När preskriberas min skuld?

2018-08-16 i Preskription
FRÅGA |Jag har förlorat i domstol efter att ha stämt staten och skattemyndigheten och blivit dömd att betala rättegångskostnader som skall drivas in av kronfogden med belopp som överstiger det belopp jag har rätt att få i bostadstillägg till min fattigpension. Finns det någon preskriptionstid för detta slags skulder och hur lång är denna?
Maja Qvarnström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta när din skuld preskriberas. Tillämplig lag i detta fall är Preskriptionslagen (PrskL). Enligt huvudregeln så preskriberas en fordran efter tio år enligt 2 § PrskL. Ett undantag finns för konsumentfordringar som preskriberas efter tre år, men tyvärr passar inte den fordran som Skatteverket har mot dig in i denna kategori eftersom fordringen då måste avse en vara eller tjänst eller något annan som en näringsidkare i yrkesmässig verksamhet tillhandahållit en konsument. Preskriptionstiden för fordran mot dig är alltså tio år. Dessa tio år "startar om" varje gång det sker ett så kallat preskriptionsavbrott enligt 6 § PrskL. Med preskriptionsavbrott menas exempelvis att Kronofogdemyndigheten skickar ut ett nytt inbetalningskrav till dig där de påminner dig om att betala din skuld. När detta sker börjar alltså de tio åren om. Först när det har gått tio år utan att du hört någonting från borgenären (den som du är skyldig pengar) kan skulden då preskriberas enligt lag. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning

När preskriberas CSN-lån?

2018-07-31 i Preskription
FRÅGA |Hej,Jag studerade i USA 1992-1994 med hjalp av CSN. Flyttade aldrig hem igen utan bosatte mig dar. Borjade aldrig aterbetalning och har inte hort fran CSN sen (formodligen) 1996-1997. Har last att preskriberingstiden andrades 2011 fran 10 till 25 ar men min skuld ska ha preskriberats langt innan 2011......De har nu fatt tag pa min adress i USA for i veckan fick jag en paminnelse fran dem att "nu ar det dags att borja betala", 24 ar efter den sista utbetalningen och atminstone 21 ar sen senast jag horde ifran dem.Sa har mitt lan preskriberats och deras brev ar ett "tomt hot" eller kan de borja jaga mig nu?
Alex Skepastianos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det stämmer att preskriptionstiden har ändrats till 25 år. I övergångsbestämmelsenra om lag om ändring i studiestödslagen (2011:859) framgår att den nya längre preskriptionstiden ska tillämpas på en fordran som uppstod innan den 1 juli 2011, förutsatt att fordran inte är preskriberad. Preskriptionstiden för CSN-lån beräknas från det att den sista utbetalningen skedde, alltså 1994. Av 5 § Preskriptionslagen (1981:130). framgår att en preskription kan brytas på olika sätt. CSN:s kontakt/påminnelse till dig 1996-1997 är sannolikt ett preskriptionsavbrott. Därmed räknas preskriptionstiden från 1996-1997 vilket innebär att din skuld bör ha preskriberats någon gång 2006-2007. Om du vill fastslå att skulden är preskriberad måste du göra detta genom en fastställelsetalan. Genom att väcka fastställelsetalan enligt 13 kap. 2 § rättegångsbalken kan en domstol pröva om ett rättsförhållande består eller inte består om ovisshet kring detta råder och denna ovisshet är till nackdel för käranden.Din skuld bör alltså vara preskriberad, den möjlighet du har fört att fastslå detta är att väcka en fastställelsetalan vid tingsrätten. Hoppas att du fick din fråga besvarad och tveka inte att höra av dig om du har några funderingar!Vänligen,

Har tre år gammal konsumentfordran preskriberats eller har preskriptionsavbrott skett?

