Är ett avtalsvillkor om förkortad preskriptionstid giltigt?

2018-10-09 i Preskription
FRÅGA |Jag undrar om man kan i ett avtal gällande ett uppdrag får skriva in att "om ej faktura har skickats inom 3 månader efter uppdraget genomförts så preskriberas fordran gentemot uppdragsgivaren"Dvs. Jag ska genomföra ett uppdrag (fotouppdrag) för x antal kr.när uppdraget blivit genomfört så måste jag skicka min faktura inom 3 månader annars är vi överens om att fordran är preskriberad.
Jesper Eng |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmänna preskriptionsregler återfinns i preskriptionslagen. Bestämmelserna däri är inte förenliga med de i ditt uppdragsavtal. Frågan som uppstår är alltså i vilken utsträckning lagen kan åsidosättas genom avtal. 12 § nämnd lag stadgar: "Avtal att en fordran inte skall preskriberas eller att preskription skall kunna avbrytas på annat sätt än som föreskrivs i denna lag är ogiltigt. Detsamma gäller avtal om längre preskriptionstid än tre år för en [konsumentfordran]."Som du själv kan utläsa rör lagrummet bl.a. avtal om slopad eller förlängd preskriptionstid, och inte om förkortad sådan. Frågan om giltigheten av avtalsklausuler om förkortad preskriptionstid berördes dock i specialmotiveringen till paragrafen. Denna motivering lyder:"I förslaget till preskriptionslag har inte tagits in någon bestämmelse som förbjuder avtal om kortare preskriptionstid än den som föreskrivs i lagen. Det kan emellertid tänkas att ett villkor med den innebörden ibland framstår som oskäligt mot borgenären. Möjlighet finns då att jämka villkoret eller lämna det utan avseende med stöd av generalklausulen i 36 § avtalslagen."Det finns alltså en möjlighet att avtalsvillkoret är oskäligt. Frågan har dock inte tidigare prövats i prejudicerande instans, det vill säga i Högsta domstolen, och därför måste jag tyvärr konstatera att jag inte kan svara på din fråga. Jag är dock öppen för möjligheten att blott tre månaders preskriptionstid ska betraktas som oskäligt kort och därför vara ogiltigt.Lycka till!

Jag fick en två år gammal faktura. Behöver jag betala eller har den preskriberats?

2018-10-05 i Preskription
FRÅGA |Det är 2018 och vi fick en faktura från 2016 på 10000 kr. Har de rätt att skicka en gammal faktura...?
Hilda Jeppsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tolkning av fråganJag har tolkat det som att någon har en fordran (ett krav på betalning) på dig. Fakturan är från 2016 men skickades till dig först nu, 2018. Jag kommer att använda ordet borgenär för den som har en fordran på dig. På grund av att jag inte vet vad för slags fordran det är kan jag endast ge dig ett allmänt svar.Vad innebär preskription?När en viss tid har gått så kan en fordran preskriberas, den skrivs alltså av, för att den har blivit "för gammal". Då behöver du inte betala.Frågan om när en fordran preskriberas beror på vilken slags fordran det är. Man går igenom tre steg när man avgör vad för slags lag eller annan reglering som blir tillämplig: 1.Omfattas fordringen av speciallagstiftning? 2.Om det inte finns speciallagstiftning, finns det något avtalat om preskription mellan parterna? 3.Om inte nr 1 eller 2 är tillämpliga så tillämpas preskriptionslagen SpeciallagstiftningIbland kan den omfattas av speciallag. Då jag inte vet vilken slags faktura det gäller kan jag inte ge ett svar på om fakturan omfattas av en speciallag eller inte.AvtalOm fordran inte omfattas av en speciallag, så kan frågan om preskription vara bestämd i ett avtal mellan dig och borgenären. Man kan avtala om en kortare preskriptionstid än i preskriptionslagen, men inte om en längre preskriptionstid, 12 § PreskL.PreskriptionslagenOm preskriptionen inte omfattas av speciallag och inte är avtalad, så tillämpas preskriptionslagen (PreskL). I PreskL finns två tidsfrister: 3 år. Detta gäller när en konsument köpt en vara eller en tjänst av en näringsidkare,2 § 2 stycket PreskL. 10 år. Detta gäller när det inte är en konsument, 2 § 1 stycket PreskL. När avbryts preskriptionen? Du erkänner fordran på något vis, till exempel genom att amortera eller betala ränta, 5 § 1 punkten PreskL, Borgenären hör av sig till dig, t.ex. genom att skicka en faktura, 5 § 2 punkten PreskL, Borgenären väcker talan eller annars åberopar fordringen vid domstol hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord, 5 § 3 punkten PreskL. När preskriptionen avbryts så "börjar det om", 6 § PreskL. Ett exempel: om du är en konsument och får en faktura år 2 efter köpet, så avbryts preskriptionen. Då har borgenären 3 år till på sig, innan fordran preskriberas igen. Alltså kan borgenären skicka en faktura igen tre år senare, alltså år 5 från det att du köpte varan eller tjänsten. SammanfattningOm din faktura inte är reglerad av speciallagstiftning eller om preskription inte är reglerad av ett avtal mellan dig och borgenären, så tillämpas preskriptionslagen. Om preskriptionslagen tillämpas så har borgenären hört av sig i tid – oavsett om du är en konsument eller inte, då det är inom både 3-års och 10-årsfristen.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Preskriptionstid personskada

