Har tre år gammal konsumentfordran preskriberats eller har preskriptionsavbrott skett?

2018-07-11 i Preskription
FRÅGA |HejHar fått inkasso på en faktura för reperation av disk och torktumlare där fakturan säger leveransdatum 2015-06-30 och fakturadatum 2015-08-13.De säger att de skickat faktura och en påminnelse till vår address vid den tiden men vi hade flyttat då och om de har rätt så kan den kommit bort ( de nyinflyttade kan ha slängt den). Sen har de inte skickat något mera förrän nu tre år senare då de använt ett inkassobolag.Problemet är att detta är reperation av någonting som vi inte minns har utförts eller kan bestrida följdaktligen. Reparations beloppet är högt 3306 kr och de vill ha 16% ränta på 3 år dvs ca 1600 kr till.Kan vi göra något?
Johannes Norrman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Mina utgångspunkterJag kommer utgå ifrån att du använde diskmaskinen och torktumlaren för eget bruk (d.v.s att du är konsument), och att den som reparerade maskinerna gjorde det i samband med sin egen näringsverksamhet. Jag kommer därutöver utgå ifrån att du kom överens med näringsidkaren någon gång i mitten eller slutet av juni 2015, och att leveransdatumet i fakturan åsyftar när tjänsten utfördes.Sist men inte minst, förstår jag det såsom att näringsidkaren skickat faktura & påminnelse någon gång under den senare delen av 2015. Betalningskravet kan vara preskriberatFörst och främst tänker jag bedöma huruvida betalningskravet mot dig är preskriberat. Bestämmelser om preskription finns i preskriptionslagen (1 § preskriptionslagen). Att en fordran (alltså ett krav på betalning) preskriberats, innebär att fordringsägaren (den som vill ha betalt) inte längre har rätt att kräva ut sin fordran (8 § preskriptionslagen). Om fordran är preskriberad, behöver du alltså inte betala någonting alls.Enligt 2 § andra stycket preskriptionslagen, så preskriberas en fordran som en näringsidkare har på en konsument p.g.a en tjänst näringsidkaren utfört tre år efter fordrans tillkomst. Den fordran som påstås finnas mot dig, är en sådan fordran. Det faktum att fordringsägaren nu hör av sig tre år senare, innebär alltså att det finns en chans att fordran är preskriberad. Detta gäller dock bara om inte ett preskriptionsavbrott kommer emellan. Preskriptionsavbrott innebär att preskriptionstiden avbryts, och att en ny preskriptionstid börjar löpa från dagen för avbrottet (6 § preskriptionslagen). Om preskriptionavbrott i det här fallet t.ex hade skett den 30 juni 2016, löper en ny treårig preskriptionstid från det datumet.Det är omöjligt för mig att säga om preskriptionsavbrott skett eller ejAv din fråga framgår att näringsidkaren någon gång under senare delen av 2015 skickade två kravbrev mot dig. Att se till att gäldenären får ett skriftligt krav, är ett sätt för borgenären att åstadkomma preskriptionsavbrott (5 § första stycket andra punkten preskriptionslagen). För att preskriptionsavbrott skall ske, uppställs emellertid ett krav att gäldenären faktiskt haft möjlighet att ta del av det skriftliga kravet. Av din fråga framgår att ni i praktiken inte har haft detta.Högsta domstolen har i NJA 1996 s. 809 slagit fast att det är borgenären (den som vill få betalt) som skall bevisa att preskriptionsavbrott skett. I samma dom uttalade Högsta domstolen, att endast ett skriftligt kravbrev inte är tillräckligt för att medföra preskriptionsavbrott, om gäldenären (den som skall betala) menar att han inte faktiskt fått brevet. Detta gäller dock när det rör sig om ett brev. I ert fall har, såsom jag förstår dig, två brev skickats. Frågan är om det räcker med två brev, för att preskriptionsavbrott skall ske? Jag kan inte ge ett definitivt svar på detta. Högsta domstolen har prövat fall där det skickats enbart ett brev (NJA 1996 s. 809) och fall där det skickats väldigt många brev (NJA 2012 s. 172). Ett fall som det du nu är inblandad i, har emellertid aldrig prövats, och det är omöjligt för mig att uttala mig med säkerhet kring huruvida en domstol hade tyckt att två brev räcker för att preskriptionsavbrott har skett.Jag kan alltså inte bedöma huruvida preskriptionsavbrott har skett. Om preskriptionsavbrott har skett, innebär det som sagt att en ny preskriptionstid löper från dagen för preskriptionsavbrottet (6 § preskriptionslagen). Det här innebär att fordran fortfarande är giltig, och du kan följaktligen inte undgå att betala fakturan på grund av preskription.Om preskriptionsavbrott däremot inte har skett, så är du med god sannolikhet inte längre skyldig att betala, eftersom det såsom jag förstår dig gått åtminstone tre år sedan fordran tillkom och det senaste kravet skickades. Tre år är preskriptionstiden för konsumentfordringar.Kort angående räntanJag konstaterar i förbifarten att räntan på 16% som du krävs på verkar hög; betydligt högre än den normala dröjsmålsräntan. Det är dock möjligt att avtala om att en så hög ränta skall utgå. Utan att veta det närmare innehållet i reparationsavtalet (förutsatt att ett sådant träffades), kan jag inte uttala mig om huruvida du är skyldig att betala så hög ränta på beloppet.Sammanfattande råd Om fordran är preskriberad, behöver du inte betala den. Det går dock inte att säga om fordran är preskriberad, eftersom rättsläget kring hur många brev som krävs för preskriptionsavbrott är oklart. Det är av samma skäl också utomordentligt svårt för mig att ge konkreta råd. Om fordran är preskriberad, kan jag i alla fall fastslå att du inte är skyldig att betala. Du bör i sådant fall naturligtvis inte heller betala. Även om fordran fortfarande gäller, är det upp till fordringsägaren att bevisa att han har rätt att få betalt. Såsom jag förstår dig, menar du att du är osäker på om den här reparationen överhuvudtaget har genomförts. En idé kan därför vara att be den som kräver dig på betalning om bevis på att han faktiskt har rätt att få betalt; t.ex genom en kopia av det ursprungliga avtalet eller något liknande. Det kanske kan hjälpa dig att minnas. Det är i vart fall upp till fordringsägaren att bevisa att han har rätt att få betalt, om du förnekar detta. Du kan också välja att kontakta en advokat eller liknande, och vägra betala med hänvisning till att fordran är preskriberad och/eller att tjänsten överhuvudtaget inte utfördes. Det här är dock mycket riskabelt; gör du detta, kanske inkassobolaget väljer att stämma, och det är långt ifrån omöjligt att de vinner. Då har du dragit på dig betydligt större kostnader än du hade från början. Det här är som sagt ett fall där det är väldigt svårt för mig att ge konkreta råd, eftersom rättsläget är så oklart. Jag hoppas dock att du fått någon hjälp av min redogörelse ovan.Behöver du mer hjälp eller har du ytterligare frågor, så får du gärna höra av dig igen!Lyckönskningar och hälsningar.

Hur länge gäller en fordran?

2018-06-30 i Preskription
FRÅGA |Betalnings krav från ideell förening från 2013-2014.?
Ikram Asry |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår från att du undrar om föreningen fortfarande kan kräva dig att betala efter så lång tid, d.v.s. om fakturan är preskriberad. Bestämmelser om preskription hittas i preskriptionslagen (PreskL). Det som avses med att en fordran preskriberas är att betalingsskyldigheten har förfallit och rätten att kräva betalt har gått förlorad. Som huvudregel är preskriptionstiden 10 år (2 § 1 st PreskL). Om 10 år har passerat sedan betalningskravet så förfaller fakturan. Preskriptionstiden kan dock avbrytas och börjas om på nytt om man på något sätt erkänner fordran. Det kan röra sig om t.ex. en påminnelse att betala. I andra stycket i samma paragraf anges ett undantag för 10 års fristen. Preskriptionstiden är tre år för fordran mot en konsument, om fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk. Detsamma gäller fordran mot den som har gått i borgen för betalningen av en sådan fordran. Den treåriga preskriptionstiden gäller dock inte fordringar som grundar sig på löpande skuldebrevEftersom att du inte angett vad betalningskravet anger och inte heller om det skett några preskriptionsavbrott så kan jag inte svara på din fråga om du fortfarande är skyldig att betala. Hoppas du fick vägledning i dina funderingar!Vänligen,

Preskription av konsumentfordran och skuldsanering

2018-06-26 i Preskription
FRÅGA |Jag har skulder som är 25 -27 år gamla, som aldrig skrivs av, en tjej satte mej i klistret på en hyresskuld hos en hyresvärd , vet inte vad jag ska ta mej till
Jean Nabo |Hej,Tack för att du vänder till dig oss på Lawline med din fråga. Det finns ett antal lagar som gäller i din situation och jag kommer att hänvisa till dem i varje underrubrik.En skuld är inte evigEn skuld är inte evig och försvinner, eller preskriberas som det kallas. Bestämmelser om detta finns i preskriptionslagen, förkortad PreskL. Som jag förstår dig så har du en skuld hos en hyresvärd som är ett företag. Du är då konsument i då du agerat vad jag förmodar är för ditt privata bruk. Din skuld preskriberas då inom tre år från dess tillkomst. (PreskL 2 §). Den kan dock avbrytas genom ett preskriptionsavbrott vilket sker genom att du antingen betalar en del av skulden eller räntan som hör till den eller på annat sätt erkänner skulden, att du får ett skriftligt krav från hyresvärden om skulden eller att hyresvärden stämmer dig. (PreskL 5 §) Då börjar en ny preskriptionstid på tre år löpa.Om det gått tre år utan ett preskriptionsavbrott så försvinner din skuld och du är inte skyldig att betala den. Jag vill här bara varna dig om att det inte är en god idé att försöka undvika kontakt med hyresvärden för att slippa preskriptionsavbrott eftersom en domstol skulle ta hänsyn till detta ifall hyresvärden skulle stämma dig. SkuldsaneringI det fall du har väldigt stora skulder som du inte kommer kunna betala under väldigt lång tid så kan du ansöka om skuldsanering. Ansökan görs hos Kronofogden som också bedömer om du kommer beviljas skuldsanering eller inte. En skuldsanering innebär att din skuld helt eller delvis skrivs av. Kort sammanfattningEn skuld preskriberas tre år om inget preskriptionsavbrott sker och försvinner då. Vid väldigt svåra skulder som blir svåra att betala kan man söka skuldsanering hos Kronofogden.Hoppas att detta var till någon hjälp och tveka inte att höra av dig igen om du har ytterligare funderingar

Preskription av skadeståndsfordran

2018-06-22 i Preskription
FRÅGA |Jag dömdes för snart 10 år sedan till skadestånd till både svensk kassaservice och en bank. Har dock aldrig fått ett kravbrev eller liknande och nu är det närnar sig 10 års dagen borde det väl komma något, efterson skadestånd behöver förnyas efter 10 år? Väl? För det försvinner eller preskriberas väl inte? Har hört att det kan försvinna om det ej förnyas i tid, men gäller det från datum jag dömdes eller brottet begicks?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!De allmänna bestämmelserna om preskription finns i preskriptionslagen. Huvudregeln är att fordringar preskriberas efter 10 år efter det att fordran uppstår (2 §). Fordran anses uppstå den dagen då den skadegörande handlingen företas, alltså det du gjorde som resulterade i ett skadestånd. Preskriptionstiden förnyas dock om:1. Du på något sätt erkänner skulden genom amortering, räntebetalning eller liknande (5 § punkt 1)2. Du får ett skriftligt krav eller påminnelse om skulden (5 § punkt 2)3. Den du är skyldig pengar väcker talan i domstol eller kronofogden (5 § punkt 3).När preskriptionen avbrutits genom domstolsförfarande (punkten 3) räknas den nya preskriptionstiden från dagen för domen (7 §). Alltså kommer i ditt fall preskriptionsfristen räknas från dagen för domen förutsatt att inget ytterligare preskriptionsavbrott gjorts efter den domen. Löper preskriptionsfristen ut har den du är skyldig inte längre rätt att kräva betalning från dig (8 §).Jag hoppas det besvarade din fråga! Är det något ytterligare du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga.

När preskriberas regresskrav från försäkringsbolag?

2018-07-09 i Preskription
FRÅGA |Jag blir av ett inkassobolag krävd på en fordran de övertagit av ett försäkringsbolag.Dessa har betalat ut ersättning till en försäkringstagare med anledning av att jag dömts i ett misshandelsmål.Hur lång är preskriptionstiden på försäkringsbolagets fordran?3 eller 10 år?Tacksam för svar.Mvh
Johannes Norrman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Mina utgångspunkterJag kommer att utgå ifrån följande händelseförlopp:I samband med att du blev dömd för misshandel, blev du även dömd att betala skadestånd till den du misshandlade. Den misshandlades försäkringsbolag betalade då ersättning till den misshandlade, och bolaget övertog därefter skadeståndskravet mot dig. Det är denna fordran som inkassobolaget övertagit från försäkringsbolaget.Preskriptionstiden på försäkringsbolagets fordran är tio år En vanlig fordran preskriberas tio år efter tillkomsten (2 § första stycket preskriptionslagen). Undantaget för konsumentfordringar, som finns i 2 § andra stycket preskriptionslagen, är inte tillämpligt.Preskriptionstiden på försäkringsbolagets fordran är följaktligen tio år. Det faktum att bolaget överlåtit fordran ändrar inte detta. Preskriptionstiden löper från den tidpunkt då den skadegörande handlingen genomfördes (d.v.s misshandeln), om inte preskriptionen avbrutits dessförinnan (se 2 § första stycket och 5 § preskriptionslagen). Har preskriptionen avbrutits, löper ny preskriptionstiden från dagen för avbrottet (6 § preskriptionslag). Lyckönskningar och hälsningar,

När preskriberas en fordran?

2018-06-29 i Preskription
FRÅGA |Hej! Ni tolkade kunden som en konsument med det är ett handelsbolag som köpt varor av ett bolag. Ä det verkligen 10 års tid att driva in en skuld?
Filip Braun |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Eftersom frågan avser en skuld (fordran) så är preskriptionslagen (PreskL) tillämplig. Den kan du hitta här.Enligt 2 § 1 st. PreskL preskriberas en fordran, som huvudregel, efter 10 år. Dock kan preskriptionstiden avbrytas, genom exempelvis en påminnelse och således börjar denna 10-årsregel om.I konsumentförhållanden är preskriptionstiden enligt 2 § 2 st. PreskL, 3 år. Hoppas att vi tolkade frågan på rätt sätt och om du har några fler frågor är du alltid välkommen att höra av dig!Med vänlig hälsning,

Får ett företag begära betalt av en konsument efter 3,5 år?

2018-06-22 i Preskription
FRÅGA |En företagare har efter ca 3,5 års tid återkommit till mig och påstått att sin revisor har funnit att en betalning saknas från mig från en faktura som är utfärdad den 2015-01-08. Min bank tillåter mig dock endast att gå tillbaka 2 år för att se mina utbetalningar vilket gör att jag inte har någon möjlighet att verifiera huruvida betalningen utfärdats eller ej. Företagaren menar också på att det är ok ifall ingen betalning har gjorts och att det endast är för mig att betala beloppet i fråga med en anmärkning i kommentaren.Får en företagare göra sådana här anspråk på betalningen efter så lång tid?Jag har läst att preskriptionstiden för en kundfordran är 3 år men i detta fallet kan jag varken verfiera om en kundfordran har gjorts eller om betalning är utfärdad till mottagaren.Vad gäller vid ärenden av denna sort?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Min utgångspunktDu skriver i din fråga att du läst att preskriptionstiden för en kundfordran är tre år, varför jag i mitt svar kommer att utgå från att du handlat i egenskap av konsument. För det fall att du inte skulle uppfylla kriterierna för att vara konsument kan en preskriptionstid om tio år aktualiseras. Jag utgår även från att det inte tvistas om du blivit påmind om fakturan under de 3,5 åren som du beskriver.Vad innebär preskription?Reglerna om preskription finns i preskriptionslagen. Preskription innebär att den som har rätt till betalning, borgenären (den du benämner som "företagaren"), förlorar sin rätt att få skulden betald. En skuld kan preskriberas efter en viss tid, dels om du inte erkänt skulden, dels om borgenären inte avbrutit preskriptionstiden (s.k. preskriptionsavbrott). För konsumentfordringar är preskriptionstiden tre år. För en treårig preskriptionstid krävs att det gäller en vara, tjänst eller annan nyttighet som företagaren i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit dig som konsument för huvudsakligen enskilt bruk (2 § Preskriptionslagen). Exempel på sådana tjänster är t.ex. en privat telefonräkning eller en postorderskuld. Preskriptionen avbryts genom att: Du betalar på skulden eller på annat sätt erkänner den,Du får ett skriftligt krav om skulden från borgenären, ellerBorgenären väcker talan mot dig vid t.ex. domstol eller hos KronofogdemyndighetenAtt preskriptionen avbryts innebär att en ny preskriptionstid börjar gälla från dagen för avbrottet (5 § Preskriptionslagen). Om du t.ex. beställer en vara och företaget efter två år sänder dig en faktura börjar en ny tid om tre år att löpa.Du behöver inte betala om preskriptionsavbrott inte skettI ditt fall har det gått 3,5 år sedan fakturan utfärdades. Om du inte under denna tid har erkänt skulden genom att betala något på den, eller att företagaren har skickat fakturan eller krav om den, är skulden preskriberad. Har det däremot skett ett preskriptionsavbrott inom tiden har en ny preskriptionstid börjat löpa och du kan vara betalningsskyldig. Det är företagaren som har bevisbördan för att preskriptionsavbrott har skett genom att den sänt dig en faktura eller krav. Företagaren får göra anspråk på betalningen trots att skulden är preskriberadAtt skulden är preskriberad innebär att företagaren förlorat den juridiska möjligheten att kräva in betalningen. Företagaren kan inte vinna framgång mot dig vid stämning hos domstol eller begära in betalningen med hjälp av Kronofogdemyndigheten. Däremot får företagaren begära betalt precis så som skett. Det innebär att företagaren kan begära betalt, men att du inte är skyldig att betala. Att skulden är preskriberad innebär inte att skulden är utraderad, bara att betalningsskyldigheten upphört. Detta medför att om du trots att skulden är preskriberad betalar, inte kan vända dig mot företagaren i efterhand och kräva pengarna åter för att du betalt efter att skulden preskriberats.Sammanfattningsvis finns det mycket som talar för att skulden är preskriberad. Har du inte erkänt skulden sedan dess utfärdande den 8 januari 2015 och företagaren heller inte sänt dig fakturan eller krav om den de senaste tre åren är du heller inte betalningsskyldig. Du bör kontakta företagaren och förklara att du anser att skulden är preskriberad på dessa grunder. Kan vederbörande inte visa att preskriptionsavbrott skett behöver du inte betala.Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma.Vänligen,

Gäller treårig preskriptionstid för fordran som avser en mobil som har använts både privat och i företag?

