Under hur lång tid kan en hantverkare framställa betalningskrav mot ett dödsbo?

2018-10-26 i Preskription
FRÅGA |Hur långt efter kan man fakturera till ett dödsbo för hantverkartjänster ?
Erik Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga så här: En privatperson har beställt tjänster av en hantverkare. Beställaren har därefter gått bort och frågan är nu under hur lång tid hantverkaren kan framställa betalningskrav mot dödsboet. Frågan besvaras med regler som finns i preskriptionslagen (PreskL). Under hur lång tid kan hantverkaren framställa betalningskrav mot dödsboet? Enligt 2 § 2 st. PreskL har hantverkaren tre år på sig att fakturera dödsboet. Tidsfristen räknas från den dag då avtalet om hantverkartjänster ingicks mellan den numera avlidna privatpersonen och hantverkaren. Om tre år går utan att krav på betalning har skett så preskriberas hantverkarens fordran. Därefter kan inte hantverkaren framställa betalningskrav mot dödsboet. Exempel: 2018 ingår en hantverkare avtal om diverse tjänster med en privatperson som sedermera avlider. Hantverkaren kan kräva betalning av dödsboet t.o.m., år 2021. Från och med år 2022 preskriberas hantverkarens krav betalning vilket innebär att det inte längre är möjligt för hantverkaren att kräva dödsboet på betalning. Tiden för preskription kan avbrytas och förnyas enligt 5 och 6 § PreskL. Om hantverkaren skickar påminnelser, kravbrev eller på annat sätt framställer krav om betalning mot dödsboet så börjar preskriptionstiden om på nytt. Exempel: Vi utgår ifrån samma förutsättningar som i föregående exempel. I det här fallet skickar hantverkaren betalningspåminnelser till dödsboet under år 2021. Detta medför att preskriptionstiden avbryts och förnyas vilket innebär att hantverkaren har möjlighet att kräva betalning i ytterligare tre år, alltså fram till år 2024. Därefter preskriberas betalningskravet såvida inte hantverkaren dessförinnan framställer nya betalningskrav mot dödsboet. Sammanfattningsvis Hantverkaren har tre år på sig att fakturera dödsboet under förutsättning att inte betalningskrav framställs med följd att preskriptionstiden förnyas. Hoppas du fick svar på din fråga! Om du behöver ytterligare rådgivning är du alltid välkommen att vända dig till oss på Lawline via vår hemsida eller på telefon: 08-533 300 04. Vänligen,

Kan en borgenär förlänga preskriptionstiden hur många gånger som helst?

2018-10-21 i Preskription
FRÅGA |Hej! Kan en borgenär förlänga preskriptionstiden hur många gånger de vill? Har en obetald faktura från 2007 som Intrum nu försöker driva in. De har skickat flera kravbrev som jag inte erkänt, dock känns det absurt att de kan driva in en så pass gammal skuld och åberopa preskriptionsavbrott genom att de skickat kravbrev genom åren. Det är ändå över 10 år...
Ellen Johansson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om preskription återfinns i preskriptionslagen. Preskription innebär att borgenären (den som har fordran) förlorar rätten att kräva gäldenären (den som är skyldig någon något) på skulden (8 § preskriptionslagen). Detta innebär alltså att den som har en fordran inte kan kräva ut betalning av gäldenären efter det att preskription inträtt.När inträder preskription?Den vanliga preskriptionstiden är 10 år efter fordrans tillkomst men vid konsumentfordringar är preskriptionstiden endast 3 år (2 § preskriptionslagen). En konsumentfordran är en fordran som en näringsidkare har mot en konsument. Det som avgör preskriptionstiden är alltså om fakturan du fått är en konsumentfaktura eller inte.Hur avbryts preskription?I vissa fall avbryts ovan nämnda preskriptionstid vilket innebär att en ny preskriptionstid börjar löpa från dagen avbrottet (kravbreven) ägde rum och skulden preskriberas inte. Detta kallas preskriptionsavbrott. Beroende på om det är ett konsumentförhållande eller inte så börjar en ny tid om 10 respektive 3 år att löpa (6 § preskriptionslagen). Preskriptionstiden förlängs alltså och börjar löpa på nytt.Preskriptionsavbrott kan ske genom att du som gäldenär lovar att betala, betalar ränta eller amortering eller på något annat sätt erkänner fordringen. Preskriptionsavbrott och därmed förlängning av preskriptionstiden kan även ske genom att du som gäldenär får ett skriftligt krav eller en skriftlig påminnelse från borgenären om fordringen (5 § preskriptionslagen). Har dessa kravbrev kommit dig tillhanda spelar det alltså ingen roll om du "erkänt" dessa eller inte, preskriptionen är avbruten om du inom preskriptionstiden (10 eller 3 år) mottagit kravbrev från borgenären. Detta kan göras hur många gånger som helst och innebär att din skuld kvarstår. Men när preskriptionstiden löpt ut och fordran är preskriberad kan borgenären inte kräva att du betalar skulden. Sammanfattningsvis så beror utgången i ditt fall på när dessa kravbrev har kommit dig tillhanda. Är detta inom preskriptionstiden (10 respektive 3 år) föreligger preskriptionsavbrott och borgenären har fortfarande rätt att kräva betalt av dig.Jag hoppas att detta gav svar på din fråga! Med vänlig hälsning

