Kan ett dödsbo ta över en fordran?

2018-09-28 i Preskription
FRÅGA |Hej. Jag blev genom en Dom 2003 skyldig en person nästan 80 000 kr, han vägrade en förlikning och för två år sen avled han. Dödsboet är enligt skattemyndigheten idag inaktivt men finns kvar. Nu har de begärt utmätning av min pension. Jag tänker bestrida skulden enär jag anser att skulden idag saknar rättslig grund eftersom borgenären nu har gått bort. Min fråga: Jag trodde att skulder inte gick att ärva men på detta sätt så blir dödsboet in facto en slags borgenär och "ärver" hans krav på mig för alla framtid, fungerar det verkligen så? Kan jag som fattig pensionär då aldrig bli skuldfri?
Oskar Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att man inte kan ärva skulder stämmer i regel men i ditt fall är inte fråga om att ärva en skuld, istället handlar det om att dödsboet tar över en fordran, d.v.s motsatsen till en skuld. Borgenärsbyte, s.k. cession, är helt tillåtet vilket följer av allmänna fordringsrättsliga principer.Det som skulle kunna bli aktuellt i ditt fall är att fordran har preskriberats. Enl 2 § preskriptionslagen är den allmänna preskriptionstiden 10 år så länge ingen preskriptionsavbrytande åtgärd har skett enl 5 §. En sådan åtgärd skulle kunna vara en betalningspåminnelse eller ett erkännande av skulden. Har en sådan åtgärd skett så räknas preskriptionen 10 år från det tillfället.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Allmänt om preskription

2018-09-21 i Preskription
FRÅGA |Är detta rätt? Skulder det handlar om är konsumentfordringar och härstammar från 1980 till 2001För konsumentfordringar är preskriptionstiden tre år. Exempel på detta är privat telefonräkning och postorderskuld. Efter beslut om utmätning eller utslag från Kronofogdemyndigheten eller Dom från Tingsrätten är huvudregeln att preskriptionstiden för privatperson är tre år.Det är också mycket viktigt att betona att en fordran med en preskriptionstid på 3 år aldrig genom preskriptionsavbrott kan förlängas till 10 år. En fordran med en preskriptionstid på tre år kan således enbart förlängas med tre år genom preskriptionsavbrottVid utskick av krav som skulle räknas som preskriptionsavbrott, gäller att preskriptionstiden inte kan förlängas mer än en gång.
Jesper Eng |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Alla laghänvisningar i detta svar är till preskriptionslagen. Följande påståenden är korrekta:A) För konsumentfordringar är preskriptionstiden tre år (2 § andra stycket).B) En fordran med preskriptionstid om tre år kan inte förlängas till tio år (6 §). Paragrafen hänvisar till 2 §, i vilken preskriptionstiderna ju är stadgade.Följande påståenden är felaktiga:A) Efter beslut om utmätning eller utslag från Kronofogdemyndigheten eller dom från tingsrätten är huvudregeln att preskriptionstiden för privatperson är tre år. B) Vid utskick av krav som skulle räknas som preskriptionsavbrott, gäller att preskriptionstiden inte kan förlängas mer än en gång. Förklaringar till de felaktiga påståendena:A) Huvudregeln är tio år. En fordran mot en privatperson måste inte vara en konsumentfordran (2 § andra stycket).B) Detta gäller bara vid preskriptionsavbrott enligt 5 § tredje punkten, och då bara om situationen är sådan som beskrivs i 7 § andra stycket (7 § tredje stycket). Ett krav kan också framställas enligt 5 § andra punkten, och i sådana fall kan preskriptionsavbrott ske obegränsat.Jag hoppas att du fått svar på dina frågor!

Kan man kräva skadestånd fastän brottet har preskriberats?

