Får ett företag begära betalt av en konsument efter 3,5 år?

2018-06-22 i Preskription
FRÅGA |En företagare har efter ca 3,5 års tid återkommit till mig och påstått att sin revisor har funnit att en betalning saknas från mig från en faktura som är utfärdad den 2015-01-08. Min bank tillåter mig dock endast att gå tillbaka 2 år för att se mina utbetalningar vilket gör att jag inte har någon möjlighet att verifiera huruvida betalningen utfärdats eller ej. Företagaren menar också på att det är ok ifall ingen betalning har gjorts och att det endast är för mig att betala beloppet i fråga med en anmärkning i kommentaren.Får en företagare göra sådana här anspråk på betalningen efter så lång tid?Jag har läst att preskriptionstiden för en kundfordran är 3 år men i detta fallet kan jag varken verfiera om en kundfordran har gjorts eller om betalning är utfärdad till mottagaren.Vad gäller vid ärenden av denna sort?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Min utgångspunktDu skriver i din fråga att du läst att preskriptionstiden för en kundfordran är tre år, varför jag i mitt svar kommer att utgå från att du handlat i egenskap av konsument. För det fall att du inte skulle uppfylla kriterierna för att vara konsument kan en preskriptionstid om tio år aktualiseras. Jag utgår även från att det inte tvistas om du blivit påmind om fakturan under de 3,5 åren som du beskriver.Vad innebär preskription?Reglerna om preskription finns i preskriptionslagen. Preskription innebär att den som har rätt till betalning, borgenären (den du benämner som "företagaren"), förlorar sin rätt att få skulden betald. En skuld kan preskriberas efter en viss tid, dels om du inte erkänt skulden, dels om borgenären inte avbrutit preskriptionstiden (s.k. preskriptionsavbrott). För konsumentfordringar är preskriptionstiden tre år. För en treårig preskriptionstid krävs att det gäller en vara, tjänst eller annan nyttighet som företagaren i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit dig som konsument för huvudsakligen enskilt bruk (2 § Preskriptionslagen). Exempel på sådana tjänster är t.ex. en privat telefonräkning eller en postorderskuld. Preskriptionen avbryts genom att: Du betalar på skulden eller på annat sätt erkänner den,Du får ett skriftligt krav om skulden från borgenären, ellerBorgenären väcker talan mot dig vid t.ex. domstol eller hos KronofogdemyndighetenAtt preskriptionen avbryts innebär att en ny preskriptionstid börjar gälla från dagen för avbrottet (5 § Preskriptionslagen). Om du t.ex. beställer en vara och företaget efter två år sänder dig en faktura börjar en ny tid om tre år att löpa.Du behöver inte betala om preskriptionsavbrott inte skettI ditt fall har det gått 3,5 år sedan fakturan utfärdades. Om du inte under denna tid har erkänt skulden genom att betala något på den, eller att företagaren har skickat fakturan eller krav om den, är skulden preskriberad. Har det däremot skett ett preskriptionsavbrott inom tiden har en ny preskriptionstid börjat löpa och du kan vara betalningsskyldig. Det är företagaren som har bevisbördan för att preskriptionsavbrott har skett genom att den sänt dig en faktura eller krav. Företagaren får göra anspråk på betalningen trots att skulden är preskriberadAtt skulden är preskriberad innebär att företagaren förlorat den juridiska möjligheten att kräva in betalningen. Företagaren kan inte vinna framgång mot dig vid stämning hos domstol eller begära in betalningen med hjälp av Kronofogdemyndigheten. Däremot får företagaren begära betalt precis så som skett. Det innebär att företagaren kan begära betalt, men att du inte är skyldig att betala. Att skulden är preskriberad innebär inte att skulden är utraderad, bara att betalningsskyldigheten upphört. Detta medför att om du trots att skulden är preskriberad betalar, inte kan vända dig mot företagaren i efterhand och kräva pengarna åter för att du betalt efter att skulden preskriberats.Sammanfattningsvis finns det mycket som talar för att skulden är preskriberad. Har du inte erkänt skulden sedan dess utfärdande den 8 januari 2015 och företagaren heller inte sänt dig fakturan eller krav om den de senaste tre åren är du heller inte betalningsskyldig. Du bör kontakta företagaren och förklara att du anser att skulden är preskriberad på dessa grunder. Kan vederbörande inte visa att preskriptionsavbrott skett behöver du inte betala.Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma.Vänligen,

Gäller treårig preskriptionstid för fordran som avser en mobil som har använts både privat och i företag?