Hur lång är preskriptionen av enkelt skuldebrev?

2018-10-09 i Preskription
FRÅGA |Lånade ut 225000 kr till min sambo i samband med att vi köpte en bostadsrätt i november 2008 Vi har skrivit ett "Enkelt skuldebrev" om detta och med en återbetalning i samband med en försäljning av lägenheten Hur gäller preskriptionstiden och måste vi skriva nytt skuldebrev och med vilken utlåningsdatum
Eric Nilsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett enkelt skuldebrev preskriberas efter 10 år. Preskriptionen på skuldebrev regleras så att preskriptionen nollställs varje gång du skickar en påminnelse eller din sambo betalar av skulden. Har det t ex gått 9 år utan att du skickat en påminnelse eller din sambo har gjort en avbetalning av skulden kan du skicka en påminnelse och då förlängs preskriptionen med ytterligare 10 år. Skickar du en påminnelse vart 9:de år kommer alltså skuldebrevet vara gällande ända tills din sambo betalar tillbaka skulden. Det finns därför ingen anledning att skriva ett nytt skuldebrev. Med vänliga hälsningar,

Preskription av fordran mot kommun

2018-10-05 i Preskription
FRÅGA |Hej! Jag har hyrt ut min villa till en kommun. De har orsakat skador och via mail godkänt ersättning. Då jag skickat fakturan så bestrider deras jurist fakturan och vill invänta svar på deras försäkringsbolag. Riskerar jag att min fodran förfaller om jag inte agerat inom viss tid? Bör jag anlita jurist eller kontakta kronofogden?
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Om jag förstår din fråga rätt så undrar du ifall du bör oroa dig för att din fordran mot kommunen kommer förfalla på grund av att kommunen fördröjer processen. Jag utgår i mitt svar från att din fordran mot kommunen är giltig. Tillämplig lag Om en fordran ligger och släpar för länge kan den preskriberas enligt preskriptionslagen. Preskription innebär att borgenären (du) förlorar rätten att kräva ut din fordran, dvs rätten att få betalt. Detta framgår av 8 § preskriptionslagen. Preskriptionstiden är i de flesta fall 10 år (2 § preskriptionslagen). Preskriptionen kan dock avbrytas innan dessa 10 år förflutit vilket får till följd att preskriptionstiden nollställs och börjar om från början. Hur preskriptionsavbrott går till regleras i 5 § preskriptionslagen. Där kan man utläsa att: preskription avbryts om gäldenären betalar del av fordringen eller ränta/amortering. Gäldenären får ett skriftligt krav om fordringen från borgenären.Borgenären väcker talan mot gäldenären eller åberopar fordringen i domstol/hos kronofogden. Verkan av ett preskriptionsavbrott blir som sagt att en ny preskriptionstid löper från dagen för preskriptionsavbrottet (6 § preskriptionslagen). Sammanfattning Sammanfattningsvis kan sägas att om du har en giltig fordran mot kommunen, så har du även ganska lång tid på dig att få göra fordran gällande. Skulle det dra ut på tiden kan du alltid avbryta preskriptionen genom att skicka ett skriftligt krav till kommunen eller väcka talan mot denna i domstol/kontakta kronofogden. Om du bestämmer dig för att ta den vägen rekommenderar jag att du tar hjälp av en yrkesverksam jurist. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga. Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa! Med vänlig hälsning,