2018-09-08 i Preskription
FRÅGA |Hej,jag har blivit förtalad och utsatt för brott mot PUL, men har glömt att polisanmäla detta och preskriptionen förföras (två år) går snart ut. Kan jag istället fortsätta att driva en process som ett FT-mål gällande skadestånd för förtal, fastän brottet då kommer att vara preskriberat?
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En fordran som uppkommer med anledning av ett brott preskriberas 10 år efter dess tillkomst enligt 2 § preskriptionslagen. Det innebär att även om brottet är preskriberat går det fortfarande att på civilrättslig väg stämma för skadestånd med anledning av brottet, exempelvis för den kränkning som brottet innebar (2 kap 3 § skadeståndslagen) Det går alltså att driva en civilrättslig process för skadeståndet. Om det ska göras i form av ett förenklar tvistemål måste din fullgörelsetalan avse ett belopp om mindre än halva prisbasbeloppet (1 kap 3 d § rättegångsbalken). År 2016 var prisbasbeloppet 44 300 kronor. Alltså måste din talan avse ett yrkande som inte överstiger än 22 150 kronor. Hoppas du fått klarhet i detta! Med vänliga hälsningar,

När preskriberas regresskrav från försäkringsbolag?

2018-08-17 i Preskription
FRÅGA |Försäkringsbolag har rätt att kräva ersättning av skadevållaren för utbetalning som getts till den skadelidande.Detta enligt svar på en fråga den 22 november 2017. Nu en följdfråga: När måste kravet från försäkringsbolaget komma? Senast? Preskriptionstid?
Johannes Norrman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Försäkringsbolaget har ett s.k regresskravSåsom jag förstår din fråga, så undrar du när ett regresskrav från ett försäkringsbolag senast måste komma, för att kravet skall vara rättsligt giltigt. Försäkringsbolag har, såsom du redan vet, i vissa tillfällen rätt att framföra regresskrav mot en skadevållande person, om bolaget utbetalt ersättning till den skadelidande personen. Detta innebär helt enkelt att försäkringsbolaget "tar över" den skadelidandes krav på ersättning mot den skadevållande.Preskription av kravet sker tio år efter den skadevållande handlingenAllmänna regler om preskription finns i preskriptionslagen (hädanefter PresL).Enligt 2 § första stycket PresL, preskriberas en fordran (ett betalningskrav) tio år efter dess tillkomst, om inte preskriptionsavbrott sker dessförinnan. När det gäller skadestånd (vilket jag antar att det gör i det här fallet) räknas fordrans tillkomst som tillfället då skadan uppstod. Det vill säga, betalningskravet uppstod i samma stund som skadan inträffade. Att försäkringsbolaget övertagit betalningskravet, förändrar inte detta faktum. Tio år efter skadan uppstod, preskriberas alltså kravet på ersättning. Innebörden av preskription är att borgenären (den som vill ha betalt) inte längre har rätt att kräva betalning, 8 § PresL. I 5 § PresL finns regler om åtgärder som bryter preskriptionen. Det rör sig bland annat om skriftliga krav adresserade till den betalningsskyldige, eller muntliga erkännanden från den betalningsskyldige av skulden. SammanfattningFörsäkringsbolagets regresskrav preskriberas efter samma tid som det "ursprungliga kravet" i sig, d.v.s tio år efter kravets tillkomst. Kravet tillkom då skadan uppstod. Om inte försäkringsbolaget dessförinnan bryter preskriptionstiden, så preskriberas alltså betalningskravet. Det innebär att den betalningsskyldige inte längre är skyldig att betala, om kraven kommer därefter. Lyckönskningar och hälsningar,

Vad innebär preskriptionslagen 7 § 3 st. och vilka slags fordringar omfattas av den?