2018-07-11 i Preskription
FRÅGA |HejHar fått inkasso på en faktura för reperation av disk och torktumlare där fakturan säger leveransdatum 2015-06-30 och fakturadatum 2015-08-13.De säger att de skickat faktura och en påminnelse till vår address vid den tiden men vi hade flyttat då och om de har rätt så kan den kommit bort ( de nyinflyttade kan ha slängt den). Sen har de inte skickat något mera förrän nu tre år senare då de använt ett inkassobolag.Problemet är att detta är reperation av någonting som vi inte minns har utförts eller kan bestrida följdaktligen. Reparations beloppet är högt 3306 kr och de vill ha 16% ränta på 3 år dvs ca 1600 kr till.Kan vi göra något?
Johannes Norrman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Mina utgångspunkterJag kommer utgå ifrån att du använde diskmaskinen och torktumlaren för eget bruk (d.v.s att du är konsument), och att den som reparerade maskinerna gjorde det i samband med sin egen näringsverksamhet. Jag kommer därutöver utgå ifrån att du kom överens med näringsidkaren någon gång i mitten eller slutet av juni 2015, och att leveransdatumet i fakturan åsyftar när tjänsten utfördes.Sist men inte minst, förstår jag det såsom att näringsidkaren skickat faktura & påminnelse någon gång under den senare delen av 2015. Betalningskravet kan vara preskriberatFörst och främst tänker jag bedöma huruvida betalningskravet mot dig är preskriberat. Bestämmelser om preskription finns i preskriptionslagen (1 § preskriptionslagen). Att en fordran (alltså ett krav på betalning) preskriberats, innebär att fordringsägaren (den som vill ha betalt) inte längre har rätt att kräva ut sin fordran (8 § preskriptionslagen). Om fordran är preskriberad, behöver du alltså inte betala någonting alls.Enligt 2 § andra stycket preskriptionslagen, så preskriberas en fordran som en näringsidkare har på en konsument p.g.a en tjänst näringsidkaren utfört tre år efter fordrans tillkomst. Den fordran som påstås finnas mot dig, är en sådan fordran. Det faktum att fordringsägaren nu hör av sig tre år senare, innebär alltså att det finns en chans att fordran är preskriberad. Detta gäller dock bara om inte ett preskriptionsavbrott kommer emellan. Preskriptionsavbrott innebär att preskriptionstiden avbryts, och att en ny preskriptionstid börjar löpa från dagen för avbrottet (6 § preskriptionslagen). Om preskriptionavbrott i det här fallet t.ex hade skett den 30 juni 2016, löper en ny treårig preskriptionstid från det datumet.Det är omöjligt för mig att säga om preskriptionsavbrott skett eller ejAv din fråga framgår att näringsidkaren någon gång under senare delen av 2015 skickade två kravbrev mot dig. Att se till att gäldenären får ett skriftligt krav, är ett sätt för borgenären att åstadkomma preskriptionsavbrott (5 § första stycket andra punkten preskriptionslagen). För att preskriptionsavbrott skall ske, uppställs emellertid ett krav att gäldenären faktiskt haft möjlighet att ta del av det skriftliga kravet. Av din fråga framgår att ni i praktiken inte har haft detta.Högsta domstolen har i NJA 1996 s. 809 slagit fast att det är borgenären (den som vill få betalt) som skall bevisa att preskriptionsavbrott skett. I samma dom uttalade Högsta domstolen, att endast ett skriftligt kravbrev inte är tillräckligt för att medföra preskriptionsavbrott, om gäldenären (den som skall betala) menar att han inte faktiskt fått brevet. Detta gäller dock när det rör sig om ett brev. I ert fall har, såsom jag förstår dig, två brev skickats. Frågan är om det räcker med två brev, för att preskriptionsavbrott skall ske? Jag kan inte ge ett definitivt svar på detta. Högsta domstolen har prövat fall där det skickats enbart ett brev (NJA 1996 s. 809) och fall där det skickats väldigt många brev (NJA 2012 s. 172). Ett fall som det du nu är inblandad i, har emellertid aldrig prövats, och det är omöjligt för mig att uttala mig med säkerhet kring huruvida en domstol hade tyckt att två brev räcker för att preskriptionsavbrott har skett.Jag kan alltså inte bedöma huruvida preskriptionsavbrott har skett. Om preskriptionsavbrott har skett, innebär det som sagt att en ny preskriptionstid löper från dagen för preskriptionsavbrottet (6 § preskriptionslagen). Det här innebär att fordran fortfarande är giltig, och du kan följaktligen inte undgå att betala fakturan på grund av preskription.Om preskriptionsavbrott däremot inte har skett, så är du med god sannolikhet inte längre skyldig att betala, eftersom det såsom jag förstår dig gått åtminstone tre år sedan fordran tillkom och det senaste kravet skickades. Tre år är preskriptionstiden för konsumentfordringar.Kort angående räntanJag konstaterar i förbifarten att räntan på 16% som du krävs på verkar hög; betydligt högre än den normala dröjsmålsräntan. Det är dock möjligt att avtala om att en så hög ränta skall utgå. Utan att veta det närmare innehållet i reparationsavtalet (förutsatt att ett sådant träffades), kan jag inte uttala mig om huruvida du är skyldig att betala så hög ränta på beloppet.Sammanfattande råd Om fordran är preskriberad, behöver du inte betala den. Det går dock inte att säga om fordran är preskriberad, eftersom rättsläget kring hur många brev som krävs för preskriptionsavbrott är oklart. Det är av samma skäl också utomordentligt svårt för mig att ge konkreta råd. Om fordran är preskriberad, kan jag i alla fall fastslå att du inte är skyldig att betala. Du bör i sådant fall naturligtvis inte heller betala. Även om fordran fortfarande gäller, är det upp till fordringsägaren att bevisa att han har rätt att få betalt. Såsom jag förstår dig, menar du att du är osäker på om den här reparationen överhuvudtaget har genomförts. En idé kan därför vara att be den som kräver dig på betalning om bevis på att han faktiskt har rätt att få betalt; t.ex genom en kopia av det ursprungliga avtalet eller något liknande. Det kanske kan hjälpa dig att minnas. Det är i vart fall upp till fordringsägaren att bevisa att han har rätt att få betalt, om du förnekar detta. Du kan också välja att kontakta en advokat eller liknande, och vägra betala med hänvisning till att fordran är preskriberad och/eller att tjänsten överhuvudtaget inte utfördes. Det här är dock mycket riskabelt; gör du detta, kanske inkassobolaget väljer att stämma, och det är långt ifrån omöjligt att de vinner. Då har du dragit på dig betydligt större kostnader än du hade från början. Det här är som sagt ett fall där det är väldigt svårt för mig att ge konkreta råd, eftersom rättsläget är så oklart. Jag hoppas dock att du fått någon hjälp av min redogörelse ovan.Behöver du mer hjälp eller har du ytterligare frågor, så får du gärna höra av dig igen!Lyckönskningar och hälsningar.