2018-06-18 i Preskription
FRÅGA |Jag har fått ett krav från ett inkasso bolag vilka agerar på uppdrag från ett mobilföretag. Skulden rör en mobilräkning och är från 2011.Då hade jag en enskild firma - som nu är nerlagd. Mobilen användes både privat och i företaget.Kan jag hävda preskriptionstiden tre år mot konsument?
Erik Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga så här:Ett inkassobolag har skickat ett kravbrev till dig som avser en mobilräkning från 2011. Du har använt mobilen både i ditt privatliv och i ditt företag. Frågan är om treårig preskriptionstid gäller för mobilräkningen, vilket skulle innebära att skulden redan preskriberades 2014. Frågan besvaras med regler som finns i preskriptionslagen (PreskL). Allmänt om preskription Preskriptionstiden är enligt 2 § PreskL tre år för fordringar som ett företag har mot en konsument. Du är konsument om mobilen köptes för privat bruk. För att preskriptionstiden ska vara tre år så måste du därför kunna visa att mobilen huvudsakligen har använts av dig som privatperson, annars är preskriptionstiden tio år. Preskriptionstiden börjar löpa fr.o.m., den tidpunkt då du ingick det avtal som gav upphov till skulden. Jag har inte tillräckligt med information om din situation för att med säkerhet kunna bedöma om preskriptionstiden är tre år i ditt fall. Jag kommer istället presentera ett par omständigheter som förhoppningsvis gör det möjligt för dig att avgöra vilken preskriptionstid som gäller. Är mobilen köpt av dig som privatperson eller via företaget? Om mobilen exempelvis införskaffades i företagets namn så tyder det på att den treåriga preskriptionstiden inte gäller. Andra faktorer som kan tala emot en treårig preskriptionstid är om din enskilda firma fakturerades för köpet eller om en delbetalning har erlagts från ett konto som tillhör företaget. Omständigheter som talar för treårig preskriptionstid är om du har införskaffat mobilen i eget namn eller med delbetalning från ett privat konto. Detsamma gäller om du har fakturerats i egenskap av privatperson. Hur har du använt mobilen? För att den treåriga preskriptionstiden ska gälla så krävs det att du till största del har använt mobilen i ditt privatliv. Ditt privata brukande av mobilen ska alltså vara större än användningen av mobilen inom företaget.Har preskriptionsavbrott skett? Om du skulle komma fram till att du har köpt mobilen som konsument så är nästa fråga om preskriptionsavbrott har skett. Om du exempelvis får en betalningspåminnelse så avbryts preskriptionen. Resultatet blir enligt 5 och 6 § PreskL att en ny preskriptionstid börjar löpa i samband med att påminnelsen kommer fram till dig. Exempel: Om mobilen är köpt för ditt privata bruk så preskriberades skulden redan 2014. Detta gäller under förutsättning att du inte har erhållit några betalningspåminnelser innan 2014. Om du exempelvis har erhållit ett krav på betalning av din skuld 2012 så avbryts preskriptionen och en ny preskriptionstid börjar löpa. Preskription inträder då år 2015 förutsatt att du inte har erhållit några fler betalningspåminnelser. Detta innebär alltså att preskription inträder först om din skuld har stått obetald under tre år utan att du erhållit några betalningspåminnelser. Andra omständigheter som medför preskriptionsavbrott Förutom betalningspåminnelser/kravbrev så medför även följande omständigheter att preskriptionen avbryts och förnyas: -delbetalning av räkningen -betalning av ränta som belöper på räkningen -muntlig eller skriftlig bekräftelse av räkningen, exempelvis i form av ett löfte av att i framtiden betala resterande belopp av skulden -stämningsansökan som avser räkningen -krav från kronofogdemyndigheten som avser räkningen Sammanfattningsvis Treårig preskriptionstid gäller under förutsättning att: 1. Du har köpt mobilen som privatperson och/eller, 2. Du huvudsakligen har använt mobilen för privat bruk. För att skulden ska ha preskriberats krävs dessutom att den har stått obetald under tre år utan att någon preskriptionsavbrytande omständighet har förekommit. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,