2018-09-22 i Preskription
FRÅGA |Enligt 7 § 3 st. kan preskriptionstiden inte förlängas på detta sätt (menas brevutskick?) mer än en gång. Ett skäl till detta är att en borgenär inte skall ha möjlighet att en gång om året väcka talan mot en gäldenär som han inte lyckas komma i kontakt med och på så sätt förlänga fordringens preskriptionstid i all evighet. Detta skulle strida mot syftet med regleringen kring fordringars preskription.Gäller detta konsumentfordringar 3 åriga eller 10 åriga
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vad 7 § 3 st. i preskriptionslagen (PskL) innebär och vilka slags fordringar som paragrafen handlar om.I mitt svar kommer jag först att redogöra för vad PskL 7 § 3 st. innebär och sedan för vilka fordringar som paragrafen omfattar. På slutet kommer jag skriva en kortare sammanfattning av mitt svar på din fråga. Vad innebär PskL 7 § 3 st.?Huvudregeln är att preskriptionen av en fordran avbryts om borgenären väcker talan eller på annat sätt åberopar fordran mot gäldenären i domstol, se PskL 5 § 3 p. Ett undantag till detta är dock om gäldenären inte underrättas om att borgenären har väckt talan om fordringen, se PskL 7 § 2 st. Så om gäldenären inte underrättas om detta avbryts alltså inte preskriptionstiden för fordringen, men preskriptionstiden löper ut senast ett år efter att den rättsliga processen avslutats, se PskL 7 § 2 st. 2 men. Preskriptionstiden kan alltså förlängas i upp till ett år i dessa fall. Det PskL 7 § 3 st. innebär är att denna förlängning av preskriptionstiden enbart kan ske en gång. Detta, precis som du säger, för att borgenären inte ska kunna hålla fordringen vid liv för alltid genom att väcka talan mot gäldenären en gång om året. PskL 7 § 3 st. handlar alltså inte om brevutskick utan är en begränsning av förlängningen av preskriptionstiden enligt PskL 7 § 2 st.Vilka slags fordringar omfattar PskL 7 § 3 st.?Huvudregeln är att fodringar har en preskriptionstid om 10 år, se PskL 2 § 1 st. De flesta konsumentfordringar har dock en preskriptionstid på 3 år, se PskL 2 § 2 st. Oavsett vilken slags fordran det rör sig om så är PskL 7 § 3 st. tillämplig. Paragrafen gäller alltså både konsumentfordringar och andra fodringarSammanfattningDet PskL 7 § 3 st. innebär är att en förlängning av preskriptionstiden enligt PskL 7 § 2 st. enbart kan göras en gång. I praktiken innebär detta att om borgenären väcker talan om en skuld men gäldenären aldrig får reda på detta så kan preskriptionstiden för skulden ändå förlängas i upp till ett år, men genom PskL 7 § 3 st. kan detta enbart göras en gång. PskL 7 § 3 st. innebär alltså att det bara går att använda sig av den ettåriga förlängningen av preskriptionstiden en gång och har ingenting med brevutskick att göra. PskL 7 § 3 st. gäller för alla sorters fordringar oavsett om det handlar om konsumentfordringar med en preskriptionstid om 3 år eller andra sorters fordringar med längre preskriptionstid. Hoppas du fått svar på din fråga. Om du har övriga frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig igen!Vänliga hälsningar

