Preskription av fordran.

2018-06-12 i Preskription
FRÅGA |Företaget gjorde sin beställning och fick fakturan 2015-06-02. På fakturan framgår inte att den ska säljas vidare. Kunden inväntar en kredit, därför betalades den inte på direkten inom 20 dagar. Ingen kredit når kunden. Inga påminnelser når kunden under denna tid. Kunden betalar hela beloppet, 2016-02-09 till leverantörens bankgironummer som står på fakturan. Nu 20180604 inkommer till Tingsrätten att kunde skulle betalat till gäldenären. Hur länge kan en gäldenär avvakta innan skulden krävs in. Det är 2,4 år! vilken lagtext gäller?
Henrik Berg |Hej.Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I det du skrev tolkar jag att "Kunden" är en konsument och är gäldenär (skyldig pengar) till företaget som är borgenär (berättigad pengar). Preskription.När det gäller hur länge man kan göra en fordran gällande finns aktuell reglering i preskriptionslagen. Det finns 2 versioner av preskriptionstiden. Den ena tiden löper om 10 år från dess att fordran/krediten uppstått eller 10 år från dess att gäldenären erkänt skulden på nytt till borgenären 2§ 1st preskriptionslagen. Vad som menas med att på nytt erkänna skulden är att detta är en åtgärd för att bryta preskriptionstiden. Om den exempelvis gått 8 år från dess att fordran uppkommit kan borgenären skicka ett brev eller annan påminnelse till gäldenären för att starta om tiden. Om gäldenären erkänner fordrans existens kommer 10-årstiden att börja om från den dag gäldenärens erkänt fordrans existens (5&6§ Preskriptionslagen). Preskriptionsavbrott kan även ske genom att man lämnar in en stämning till tingsrätten (7§ Preskriptionslagen). Det kräver dock inte alltid att gäldenären erkänner fordran. Ibland händer det att gäldenären menar att ingen påminnelse mottagits av olika skäl. Detta kan vara att posten slarvat bort breven eller att de skickats till fel adress. Praxis menar att om borgenären skickat minst 2 rekommenderade brev till en adress som de i god tro tror att gäldenären bor på har fortfarande ett preskriptionsbrott skett. Har dock tiden om 10 år löpt ut har fordran preskriberats och kan inte längre göras gällande (2§ Preskriptionslagen). Preskription av konsuments fordran. Om gäldenären är en konsument gäller exakt samma sak fast tiden är 3 år istället för 10 år (2§ 2st Preskriptionslagen). Vänligen

Är fakturan preskriberad?

2018-05-31 i Preskription
FRÅGA |Jag renoverade min lägenhet 2012 08 23 .en målare skulle tapetsera han klarade inte av det förstörde mina tapeter , så försvann han . Så skickade han en faktura som jag bestred. Hörde aldrig av honom mer . Idag 2018 05 30 får jag ett brev från en advokat , att han gått i konkurs nu vill dom ha in pengarna . (Preskribitionstid)??
Angelica Karlsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Jag tolkar din fråga som att det rör ett konsumentförhållande.Preskriptionstider för fakturor regleras i preskriptionslagen (PreskL). Preskriptionstiden för en faktura mot en konsument är tre år (se 2 § 2 st. PreskL).Eftersom du skriver att du inte hörde något mer från honom efter tapetseringen förutsätter jag att något preskriptionsavbrott inte skett. Preskriptionsavbrott sker antingen genom att du som gäldenär erkänner fakturan (t.ex. genom att betala eller erlägga ränta), att borgenären sänder dig en påminnelse om betalning eller att borgenären väcker talan mot dig vid domstol (5 § PreskL). Förutsatt att detta inte skett under tre år, är du inte skyldig att betala fakturan eftersom den är preskriberad.Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna vid fler frågor.Med vänliga hälsningar,