Preskriptionstid gällande anmälan av personskada till försäkringsbolag

2018-10-24 i Preskription
FRÅGA |Min son stukade foten i Januari 2018 på handbollsträning & blev borta i många veckor . Jag glömde anmäla t försäkringbolag.Är det försent nu i oktober?!
Aksinja Rönnlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du syftar på ersättning från tecknad olycksfall- eller barnförsäkring. Svaret återfinns i försäkringsavtalslagen.Från och med år 2015 gäller nya preskriptionsregler avseende utbetalning av försäkringsersättning. Eftersom att försäkringar löper om ett år utgår jag från att försäkringen har förnyats alternativt tecknats därefter, varpå de nya reglerna är tillämpliga.Enligt 16 kap. 5 § försäkringsavtalslagen måste talan väckas inom tio år. Eftersom att en stukning mer eller mindre ger den försäkrade omedelbara olägenheter börjar denna tioåriga preskriptionstid att löpa från skadetillfället, då det är vid det tillfälle som skadan visar sig.Skadan är således inte preskriberad och kan därmed anmälas. Jag råder dig emellertid att anmäla skadan snarast möjligt samt att inkomma med underlag som bevisar skadan och dess påverkan på din son. Sådana bevis kan bestå av exempelvis kvitton och läkarintyg, detta för att underlätta försäkringsbolagets hantering så att bedömningen blir korrekt. Med vänliga hälsningar,

Är ett avtalsvillkor om förkortad preskriptionstid giltigt?

2018-10-09 i Preskription
FRÅGA |Jag undrar om man kan i ett avtal gällande ett uppdrag får skriva in att "om ej faktura har skickats inom 3 månader efter uppdraget genomförts så preskriberas fordran gentemot uppdragsgivaren"Dvs. Jag ska genomföra ett uppdrag (fotouppdrag) för x antal kr.när uppdraget blivit genomfört så måste jag skicka min faktura inom 3 månader annars är vi överens om att fordran är preskriberad.
Jesper Eng |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmänna preskriptionsregler återfinns i preskriptionslagen. Bestämmelserna däri är inte förenliga med de i ditt uppdragsavtal. Frågan som uppstår är alltså i vilken utsträckning lagen kan åsidosättas genom avtal. 12 § nämnd lag stadgar: "Avtal att en fordran inte skall preskriberas eller att preskription skall kunna avbrytas på annat sätt än som föreskrivs i denna lag är ogiltigt. Detsamma gäller avtal om längre preskriptionstid än tre år för en [konsumentfordran]."Som du själv kan utläsa rör lagrummet bl.a. avtal om slopad eller förlängd preskriptionstid, och inte om förkortad sådan. Frågan om giltigheten av avtalsklausuler om förkortad preskriptionstid berördes dock i specialmotiveringen till paragrafen. Denna motivering lyder:"I förslaget till preskriptionslag har inte tagits in någon bestämmelse som förbjuder avtal om kortare preskriptionstid än den som föreskrivs i lagen. Det kan emellertid tänkas att ett villkor med den innebörden ibland framstår som oskäligt mot borgenären. Möjlighet finns då att jämka villkoret eller lämna det utan avseende med stöd av generalklausulen i 36 § avtalslagen."Det finns alltså en möjlighet att avtalsvillkoret är oskäligt. Frågan har dock inte tidigare prövats i prejudicerande instans, det vill säga i Högsta domstolen, och därför måste jag tyvärr konstatera att jag inte kan svara på din fråga. Jag är dock öppen för möjligheten att blott tre månaders preskriptionstid ska betraktas som oskäligt kort och därför vara ogiltigt.Lycka till!

Jag fick en två år gammal faktura. Behöver jag betala eller har den preskriberats?

