Preskriptionstid vid återbetalningskrav från försäkringskassan

2018-11-29 i Preskription
FRÅGA |Skuld till försäkringskassan från 2010 utan att höra något eller ens veta om skulden kom igår ett brev om en skuld på bostadsbidrag som utbetalats för mycket. Ursprungs skulden va på 5000kr och räntan på 3800kr och en avgift till på 460kr hur lång är preskibitionstiden och hur kan det va lagligt att hålla en skuld så många år utan att söka inbetalning och ha mage att ta en ränta på 7,50%? Kan jag göra något lagligt?
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skuld till försäkringskassan räknas som en skuld enligt socialförsäkringslagstiftningen och ska därför betraktas som en allmän fordran. Det medför att preskriptionslagen blir tillämplig enligt 1 § preskriptionslagen (preskL). En fordran preskriberas 10 år efter dess uppkomst enligt 2 § preskL. Det innebär att om skulden uppkom 2010 så har skulden ännu inte preskriberats. En borgenär (i detta fall försäkringskassan) har ingen skyldighet att under preskriptionstiden påminna gäldenären om skulden. Däremot måste en borgenär göra det om den vill hålla fordringen vid liv längre än 10 år (5 och 6 §§ preskL), genom ett s.k. preskriptionsavbrott. Det har dock inte varit nödvändigt i ditt fall eftersom fordringen understiger 10 år. Det är alltså lagligt att vänta 8 år innan man återkräver en skuld. Om räntanDröjsmålsränta ska utgå för skulder till försäkringskassan som inte betalas i rätt tid enligt 108 kap 19 § socialförsäkringsbalken (SFB). För att beräkna räntan gäller tillämpliga delar i räntelagen (108 kap 19 § andra stycket SFB). Räntelagens 6 § säger att dröjsmålsräntan ska beräknas med en årlig räntefot som motsvarar den vid varje tid gällande referensräntan med tillägg av 8 procentenheter. År 2018 ligger referensräntan på minus 0,5 %. Dröjsmålsräntan blir då alltså 7,5 %. Däremot har dröjsmålsräntan sedan 2010 inte alltid varit 7,5 %. Vid flera tillfällen har den varit högre. Hur försäkringskassans återbetalningskrav kan ligga på 7,5 % kan jag därför inte svara på givet den information jag har. Den skulle enligt min bedömning kunna vara högre. Vad du kan göraBåde preskriptionstiden för återbetalningskravet och räntan medför att försäkringskassans agerande ligger inom de juridiska ramarna för vad de får göra. Det tycks därför som att du tyvärr inte har många alternativ här, annat än att betala försäkringskassan. Vad du kan göra är att ringa försäkringskassan för att fråga om bland annat räntan. Hoppas mitt svar har hjälpt! Med vänliga hälsningar,

När preskriberas en fordran ?

2018-11-26 i Preskription
FRÅGA |Vi är 5 syskon, Om det finns en skuld till en person (2 av syskonens mamma) , som det inte finns några bevis på om denna skuld är betald. Det finns ett tingrättsbeslut från 1984 att personen som är död är skyldig en annan person x antal kronor.Måste vi lagligt sätt betala denna skuld innan arvet delas ut eller kan vi bestrida detta?
Matilda Hetlesaether |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga vill du veta om du och dina syskon som arvingar måste betala en skuld som den avlidne inte betalat till en viss person innan hen avled.Du nämner att det inte finns några bevis på skulden men jag skulle däremot vilja säga att tingsrättsbeslutet är ett skriftligt bevis på att en skuld finns som ska betalas. Vad som blir speciellt viktigt i ert fall är när denna skulden [person x:s fordran på betalning] preskriberas, d.v.s upphör att gälla.Regler om preskriptionSom huvudregel preskriberas en fordran efter tio år, alternativt efter tre år om den avlidnes skuld är till en näringsidkare [2 § preskriptionslag]. Preskription kan dock infalla tidigare och senare om ett s.k preskriptionsavbrott inträffar [5 § preskriptionslag]. Ett preskriptionsavbrott innebär att preskriptionstiden stoppas och påbörjas på nytt igen med en löptid på tio år [vid skuld till privatperson] eller tre år [vid skuld till näringsidkare] från den dag som avbrottet inträffade! [6 § preskriptionslag]. Avbrottet uppkommer:1.Om den avlidne betalt skulden eller2. Om den person hen är skuldsatt hos väckt talan i domstol alternativt hos kronofogdemyndigheten om att få betalt, eller3. Om den person hen är skuldsatt hos har skickat en betalningspåminnelse inom den tioåriga / treåriga preskriptionstiden [beroende på om skulden var till en privatperson eller en näringsidkare].Detta innebär alltså att om den avlidne exempelvis fått en betalningspåminnelse åtta år efter tingsrättsbeslutet [år 1992] så stoppas preskriptionstiden och börjar om från början, vilket innebär att fordran på betalning inte löper ut förrän tio år eller tre år efter dagen där betalningspåminnelsen kom.Eftersom skulden i ert fall uppkom 1984 och det inte verkar som att ni fått någon betalningspåminnelse under tiden eller fått en talan väckt gentemot den avlidne i rättegång, är fordran preskriberad och därmed förfallen [8 § preskriptionslag]. Det innebär att ni som arvingar inte ska behöva betala av skulden. Om det varit så att fordran inte var preskriberad skulle ni behövt se till att skulden betalades innan arvet kunde skiftas [21 kap. 4 § ärvdabalken].Som svar på din fråga: Ni behöver inte betala skulden, förutsatt att den person som den avlidne var skuldsatt hos inte har skickat en betalningspåminnelse eller väckt talan i domstol, eller kontaktat kronofogden om att få betalt innan fordran hade preskriberats. Om den avlidne var skuldsatt hos en näringsidkare preskriberades fordran tre år efter dess uppkomst [år 1987 om inga preskriptionsavbrott gjordes. Om avbrott gjordes preskriberas fordran tre år från avbrottet] och om det var hos en privatperson preskriberades fordran tio år efter dess uppkomst [år 1994 om inga preskriptionsavbrott gjordes. Om avbrott gjordes preskriberas fordran tio år från avbrottet].Hoppas du fick svar på din fråga. Hör gärna av dig om du undrar något mer!Med vänliga hälsningar,

