Avtal om förkortad preskriptionstid

2018-05-28 i Preskription
FRÅGA |Får man avtala om förkortad preskriptionstid för fordringar mellan företag? Exempelvis avtala om att ifall en faktura inte skickats inom 6 månader efter det att ett uppdrag/försäljning genomförts så upphör fordran att vara giltig? Preskriptionslagen 1981:130§12 antyder ju att så inte är fallet, men finns det situationer där detta inte gäller? Tex om ena parten är en myndighet och den andre är en myndighet?
Jakob Perä |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den bestämmelsen som du har frågor om är 12 § Preskriptionslagen som anger i första meningen att "Avtal om att en fordran inte skall preskriberas eller att preskription ska kunna avbrytas på annat sätt än som föreskrivs i denna lag är ogiltigt". Syftet med denna bestämmelse är enligt förarbetena att skydda gäldenären från avtal som kringgår centrala bestämmelser i lagen (Prop. 1979/80:119 s. 102–103). Ett avtal som anger att en fordran inte preskriberas skulle onekligen kringgå hela syftet med preskriptionslagen. Den andra delen av meningen, att preskription ska kunna avbrytas på annat sätt än som föreskriv i denna lag ska läsas tillsammans med 5 § som anger vissa formkrav för ett korrekt preskriptionsavbrott, t.ex. ett skriftlighetskrav eller att borgenären väcker talan i domstol. Ett avtal som anger att borgenären kan avbryta preskriptionen genom t.ex. ett muntligt meddelande skulle därmed vara ogiltigt. Denna bestämmelse utgör därmed inget hinder att avtala om förkortad preskriptionstid såsom att avtala om sex månaders preskriptionstid. Vad som utgör gränsen för ett sådant avtal är 36 § Avtalslagen som föreskriver att oskäliga avtalsvillkor kan ogiltigförklaras eller jämkas. 36 § Avtalslagen ska dock tillämpas restriktivt och först efter att beaktat samtliga omständigheter. Det råder således en utsträckt avtalsfrihet gällande att avtala om kortare preskriptionstid.

Hur länge kan en arbetsgivare kräva tillbaka en felaktigt utbetald lön?

2018-05-22 i Preskription
FRÅGA |HejJag slutade för 2 månader sedan på mitt förra jobb och gick över till ett nytt. På mitt tidigare jobb hade vi förskottslön, jag slutade i mitten av månaden men fick trots det full lön för hela månaden. Jag hade ca en semesterdag intjänad som jag skulle ha fått ut i pengar men jag fick ej någon slutlön av detta företag. Egentligen borde jag vara skyldig dem pengar men de har ej kommit och krävt detta. Hur lång tid har företaget på sig att kräva pengarna?
Daniel Vetterfalk Strömblad |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med fin fråga!Ibland regleras frågan om hur felaktiga utbetalningar ska hanteras i anställningsavtal, eller kollektivavtal om du genom medlemskap i en arbetstagarorganisation är bunden av ett sådant. Det som fastställs i nämnda avtal gäller i första hand. I det fall att den här typen av frågor inte reglerats i avtal så gäller det som jag redogör för nedan.Kort om rätten att kräva återbetalningAtt din arbetsgivare kan kräva tillbaka pengarna följer av en allmän rättsprincip - condictio indebiti. Rätten att kräva tillbaka pengarna följer alltså inte direkt av någon lag. Den bakgrunden kan vara en anledning till att det inte finns någon specifik angivelse om hur länge någon har på sig att kräva tillbaka pengar just i fall av felaktiga utbetalningar. Istället används allmänna regler för hur länge man kan vänta med att kräva något som man har rätt till.Hur länge kan arbetsgivaren vänta med att kräva återbetalning?Arbetsgivarens rätt att kräva återbetalning utgör i juridisk mening en fordran. Den uppstod dagen då du mottog den felaktiga betalningen. Hur länge en fordran kan användas, i ditt fall hur lång tid arbetsgivaren har på sig att kräva pengarna, fastställs i preskriptionslagen.Enligt 2 § preskriptionslagen så preskriberas en fordran 10 år efter dess tillkomst. Att fordran preskriberas innebär att den inte längre är giltig. I ditt fall uppstod fordran när du fick pengarna. Arbetsgivarens rätt att kräva tillbaka de felaktigt utbetalda pengarna upphör alltså 10 år efter det att du fick pengarna.Vänligen,

Preskriptionsavbrott när fordring mot enskild firmatecknare riktats mot den enskilde som privatperson

2018-05-16 i Preskription
FRÅGA |Hej,jag har fått en faktura som är adresserad till min enskilda firma som är avregistrerad sedan den 1 januari 2016.Fakturan gäller ett jobb som är utfört för över tre år sedan.... Men inte fakturerad förrän nu (maj 2018)Ska den betalas?Kan jag bestrida den?Om den skickas igen med mitt namn på, kommer preskriptionslagen gälla då som privatperson?MVHLars
Jesper Eng |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom fakturan avser en fordran (förpliktelse) mot dig i egenskap av näringsidkare (dvs inte konsument) är preskriptionstiden 10 år (2 § preskriptionslagen). Vidare har du som tecknare för din enskilda firma bedrivit dina affärer i eget namn, och det är därför irrelevant om fakturan är ställd till dig som privatperson eller till dig som firmatecknare. Således har ett preskriptionsavbrott (5 § andra punkten preskriptionslagen) ägt rum inom preskriptionstiden och du kan därför inte bestrida fakturan på den grund att fordringen är preskriberad.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

När inträder preskription?

2018-05-13 i Preskription
FRÅGA |Vår mor avled tidigare i år och inför bouppteckningen har jag upptäckt tre skuldförbindelser som gäller lån till mina två syskon respektive ett syskonbarn. Skuldförbindelserna till mina syskon är undertecknade medan skuldförbindelsen till syskonbarnet saknar underskrift. Samtliga lån är tecknade under mitten och slutet av 1990-talet. Ingenting om ränta, amortering eller återbetalningstid finns noterat i skuldförbindelserna. Däremot finns på ett separat papper en anteckning (från denna tid) som anges utgöra en utsaga från en namngiven jurist och som säger att preskriptionstid på 10 år ej gäller då återbetalningstid ej står angivet i skuldebrevet.Inga återbetalningar på lånen tycks ha skett inom de senaste 10 åren. Vad jag förstår är preskriptionstiden på lån mellan privatpersoner normalt 10 år. Ligger det någon sanning i utsagan från juristen? Hur samverkar preskriptionslagen och ärvdabalken i detta fall? Kan lånen räknas som förskott av arv?
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Enligt preskriptionslagen sker preskription 10år efter skuldens tillkomst, Preskriptionslagen 2§ 1st. Att återbetalningstiden inte står angiven i skuldebrevet saknar således betydelse, det är 10år som gäller. Eftersom inga betalningar har gjorts kan därför preskription inträtt, om inte skulden blivit erkänd av dina syskon och syskonbarnet, er mor har krävt betalning eller väckt talan gällande skulderna, Preskriptionslagen 5§. Om skulderna har preskriberats så är inte dina syskon/syskonbarn skyldiga att betala skulderna preskriptionslagen 8§. Har preskription inte inträtt dras skulderna av från dina respektive syskons arvsandelar, dvs skulderna hade kvittats mot arvet. Vad gäller ditt syskonbarn kan ni istället driva in fordran till dödsboet, eftersom avtal är bindande även om det inte enbart är muntligt. Det kan dock bli svårt att bevisa syskonbarnets skuld då det inte finns något skriftligt bevis på detta. En skuld ses inte som förskott på arv, förutom om det skrivits i skuldebrevet eller annars med tanke på omständigheterna måste ha ansett varit avsett att skulden ska ses som förtida arv vid eventuellt dödsfall, jfr ärvdabalken 6:1. Hoppas du fått svar på din fråga!

Olycksfallsförsäkring och preskription av anspråk

2018-05-23 i Preskription
FRÅGA |Jag har ett bestående ärr från en olycka som hände för länge sedan i grundskolan. Uppsökte skolläkaren och fick lite vård men ärret är fortfarande kvar efter alla dessa år. Visste inte bättre och levde kvar med ärret men tänker nu att det borde finnas dokument om min tid i skolan och vad som har hänt mig som kan bevisa skadan som skedde. Kan mm då få ersättning för det?
Amanda Blomberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av din fråga så tolkar jag det som att du syftar på ersättning från olycksfallsförsäkring.Vad som måste göras av den som har anspråk på försäkringsersättning för att fordran inte ska preskriberas (förlora sin verkan) regleras i försäkringsavtalslagen. Nya regler för preskription trädde ikraft år 2015. För försäkringsavtal som har ingåtts före den 1 jan 2015 och som inte har förnyats efter den dagen gäller äldre bestämmelser om preskription. Beroende på om din försäkring har förnyats eller inte gäller olika tider för preskription. I det följande återges vilka tider för preskription som gäller enligt gamla bestämmelser och vad som gäller enligt den nya lagstiftningen.Preskription före 1 jan 2015Preskriptionsreglerna före år 2015 utgjordes av en treårsfrist, innebärande att ett anspråk på försäkringsersättning preskriberas tre år från tidpunkten att den ersättningsberättigade får kännedom om att anspråket kan göras gällande. I vissa fall kan det gå lång tid innan den ersättningsberättigade får kännedom om rätten till försäkringsersättning. Lagen stadgade därför en yttersta preskriptionstid på tio år från det att ett anspråk tidigast kan göras gällande. Preskription efter 1 jan 2015Enligt nuvarande reglering i 16 kap. 5 § försäkringsavtalslagen måste talan väckas inom tio år. Tiden börjar räknas från "tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde". Vid olycksfallsförsäkring innebär det för olycksfall, som inte ger den försäkrade några omedelbara olägenheter, börjar preskriptionstiden löpa från när skadan visar sig, t.ex. när ett bestående ärr har uppkommit. Preskriptionstiden börjar alltså inte räknas redan från olyckstillfället. Jag hoppas att du kan avgöra om det är möjligt att begära ersättning utifrån beskrivna tidsgränser. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Preskriptionsavbrott