Avtal om förkortad preskriptionstid

2018-05-28 i Preskription
FRÅGA |Får man avtala om förkortad preskriptionstid för fordringar mellan företag? Exempelvis avtala om att ifall en faktura inte skickats inom 6 månader efter det att ett uppdrag/försäljning genomförts så upphör fordran att vara giltig? Preskriptionslagen 1981:130§12 antyder ju att så inte är fallet, men finns det situationer där detta inte gäller? Tex om ena parten är en myndighet och den andre är en myndighet?
Jakob Perä |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den bestämmelsen som du har frågor om är 12 § Preskriptionslagen som anger i första meningen att "Avtal om att en fordran inte skall preskriberas eller att preskription ska kunna avbrytas på annat sätt än som föreskrivs i denna lag är ogiltigt". Syftet med denna bestämmelse är enligt förarbetena att skydda gäldenären från avtal som kringgår centrala bestämmelser i lagen (Prop. 1979/80:119 s. 102–103). Ett avtal som anger att en fordran inte preskriberas skulle onekligen kringgå hela syftet med preskriptionslagen. Den andra delen av meningen, att preskription ska kunna avbrytas på annat sätt än som föreskriv i denna lag ska läsas tillsammans med 5 § som anger vissa formkrav för ett korrekt preskriptionsavbrott, t.ex. ett skriftlighetskrav eller att borgenären väcker talan i domstol. Ett avtal som anger att borgenären kan avbryta preskriptionen genom t.ex. ett muntligt meddelande skulle därmed vara ogiltigt. Denna bestämmelse utgör därmed inget hinder att avtala om förkortad preskriptionstid såsom att avtala om sex månaders preskriptionstid. Vad som utgör gränsen för ett sådant avtal är 36 § Avtalslagen som föreskriver att oskäliga avtalsvillkor kan ogiltigförklaras eller jämkas. 36 § Avtalslagen ska dock tillämpas restriktivt och först efter att beaktat samtliga omständigheter. Det råder således en utsträckt avtalsfrihet gällande att avtala om kortare preskriptionstid.

Hur länge kan en arbetsgivare kräva tillbaka en felaktigt utbetald lön?

2018-05-22 i Preskription
FRÅGA |HejJag slutade för 2 månader sedan på mitt förra jobb och gick över till ett nytt. På mitt tidigare jobb hade vi förskottslön, jag slutade i mitten av månaden men fick trots det full lön för hela månaden. Jag hade ca en semesterdag intjänad som jag skulle ha fått ut i pengar men jag fick ej någon slutlön av detta företag. Egentligen borde jag vara skyldig dem pengar men de har ej kommit och krävt detta. Hur lång tid har företaget på sig att kräva pengarna?
Daniel Vetterfalk Strömblad |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med fin fråga!Ibland regleras frågan om hur felaktiga utbetalningar ska hanteras i anställningsavtal, eller kollektivavtal om du genom medlemskap i en arbetstagarorganisation är bunden av ett sådant. Det som fastställs i nämnda avtal gäller i första hand. I det fall att den här typen av frågor inte reglerats i avtal så gäller det som jag redogör för nedan.Kort om rätten att kräva återbetalningAtt din arbetsgivare kan kräva tillbaka pengarna följer av en allmän rättsprincip - condictio indebiti. Rätten att kräva tillbaka pengarna följer alltså inte direkt av någon lag. Den bakgrunden kan vara en anledning till att det inte finns någon specifik angivelse om hur länge någon har på sig att kräva tillbaka pengar just i fall av felaktiga utbetalningar. Istället används allmänna regler för hur länge man kan vänta med att kräva något som man har rätt till.Hur länge kan arbetsgivaren vänta med att kräva återbetalning?Arbetsgivarens rätt att kräva återbetalning utgör i juridisk mening en fordran. Den uppstod dagen då du mottog den felaktiga betalningen. Hur länge en fordran kan användas, i ditt fall hur lång tid arbetsgivaren har på sig att kräva pengarna, fastställs i preskriptionslagen.Enligt 2 § preskriptionslagen så preskriberas en fordran 10 år efter dess tillkomst. Att fordran preskriberas innebär att den inte längre är giltig. I ditt fall uppstod fordran när du fick pengarna. Arbetsgivarens rätt att kräva tillbaka de felaktigt utbetalda pengarna upphör alltså 10 år efter det att du fick pengarna.Vänligen,