Kan man kräva dödsboet på en fordran då gäldenären avlidit?

2018-10-27 i Preskription
FRÅGA |Har en revers på 30000 som är daterad 1993.Har vid flera tillfällen försökt nå personen utan framgång.Nu har personen avlidit.Kan jag kräva dödsboet på pengarna.
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Tillämpliga lagrumTillämpliga lagrum på din fråga hittar vi i Preskriptionslagen (PreskrL). Är fordran preskriberad?Självklart kan du kräva dödsboet på pengarna då gäldenären har avlidit. Något du dock bör ha i åtanke är att en fordran preskriberas efter tio år om inget preskriptionsavbrott sker under denna tid, 2 § PreskrL. Ett preskriptionsavbrott är då du som fordringsägare meddelar gäldenären om skulden eller om gäldenären på annat sätt erkänner skulden till dig, 5 § PreskrL. Nu har jag ingen information om hur lång tid det har gått sedan det senaste preskriptionsavbrottet skedde varför jag inte kan uttala mig om fordran är preskriberad eller inte. Råd Oavsett om fordran är preskriberad eller inte råder jag dig att ta kontakt med dödsboet och informera dem om din fordran. Förhoppningsvis har de ingenting att invända och du får dina pengar.Jag önskar dig stort lycka till!Vänligen

Preskriptionstid gällande anmälan av personskada till försäkringsbolag

2018-10-24 i Preskription
FRÅGA |Min son stukade foten i Januari 2018 på handbollsträning & blev borta i många veckor . Jag glömde anmäla t försäkringbolag.Är det försent nu i oktober?!
Aksinja Rönnlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du syftar på ersättning från tecknad olycksfall- eller barnförsäkring. Svaret återfinns i försäkringsavtalslagen.Från och med år 2015 gäller nya preskriptionsregler avseende utbetalning av försäkringsersättning. Eftersom att försäkringar löper om ett år utgår jag från att försäkringen har förnyats alternativt tecknats därefter, varpå de nya reglerna är tillämpliga.Enligt 16 kap. 5 § försäkringsavtalslagen måste talan väckas inom tio år. Eftersom att en stukning mer eller mindre ger den försäkrade omedelbara olägenheter börjar denna tioåriga preskriptionstid att löpa från skadetillfället, då det är vid det tillfälle som skadan visar sig.Skadan är således inte preskriberad och kan därmed anmälas. Jag råder dig emellertid att anmäla skadan snarast möjligt samt att inkomma med underlag som bevisar skadan och dess påverkan på din son. Sådana bevis kan bestå av exempelvis kvitton och läkarintyg, detta för att underlätta försäkringsbolagets hantering så att bedömningen blir korrekt. Med vänliga hälsningar,

Preskriberad fordran?