2018-10-02 i Preskription
FRÅGA |Hej! Jag är 21 år gammal just nu och när jag gick i 4an råkade ja ut för en olycka i skolan. Lekte med ett par vänner på en bom. Vi gungade på den och det fanns en väggkant från skolan bredvid. När vi gungade så blev det olyckligt vis att mitt ringfinger slog till kanten medans ja höll i bommen och då (kapades) 1/3 av min finger av. Operation skedde samma kväll men i dagens läge har ja fortfarande ert fruktansvärt ärr och minskad känsel i fingret. Jag anmälde ingenting för trodde att ärren skulle läcka och känseln komma tillbaka men det skedde olyckligtvis inte. Är det möjligt att söka ersättning?
Joakim Synnergren |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att få ersättning för personskada som skett vid olycka måste du inneha en olycksfallsförsäkring. Det är positivt att du uppsökt läkarvård i samband med olyckan då de flesta försäkringsbolag kräver detta.En skada bör anmälas så skyndsamt som möjligt för att ge försäkringsbolagen en god möjlighet att göra en korrekt bedömning av skadan. Ersättning för personskada omfattas vanligen av den tioåriga allmänna preskriptionstiden som återfinns i preskriptionslagens 2 §. Denna skada skedde emellertid innan 1 januari 2015 vilket innebär att preskriptionstiden är 3 år efter du fick kännedom om att du kunde söka ersättning. Jag bedömer därmed att du inte har möjlighet att få ersättning för din skada.Vänligen,

Vad innebär preskriptionslagen 7 § 3 st. och vilka slags fordringar omfattas av den?