Preskriptionstid kreditavtal, kreditkort, banklån med konsument

2018-09-20 i Preskription
FRÅGA |Hej, I november 2013 flyttade jag till Finland. När jag flyttade till Finland gjorde jag ingen adressändring till min finska adress och jag meddelade inte min utlandsflytt till Skatteverket. I januari 2014 tog jag en kredit hos Eurocard då jag hade ett beviljat kreditutrymme hos Eurocard på 60 000 kr. I mars 2014 tog jag en kredit hos Swedbank då jag hade ett beviljat kreditutrymme hos Swedbank på 45 000 kr. Mellan januari/mars 2014 och januari/mars 2018 har jag inte mottagit någon faktura, påminnelse, kravbrev eller inkassokrav från Eurocard och Swedbank på min finska folkbokföringsadress i Esbo. Då det har gått fyra år och preskriptionstiden för konsumentfordringar är tre år enligt Preskriptionslag (1981:130) 2 § 2 st, tog jag kontakt med Eurocard och Swedbank i maj 2018 via brev och krävde att mina kreditskulder skulle preskriberas. I början av juni 2018 fick jag svar från Eurocard att de vägrade preskribera min kreditskuld då jag hade skenbosatt mig i Sverige och att de skulle gå vidare med ärendet till finsk domstol för att kräva mig på betalning. I mitten av juli 2018 fick jag svar från Swedbank att det hade skett preskriptionsavbrott då de i september 2014 ansökte om verkställighet hos Kronofogden, de hävdade att preskriptionsavbrottet var på obestämd tid, därmed hade de rätt att kräva mig på betalning för min kreditskuld. Vad gäller i min situation? Tack på förhand. Med vänlig hälsning,
Soroosh Parsa |Då det har gått fyra år och preskriptionstiden för konsumentfordringar är tre år enligt Preskriptionslag (1981:130) 2 § 2 stTreårig preskription för konsumentfordringar gäller inte när avtalet grundar sig på ett löpande skuldebrev. Detta gäller bankån, tillgängliga krediter på nätet, kreditkort m.m. Nästan alla kreditinstitut använder sig av kreditavtal som utgör s.k. löpande skuldebrev. Ett löpande skuldebrev innebär att kreditinstitutet får överlåta eller pantsätta skulden utan ditt samtycke. Om du t.ex. är skyldig en bank 10 000 kr, så kan banken sälja skulden till ett inkassobolag för 8 000 kr. Om det är ett löpande skuldebrev så framgår det av dina kreditavtal. Det ska stå något om överlåtelse eller pantsättning av fordran eller liknande. Det medför att preskriptionstiden är 10 år. Detta framgår av i slutet av stycket på den lagbestämmelse som du har angett. Du har säkert hittat motsatt svar på nätet men det är felaktigt. Det verkar emellertid inte som att kreditinstituten har ifrågasatt att preskriptionstiden är tre år. Var därför medveten om detta om kreditinstituten helt plötsligt anser att skulderna inte är preskriberade.I november 2013 flyttade jag till Finland. När jag flyttade till Finland gjorde jag ingen adressändring till min finska adress och jag meddelade inte min utlandsflytt till Skatteverket. inte mottagit någon faktura, påminnelse, kravbrev eller inkassokrav från Eurocard och Swedbank på min finska folkbokföringsadressI det svenska registret verkar du ha varit folkbokförd i Sverige eftersom du inte anmälde din flytt till Finland. Det räcker då att kreditinstituten har skickat ett par brev till din svenska adress för att preskriptionsavbrott ska ha skett. Om kreditinstituten däremot hade vetskap om din finska adress så har inget preskriptionsavbrott skett. Det ska då ha varit tydligt eftersom man i princip alltid kan göra gällande avbrott om man skickar brev till någons svenska folkbokföringsadress.I början av juni 2018 fick jag svar från Eurocard att de vägrade preskribera min kreditskuld då jag hade skenbosatt mig i Sverige och att de skulle gå vidare med ärendet till finsk domstol för att kräva mig på betalningDe behöver inte preskribera din skuld för att den ska preskriberas. Preskription är något som träder in per automatik när preskriptionstiden löper ut (om den nu har löpt ut). Det är oklart om du numera har flyttat tillbaka till Sverige eller inte, men jag utgår från det eftersom Eurocard påstår att du har skenbosatt dig i Sverige. Av din fråga framgår inte förhållandena kring din bosättning i Sverige. Jag utgår från att du inte har "skenbosatt" dig. Av denna anledning kan du invända mot deras påstående om skenbosättning. Domstolsprocess inleds i det land du är permanent bosatt i vid tiden för dess inledande. Har du ingen finsk folkbokföringsadress så kommer finsk domstol sannolikt att avfärda ansökan.I mitten av juli 2018 fick jag svar från Swedbank att det hade skett preskriptionsavbrott då de i september 2014 ansökte om verkställighet hos KronofogdenAnsökan om verkställighet hos kronofogden utgör ett preskriptionsavbrott. Det medför att preskriptionstiden börjar om på nytt igen när förfarandet är avslutat, dvs. när kronofogden har fattat beslut. Beroende på när beslutet fattades så har ny preskriptionstid börjat löpa. Om banken utgår från tre års preskriptionstid så är fordran ändå preskriberad om kronofogden fattade beslut innan maj 2015 eftersom du tog kontakt först maj 2018. Om beslut fattades efter maj 2015, så är fordran inte preskriberad eftersom du genom din kontakt med banken gjorde ytterligare ett avbrott maj 2018.Vi hjälper dig gärna ta en närmare titt på vad som har hänt och bedöma om det är lönt att fortsättningsvis invända mot deras krav. Vi kan även assistera dig i eventuell process. Hör av dig så kan vi prata pris och närmare uppdrag.Soroosh Parsa / soroosh.parsa@lawline.se