2018-05-16 i Preskription
FRÅGA |Hej! Jag har fått ett kravbrev från inkasso på över 300 000kr. Dom bifogade en tingsrättsdom från 1990 jag har bestridit detta och hänvisar till preskription. Kan man verkligen komma 28år efter domutslag? Jag har aldrig erkänt någon skuld eller skrivit på några papper. Jag bestred detta via mail för ca sex månader sedan, och har inte hört något sedan dess. Ska jag vänta tills dom ev skickar vidare till kronofogden, eller hur ska jag göra? Är sjukpensionerad sedan tio år p.g.a psykisk sjukdom och levde som hemlös av o till på nittiotalet då denna skuld uppkom. Summan dom vill ha stämmer f.ö inte då jag betalade en del av fakturan på plats tror jag. Jag minns inte riktigt! Mvh
Jesper Eng |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad för slags fordran avses?Eftersom jag inte vet vilken typ av fordran inkassobolaget riktar mot dig måste jag utgå ifrån att det rör sig om en vanlig fordran, för vilken preskriptionstiden är 10 år (2 § preskriptionslagen). Det finns andra typer av fordringar för vilka preskriptionstiden är eller kan bli längre, men dessa är mycket få.Preskriptionstid och avbrottFör att inte fordringen ska preskriberas måste preskriptionsavbrott ske. Det kan ske på de sätt som anges i 5 §. Har du exempelvis fått ett skriftligt krav börjar en ny preskriptionstid löpa. Det innebär att så länge preskriptionsavbrott sker åtminstone vart tionde år är det möjligt för inkassobolaget att driva in skulder som uppstått för 28 år sedan eller ännu tidigare. Frågan om giltiga preskriptionsavbrott skett i ditt fall är avgörande för inkassobolagets möjligheter att göra skulden gällande mot dig. Den frågan kan inte besvaras utifrån den information jag fått. Det kan vara svårt att avgöra om ett preskriptionsavbrott skett. Ska du exempelvis anses ha fått ett skriftligt krav på betalning om kravet skickats till fel adress? Eftersom jag inte har någon information om omständigheterna kan jag inte spekulera. Skulle du behöva hjälp med att avgöra preskriptionsfrågan rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/bokaFör övrigt behöver du för närvarande inte vidta några särskilda åtgärder. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Preskriptionstid 10 år efter skuldens uppkomst om inte preskriptionsavbrott skett

2018-05-14 i Preskription
FRÅGA |En person är skyldig mig 70.000 kronor för över 10 år sedan. Har begärt att han skall betala tillbaka sin skuld. Har jag rätt att kräva att han skall betala tillbaka sin skuld på 70.000 kr.
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt preskriptionslagen preskriberas fordringar efter 10 år. Det innebär att du som huvudregel inte har rätt att kräva in en skuld efter mer än 10 år. En möjlighet för dig att fortfarande få dina pengar är dock ifall det har skett något preskriptionsavbrott från din sida.Preskriptionsavbrott sker när:1) gäldenären (den som är skyldig dig pengar) betalar av en del av skulden. Eller när2) du påminner gäldenären om skulden. Eller när3) du stämmer gäldenären i domstol för att få dina pengar.(Se 5 § preskriptionslagen)Ifall något av punkt 1-3 ovan skedde mellan tiden att skulden uppstod och 10 år fram så avbröts preskriptionen. Det innebär att preskriptionstiden började om på noll. T.ex. om du påminde gäldenären om skulden efter 5 år så börjar tiden om på 0 och den totala preskriptionstiden blir då 15 år (5+10 år).Om inget av punkt 1-3 skedde innan det hade gått 10 år har din fordran tyvärr preskriberats. Du har ju naturligtvis fortfarande all rätt att försöka kräva pengarna från din gäldenär, men lagen är inte längre på din sida.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning

Preskription vid fordran mot konsument

2018-05-12 i Preskription
FRÅGA |Hej.Jag har fått en fodran på en skuld till comhem från 2013? Från Sergel. Måste den betalas? I norge var jag är i från kan dom inte kräva om mer än 3 år har gått utan betalning eller nedbet.avtal. mvh Line
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag antar i mitt svar att du är konsument i förhållande till Com Hem, och att fordran alltså inte är ställd till ett företag eller liknande.Preskriptionstiden mot en konsument är tre år från tillkomsten, vilket är ett avsteg från huvudregeln tio år (2 § 2 st preskriptionslagen).Preskriptionstiden kan dock avbrytas, så att den tre år långa preskriptionstiden börjar räknas om från noll (5 § preskriptionslagen). Preskriptionstiden avbryts genom att något av följande händer:1. gäldenären (den som har en skuld, alltså du) på något sätt erkänner skulden gentemot borgenären (i detta fall Sergel och tidigare Com Hem), till exempel genom att betala en del av skulden.2. gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären.3. borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord.Om inget av dessa tre omständigheter inträffat inom tre år från att fordran uppkom 2013, har Sergel förlorat rätten att kräva betalt för den (8 § preskriptionslagen).Med vänlig hälsning