2018-09-22 i Preskription
FRÅGA |Enligt 7 § 3 st. kan preskriptionstiden inte förlängas på detta sätt (menas brevutskick?) mer än en gång. Ett skäl till detta är att en borgenär inte skall ha möjlighet att en gång om året väcka talan mot en gäldenär som han inte lyckas komma i kontakt med och på så sätt förlänga fordringens preskriptionstid i all evighet. Detta skulle strida mot syftet med regleringen kring fordringars preskription.Gäller detta konsumentfordringar 3 åriga eller 10 åriga
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vad 7 § 3 st. i preskriptionslagen (PskL) innebär och vilka slags fordringar som paragrafen handlar om.I mitt svar kommer jag först att redogöra för vad PskL 7 § 3 st. innebär och sedan för vilka fordringar som paragrafen omfattar. På slutet kommer jag skriva en kortare sammanfattning av mitt svar på din fråga. Vad innebär PskL 7 § 3 st.?Huvudregeln är att preskriptionen av en fordran avbryts om borgenären väcker talan eller på annat sätt åberopar fordran mot gäldenären i domstol, se PskL 5 § 3 p. Ett undantag till detta är dock om gäldenären inte underrättas om att borgenären har väckt talan om fordringen, se PskL 7 § 2 st. Så om gäldenären inte underrättas om detta avbryts alltså inte preskriptionstiden för fordringen, men preskriptionstiden löper ut senast ett år efter att den rättsliga processen avslutats, se PskL 7 § 2 st. 2 men. Preskriptionstiden kan alltså förlängas i upp till ett år i dessa fall. Det PskL 7 § 3 st. innebär är att denna förlängning av preskriptionstiden enbart kan ske en gång. Detta, precis som du säger, för att borgenären inte ska kunna hålla fordringen vid liv för alltid genom att väcka talan mot gäldenären en gång om året. PskL 7 § 3 st. handlar alltså inte om brevutskick utan är en begränsning av förlängningen av preskriptionstiden enligt PskL 7 § 2 st.Vilka slags fordringar omfattar PskL 7 § 3 st.?Huvudregeln är att fodringar har en preskriptionstid om 10 år, se PskL 2 § 1 st. De flesta konsumentfordringar har dock en preskriptionstid på 3 år, se PskL 2 § 2 st. Oavsett vilken slags fordran det rör sig om så är PskL 7 § 3 st. tillämplig. Paragrafen gäller alltså både konsumentfordringar och andra fodringarSammanfattningDet PskL 7 § 3 st. innebär är att en förlängning av preskriptionstiden enligt PskL 7 § 2 st. enbart kan göras en gång. I praktiken innebär detta att om borgenären väcker talan om en skuld men gäldenären aldrig får reda på detta så kan preskriptionstiden för skulden ändå förlängas i upp till ett år, men genom PskL 7 § 3 st. kan detta enbart göras en gång. PskL 7 § 3 st. innebär alltså att det bara går att använda sig av den ettåriga förlängningen av preskriptionstiden en gång och har ingenting med brevutskick att göra. PskL 7 § 3 st. gäller för alla sorters fordringar oavsett om det handlar om konsumentfordringar med en preskriptionstid om 3 år eller andra sorters fordringar med längre preskriptionstid. Hoppas du fått svar på din fråga. Om du har övriga frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig igen!Vänliga hälsningar

Hur lång är preskriptionen av enkelt skuldebrev?

2018-10-09 i Preskription
FRÅGA |Lånade ut 225000 kr till min sambo i samband med att vi köpte en bostadsrätt i november 2008 Vi har skrivit ett "Enkelt skuldebrev" om detta och med en återbetalning i samband med en försäljning av lägenheten Hur gäller preskriptionstiden och måste vi skriva nytt skuldebrev och med vilken utlåningsdatum
Eric Nilsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett enkelt skuldebrev preskriberas efter 10 år. Preskriptionen på skuldebrev regleras så att preskriptionen nollställs varje gång du skickar en påminnelse eller din sambo betalar av skulden. Har det t ex gått 9 år utan att du skickat en påminnelse eller din sambo har gjort en avbetalning av skulden kan du skicka en påminnelse och då förlängs preskriptionen med ytterligare 10 år. Skickar du en påminnelse vart 9:de år kommer alltså skuldebrevet vara gällande ända tills din sambo betalar tillbaka skulden. Det finns därför ingen anledning att skriva ett nytt skuldebrev. Med vänliga hälsningar,

Preskription av fordran mot kommun

2018-10-05 i Preskription
FRÅGA |Hej! Jag har hyrt ut min villa till en kommun. De har orsakat skador och via mail godkänt ersättning. Då jag skickat fakturan så bestrider deras jurist fakturan och vill invänta svar på deras försäkringsbolag. Riskerar jag att min fodran förfaller om jag inte agerat inom viss tid? Bör jag anlita jurist eller kontakta kronofogden?
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Om jag förstår din fråga rätt så undrar du ifall du bör oroa dig för att din fordran mot kommunen kommer förfalla på grund av att kommunen fördröjer processen. Jag utgår i mitt svar från att din fordran mot kommunen är giltig. Tillämplig lag Om en fordran ligger och släpar för länge kan den preskriberas enligt preskriptionslagen. Preskription innebär att borgenären (du) förlorar rätten att kräva ut din fordran, dvs rätten att få betalt. Detta framgår av 8 § preskriptionslagen. Preskriptionstiden är i de flesta fall 10 år (2 § preskriptionslagen). Preskriptionen kan dock avbrytas innan dessa 10 år förflutit vilket får till följd att preskriptionstiden nollställs och börjar om från början. Hur preskriptionsavbrott går till regleras i 5 § preskriptionslagen. Där kan man utläsa att: preskription avbryts om gäldenären betalar del av fordringen eller ränta/amortering. Gäldenären får ett skriftligt krav om fordringen från borgenären.Borgenären väcker talan mot gäldenären eller åberopar fordringen i domstol/hos kronofogden. Verkan av ett preskriptionsavbrott blir som sagt att en ny preskriptionstid löper från dagen för preskriptionsavbrottet (6 § preskriptionslagen). Sammanfattning Sammanfattningsvis kan sägas att om du har en giltig fordran mot kommunen, så har du även ganska lång tid på dig att få göra fordran gällande. Skulle det dra ut på tiden kan du alltid avbryta preskriptionen genom att skicka ett skriftligt krav till kommunen eller väcka talan mot denna i domstol/kontakta kronofogden. Om du bestämmer dig för att ta den vägen rekommenderar jag att du tar hjälp av en yrkesverksam jurist. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga. Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa! Med vänlig hälsning,