Preskription och invändningsrätt när konkursbo har övertagit fordran

2018-08-24 i Preskription
FRÅGA |Hej!Jag undrar lite över detta med konkurs. Vi anlitade ett bolag som renoverade vårt badrum och på slutet av renoveringen begärdes de i konkurs. Detta var för c:a 1 ½ år sedan. Vi fick aldrig någon information om detta och vi upptäckte detta via internet. Det var lite skåp och annat som vi själva fick hantera för att göra klart. Vi har betalat halva arbetet och noterat att det har inte blivit riktigt gjort på vissa ställen. Jag undrar lite hur detta med konkurs fungerar, då jag har ingen lust att betala resterande av räkningen iom några saker måste göras om som kanske gör att våtskiktet måste penetreras. Hur länge kan en konkurs pågå? Finns det några riktlinjer eller dylikt där man kan anse att man inte längre står i skuld till ett konkursat bolag? Jag kan inte precis begära att bolaget rättar sina fel då det inte finns längre och vill helst inte ha med dem att göra. Och jag vill inte anlita någon annan förrns jag vet att/om det kommer en faktura från konkursförvaltaren och att bolaget är verkligen avregistrerat.
Henrik Österström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I det följande svaret utgår jag ifrån att du har anlitat bolaget i egenskap av konsument.Hur länge kan en konkurs pågå?Vanligtvis pågår konkursen fram till dess att det ej längre är ekonomiskt försvarbart att fortsätta att driva konkursen varvid den avskrivs (10 kap. 1 § konkurslagen). Således beror det på hur pass omfattande verksamheten har varit tills denna punkt nås.Fordrans upphörandeVad gäller din fråga om när din skuld kan anses upphöra regleras detta i preskriptionslagen (PreskL). I ditt fall gäller det en fordran mellan dig som konsument för en tjänst utförd av en näringsidkare vilket innebär att skulden upphör (preskriberas) tre år efter tillkomsten (2 § andra stycket PreskL). Undantag gäller för löpande skuldebrev vilka preskriberas tio år efter tillkomsten. Sannolikt rör det sig ej om ett löpande skuldebrev eftersom konsumentkreditlagen (KKrL) innehåller ett förbud mot löpande skuldebrev vid kreditköp (30 § KKrL).Den sannolika preskriptionstiden om tre år återställs varje gång det sker ett preskriptionsavbrott (6 § PreskL). Preskriptionsavbrott sker då du erkänner skulden på något vis, exempelvis genom betalning eller amortering eller när du mottagit ett krav om betalning eller påminnelse om skulden (5 § PreskL).Avskrivs konkursen och bolaget (den juridiska personen) upphör finns det inte längre någon som kan kräva in fordran. Konkursboet skulle emellertid även kunna överlåta den fordran de har gentemot dig till något annat bolag. I sådant fall kvarstår din rätt att göra gällande samma invändningar som du hade kunnat göra gentemot säljaren (28 § KKrL). Mer om din invändningsrätt nedan. Har fordran överlåtits ska du underrättas om överlåtelsen såvida inte överlåtaren har för avsikt att fortsättningsvis svara för sina förpliktelser enligt avtalet (28 § andra stycket KKrL).InvändningsrättDu framför att tjänsten ej fullgjorts samt att det framkommit brister i den del av tjänsten som har utförts. Vid köp av tjänst mellan en privatperson och en näringsidkare finns tvingande bestämmelser till konsumentens fördel i konsumenttjänstlagen, hädanefter KTjL (3 § KTjL).Har tjänsten ej utförts fackmannamässigt eller ej fullgjorts enligt vad som avtalats är tjänsten felaktig (9 § KTjL). Tjänsten kan även vara felaktig om utförandet av tjänsten avviker från uppgifter som lämnats innan köpet och som kan antas ha inverkat på avtalet (10 § KTjL). Felbedömningen görs utifrån förhållanden vid tidpunkten när tjänsten slutfördes (12 § KTjL) såvida ej garanti lämnats varvid näringsidkaren ansvarar för försämringar även under garantitiden (14 § KTjL). Näringsidkaren ansvarar även för försämringar som inträffar därefter om försämringen är en följd av ett avtalsbrott (13 § KTjL). Huruvida renovationen kan anses felaktig kan jag ej ta ställning till utan den bedömningen får du själv försöka ta ställning till.För att ha rätt att kräva några vidare påföljder måste du reklamera felet inom skälig tid, eller inom två månader från det att du upptäckte felet eller bort upptäcka felet (17 & 18 § KTjL). Påföljderna som kan göras gällande om reklamation sker inom skälig tid och felet ej beror på dig är: prisavdrag, avhjälpande, hävning och rätten att hålla inne den del av betalningen som påföljden berättigar (16 § KTjL). Eftersom avhjälpande ej sannolikt kommer på tal kan hävning göras gällande om tjänstens syfte i huvudsak är förfelat och näringsidkaren insåg detta (21 § KTjL). Detsamma gäller att du kan ha rätt att häva köpet avseende den del av tjänsten som ej blev utförd (21 § andra stycket KTjL). Kommer hävning ej på tal kan du i stället kräva ett prisavdrag motsvarande din kostnad för att få felet avhjälpt såvida prisbeloppet ej är oskäligt stort i förhållande till felets betydelse för dig (22 § KTjL).Eftersom tjänsten aldrig avslutats skulle du eventuellt även kunna göra påföljder för säljarens dröjsmål gällande (24 § KTjL). Även här krävs att du reklamerar inom skälig tid (26 § KTjL) och påföljderna är desamma (25 § KTjL).Om du anser att du har rätt att komma med invändningar så kan du rikta dessa mot konkursboet, eller om fordran överlåtits mot den nya borgenären. SammanfattningHur länge konkursen kan pågå är beroende av hur pass lång tid det tar för konkursförvaltaren att avveckla företaget. Din skuld preskriberas om det inte inträffar ett preskriptionsavbrott inom tre år. Fordran skulle dock också kunna överlåtas till ett annat bolag så att din skuld består även efter det att konkursen avskrivs. Eventuellt skulle du kunna ha rätt att göra gällande en påföljd enligt konsumenttjänstlägen för att inte behöva betala delar av eller hela skulden.Hoppas mitt svar varit behjälpligt och lycka till!