2018-06-18 i Preskription
FRÅGA |Jag har fått ett krav från ett inkasso bolag vilka agerar på uppdrag från ett mobilföretag. Skulden rör en mobilräkning och är från 2011.Då hade jag en enskild firma - som nu är nerlagd. Mobilen användes både privat och i företaget.Kan jag hävda preskriptionstiden tre år mot konsument?
Erik Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga så här:Ett inkassobolag har skickat ett kravbrev till dig som avser en mobilräkning från 2011. Du har använt mobilen både i ditt privatliv och i ditt företag. Frågan är om treårig preskriptionstid gäller för mobilräkningen, vilket skulle innebära att skulden redan preskriberades 2014. Frågan besvaras med regler som finns i preskriptionslagen (PreskL). Allmänt om preskription Preskriptionstiden är enligt 2 § PreskL tre år för fordringar som ett företag har mot en konsument. Du är konsument om mobilen köptes för privat bruk. För att preskriptionstiden ska vara tre år så måste du därför kunna visa att mobilen huvudsakligen har använts av dig som privatperson, annars är preskriptionstiden tio år. Preskriptionstiden börjar löpa fr.o.m., den tidpunkt då du ingick det avtal som gav upphov till skulden. Jag har inte tillräckligt med information om din situation för att med säkerhet kunna bedöma om preskriptionstiden är tre år i ditt fall. Jag kommer istället presentera ett par omständigheter som förhoppningsvis gör det möjligt för dig att avgöra vilken preskriptionstid som gäller. Är mobilen köpt av dig som privatperson eller via företaget? Om mobilen exempelvis införskaffades i företagets namn så tyder det på att den treåriga preskriptionstiden inte gäller. Andra faktorer som kan tala emot en treårig preskriptionstid är om din enskilda firma fakturerades för köpet eller om en delbetalning har erlagts från ett konto som tillhör företaget. Omständigheter som talar för treårig preskriptionstid är om du har införskaffat mobilen i eget namn eller med delbetalning från ett privat konto. Detsamma gäller om du har fakturerats i egenskap av privatperson. Hur har du använt mobilen? För att den treåriga preskriptionstiden ska gälla så krävs det att du till största del har använt mobilen i ditt privatliv. Ditt privata brukande av mobilen ska alltså vara större än användningen av mobilen inom företaget.Har preskriptionsavbrott skett? Om du skulle komma fram till att du har köpt mobilen som konsument så är nästa fråga om preskriptionsavbrott har skett. Om du exempelvis får en betalningspåminnelse så avbryts preskriptionen. Resultatet blir enligt 5 och 6 § PreskL att en ny preskriptionstid börjar löpa i samband med att påminnelsen kommer fram till dig. Exempel: Om mobilen är köpt för ditt privata bruk så preskriberades skulden redan 2014. Detta gäller under förutsättning att du inte har erhållit några betalningspåminnelser innan 2014. Om du exempelvis har erhållit ett krav på betalning av din skuld 2012 så avbryts preskriptionen och en ny preskriptionstid börjar löpa. Preskription inträder då år 2015 förutsatt att du inte har erhållit några fler betalningspåminnelser. Detta innebär alltså att preskription inträder först om din skuld har stått obetald under tre år utan att du erhållit några betalningspåminnelser. Andra omständigheter som medför preskriptionsavbrott Förutom betalningspåminnelser/kravbrev så medför även följande omständigheter att preskriptionen avbryts och förnyas: -delbetalning av räkningen -betalning av ränta som belöper på räkningen -muntlig eller skriftlig bekräftelse av räkningen, exempelvis i form av ett löfte av att i framtiden betala resterande belopp av skulden -stämningsansökan som avser räkningen -krav från kronofogdemyndigheten som avser räkningen Sammanfattningsvis Treårig preskriptionstid gäller under förutsättning att: 1. Du har köpt mobilen som privatperson och/eller, 2. Du huvudsakligen har använt mobilen för privat bruk. För att skulden ska ha preskriberats krävs dessutom att den har stått obetald under tre år utan att någon preskriptionsavbrytande omständighet har förekommit. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Preskription av fordran.