Preskriptionsavbrott

2018-05-31 i Preskription
FRÅGA |Vår mamma dog för 8 månader sedan och efterlämnade ett hus värt mycket pengar. Vi är 5 helsyskon som är dödsbodelägare. 1 av syskonen lånade ut pengar 1993 till mamma och pappa där en revers skrevs. Nu gör hen anspråk på dödsboet med 600 000 samt en ränta på 2, 5 miljoner kr dvs totalt 3,1 miljoner. Det har splittrat oss fem syskon och ärendet är inskickat till tingsrätten. Vi hävdar att det inte finns fog för kravet då skulden är preskriberad och inget preskriptionsavbrott föreligger. Min fråga är vad som krävs i bevis för att det skulle finnas något preskriptionsavbrott och om storleken på räntan är rimlig att kräva? Vettigt förslag på lösning?
Sandra Ibrahim |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Preskription regleras i preskriptionslagen. En revers, fordran, har normalt en preskriptionstid på 10 år om inte preskriptionsavbrott förekommit. Vid preskriptionsavbrott börjar en ny preskriptionstid att löpa enl. 2 § i lagen. Preskriptionen avbryts genom att gäldenären erkänner fordringen vilket kan göras genom att denne exempelvis erlägger betalning, ränta amortering etc., eller på liknande sätt erkänner den. Ett preskriptionsavbrott sker även när gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord enligt 5 §. Det syskonet då behöver bevisa är exempelvis att något av ovanstående exempel har skett vilket föranlett ett avbrott. Beviskravet för denna omständighet är att det ska anses vara styrkt. Det finns inget tak för hur stor räntan för en fordran kan bli. Om det är så att ränta har börjat löpa eftersom förfallodagen på något lagligt sätt inträffat (dröjsmålsränta) eller att en sådan inte inträffat men det ändå avtalats om ränta (avkastningsränta) så räknas beloppet från den perioden med den för tiden gällande räntesatsen. Det är alltid tråkigt när tvister ställer till det mellan familj och att försöka komma överens och förhandla på egen väg brukar vara en bra lösning för att kunna behålla eller återbygga relationerna. Det är dock inte möjligt i varje fall. Mitt råd till er skulle vara att ni alla kan tänka på hur ni är villiga att kompromissa och lösa det mellan er men kan ni inte, vill inte eller funkar det inte finns alltid rättsprocess-vägen. Bästa hälsningar,

Preskriptionsavbrott

2018-05-29 i Preskription
FRÅGA |Har haft en grävare på min tomt detta utfördes september 2014, jag har också ringt 3 gånger för att få en faktura. Enligt Preskriptionslag (1981:130) så behöver jag inte betala OM det nu skulle komma en faktura.Om jag erkänner att jobbet utfört betyder det då att det blir ett Preskriptionsavbrott enligt 5 §
Jakob Perä |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du anger regleras denna fråga av preskriptionslagen.I 5 § anges det att ett erkännande av en fordran kan innebära ett preskriptionsavbrott. Om enbart ett erkännande av arbetet skulle kunna medföra ett preskriptionsavbrott framstår för mig som tveksamt. HD har uttalat att rörande preskriptionsavbrott behöver borgenären uttrycka en viss precision för att deras påminnelse ska anses avbryta preskriptionen (NJA 2008 s.843). Fallet rörde ett skadeståndsanspråk och HD menade att de skadelidande behövde beskriva skadehändelsen och ange att denne hade ett skadeståndsanspråk. Med bakgrund av detta menar jag att enbart ett erkännande av ett utfört arbete inte borde utgöra ett preskriptionsbrott utan då krävs både ett erkännande av arbetet och ett erkännande av anspråket.Hoppas du fick svar på din fråga!