2018-11-29 i Preskription
FRÅGA |Min far har fått en faktura efter 18 år, för något som gällde en parabolavgift mellan åren 1999-2000. Fakturan är daterad i november i år. Ingen påminnelse har skickats tidigare. Måste denna betalas? Finns det ingen preskriptionstid?
Ellen Johansson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En faktura är en fordring på betalning och omfattas därför av reglerna om preskription i preskriptionslagen (PreskL).Beroende på vad det är för typ av fordran så är preskriptionstiden olika. Huvudregeln är att en fordran preskriberas tio år efter att fordringen tillkommit (2 § PreskL). Preskriptionstiden är dock kortare vid fordringar riktade mot konsumenter. Preskriptionstiden är nämligen tre år för en fordring mot en konsument om den avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare har tillhandahållit en konsument för huvudsakligen enskilt bruk (2 § PreskL). Efter det att preskriptionstiden löpt ut förlorar borgenären (den som skickat fakturan) rätten att kräva ut sin fordran. Alltså innebär preskription av en fordran att borgenären inte kan kräva betalt (8 § PreskL).Hur kan preskription avbrytas? I vissa fall avbryts ovan nämnda preskriptionstid. Detta kallas preskriptionsavbrott och innebär att en ny preskriptionstid börjar löpa från dagen preskriptionsavbrottet ägde rum och skulden preskriberas inte (6 § PreskL). Preskriptionstiden förlängs alltså och börjar löpa på nytt. Detta kan endast ske inom preskriptionstiden.Preskriptionsavbrott kan ske genom att gäldenären (den som är skyldig något) lovar att betala, betalar ränta eller amortering eller på något annat sätt erkänner fordringen. Preskriptionsavbrott och därmed förlängning av preskriptionstiden kan även ske genom att gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig påminnelse från borgenären om fordringen. Preskriptionsavbrott kan även ske genom att borgenären väcker talan mot gäldenären eller på annat sätt åberopar fordran mot gäldenären exempelvis hos kronofogdemyndigheten (5 § preskriptionslagen). Har exempelvis kravbrev kommit gäldenären tillhanda är preskriptionen avbruten under förutsättning att gäldenären inom preskriptionstiden (10 eller 3 år) mottagit kravbrev från borgenären. Detta kan göras hur många gånger som helst och innebär att skulden kvarstår. Men när preskriptionstiden löpt ut och fordran är preskriberad kan borgenären inte kräva betalt.I din fars fall blir det alltså avgörande om preskriptionen någon gång har avbrutits genom vissa åtgärder som är preskriptionsavbrytande. Om din far aldrig fått någon påminnelse eller vidtagit någon annan av ovan nämnda åtgärder så är fordran preskriberad och den som har skickat fakturan har inte rätt att kräva betalt.Hoppas detta gav svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Preskription

2018-11-25 i Preskription
FRÅGA |preskription tiden är för en tvist i stämnings ansökan
Emelie Söderman |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Preskription är ett begrepp som används både inom civilrätten och inom straffrätten. Preskription inom civilrättenInom civilrätten innebär begreppet preskription att en fordran efter vidd tid upphör att gälla (2§ preskriptionslagen). Huvudregeln är att en fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionsavbrott sker innan det. Gentemot en konsument preskriberas fordran efter tre år om fordringen avser en vara, tjänst eller annat som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk. Den treåriga preskriptionsfristen gäller dock inte fordringar som grundar sig på löpande skuldebrev. I civilrättsliga mål gäller att den som anser att preskription inträtt måste åberopa detta. Det är alltså inte domstolens skyldighet att beakta preskription utan att den har åberopats av någon av parterna. Preskription inom straffrättenInom straffrätten innebär preskription bortfallande av påföljd, det vill säga den tidsperiod, räknat från brottet, efter vilken åtal inte får väckas (35 kap 1§ brottsbalken). För brottmål innebär detta att åklagaren måste väcka åtal inom en viss tid. Tiden varierar beroende på hur allvarligt brottet är. T.ex så gäller två års preskriptionstid för brott med maximalt fängelsestraff ett år. Jämför detta med brott som ger åtta års fängelsestraff, här gäller femton års preskriptionstid. För de allra grövsta brotten, såsom mord, gäller ingen preskriptionstid. Jag kan inte riktigt utläsa i din fråga exakt vad det är du vill ha svar på. Du är såklart varmt välkommen att precisera din fråga ytterligare om du vill ha ett mer utförligt svar.Med vänlig hälsning,

Under hur lång tid kan en hantverkare framställa betalningskrav mot ett dödsbo?

