsavbrott har skett så löper en ny preskriptionstid enligt 2 § (alltså 10 år till) från dagen för avbrottet (6 § preskriptionslagen).Om du vet med dig att inget preskriptionsavbrott skett sedan 2000 så gick preskriptionstiden ut 2010-10-20. (Preskriptionsdagen räknas enligt Lag (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid och därav löper preskriptionen ut 2010-10-20 och inte 2010-10-19).Sammanfattningsvis är huvudregeln att preskriptionstiden är 10 år ifall inget preskriptionsavbrott skett tidigare. Om inget preskriptionsavbrott skett kan du således dra slutsatsen att reversen är preskriberad. Om du har följdfrågor eller funderingar är du hjärtligt välkommen att kontakta mig på isabella.vasiliou@lawline.se så återkommer jag så fort jag kan! Vänligen,

Preskription av försäkringsärende

2018-11-30 i Preskription
FRÅGA |Hej!Mina föräldrar köpte en kapitalförsäkring till mig den 1/10 1972 och den går ut 1/4-2032. De har betalt en premie varje år, min far står som försörjare och nu har jag fått ta över försäkringen och tänkte göra ett återköp på denna. Jag har aldrig sett denna försäkringens orginalbrev förrän nu och när jag läst igenom den så står det att det finns två st försäkringsbelopp på 10 000 kr vardera, citat "Försäkringsbelopp 1 utbetalas om försörjaren avlider före den försäkrade och före den dag som här ovan är angivet som slutdag"Så frågan är, kan jag få ut nåt på denna försäkring ? Min far ( försörjaren) dog 2003Mvh Sören.
Jonathan Jademyr |Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag kommer inte närmare gå in på försäkringen eller försäkringsavtalet då jag dels inte har all information men främst då försäkringens ärendet bör vara preskriberat. Då ärendet skedde 2003 är det den gamla försäkringslagen vi vänder oss till. Denna hette då konsumentförsäkringslagen från 1980 och innebar att ett försäkringsärende preskriberades 3 år efter att den som har rätt att väcka talan får reda på att försäkringsärendet uppstått (39 §). Det finns dock en maxgräns i denna paragraf som innebär att ärendet preskriberas efter 10 år. Detta är jämförbart med dagens lagstiftning. I försäkringsavtalslagens 7 kapitel 4 § framgår det att ett försäkringsärende preskriberas efter 10 år om inte talan väckts under den tid. De 10 åren börjar löpa från det att talans kunnat väckas, alltså när försäkringsärendet sker. Detta innebär tyvärr att du troligen inte kommer vara framgångsrik i att väcka en talan mot ditt försäkringsbolag. Jag rekommenderar dock att du ringer och pratar med ditt försäkringsbolag kring ärendet för att få ett svar från dem. Hoppas du fick svar på din fråga.Vänliga Hälsningar,

Är mitt banklån preskiberat?

2018-11-30 i Preskription
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga om preskription. Jag har ett banklån som jag tog år 2005-2006. Borde det inte vara preskriberat nu? Jag har bott utomlands sedan 2005. 13 år har gått och jag har inte fått ett enda brev från banken eller inkassobrev. De säger att de har skickat det, samt gett mig kopior nu. Papperna har skickats till en adress där jag bara bodde på i 8 månader, jag har varit skriven på andra adresser efter det men aldrig fått några brev, men banken har haft fel adress, så det borde ha fått tillbaka alla brev/papper och fattat att jag inte bodde där, nu har jag flyttat tillbaka och de kräver dessa pengar.
Claudia Lienert |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om preskription regleras i preskriptionslagen (1981:130).Banklån kan preskriberas efter 10 år enligt 2 § preskriptionslagen (1981:130). Preskriptionstiden börjar löpa från den dagen då banklånet uppstod eller från det senaste preskriptionsavbrottet (se 6 § preskriptionslagen (1981:130). Hur preskription avbryts anges i 5 § preskriptionslagen (1981:130).Eftersom du inte har fått några brev från banken eller inkassobrev, så kan du argumentera för att preskriptionen inte har avbrutits och att lånet därmed är preskriberat. Enligt praxis är det även upp till banken att bevisa att du faktiskt har fått breven. Och enbart den omständigheten att banken påstår att brev vid flera tillfällen sänts till dig på en viss adress utan att komma i retur, så innebär det inte att banken har styrkt preskriptionsavbrott. Banken har dock bevisat att preskription avbrutits om de har skickat breven till en adress där du har en anledning att bevaka din post. I detta fall så kan man dock argumentera för att banken inte har gjort det och därmed så kan man argumentera för att banklånet är preskriberat. Vänligen,