Hur länge gäller en fordran?

2018-06-30 i Preskription
FRÅGA |Betalnings krav från ideell förening från 2013-2014.?
Ikram Asry |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår från att du undrar om föreningen fortfarande kan kräva dig att betala efter så lång tid, d.v.s. om fakturan är preskriberad. Bestämmelser om preskription hittas i preskriptionslagen (PreskL). Det som avses med att en fordran preskriberas är att betalingsskyldigheten har förfallit och rätten att kräva betalt har gått förlorad. Som huvudregel är preskriptionstiden 10 år (2 § 1 st PreskL). Om 10 år har passerat sedan betalningskravet så förfaller fakturan. Preskriptionstiden kan dock avbrytas och börjas om på nytt om man på något sätt erkänner fordran. Det kan röra sig om t.ex. en påminnelse att betala. I andra stycket i samma paragraf anges ett undantag för 10 års fristen. Preskriptionstiden är tre år för fordran mot en konsument, om fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk. Detsamma gäller fordran mot den som har gått i borgen för betalningen av en sådan fordran. Den treåriga preskriptionstiden gäller dock inte fordringar som grundar sig på löpande skuldebrevEftersom att du inte angett vad betalningskravet anger och inte heller om det skett några preskriptionsavbrott så kan jag inte svara på din fråga om du fortfarande är skyldig att betala. Hoppas du fick vägledning i dina funderingar!Vänligen,

Hur länge kan man vänta med att skicka ut en faktura?