2018-06-12 i Preskription
FRÅGA |Företaget gjorde sin beställning och fick fakturan 2015-06-02. På fakturan framgår inte att den ska säljas vidare. Kunden inväntar en kredit, därför betalades den inte på direkten inom 20 dagar. Ingen kredit når kunden. Inga påminnelser når kunden under denna tid. Kunden betalar hela beloppet, 2016-02-09 till leverantörens bankgironummer som står på fakturan. Nu 20180604 inkommer till Tingsrätten att kunde skulle betalat till gäldenären. Hur länge kan en gäldenär avvakta innan skulden krävs in. Det är 2,4 år! vilken lagtext gäller?
Henrik Berg |Hej.Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I det du skrev tolkar jag att "Kunden" är en konsument och är gäldenär (skyldig pengar) till företaget som är borgenär (berättigad pengar). Preskription.När det gäller hur länge man kan göra en fordran gällande finns aktuell reglering i preskriptionslagen. Det finns 2 versioner av preskriptionstiden. Den ena tiden löper om 10 år från dess att fordran/krediten uppstått eller 10 år från dess att gäldenären erkänt skulden på nytt till borgenären 2§ 1st preskriptionslagen. Vad som menas med att på nytt erkänna skulden är att detta är en åtgärd för att bryta preskriptionstiden. Om den exempelvis gått 8 år från dess att fordran uppkommit kan borgenären skicka ett brev eller annan påminnelse till gäldenären för att starta om tiden. Om gäldenären erkänner fordrans existens kommer 10-årstiden att börja om från den dag gäldenärens erkänt fordrans existens (5&6§ Preskriptionslagen). Preskriptionsavbrott kan även ske genom att man lämnar in en stämning till tingsrätten (7§ Preskriptionslagen). Det kräver dock inte alltid att gäldenären erkänner fordran. Ibland händer det att gäldenären menar att ingen påminnelse mottagits av olika skäl. Detta kan vara att posten slarvat bort breven eller att de skickats till fel adress. Praxis menar att om borgenären skickat minst 2 rekommenderade brev till en adress som de i god tro tror att gäldenären bor på har fortfarande ett preskriptionsbrott skett. Har dock tiden om 10 år löpt ut har fordran preskriberats och kan inte längre göras gällande (2§ Preskriptionslagen). Preskription av konsuments fordran. Om gäldenären är en konsument gäller exakt samma sak fast tiden är 3 år istället för 10 år (2§ 2st Preskriptionslagen). Vänligen

Är fakturan preskriberad?

2018-05-31 i Preskription
FRÅGA |Jag renoverade min lägenhet 2012 08 23 .en målare skulle tapetsera han klarade inte av det förstörde mina tapeter , så försvann han . Så skickade han en faktura som jag bestred. Hörde aldrig av honom mer . Idag 2018 05 30 får jag ett brev från en advokat , att han gått i konkurs nu vill dom ha in pengarna . (Preskribitionstid)??
Angelica Karlsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Jag tolkar din fråga som att det rör ett konsumentförhållande.Preskriptionstider för fakturor regleras i preskriptionslagen (PreskL). Preskriptionstiden för en faktura mot en konsument är tre år (se 2 § 2 st. PreskL).Eftersom du skriver att du inte hörde något mer från honom efter tapetseringen förutsätter jag att något preskriptionsavbrott inte skett. Preskriptionsavbrott sker antingen genom att du som gäldenär erkänner fakturan (t.ex. genom att betala eller erlägga ränta), att borgenären sänder dig en påminnelse om betalning eller att borgenären väcker talan mot dig vid domstol (5 § PreskL). Förutsatt att detta inte skett under tre år, är du inte skyldig att betala fakturan eftersom den är preskriberad.Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna vid fler frågor.Med vänliga hälsningar,