2018-10-05 i Preskription
FRÅGA |Det är 2018 och vi fick en faktura från 2016 på 10000 kr. Har de rätt att skicka en gammal faktura...?
Hilda Jeppsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tolkning av fråganJag har tolkat det som att någon har en fordran (ett krav på betalning) på dig. Fakturan är från 2016 men skickades till dig först nu, 2018. Jag kommer att använda ordet borgenär för den som har en fordran på dig. På grund av att jag inte vet vad för slags fordran det är kan jag endast ge dig ett allmänt svar.Vad innebär preskription?När en viss tid har gått så kan en fordran preskriberas, den skrivs alltså av, för att den har blivit "för gammal". Då behöver du inte betala.Frågan om när en fordran preskriberas beror på vilken slags fordran det är. Man går igenom tre steg när man avgör vad för slags lag eller annan reglering som blir tillämplig: 1.Omfattas fordringen av speciallagstiftning? 2.Om det inte finns speciallagstiftning, finns det något avtalat om preskription mellan parterna? 3.Om inte nr 1 eller 2 är tillämpliga så tillämpas preskriptionslagen SpeciallagstiftningIbland kan den omfattas av speciallag. Då jag inte vet vilken slags faktura det gäller kan jag inte ge ett svar på om fakturan omfattas av en speciallag eller inte.AvtalOm fordran inte omfattas av en speciallag, så kan frågan om preskription vara bestämd i ett avtal mellan dig och borgenären. Man kan avtala om en kortare preskriptionstid än i preskriptionslagen, men inte om en längre preskriptionstid, 12 § PreskL.PreskriptionslagenOm preskriptionen inte omfattas av speciallag och inte är avtalad, så tillämpas preskriptionslagen (PreskL). I PreskL finns två tidsfrister: 3 år. Detta gäller när en konsument köpt en vara eller en tjänst av en näringsidkare,2 § 2 stycket PreskL. 10 år. Detta gäller när det inte är en konsument, 2 § 1 stycket PreskL. När avbryts preskriptionen? Du erkänner fordran på något vis, till exempel genom att amortera eller betala ränta, 5 § 1 punkten PreskL, Borgenären hör av sig till dig, t.ex. genom att skicka en faktura, 5 § 2 punkten PreskL, Borgenären väcker talan eller annars åberopar fordringen vid domstol hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord, 5 § 3 punkten PreskL. När preskriptionen avbryts så "börjar det om", 6 § PreskL. Ett exempel: om du är en konsument och får en faktura år 2 efter köpet, så avbryts preskriptionen. Då har borgenären 3 år till på sig, innan fordran preskriberas igen. Alltså kan borgenären skicka en faktura igen tre år senare, alltså år 5 från det att du köpte varan eller tjänsten. SammanfattningOm din faktura inte är reglerad av speciallagstiftning eller om preskription inte är reglerad av ett avtal mellan dig och borgenären, så tillämpas preskriptionslagen. Om preskriptionslagen tillämpas så har borgenären hört av sig i tid – oavsett om du är en konsument eller inte, då det är inom både 3-års och 10-årsfristen.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Preskriptionstid personskada

2018-10-02 i Preskription
FRÅGA |Hej! Jag är 21 år gammal just nu och när jag gick i 4an råkade ja ut för en olycka i skolan. Lekte med ett par vänner på en bom. Vi gungade på den och det fanns en väggkant från skolan bredvid. När vi gungade så blev det olyckligt vis att mitt ringfinger slog till kanten medans ja höll i bommen och då (kapades) 1/3 av min finger av. Operation skedde samma kväll men i dagens läge har ja fortfarande ert fruktansvärt ärr och minskad känsel i fingret. Jag anmälde ingenting för trodde att ärren skulle läcka och känseln komma tillbaka men det skedde olyckligtvis inte. Är det möjligt att söka ersättning?
Joakim Synnergren |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att få ersättning för personskada som skett vid olycka måste du inneha en olycksfallsförsäkring. Det är positivt att du uppsökt läkarvård i samband med olyckan då de flesta försäkringsbolag kräver detta.En skada bör anmälas så skyndsamt som möjligt för att ge försäkringsbolagen en god möjlighet att göra en korrekt bedömning av skadan. Ersättning för personskada omfattas vanligen av den tioåriga allmänna preskriptionstiden som återfinns i preskriptionslagens 2 §. Denna skada skedde emellertid innan 1 januari 2015 vilket innebär att preskriptionstiden är 3 år efter du fick kännedom om att du kunde söka ersättning. Jag bedömer därmed att du inte har möjlighet att få ersättning för din skada.Vänligen,