2018-08-13 i Preskription
FRÅGA |År kassör för en förening.Har upptäckt att fakturor ej skickats vid flera år till arrengören.Kan jag skicka fakturor för dessa år som gått?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Hur länge du kan vänta med att skicka ut fakturor och räkna med att få betalt, är beroende av reglerna om preskription. Reglerna om preskription finns i preskriptionslagen (1981:130), PreskrL.Vad innebär preskription?Preskription innebär att den som har rätt till betalning förlorar sin rätt att få skulden betald. En skuld kan preskriberas efter en viss tid, dels om man inte erkänt skulden, dels om borgenären inte avbrutit preskriptionstiden (s.k. preskriptionsavbrott). För fordringar gäller som huvudregel en preskriptionstid om tio år (2 § första stycket PreskrL). För konsumentfordringar är preskriptionstiden tre år. För en treårig preskriptionstid krävs att det gäller en vara, tjänst eller annan nyttighet som en företagare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit en konsument för huvudsakligen enskilt bruk (2 § andra stycket PreskrL). Exempel på sådana tjänster är t.ex. en privat telefonräkning eller en postorderskuld. Preskriptionen avbryts genom att: - Den betalningsskyldige betalar på skulden eller på annat sätt erkänner den, - Den betalningsskyldige får ett skriftligt krav eller faktura om skulden från borgenären, eller - Borgenären väcker talan om skulden vid t.ex. domstol eller hos KronofogdemyndigheteAtt preskriptionen avbryts innebär att en ny preskriptionstid börjar gälla från dagen för avbrottet (5 § PreskrL). Du kan alltid skicka ut en fakturaDu kan skicka ut fakturor till den som ni inte sänt fakturor till. Så kan även ske om skulden skulle vara preskriberad (tre respektive tio år, beroende på skuldtyp enligt ovan). Är skulden preskriberad är er motpart däremot inte skyldig att betala och ni kan heller inte driva in den med hjälp av Kronofogdemyndigheten, inkasso eller domstol. Har det däremot inte gått så lång tid att skulden är preskriberad är vederbörande skyldig att betala fakturan och den går även att driva in med hjälp av Kronofogdemyndigheten, inkasso eller domstol.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Preskription vid olycksfallsförsäkring

2018-07-27 i Preskription
FRÅGA |Hej. Jag skadade min Axel i samband med en fotbollsmatch hösten-13. Jag har sen dess sakta men säkert byggt upp muskulaturen enligt läkare och sjukgymnast inrådan. Men jag har nu förstått att jag inte kommer återfå 100% rörlighet. När jag nu kontaktar mitt försäkringsbolag för olycksfall så nekar de min ansökan om ersättning och säger att fallet är preskriberat då de passerat en 3års gräns?!? Det är först nu som jag fått besvär, under de första 3åren var jag fortfarande i rehab. Vad gäller kring preskriptionstiden eg? Snälla hjälp!
Johanna Ambjörn |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i försäkringsavtalslagen (FAL). Nya regler för preskription trädde ikraft den 1 januari 2015. För försäkringsavtal som ingåtts före det gäller dock de äldre bestämmelserna om preskription. Då din skada inträffade innan 2015 kommer jag att utgå ifrån att de äldre bestämmelserna om preskription är tillämpliga i ditt fall. Enligt de äldre bestämmelserna preskriberades ett anspråk på försäkringsersättning 3 år efter det att den ersättningsberättigade fick kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i varje fall inom tio år från det att anspråket tidigast kunde göras gällande. (16 kap. 5 § försäkringsavtalslagen). Detta innebär att treårsfristen räknas från den tidpunkt då den ersättningsberättigade fick kännedom om alla faktiska omständigheter som grundar rätten till ersättning. Skadan ska ha blivit märkbar för den ersättningsberättigade och denne ska även ha fått ett objektiv stöd t.ex. i form av ett läkarutlåtande att skadorna hade samband med olyckan. Omständigheten att den ersättningsberättigade inte förstått att denne hade rätt att begära ersättning påverkar inte när preskriptionstiden börjar löpa, utan preskriptionstiden börjar löpa från den tidpunkt då villkoren för att begära ersättning var uppfyllda. Alltså är förutsättningen för att du fortfarande ska kunna begära ersättning att villkoren för att du skulle ha rätt till ersättning inte var uppfyllda redan då olycksfallet skedde. Om villkoren var uppfyllda vid skadetillfället preskriberades anspråket hösten 2016, men om villkoren för att du skulle ha rätt till ersättning inte var uppfyllda förrän senare, räknas preskriptionstiden från den tidpunkten. Så om du har rätt till ersättning eller inte beror lite på vad som står i dina försäkringsvillkor om när du hade rätt till ersättning. Det kan också vara så att du hade rätt till ersättning när skadan inträffade, men att du även kan ha rätt till ersättning för skador som visar sig först senare. Om det är olika skador vid olika tidpunkter räknas preskriptionstiden för varje skada för sig. Jag skulle därför råda dig att titta på dina försäkringsvillkor för att se när rätten för ersättning inträdde. Om du behöver ytterligare hjälp är du välkommen att kontakta oss på 08-533 300 04 eller boka tid med en jurist på lawline.se/boka.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