Preskription av skadeståndsfordran

2018-06-22 i Preskription
FRÅGA |Jag dömdes för snart 10 år sedan till skadestånd till både svensk kassaservice och en bank. Har dock aldrig fått ett kravbrev eller liknande och nu är det närnar sig 10 års dagen borde det väl komma något, efterson skadestånd behöver förnyas efter 10 år? Väl? För det försvinner eller preskriberas väl inte? Har hört att det kan försvinna om det ej förnyas i tid, men gäller det från datum jag dömdes eller brottet begicks?
Fredrik Wållberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!De allmänna bestämmelserna om preskription finns i preskriptionslagen. Huvudregeln är att fordringar preskriberas efter 10 år efter det att fordran uppstår (2 §). Fordran anses uppstå den dagen då den skadegörande handlingen företas, alltså det du gjorde som resulterade i ett skadestånd. Preskriptionstiden förnyas dock om:1. Du på något sätt erkänner skulden genom amortering, räntebetalning eller liknande (5 § punkt 1)2. Du får ett skriftligt krav eller påminnelse om skulden (5 § punkt 2)3. Den du är skyldig pengar väcker talan i domstol eller kronofogden (5 § punkt 3).När preskriptionen avbrutits genom domstolsförfarande (punkten 3) räknas den nya preskriptionstiden från dagen för domen (7 §). Alltså kommer i ditt fall preskriptionsfristen räknas från dagen för domen förutsatt att inget ytterligare preskriptionsavbrott gjorts efter den domen. Löper preskriptionsfristen ut har den du är skyldig inte längre rätt att kräva betalning från dig (8 §).Jag hoppas det besvarade din fråga! Är det något ytterligare du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga.

​Hur och när sker preskriptionsavbrott genom ett skriftligt kravbrev?

2018-06-18 i Preskription
FRÅGA |Ett preskriptionsavbrott sker även när gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären - Min fråga är ska gäldenären ha skrivit under det skriftliga kravet eller erinran som borgenären skickat för att det ska anses som giltig?
Joar Lindén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Preskriptionsavbrott i ditt fall - ska gäldenären ha skrivit under det skriftliga kravet?Preskriptionsavbrott regleras i 5 § preskriptionslagen (PreskL) varvid det enligt 5 § 2p. anges att preskription avbryts genom att gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordran från borgenären. Hädanefter kommer kravbrev att användas som samlingsterm för sådan skriftlig handling. Preskriptionsavbrott infaller då ett kravbrev kommer gäldenären till handa, det vill säga då handlingen anländer till en plats där gäldenären har möjlighet att ta del av den. För att besvara din fråga krävs således inte att gäldenären skriver under eller på annat sätt bekräftar handlingen för att preskriptionsavbrott skall ske.Fördjupad förklaring av preskriptionsavbrottFör ett giltigt preskriptionsavbrott krävs inte att gäldenären faktiskt har tagit del av kravbrevet. Dock ankommer det på borgenären att bevisa att gäldenären har fått handlingen till handa enligt 5 § 2p. PreskL. Detta innebär att det är borgenären som bär ansvaret för att kravbrevet når gäldenären. I det fall gäldenären påstår sig inte ha fått någon preskriptionsavbrytande handling till handa krävs det för preskriptionsavbrott vanligen att borgenären kan bevisa att ett flertal kravbrev har avsänts. Vid vidare intresse kan hänvisas till följande rättsfall från Högsta domstolen: NJA 2007 s. 157, NJA 1996 s. 809 samt NJA 2012 s. 172.Undantag från preskriptionsavbrottSom huvudregel råder en tioårig eller treårig standardtid för preskription (2 § PreskL). Inblandade parter har dock möjligheten att avtala att viss annan preskriptionstid ska gälla istället för den ordinarie (se den indirekta lydelsen av 12 § PreskL). Hur ett giltigt avtal sluts regleras i avtalslagen (AvtL).I det fall en specifikt avtalad preskription råder kan inte preskriptionstiden förlängas genom preskriptionsavbrott enligt 5 § PreskL. Däremot råder härvid en möjlighet till förlängning av preskriptionstiden på avtalsrättslig väg, det vill säga genom att inblandade parter sluter ett nytt avtal i frågan. För att så skall ske krävs att gäldenären accepterar ett av borgenären konkret förslag på ny preskriptionstid. Anledningen är att avtalet huvudsakligen skulle förlora sin innebörd om preskriptionsavbrott kunde ske i vanlig ordning.Vad detta skulle innebära i din situation är att ett preskriptionsavbrott inte kan ske utan gäldenärens samtycke, i det fall en annan preskriptionstid än standardtiden i preskriptionslagen specifikt har avtalats. Det sker därmed inget preskriptionsavbrott enbart genom att kravbrevet kommer gäldenären till handa. Kravbrevet måste istället innehålla ett konkret förslag på preskriptionstid som på något vis bekräftas, exempelvis genom en underskrift som delges borgenären.SammanfattningSom huvudregel gäller att gäldenären inte behöver skriva under kravbrevet för att det ska anses som giltigt och preskriptionsavbrytande. Preskriptionsavbrott sker redan då kravbrev kommer gäldenären till handa. Undantag råder då specifik preskriptionstid har avtalats, varvid ett förslag om förlängning måste accepteras av gäldenären för att få giltig verkan. Sannolikt är det huvudregeln som gäller i ditt fall.Hoppas det var svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Preskriptionsavbrott

2018-05-31 i Preskription
FRÅGA |Vår mamma dog för 8 månader sedan och efterlämnade ett hus värt mycket pengar. Vi är 5 helsyskon som är dödsbodelägare. 1 av syskonen lånade ut pengar 1993 till mamma och pappa där en revers skrevs. Nu gör hen anspråk på dödsboet med 600 000 samt en ränta på 2, 5 miljoner kr dvs totalt 3,1 miljoner. Det har splittrat oss fem syskon och ärendet är inskickat till tingsrätten. Vi hävdar att det inte finns fog för kravet då skulden är preskriberad och inget preskriptionsavbrott föreligger. Min fråga är vad som krävs i bevis för att det skulle finnas något preskriptionsavbrott och om storleken på räntan är rimlig att kräva? Vettigt förslag på lösning?
Sandra Ibrahim |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Preskription regleras i preskriptionslagen. En revers, fordran, har normalt en preskriptionstid på 10 år om inte preskriptionsavbrott förekommit. Vid preskriptionsavbrott börjar en ny preskriptionstid att löpa enl. 2 § i lagen. Preskriptionen avbryts genom att gäldenären erkänner fordringen vilket kan göras genom att denne exempelvis erlägger betalning, ränta amortering etc., eller på liknande sätt erkänner den. Ett preskriptionsavbrott sker även när gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord enligt 5 §. Det syskonet då behöver bevisa är exempelvis att något av ovanstående exempel har skett vilket föranlett ett avbrott. Beviskravet för denna omständighet är att det ska anses vara styrkt. Det finns inget tak för hur stor räntan för en fordran kan bli. Om det är så att ränta har börjat löpa eftersom förfallodagen på något lagligt sätt inträffat (dröjsmålsränta) eller att en sådan inte inträffat men det ändå avtalats om ränta (avkastningsränta) så räknas beloppet från den perioden med den för tiden gällande räntesatsen. Det är alltid tråkigt när tvister ställer till det mellan familj och att försöka komma överens och förhandla på egen väg brukar vara en bra lösning för att kunna behålla eller återbygga relationerna. Det är dock inte möjligt i varje fall. Mitt råd till er skulle vara att ni alla kan tänka på hur ni är villiga att kompromissa och lösa det mellan er men kan ni inte, vill inte eller funkar det inte finns alltid rättsprocess-vägen. Bästa hälsningar,

Preskriptionsavbrott

2018-05-29 i Preskription
FRÅGA |Har haft en grävare på min tomt detta utfördes september 2014, jag har också ringt 3 gånger för att få en faktura. Enligt Preskriptionslag (1981:130) så behöver jag inte betala OM det nu skulle komma en faktura.Om jag erkänner att jobbet utfört betyder det då att det blir ett Preskriptionsavbrott enligt 5 §
Jakob Perä |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du anger regleras denna fråga av preskriptionslagen.I 5 § anges det att ett erkännande av en fordran kan innebära ett preskriptionsavbrott. Om enbart ett erkännande av arbetet skulle kunna medföra ett preskriptionsavbrott framstår för mig som tveksamt. HD har uttalat att rörande preskriptionsavbrott behöver borgenären uttrycka en viss precision för att deras påminnelse ska anses avbryta preskriptionen (NJA 2008 s.843). Fallet rörde ett skadeståndsanspråk och HD menade att de skadelidande behövde beskriva skadehändelsen och ange att denne hade ett skadeståndsanspråk. Med bakgrund av detta menar jag att enbart ett erkännande av ett utfört arbete inte borde utgöra ett preskriptionsbrott utan då krävs både ett erkännande av arbetet och ett erkännande av anspråket.Hoppas du fick svar på din fråga!