2018-10-26 i Preskription
FRÅGA |Hur långt efter kan man fakturera till ett dödsbo för hantverkartjänster ?
Erik Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga så här: En privatperson har beställt tjänster av en hantverkare. Beställaren har därefter gått bort och frågan är nu under hur lång tid hantverkaren kan framställa betalningskrav mot dödsboet. Frågan besvaras med regler som finns i preskriptionslagen (PreskL). Under hur lång tid kan hantverkaren framställa betalningskrav mot dödsboet? Enligt 2 § 2 st. PreskL har hantverkaren tre år på sig att fakturera dödsboet. Tidsfristen räknas från den dag då avtalet om hantverkartjänster ingicks mellan den numera avlidna privatpersonen och hantverkaren. Om tre år går utan att krav på betalning har skett så preskriberas hantverkarens fordran. Därefter kan inte hantverkaren framställa betalningskrav mot dödsboet. Exempel: 2018 ingår en hantverkare avtal om diverse tjänster med en privatperson som sedermera avlider. Hantverkaren kan kräva betalning av dödsboet t.o.m., år 2021. Från och med år 2022 preskriberas hantverkarens krav betalning vilket innebär att det inte längre är möjligt för hantverkaren att kräva dödsboet på betalning. Tiden för preskription kan avbrytas och förnyas enligt 5 och 6 § PreskL. Om hantverkaren skickar påminnelser, kravbrev eller på annat sätt framställer krav om betalning mot dödsboet så börjar preskriptionstiden om på nytt. Exempel: Vi utgår ifrån samma förutsättningar som i föregående exempel. I det här fallet skickar hantverkaren betalningspåminnelser till dödsboet under år 2021. Detta medför att preskriptionstiden avbryts och förnyas vilket innebär att hantverkaren har möjlighet att kräva betalning i ytterligare tre år, alltså fram till år 2024. Därefter preskriberas betalningskravet såvida inte hantverkaren dessförinnan framställer nya betalningskrav mot dödsboet. Sammanfattningsvis Hantverkaren har tre år på sig att fakturera dödsboet under förutsättning att inte betalningskrav framställs med följd att preskriptionstiden förnyas. Hoppas du fick svar på din fråga! Om du behöver ytterligare rådgivning är du alltid välkommen att vända dig till oss på Lawline via vår hemsida eller på telefon: 08-533 300 04. Vänligen,

Kan en borgenär förlänga preskriptionstiden hur många gånger som helst?

2018-10-21 i Preskription
FRÅGA |Hej! Kan en borgenär förlänga preskriptionstiden hur många gånger de vill? Har en obetald faktura från 2007 som Intrum nu försöker driva in. De har skickat flera kravbrev som jag inte erkänt, dock känns det absurt att de kan driva in en så pass gammal skuld och åberopa preskriptionsavbrott genom att de skickat kravbrev genom åren. Det är ändå över 10 år...
Ellen Johansson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om preskription återfinns i preskriptionslagen. Preskription innebär att borgenären (den som har fordran) förlorar rätten att kräva gäldenären (den som är skyldig någon något) på skulden (8 § preskriptionslagen). Detta innebär alltså att den som har en fordran inte kan kräva ut betalning av gäldenären efter det att preskription inträtt.När inträder preskription?Den vanliga preskriptionstiden är 10 år efter fordrans tillkomst men vid konsumentfordringar är preskriptionstiden endast 3 år (2 § preskriptionslagen). En konsumentfordran är en fordran som en näringsidkare har mot en konsument. Det som avgör preskriptionstiden är alltså om fakturan du fått är en konsumentfaktura eller inte.Hur avbryts preskription?I vissa fall avbryts ovan nämnda preskriptionstid vilket innebär att en ny preskriptionstid börjar löpa från dagen avbrottet (kravbreven) ägde rum och skulden preskriberas inte. Detta kallas preskriptionsavbrott. Beroende på om det är ett konsumentförhållande eller inte så börjar en ny tid om 10 respektive 3 år att löpa (6 § preskriptionslagen). Preskriptionstiden förlängs alltså och börjar löpa på nytt.Preskriptionsavbrott kan ske genom att du som gäldenär lovar att betala, betalar ränta eller amortering eller på något annat sätt erkänner fordringen. Preskriptionsavbrott och därmed förlängning av preskriptionstiden kan även ske genom att du som gäldenär får ett skriftligt krav eller en skriftlig påminnelse från borgenären om fordringen (5 § preskriptionslagen). Har dessa kravbrev kommit dig tillhanda spelar det alltså ingen roll om du "erkänt" dessa eller inte, preskriptionen är avbruten om du inom preskriptionstiden (10 eller 3 år) mottagit kravbrev från borgenären. Detta kan göras hur många gånger som helst och innebär att din skuld kvarstår. Men när preskriptionstiden löpt ut och fordran är preskriberad kan borgenären inte kräva att du betalar skulden. Sammanfattningsvis så beror utgången i ditt fall på när dessa kravbrev har kommit dig tillhanda. Är detta inom preskriptionstiden (10 respektive 3 år) föreligger preskriptionsavbrott och borgenären har fortfarande rätt att kräva betalt av dig.Jag hoppas att detta gav svar på din fråga! Med vänlig hälsning