Ersättning för patientskada även efter att preskriptionstiden löpt ut?

2018-04-27 i Preskription
FRÅGA |Hej jag fick ett brev hem från LöF då jag gjort en anmälan om personskada, efter att en läkare valt att ställa en felaktig diagnos samt säga till mina föräldrar och mig att "allt är bra" (finns i protokoll) vilket vi tog han på orden för. (Jag var 9 så minderårig) Flera år senare (över 10) fick jag ett slag mot huvudet och skickades till KS där man konstaterat att den felaktiga diagnosen inneburit att jag haft väldigt dåligt minne under alla år och vart opererad, efter operation kunde man mätbart märka en klar förbättring. Min fråga är då det är preskriberat men vi kunde ju omöjligt veta bättre en en läkare, borde man ta det till rättegång och om ja hur ser chansen ut för vinst? Tack på förhand
Matilda Hetlesaether |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige har vi en allmän preskriptionstid på 10 år som tillämpas bara i de fall där det inte finns en specifik lag som säger något annat. D.v.s om jag har varit med om ett trafikskadebrott kan jag kräva skadestånd och då måste jag kolla vad det står om preskriptionstiden i trafikskadelagen. Om det inte står något i den ska jag kolla i preskriptionslagen och därmed på den allmänna preskriptionstiden som är på 10 år. Ersättning enligt Patientskadelagen [1996:799]Vid patientskador är den s.k patientskadelagen [PSL] tillämplig. Den berör b.la situationer där läkare givit felaktig vård/bedömningar och kan ge rätt till ersättning. Alla vårdgivare ska ha en patientskadeförsäkring så att fel som görs vid yrkesutövningen på något vis kan ersättas [12 § PSL]. Däremot finns undantag på situationer där felaktig behandling inte kan ersättas och det är b.la. när preskriptionstiden infallit. I Patientskadelagen är preskriptionstiden på 10 år [23 § PSL]. Det finns en möjlighet att väcka talan i tingsrätten på den ort där du bor, även efter att tio år gått och det är om det finns "synnerliga skäl". I bedömningen om vad som är synnerliga skäl tas främst hänsyn till om du som skadelidande varit förhindrad att framställa ditt krav på ersättning tidigare [24 § PSL]. Möjligtvis skulle det kunna innefatta att du faktiskt inte haft någon möjlighet att veta att läkarens bedömning varit felaktig eftersom skadan visat sig så pass sent och att du inte förrän slaget mot huvudet inträffade har varit medveten om läkarens felbedömning. Enligt förarbeten till 24 § i patientskadelagen har det framkommit att det på något sätt ska ha varit så att du varit förhindrad att framställa ditt anspråk tidigare, vilket ungefär innebär att du varken känt till eller borde ha känt till ditt anspråk när tiden på 10 år gick ut. Man tycker dock inte att allt ska falla på vad du själv borde ha upptäckt utan det är upp till rätten om du lyckas visa att det föreligger synnerliga skäl. Om du lyckas visa det finns det en möjlighet att du omfattas av undantaget i 24 § och det kan hända att du kan få kräva ersättning även om tiden egentligen gått ut. Det kan dock vara väldigt svårt att visa något samband mellan en skada som skedde för över tio år sedan och ditt mående idag. Du nämner i din fråga att dina nuvarande läkare konstaterat att ditt dåliga minne berott på skadan och ett utlåtande från dem kan troligtvis stärka din talan. Patientskadeersättningen bestäms enligt vissa bestämmelser i skadeståndslagen [8 § PSL].Min slutgiltiga bedömningUtefter den informationen du gav mig och utefter informationen jag presenterat för dig här gör jag en bedömning att det finns en möjlighet för dig att väcka talan i domstol även om tiden gått ut, men detta är enbart om det går att visa att det finns "synnerliga skäl". Detta skulle innebära att en skada inträffat nu som beror på läkarens felbedömning och dels ska det finnas något slags samband som kan visas mellan den inträffade skadan och läkarens felbedömning. Visserligen skulle du kunna använda dig av utlåtanden från läkarna som undersökt dig nu och konstaterat att din nuvarande skada berodde på din första läkares felbedömning, men jag skulle ändå vilja säga att det kan vara svårt att vinna i domstol eftersom bestämmelsen om "synnerliga skäl" bara tillämpas väldigt återhållsamt och kostnaderna för en rättegång kan leda till att du inte alls tjänar något på att väcka talan. Givetvis är detta enbart vad jag tycker och jag råder dig därför att kontakta en jurist om du vill ha mer ingående hjälp med om du faktiskt skulle kunna vinna en sådan process, eftersom du då kan ge denne all information som behövs.Hoppas detta var svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig om du undrar något mer!Med vänlig hälsning,

Efter hur lång tid preskriberas en fordran hos KFM angående rättegångskostnader?

2018-04-06 i Preskription
FRÅGA |Hej LawLine,Vad gäller berörandes preskription av rättegångskostnader som är ej betalda hos KF?Inget avbrott har gjorts. Fallet är enskild mål i tvist mellan arbetstagare och arbetsgivare.Arbetstagaren förlorar tvistemålet och därmed "skulden", deras advokatkostnader, hamnar hos KF.Efter hur lång tid preskriberas denna skuld och behöver man inkomma med handling till KF och isdf vilken sorts handling?
Nina Erlandsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det har uppkommit en skuld framgår av 2 § preskriptionslagen att kronofogdemyndighetens fordran preskriberas tio år efter tillkomsten. Av lagens 5 § framgår emellertid att preskriptionstiden avbryts om1. gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären,2. gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller3. borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord.Detta innebär att om kronofogdemyndigheten har begärt betalning kan någon preskription aldrig inträda. Har något av ovanstående punkter inte gjorts är dock fordran preskriberad efter tio år, vilket innebär att skulden inte längre kan göras gällande. Detta kan då hävdas med hänvisning till paragraferna ovan. Hoppas svaret varit till din hjälp! Annars är du varmt välkommen att höra av dig igen. Mvh,

Preskription på en fordran är minst 10 år

2018-04-02 i Preskription
FRÅGA |Beställde ett bygge av en motorcykel 7årsedan betalade men fick ingen motorcykel är det preskiberat.
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I och med din beställning av motorcykeln har du en fordran på tillverkaren om att få en motorcykel. En fordran preskriberas som tidigast 10 år efter tillkomsten. Det finns även sätt att få preskriptionstiden att "starta om", t.ex. genom att påminna personen du har en fordran på om din fordran (preskriptionsavbrott).Eftersom din beställning skedde för 7 år sedan är din fordran inte preskriberad. Du har därför rätt att kräva din motorcykel av tillverkaren. Om du inte får den kan du stämma tillverkaren i motorcykel. Innan du gör det bör du dock se till att du verkligen kan bevisa att du har rätt till motorcykeln. T.ex. genom att visa ett kvitto som visar att du har betalat pengar för en motorcykel men att du inte fått motorcykeln.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Preskriptionsavbrott genom erkännande av skuld

2018-03-28 i Preskription
FRÅGA |Hej,I oktober 2010 fick vi fyra offerter på renoveringar och utbyggnad av våran sommarstuga. Arbetena och delbetalningar skedde fram till den 22 augusti 2011 då företaget skickade den sista fakturan på delbetalning. Denna faktura bestred jag på en gång eftersom vi aldrig fått några detaljerade uppgifter om vad som ingick i fakturorna.Under hösten 2011 begärde jag flera gånger att få en kvarstående summa samt att få detaljerna på det som kvarstod men fick aldrig något annat svar än "Vi tar det nästa gång vi träffas" eller "Vi måste träffas för att gå igenom detta".Den 26 augusti 2014 fick jag ett kravbrev från företagets konkursförvaltare, ännu en gång så bestred jag detta krav med en utförlig beskrivning. Det var allt jag hörde angående detta krav.Nu har en av ägarna till företaget 'köpt' skulden som företaget ansåg sig ha på oss från konkursboet och kräver pengarna.När jag kollar snabbt på datumen så ser jag att det gått 3 år och 4 dagar mellan den sista fakturan och kravbrevet från konkursförvaltaren. Däremot så står det ett par saker om preskriptionsavbrott i preskriptionslagen som jag undrar över:5§ 1 st - "[...] erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären" 5§ 2 st - "[...] skriftlig erinran om fordringen [...]"Den kommunikation som vi hade under hösten 2011 där jag gång på gång försöker få uppgifter om resterande summa, räknas det som ett erkännande av fordringen? Eller gäller våran kommunikation som en skriftlig erinran om fordringen?Mvh
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Tillämpligt lagrum Jag förstår det som att din fråga gäller om fordran från 2011 som företaget har på er har preskriberats och att ni därmed inte längre är betalningsskyldiga. Bestämmelser om detta finns, som du redan har upptäckt, i Preskriptionslagen (PreskrL).Fordran mot konsument En fordran mot en konsument som avser en tjänst, vilket ert ärende gäller, har en preskriptionstid på tre år, 2 § PreskrL.Har preskriptionen avbrutits? Precis som du har sett tar 5 § PreskrL upp de fall där preskriptionstiden avbryts. Ett av dessa fall är då gäldenären erkänner fordringen jämtemot borgenären. Du erkänner skulden genom att till exempel betala ränta eller amortering eller be om en avbetalningsplan. Du skriver att du under år 2011 flera gånger begärde att få den kvarstående summan på fordringen för att kunna betala den. Detta måste vara att likställa med att du erkände din skuld, vilket innebär att preskriptionstiden bröts och fordringen fortfarande är gällande. Detta betyder tyvärr för er del att ni är betalningsskyldiga till borgenären trots alla år som gått.För att det ska vara tal om skriftlig erinran måste borgenären har sänt påminnelse om fordringen. Detta har inte i ditt fall skett under dessa tre år, men preskriptionstiden bröts ändock genom erkännandet i er kommunikation.Jag hoppas att du fick svar på din fråga och skulle du ha några följdfrågor är det bara att höra av dig till mig på Lisa.Gustafsson@lawline.se.Vänligen

Hur preskriberas skatteskulder?

2018-04-11 i Preskription
FRÅGA |Hej. Jag had en skatteskuld och nu har kronofogden gjort en utmätning. Jag har inte tillgångar så att det täcker skulden, vad händer nu? Kommer de att göra en ny utmätning? Jag har fått besked på att skulden skulle preskriberas dec-19. Kommer den att göra det även nu när utmätningen är gjord? Hur räknas preskibitionstiden?
Fredrik Rising |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns regler om preskription av skattefordringar i Lagen om preskription av skattefordringar m.m. (1982:188) (SPL). 1 § SPL anger att lagen gäller i frågor om preskription av skatt som det allmänna, det vill säga staten, har rätt till och som drivs in med hjälp av Kronofogdemyndigheten (KFM). En fordran preskriberas, som huvudregel, 5 år efter utgången av det kalenderår då den förföll till betalning (3 § SPL). Det finns dock möjligheter för Skatteverket att ansöka till Förvaltningsrätten om förlängning av preskriptionstiden med 5 ytterligare år (7, 8 §§ SPL). Förlängning av preskriptionstiden får göras av Förvaltningsrätten om någon eller flera av följande punkter är uppfyllda för person X (som har en skatteskuld)1. X överlåtit, undanskaffat eller saboterat indrivningen av skulden och det kan antas att X har gjort detta för att försvåra statens möjligheter att få betalt.2. X saknat känd hemvist och det inte kunnat klarläggas var han uppehållit sig3. X inte kunnat anträffas på känd hemvist inom Sverige och det inte har kunnat klarläggas vart han uppehållit sig och det kan antas att han hållit sig undan4. X har stadigvarande vistats utomlandsDu skriver i din fråga att KFM har gjort en utmätning hos dig. Det innebär inte att du kommer att få en senare preskriptionstid än 19 dec, skulden kommer fortfarande att preskriberas 19 dec. Men KFM har möjligheter att göra ytterligare utmätningar, fram till 19 dec, för att täcka skulden. Jag vill uppmärksamma på att det finns vissa andra förlängningar av preskriptionstid som kan ske, exempelvis som när anstånd med betalning beviljas, beslut om företagsrekonstruktion eller beviljat betalningsuppskov av KFM (4 - 6 §§ SPL).Kort sagt: din skatteskuld kommer fortfarande att preskriberas 19 dec om ingen förlängning sker (KFM:s utmätning innebär ingen förlängning).Hoppas du fick svar på din fråga!mvh

Kan ett upphört borgensåtagande bli åter gällande?

2018-04-03 i Preskription
FRÅGA |Hej!Skrev för många år sedan på som borgenär för ett lån till en närstående.För ca två år sedan fick jag besked av banken att lånet var avslutat och borgensåtagandet upphört.Nu har jag fått ett nytt brev från banken, där de uppmanar mej att bekräfta att preskibtionsavbrott har inträtt och att borgensåtaganet fortfarande gäller.Kan de ändra sig så här i efterhand?
Emilia Hallberg |Hejsan!Tack för att du vänder dig till Lawline!Jag antar utifrån din fråga att du skrev på som borgensman för ett lån till en närstående, och undrar nu vad som gäller då banken hört av sig att borgensåtagande kvarstår, trots att de tidigare hävdat att åtagandet är avslutat.PreskriptionsfristEnligt 2 § preskriptionslagen så preskriberas en fordran tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionsavbrott sker innan dess. Detta gäller även borgensåtagande, alltså preskriberas även ett borgensåtagande efter tio år, om inte preskriptionsavbrott sker dessförinnan. Alltså, har preskriptionsavbrott skett inom tio år från tillkomsten av borgensåtagandet, så är åtagandet fortfarande gällande. Vidare enligt 8 § preskriptionslagen så preskriberas ett borgensåtagande samtidigt som huvudfordran avslutas. Alltså, har lånet avslutats så har även ditt borgensåtagande gjort det. Alltså, har preskriptionsfristen passerat tio år utan preskriptionsavbrott är ditt borgensåtagande avslutat. Detta gäller även om huvudfordran inte finns kvar. Min rekommendation är att du kontaktar banken för att få klarhet i vad som gäller och varför du har fått två olika besked gällande ditt borgensåtagande.Hoppas att svaret var till din hjälp!Med vänlig hälsning,