Kan ett dödsbo ta över en fordran?

2018-09-28 i Preskription
FRÅGA |Hej. Jag blev genom en Dom 2003 skyldig en person nästan 80 000 kr, han vägrade en förlikning och för två år sen avled han. Dödsboet är enligt skattemyndigheten idag inaktivt men finns kvar. Nu har de begärt utmätning av min pension. Jag tänker bestrida skulden enär jag anser att skulden idag saknar rättslig grund eftersom borgenären nu har gått bort. Min fråga: Jag trodde att skulder inte gick att ärva men på detta sätt så blir dödsboet in facto en slags borgenär och "ärver" hans krav på mig för alla framtid, fungerar det verkligen så? Kan jag som fattig pensionär då aldrig bli skuldfri?
Oskar Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att man inte kan ärva skulder stämmer i regel men i ditt fall är inte fråga om att ärva en skuld, istället handlar det om att dödsboet tar över en fordran, d.v.s motsatsen till en skuld. Borgenärsbyte, s.k. cession, är helt tillåtet vilket följer av allmänna fordringsrättsliga principer.Det som skulle kunna bli aktuellt i ditt fall är att fordran har preskriberats. Enl 2 § preskriptionslagen är den allmänna preskriptionstiden 10 år så länge ingen preskriptionsavbrytande åtgärd har skett enl 5 §. En sådan åtgärd skulle kunna vara en betalningspåminnelse eller ett erkännande av skulden. Har en sådan åtgärd skett så räknas preskriptionen 10 år från det tillfället.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Allmänt om preskription

2018-09-21 i Preskription
FRÅGA |Är detta rätt? Skulder det handlar om är konsumentfordringar och härstammar från 1980 till 2001För konsumentfordringar är preskriptionstiden tre år. Exempel på detta är privat telefonräkning och postorderskuld. Efter beslut om utmätning eller utslag från Kronofogdemyndigheten eller Dom från Tingsrätten är huvudregeln att preskriptionstiden för privatperson är tre år.Det är också mycket viktigt att betona att en fordran med en preskriptionstid på 3 år aldrig genom preskriptionsavbrott kan förlängas till 10 år. En fordran med en preskriptionstid på tre år kan således enbart förlängas med tre år genom preskriptionsavbrottVid utskick av krav som skulle räknas som preskriptionsavbrott, gäller att preskriptionstiden inte kan förlängas mer än en gång.
Jesper Eng |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Alla laghänvisningar i detta svar är till preskriptionslagen. Följande påståenden är korrekta:A) För konsumentfordringar är preskriptionstiden tre år (2 § andra stycket).B) En fordran med preskriptionstid om tre år kan inte förlängas till tio år (6 §). Paragrafen hänvisar till 2 §, i vilken preskriptionstiderna ju är stadgade.Följande påståenden är felaktiga:A) Efter beslut om utmätning eller utslag från Kronofogdemyndigheten eller dom från tingsrätten är huvudregeln att preskriptionstiden för privatperson är tre år. B) Vid utskick av krav som skulle räknas som preskriptionsavbrott, gäller att preskriptionstiden inte kan förlängas mer än en gång. Förklaringar till de felaktiga påståendena:A) Huvudregeln är tio år. En fordran mot en privatperson måste inte vara en konsumentfordran (2 § andra stycket).B) Detta gäller bara vid preskriptionsavbrott enligt 5 § tredje punkten, och då bara om situationen är sådan som beskrivs i 7 § andra stycket (7 § tredje stycket). Ett krav kan också framställas enligt 5 § andra punkten, och i sådana fall kan preskriptionsavbrott ske obegränsat.Jag hoppas att du fått svar på dina frågor!