När preskriberas regresskrav från försäkringsbolag?

2018-07-09 i Preskription
FRÅGA |Jag blir av ett inkassobolag krävd på en fordran de övertagit av ett försäkringsbolag.Dessa har betalat ut ersättning till en försäkringstagare med anledning av att jag dömts i ett misshandelsmål.Hur lång är preskriptionstiden på försäkringsbolagets fordran?3 eller 10 år?Tacksam för svar.Mvh
Johannes Norrman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Mina utgångspunkterJag kommer att utgå ifrån följande händelseförlopp:I samband med att du blev dömd för misshandel, blev du även dömd att betala skadestånd till den du misshandlade. Den misshandlades försäkringsbolag betalade då ersättning till den misshandlade, och bolaget övertog därefter skadeståndskravet mot dig. Det är denna fordran som inkassobolaget övertagit från försäkringsbolaget.Preskriptionstiden på försäkringsbolagets fordran är tio år En vanlig fordran preskriberas tio år efter tillkomsten (2 § första stycket preskriptionslagen). Undantaget för konsumentfordringar, som finns i 2 § andra stycket preskriptionslagen, är inte tillämpligt.Preskriptionstiden på försäkringsbolagets fordran är följaktligen tio år. Det faktum att bolaget överlåtit fordran ändrar inte detta. Preskriptionstiden löper från den tidpunkt då den skadegörande handlingen genomfördes (d.v.s misshandeln), om inte preskriptionen avbrutits dessförinnan (se 2 § första stycket och 5 § preskriptionslagen). Har preskriptionen avbrutits, löper ny preskriptionstiden från dagen för avbrottet (6 § preskriptionslag). Lyckönskningar och hälsningar,

När preskriberas en fordran?

2018-06-29 i Preskription
FRÅGA |Hej! Ni tolkade kunden som en konsument med det är ett handelsbolag som köpt varor av ett bolag. Ä det verkligen 10 års tid att driva in en skuld?
Filip Braun |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Eftersom frågan avser en skuld (fordran) så är preskriptionslagen (PreskL) tillämplig. Den kan du hitta här.Enligt 2 § 1 st. PreskL preskriberas en fordran, som huvudregel, efter 10 år. Dock kan preskriptionstiden avbrytas, genom exempelvis en påminnelse och således börjar denna 10-årsregel om.I konsumentförhållanden är preskriptionstiden enligt 2 § 2 st. PreskL, 3 år. Hoppas att vi tolkade frågan på rätt sätt och om du har några fler frågor är du alltid välkommen att höra av dig!Med vänlig hälsning,