Fråga om preskription av skatteskuld

2018-03-30 i Preskription
FRÅGA |HejJag har en vän som har en skatteskuldsom uppstod 2014. Den bör alltså preskriberas årsskiftet 2019/2020. KFM har hittills inte drivit in skulden då hen inte har tjänat tillräckligt och saknar tillgångar. Frågan är om preskriptionstiden kan förlängas om hen skulle tjäna så mycket att KFM börjar dra pengar på skulden?Tacksam för svar!
Fredrik Rising |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns regler om preskription av skattefordringar i Lagen om preskription av skattefordringar m.m. (1982:188) (SPL). 1 § SPL anger att lagen gäller i frågor om preskription av skatt som det allmänna, det vill säga staten, har rätt till och som drivs in med hjälp av Kronofogdemyndigheten (KFM).Precis som du skriver bör skulden, för X (din vän), preskriberas vid årsskiftet 2019/2020, eftersom en fordran preskriberas, som huvudregel, 5 år efter utgången av det kalenderår då den förföll till betalning (3 § SPL). Det finns dock möjligheter för Skatteverket att ansöka till Förvaltningsrätten om förlängning av preskriptionstiden med 5 ytterligare år (7, 8 §§ SPL). Förlängning av preskriptionstiden får göras av Förvaltningsrätten om någon eller flera av följande punkter är uppfyllda:1. X överlåtit, undanskaffat eller saboterat indrivningen av skulden och det kan antas att X har gjort detta för att försvåra statens möjligheter att få betalt.2. X saknat känd hemvist och det inte kunnat klarläggas var han uppehållit sig3. X inte kunnat anträffas på känd hemvist inom Sverige och det inte har kunnat klarläggas vart han uppehållit sig och det kan antas att han hållit sig undan4. X har stadigvarande vistats utomlandsAv det du skrivit med i din fråga verkar inte några av dessa punkter stämma överens för din vän X, då har inte Förvaltningsrätten någon möjlighet att förlänga preskriptionstiden. Det finns dock vissa andra förlängningar av preskription som kan ske, exempelvis som när anstånd med betalning beviljas, beslut om företagsrekonstruktion eller beviljat betalningsuppskov av KFM (4 - 6 §§ SPL).Ett direkt svar på din fråga vore: nej, preskriptionstiden kan inte enbart förlängas på grund av att din vän X börjar tjäna mera pengar och att KFM därför börjar utmäta X:s pengar.Hoppas du fick svar på din fråga!mvh

När preskriberas ett skadeståndskrav?

2018-03-28 i Preskription
FRÅGA |Jag har skickat ett skadeståndskrav via Kronofogden till en person ang ett hundbett. Händelsen ägde rum 2010. Jag skickade en begäran 2017. Vad gäller beträffande prespektionstid?
Lovisa Sidén |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om preskription återfinns i preskriptionslagen.Huvudregeln är att en fordran preskriberas 10 år efter tillkomsten om inte preskriptionen har avbrutits innan 10 år, 2 § första stycket preskriptionslagen. Eftersom det enbart har gått 7 år från skadehändelsen så har skadeståndskravet inte preskriberats.En preskriptionstid avbryts om exempelvis den personen som begär betalning kommer med ett krav på betalning eller exempelvis genom att den som är skyldig att betala erlägger betalning av skulden eller ränta, 5 § preskriptionslagen. När en preskriptionstid har avbrutits så uppkommer en ny preskriptionstid som börjar löpa på 10 år, 6 § preskriptionslagen.När du skickade din begäran 2017 antar jag att kravet sedermera kom till den person som är skadeståndsskyldig. I så fall så har preskriptionstiden avbrutits och en ny preskriptionstid har börjat löpa på 10 år. Det ska därmed inte finnas några problem för dig att begära in skadeståndet utifrån ett preskriptionsperspektiv.Hoppas du är nöjd med svaret på din fråga!Med vänlig hälsning