När preskriberas min skuld?

2018-08-16 i Preskription
FRÅGA |Jag har förlorat i domstol efter att ha stämt staten och skattemyndigheten och blivit dömd att betala rättegångskostnader som skall drivas in av kronfogden med belopp som överstiger det belopp jag har rätt att få i bostadstillägg till min fattigpension. Finns det någon preskriptionstid för detta slags skulder och hur lång är denna?
Maja Qvarnström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta när din skuld preskriberas. Tillämplig lag i detta fall är Preskriptionslagen (PrskL). Enligt huvudregeln så preskriberas en fordran efter tio år enligt 2 § PrskL. Ett undantag finns för konsumentfordringar som preskriberas efter tre år, men tyvärr passar inte den fordran som Skatteverket har mot dig in i denna kategori eftersom fordringen då måste avse en vara eller tjänst eller något annan som en näringsidkare i yrkesmässig verksamhet tillhandahållit en konsument. Preskriptionstiden för fordran mot dig är alltså tio år. Dessa tio år "startar om" varje gång det sker ett så kallat preskriptionsavbrott enligt 6 § PrskL. Med preskriptionsavbrott menas exempelvis att Kronofogdemyndigheten skickar ut ett nytt inbetalningskrav till dig där de påminner dig om att betala din skuld. När detta sker börjar alltså de tio åren om. Först när det har gått tio år utan att du hört någonting från borgenären (den som du är skyldig pengar) kan skulden då preskriberas enligt lag. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning