Preskriptionstid kreditavtal, kreditkort, banklån med konsument

2018-09-20 i Preskription
FRÅGA |Hej, I november 2013 flyttade jag till Finland. När jag flyttade till Finland gjorde jag ingen adressändring till min finska adress och jag meddelade inte min utlandsflytt till Skatteverket. I januari 2014 tog jag en kredit hos Eurocard då jag hade ett beviljat kreditutrymme hos Eurocard på 60 000 kr. I mars 2014 tog jag en kredit hos Swedbank då jag hade ett beviljat kreditutrymme hos Swedbank på 45 000 kr. Mellan januari/mars 2014 och januari/mars 2018 har jag inte mottagit någon faktura, påminnelse, kravbrev eller inkassokrav från Eurocard och Swedbank på min finska folkbokföringsadress i Esbo. Då det har gått fyra år och preskriptionstiden för konsumentfordringar är tre år enligt Preskriptionslag (1981:130) 2 § 2 st, tog jag kontakt med Eurocard och Swedbank i maj 2018 via brev och krävde att mina kreditskulder skulle preskriberas. I början av juni 2018 fick jag svar från Eurocard att de vägrade preskribera min kreditskuld då jag hade skenbosatt mig i Sverige och att de skulle gå vidare med ärendet till finsk domstol för att kräva mig på betalning. I mitten av juli 2018 fick jag svar från Swedbank att det hade skett preskriptionsavbrott då de i september 2014 ansökte om verkställighet hos Kronofogden, de hävdade att preskriptionsavbrottet var på obestämd tid, därmed hade de rätt att kräva mig på betalning för min kreditskuld. Vad gäller i min situation? Tack på förhand. Med vänlig hälsning,
Soroosh Parsa |Då det har gått fyra år och preskriptionstiden för konsumentfordringar är tre år enligt Preskriptionslag (1981:130) 2 § 2 stTreårig preskription för konsumentfordringar gäller inte när avtalet grundar sig på ett löpande skuldebrev. Detta gäller bankån, tillgängliga krediter på nätet, kreditkort m.m. Nästan alla kreditinstitut använder sig av kreditavtal som utgör s.k. löpande skuldebrev. Ett löpande skuldebrev innebär att kreditinstitutet får överlåta eller pantsätta skulden utan ditt samtycke. Om du t.ex. är skyldig en bank 10 000 kr, så kan banken sälja skulden till ett inkassobolag för 8 000 kr. Om det är ett löpande skuldebrev så framgår det av dina kreditavtal. Det ska stå något om överlåtelse eller pantsättning av fordran eller liknande. Det medför att preskriptionstiden är 10 år. Detta framgår av i slutet av stycket på den lagbestämmelse som du har angett. Du har säkert hittat motsatt svar på nätet men det är felaktigt. Det verkar emellertid inte som att kreditinstituten har ifrågasatt att preskriptionstiden är tre år. Var därför medveten om detta om kreditinstituten helt plötsligt anser att skulderna inte är preskriberade.I november 2013 flyttade jag till Finland. När jag flyttade till Finland gjorde jag ingen adressändring till min finska adress och jag meddelade inte min utlandsflytt till Skatteverket. inte mottagit någon faktura, påminnelse, kravbrev eller inkassokrav från Eurocard och Swedbank på min finska folkbokföringsadressI det svenska registret verkar du ha varit folkbokförd i Sverige eftersom du inte anmälde din flytt till Finland. Det räcker då att kreditinstituten har skickat ett par brev till din svenska adress för att preskriptionsavbrott ska ha skett. Om kreditinstituten däremot hade vetskap om din finska adress så har inget preskriptionsavbrott skett. Det ska då ha varit tydligt eftersom man i princip alltid kan göra gällande avbrott om man skickar brev till någons svenska folkbokföringsadress.I början av juni 2018 fick jag svar från Eurocard att de vägrade preskribera min kreditskuld då jag hade skenbosatt mig i Sverige och att de skulle gå vidare med ärendet till finsk domstol för att kräva mig på betalningDe behöver inte preskribera din skuld för att den ska preskriberas. Preskription är något som träder in per automatik när preskriptionstiden löper ut (om den nu har löpt ut). Det är oklart om du numera har flyttat tillbaka till Sverige eller inte, men jag utgår från det eftersom Eurocard påstår att du har skenbosatt dig i Sverige. Av din fråga framgår inte förhållandena kring din bosättning i Sverige. Jag utgår från att du inte har "skenbosatt" dig. Av denna anledning kan du invända mot deras påstående om skenbosättning. Domstolsprocess inleds i det land du är permanent bosatt i vid tiden för dess inledande. Har du ingen finsk folkbokföringsadress så kommer finsk domstol sannolikt att avfärda ansökan.I mitten av juli 2018 fick jag svar från Swedbank att det hade skett preskriptionsavbrott då de i september 2014 ansökte om verkställighet hos KronofogdenAnsökan om verkställighet hos kronofogden utgör ett preskriptionsavbrott. Det medför att preskriptionstiden börjar om på nytt igen när förfarandet är avslutat, dvs. när kronofogden har fattat beslut. Beroende på när beslutet fattades så har ny preskriptionstid börjat löpa. Om banken utgår från tre års preskriptionstid så är fordran ändå preskriberad om kronofogden fattade beslut innan maj 2015 eftersom du tog kontakt först maj 2018. Om beslut fattades efter maj 2015, så är fordran inte preskriberad eftersom du genom din kontakt med banken gjorde ytterligare ett avbrott maj 2018.Vi hjälper dig gärna ta en närmare titt på vad som har hänt och bedöma om det är lönt att fortsättningsvis invända mot deras krav. Vi kan även assistera dig i eventuell process. Hör av dig så kan vi prata pris och närmare uppdrag.Soroosh Parsa / soroosh.parsa@lawline.se

Preskription och invändningsrätt när konkursbo har övertagit fordran

2018-08-24 i Preskription
FRÅGA |Hej!Jag undrar lite över detta med konkurs. Vi anlitade ett bolag som renoverade vårt badrum och på slutet av renoveringen begärdes de i konkurs. Detta var för c:a 1 ½ år sedan. Vi fick aldrig någon information om detta och vi upptäckte detta via internet. Det var lite skåp och annat som vi själva fick hantera för att göra klart. Vi har betalat halva arbetet och noterat att det har inte blivit riktigt gjort på vissa ställen. Jag undrar lite hur detta med konkurs fungerar, då jag har ingen lust att betala resterande av räkningen iom några saker måste göras om som kanske gör att våtskiktet måste penetreras. Hur länge kan en konkurs pågå? Finns det några riktlinjer eller dylikt där man kan anse att man inte längre står i skuld till ett konkursat bolag? Jag kan inte precis begära att bolaget rättar sina fel då det inte finns längre och vill helst inte ha med dem att göra. Och jag vill inte anlita någon annan förrns jag vet att/om det kommer en faktura från konkursförvaltaren och att bolaget är verkligen avregistrerat.
Henrik Österström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I det följande svaret utgår jag ifrån att du har anlitat bolaget i egenskap av konsument.Hur länge kan en konkurs pågå?Vanligtvis pågår konkursen fram till dess att det ej längre är ekonomiskt försvarbart att fortsätta att driva konkursen varvid den avskrivs (10 kap. 1 § konkurslagen). Således beror det på hur pass omfattande verksamheten har varit tills denna punkt nås.Fordrans upphörandeVad gäller din fråga om när din skuld kan anses upphöra regleras detta i preskriptionslagen (PreskL). I ditt fall gäller det en fordran mellan dig som konsument för en tjänst utförd av en näringsidkare vilket innebär att skulden upphör (preskriberas) tre år efter tillkomsten (2 § andra stycket PreskL). Undantag gäller för löpande skuldebrev vilka preskriberas tio år efter tillkomsten. Sannolikt rör det sig ej om ett löpande skuldebrev eftersom konsumentkreditlagen (KKrL) innehåller ett förbud mot löpande skuldebrev vid kreditköp (30 § KKrL).Den sannolika preskriptionstiden om tre år återställs varje gång det sker ett preskriptionsavbrott (6 § PreskL). Preskriptionsavbrott sker då du erkänner skulden på något vis, exempelvis genom betalning eller amortering eller när du mottagit ett krav om betalning eller påminnelse om skulden (5 § PreskL).Avskrivs konkursen och bolaget (den juridiska personen) upphör finns det inte längre någon som kan kräva in fordran. Konkursboet skulle emellertid även kunna överlåta den fordran de har gentemot dig till något annat bolag. I sådant fall kvarstår din rätt att göra gällande samma invändningar som du hade kunnat göra gentemot säljaren (28 § KKrL). Mer om din invändningsrätt nedan. Har fordran överlåtits ska du underrättas om överlåtelsen såvida inte överlåtaren har för avsikt att fortsättningsvis svara för sina förpliktelser enligt avtalet (28 § andra stycket KKrL).InvändningsrättDu framför att tjänsten ej fullgjorts samt att det framkommit brister i den del av tjänsten som har utförts. Vid köp av tjänst mellan en privatperson och en näringsidkare finns tvingande bestämmelser till konsumentens fördel i konsumenttjänstlagen, hädanefter KTjL (3 § KTjL).Har tjänsten ej utförts fackmannamässigt eller ej fullgjorts enligt vad som avtalats är tjänsten felaktig (9 § KTjL). Tjänsten kan även vara felaktig om utförandet av tjänsten avviker från uppgifter som lämnats innan köpet och som kan antas ha inverkat på avtalet (10 § KTjL). Felbedömningen görs utifrån förhållanden vid tidpunkten när tjänsten slutfördes (12 § KTjL) såvida ej garanti lämnats varvid näringsidkaren ansvarar för försämringar även under garantitiden (14 § KTjL). Näringsidkaren ansvarar även för försämringar som inträffar därefter om försämringen är en följd av ett avtalsbrott (13 § KTjL). Huruvida renovationen kan anses felaktig kan jag ej ta ställning till utan den bedömningen får du själv försöka ta ställning till.För att ha rätt att kräva några vidare påföljder måste du reklamera felet inom skälig tid, eller inom två månader från det att du upptäckte felet eller bort upptäcka felet (17 & 18 § KTjL). Påföljderna som kan göras gällande om reklamation sker inom skälig tid och felet ej beror på dig är: prisavdrag, avhjälpande, hävning och rätten att hålla inne den del av betalningen som påföljden berättigar (16 § KTjL). Eftersom avhjälpande ej sannolikt kommer på tal kan hävning göras gällande om tjänstens syfte i huvudsak är förfelat och näringsidkaren insåg detta (21 § KTjL). Detsamma gäller att du kan ha rätt att häva köpet avseende den del av tjänsten som ej blev utförd (21 § andra stycket KTjL). Kommer hävning ej på tal kan du i stället kräva ett prisavdrag motsvarande din kostnad för att få felet avhjälpt såvida prisbeloppet ej är oskäligt stort i förhållande till felets betydelse för dig (22 § KTjL).Eftersom tjänsten aldrig avslutats skulle du eventuellt även kunna göra påföljder för säljarens dröjsmål gällande (24 § KTjL). Även här krävs att du reklamerar inom skälig tid (26 § KTjL) och påföljderna är desamma (25 § KTjL).Om du anser att du har rätt att komma med invändningar så kan du rikta dessa mot konkursboet, eller om fordran överlåtits mot den nya borgenären. SammanfattningHur länge konkursen kan pågå är beroende av hur pass lång tid det tar för konkursförvaltaren att avveckla företaget. Din skuld preskriberas om det inte inträffar ett preskriptionsavbrott inom tre år. Fordran skulle dock också kunna överlåtas till ett annat bolag så att din skuld består även efter det att konkursen avskrivs. Eventuellt skulle du kunna ha rätt att göra gällande en påföljd enligt konsumenttjänstlägen för att inte behöva betala delar av eller hela skulden.Hoppas mitt svar varit behjälpligt och lycka till!

När preskriberas min skuld?

2018-08-16 i Preskription
FRÅGA |Jag har förlorat i domstol efter att ha stämt staten och skattemyndigheten och blivit dömd att betala rättegångskostnader som skall drivas in av kronfogden med belopp som överstiger det belopp jag har rätt att få i bostadstillägg till min fattigpension. Finns det någon preskriptionstid för detta slags skulder och hur lång är denna?
Maja Qvarnström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta när din skuld preskriberas. Tillämplig lag i detta fall är Preskriptionslagen (PrskL). Enligt huvudregeln så preskriberas en fordran efter tio år enligt 2 § PrskL. Ett undantag finns för konsumentfordringar som preskriberas efter tre år, men tyvärr passar inte den fordran som Skatteverket har mot dig in i denna kategori eftersom fordringen då måste avse en vara eller tjänst eller något annan som en näringsidkare i yrkesmässig verksamhet tillhandahållit en konsument. Preskriptionstiden för fordran mot dig är alltså tio år. Dessa tio år "startar om" varje gång det sker ett så kallat preskriptionsavbrott enligt 6 § PrskL. Med preskriptionsavbrott menas exempelvis att Kronofogdemyndigheten skickar ut ett nytt inbetalningskrav till dig där de påminner dig om att betala din skuld. När detta sker börjar alltså de tio åren om. Först när det har gått tio år utan att du hört någonting från borgenären (den som du är skyldig pengar) kan skulden då preskriberas enligt lag. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning

När preskriberas CSN-lån?

2018-07-31 i Preskription
FRÅGA |Hej,Jag studerade i USA 1992-1994 med hjalp av CSN. Flyttade aldrig hem igen utan bosatte mig dar. Borjade aldrig aterbetalning och har inte hort fran CSN sen (formodligen) 1996-1997. Har last att preskriberingstiden andrades 2011 fran 10 till 25 ar men min skuld ska ha preskriberats langt innan 2011......De har nu fatt tag pa min adress i USA for i veckan fick jag en paminnelse fran dem att "nu ar det dags att borja betala", 24 ar efter den sista utbetalningen och atminstone 21 ar sen senast jag horde ifran dem.Sa har mitt lan preskriberats och deras brev ar ett "tomt hot" eller kan de borja jaga mig nu?
Alex Skepastianos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det stämmer att preskriptionstiden har ändrats till 25 år. I övergångsbestämmelsenra om lag om ändring i studiestödslagen (2011:859) framgår att den nya längre preskriptionstiden ska tillämpas på en fordran som uppstod innan den 1 juli 2011, förutsatt att fordran inte är preskriberad. Preskriptionstiden för CSN-lån beräknas från det att den sista utbetalningen skedde, alltså 1994. Av 5 § Preskriptionslagen (1981:130). framgår att en preskription kan brytas på olika sätt. CSN:s kontakt/påminnelse till dig 1996-1997 är sannolikt ett preskriptionsavbrott. Därmed räknas preskriptionstiden från 1996-1997 vilket innebär att din skuld bör ha preskriberats någon gång 2006-2007. Om du vill fastslå att skulden är preskriberad måste du göra detta genom en fastställelsetalan. Genom att väcka fastställelsetalan enligt 13 kap. 2 § rättegångsbalken kan en domstol pröva om ett rättsförhållande består eller inte består om ovisshet kring detta råder och denna ovisshet är till nackdel för käranden.Din skuld bör alltså vara preskriberad, den möjlighet du har fört att fastslå detta är att väcka en fastställelsetalan vid tingsrätten. Hoppas att du fick din fråga besvarad och tveka inte att höra av dig om du har några funderingar!Vänligen,

Kan man kräva skadestånd fastän brottet har preskriberats?

2018-09-08 i Preskription
FRÅGA |Hej,jag har blivit förtalad och utsatt för brott mot PUL, men har glömt att polisanmäla detta och preskriptionen förföras (två år) går snart ut. Kan jag istället fortsätta att driva en process som ett FT-mål gällande skadestånd för förtal, fastän brottet då kommer att vara preskriberat?
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En fordran som uppkommer med anledning av ett brott preskriberas 10 år efter dess tillkomst enligt 2 § preskriptionslagen. Det innebär att även om brottet är preskriberat går det fortfarande att på civilrättslig väg stämma för skadestånd med anledning av brottet, exempelvis för den kränkning som brottet innebar (2 kap 3 § skadeståndslagen) Det går alltså att driva en civilrättslig process för skadeståndet. Om det ska göras i form av ett förenklar tvistemål måste din fullgörelsetalan avse ett belopp om mindre än halva prisbasbeloppet (1 kap 3 d § rättegångsbalken). År 2016 var prisbasbeloppet 44 300 kronor. Alltså måste din talan avse ett yrkande som inte överstiger än 22 150 kronor. Hoppas du fått klarhet i detta! Med vänliga hälsningar,

När preskriberas regresskrav från försäkringsbolag?

2018-08-17 i Preskription
FRÅGA |Försäkringsbolag har rätt att kräva ersättning av skadevållaren för utbetalning som getts till den skadelidande.Detta enligt svar på en fråga den 22 november 2017. Nu en följdfråga: När måste kravet från försäkringsbolaget komma? Senast? Preskriptionstid?
Johannes Norrman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Försäkringsbolaget har ett s.k regresskravSåsom jag förstår din fråga, så undrar du när ett regresskrav från ett försäkringsbolag senast måste komma, för att kravet skall vara rättsligt giltigt. Försäkringsbolag har, såsom du redan vet, i vissa tillfällen rätt att framföra regresskrav mot en skadevållande person, om bolaget utbetalt ersättning till den skadelidande personen. Detta innebär helt enkelt att försäkringsbolaget "tar över" den skadelidandes krav på ersättning mot den skadevållande.Preskription av kravet sker tio år efter den skadevållande handlingenAllmänna regler om preskription finns i preskriptionslagen (hädanefter PresL).Enligt 2 § första stycket PresL, preskriberas en fordran (ett betalningskrav) tio år efter dess tillkomst, om inte preskriptionsavbrott sker dessförinnan. När det gäller skadestånd (vilket jag antar att det gör i det här fallet) räknas fordrans tillkomst som tillfället då skadan uppstod. Det vill säga, betalningskravet uppstod i samma stund som skadan inträffade. Att försäkringsbolaget övertagit betalningskravet, förändrar inte detta faktum. Tio år efter skadan uppstod, preskriberas alltså kravet på ersättning. Innebörden av preskription är att borgenären (den som vill ha betalt) inte längre har rätt att kräva betalning, 8 § PresL. I 5 § PresL finns regler om åtgärder som bryter preskriptionen. Det rör sig bland annat om skriftliga krav adresserade till den betalningsskyldige, eller muntliga erkännanden från den betalningsskyldige av skulden. SammanfattningFörsäkringsbolagets regresskrav preskriberas efter samma tid som det "ursprungliga kravet" i sig, d.v.s tio år efter kravets tillkomst. Kravet tillkom då skadan uppstod. Om inte försäkringsbolaget dessförinnan bryter preskriptionstiden, så preskriberas alltså betalningskravet. Det innebär att den betalningsskyldige inte längre är skyldig att betala, om kraven kommer därefter. Lyckönskningar och hälsningar,

Hur länge kan man vänta med att skicka ut en faktura?

2018-08-13 i Preskription
FRÅGA |År kassör för en förening.Har upptäckt att fakturor ej skickats vid flera år till arrengören.Kan jag skicka fakturor för dessa år som gått?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Hur länge du kan vänta med att skicka ut fakturor och räkna med att få betalt, är beroende av reglerna om preskription. Reglerna om preskription finns i preskriptionslagen (1981:130), PreskrL.Vad innebär preskription?Preskription innebär att den som har rätt till betalning förlorar sin rätt att få skulden betald. En skuld kan preskriberas efter en viss tid, dels om man inte erkänt skulden, dels om borgenären inte avbrutit preskriptionstiden (s.k. preskriptionsavbrott). För fordringar gäller som huvudregel en preskriptionstid om tio år (2 § första stycket PreskrL). För konsumentfordringar är preskriptionstiden tre år. För en treårig preskriptionstid krävs att det gäller en vara, tjänst eller annan nyttighet som en företagare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit en konsument för huvudsakligen enskilt bruk (2 § andra stycket PreskrL). Exempel på sådana tjänster är t.ex. en privat telefonräkning eller en postorderskuld. Preskriptionen avbryts genom att: - Den betalningsskyldige betalar på skulden eller på annat sätt erkänner den, - Den betalningsskyldige får ett skriftligt krav eller faktura om skulden från borgenären, eller - Borgenären väcker talan om skulden vid t.ex. domstol eller hos KronofogdemyndigheteAtt preskriptionen avbryts innebär att en ny preskriptionstid börjar gälla från dagen för avbrottet (5 § PreskrL). Du kan alltid skicka ut en fakturaDu kan skicka ut fakturor till den som ni inte sänt fakturor till. Så kan även ske om skulden skulle vara preskriberad (tre respektive tio år, beroende på skuldtyp enligt ovan). Är skulden preskriberad är er motpart däremot inte skyldig att betala och ni kan heller inte driva in den med hjälp av Kronofogdemyndigheten, inkasso eller domstol. Har det däremot inte gått så lång tid att skulden är preskriberad är vederbörande skyldig att betala fakturan och den går även att driva in med hjälp av Kronofogdemyndigheten, inkasso eller domstol.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Preskription vid olycksfallsförsäkring

2018-07-27 i Preskription
FRÅGA |Hej. Jag skadade min Axel i samband med en fotbollsmatch hösten-13. Jag har sen dess sakta men säkert byggt upp muskulaturen enligt läkare och sjukgymnast inrådan. Men jag har nu förstått att jag inte kommer återfå 100% rörlighet. När jag nu kontaktar mitt försäkringsbolag för olycksfall så nekar de min ansökan om ersättning och säger att fallet är preskriberat då de passerat en 3års gräns?!? Det är först nu som jag fått besvär, under de första 3åren var jag fortfarande i rehab. Vad gäller kring preskriptionstiden eg? Snälla hjälp!
Johanna Ambjörn |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i försäkringsavtalslagen (FAL). Nya regler för preskription trädde ikraft den 1 januari 2015. För försäkringsavtal som ingåtts före det gäller dock de äldre bestämmelserna om preskription. Då din skada inträffade innan 2015 kommer jag att utgå ifrån att de äldre bestämmelserna om preskription är tillämpliga i ditt fall. Enligt de äldre bestämmelserna preskriberades ett anspråk på försäkringsersättning 3 år efter det att den ersättningsberättigade fick kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i varje fall inom tio år från det att anspråket tidigast kunde göras gällande. (16 kap. 5 § försäkringsavtalslagen). Detta innebär att treårsfristen räknas från den tidpunkt då den ersättningsberättigade fick kännedom om alla faktiska omständigheter som grundar rätten till ersättning. Skadan ska ha blivit märkbar för den ersättningsberättigade och denne ska även ha fått ett objektiv stöd t.ex. i form av ett läkarutlåtande att skadorna hade samband med olyckan. Omständigheten att den ersättningsberättigade inte förstått att denne hade rätt att begära ersättning påverkar inte när preskriptionstiden börjar löpa, utan preskriptionstiden börjar löpa från den tidpunkt då villkoren för att begära ersättning var uppfyllda. Alltså är förutsättningen för att du fortfarande ska kunna begära ersättning att villkoren för att du skulle ha rätt till ersättning inte var uppfyllda redan då olycksfallet skedde. Om villkoren var uppfyllda vid skadetillfället preskriberades anspråket hösten 2016, men om villkoren för att du skulle ha rätt till ersättning inte var uppfyllda förrän senare, räknas preskriptionstiden från den tidpunkten. Så om du har rätt till ersättning eller inte beror lite på vad som står i dina försäkringsvillkor om när du hade rätt till ersättning. Det kan också vara så att du hade rätt till ersättning när skadan inträffade, men att du även kan ha rätt till ersättning för skador som visar sig först senare. Om det är olika skador vid olika tidpunkter räknas preskriptionstiden för varje skada för sig. Jag skulle därför råda dig att titta på dina försäkringsvillkor för att se när rätten för ersättning inträdde. Om du behöver ytterligare hjälp är du välkommen att kontakta oss på 08-533 300 04 eller boka tid med en jurist på lawline.se/boka.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,