Olycksfallsförsäkring och preskription av anspråk

2018-05-23 i Preskription
FRÅGA |Jag har ett bestående ärr från en olycka som hände för länge sedan i grundskolan. Uppsökte skolläkaren och fick lite vård men ärret är fortfarande kvar efter alla dessa år. Visste inte bättre och levde kvar med ärret men tänker nu att det borde finnas dokument om min tid i skolan och vad som har hänt mig som kan bevisa skadan som skedde. Kan mm då få ersättning för det?
Amanda Blomberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av din fråga så tolkar jag det som att du syftar på ersättning från olycksfallsförsäkring.Vad som måste göras av den som har anspråk på försäkringsersättning för att fordran inte ska preskriberas (förlora sin verkan) regleras i försäkringsavtalslagen. Nya regler för preskription trädde ikraft år 2015. För försäkringsavtal som har ingåtts före den 1 jan 2015 och som inte har förnyats efter den dagen gäller äldre bestämmelser om preskription. Beroende på om din försäkring har förnyats eller inte gäller olika tider för preskription. I det följande återges vilka tider för preskription som gäller enligt gamla bestämmelser och vad som gäller enligt den nya lagstiftningen.Preskription före 1 jan 2015Preskriptionsreglerna före år 2015 utgjordes av en treårsfrist, innebärande att ett anspråk på försäkringsersättning preskriberas tre år från tidpunkten att den ersättningsberättigade får kännedom om att anspråket kan göras gällande. I vissa fall kan det gå lång tid innan den ersättningsberättigade får kännedom om rätten till försäkringsersättning. Lagen stadgade därför en yttersta preskriptionstid på tio år från det att ett anspråk tidigast kan göras gällande. Preskription efter 1 jan 2015Enligt nuvarande reglering i 16 kap. 5 § försäkringsavtalslagen måste talan väckas inom tio år. Tiden börjar räknas från "tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde". Vid olycksfallsförsäkring innebär det för olycksfall, som inte ger den försäkrade några omedelbara olägenheter, börjar preskriptionstiden löpa från när skadan visar sig, t.ex. när ett bestående ärr har uppkommit. Preskriptionstiden börjar alltså inte räknas redan från olyckstillfället. Jag hoppas att du kan avgöra om det är möjligt att begära ersättning utifrån beskrivna tidsgränser. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Preskriptionsavbrott

2018-05-16 i Preskription
FRÅGA |Hej! Jag har fått ett kravbrev från inkasso på över 300 000kr. Dom bifogade en tingsrättsdom från 1990 jag har bestridit detta och hänvisar till preskription. Kan man verkligen komma 28år efter domutslag? Jag har aldrig erkänt någon skuld eller skrivit på några papper. Jag bestred detta via mail för ca sex månader sedan, och har inte hört något sedan dess. Ska jag vänta tills dom ev skickar vidare till kronofogden, eller hur ska jag göra? Är sjukpensionerad sedan tio år p.g.a psykisk sjukdom och levde som hemlös av o till på nittiotalet då denna skuld uppkom. Summan dom vill ha stämmer f.ö inte då jag betalade en del av fakturan på plats tror jag. Jag minns inte riktigt! Mvh
Jesper Eng |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad för slags fordran avses?Eftersom jag inte vet vilken typ av fordran inkassobolaget riktar mot dig måste jag utgå ifrån att det rör sig om en vanlig fordran, för vilken preskriptionstiden är 10 år (2 § preskriptionslagen). Det finns andra typer av fordringar för vilka preskriptionstiden är eller kan bli längre, men dessa är mycket få.Preskriptionstid och avbrottFör att inte fordringen ska preskriberas måste preskriptionsavbrott ske. Det kan ske på de sätt som anges i 5 §. Har du exempelvis fått ett skriftligt krav börjar en ny preskriptionstid löpa. Det innebär att så länge preskriptionsavbrott sker åtminstone vart tionde år är det möjligt för inkassobolaget att driva in skulder som uppstått för 28 år sedan eller ännu tidigare. Frågan om giltiga preskriptionsavbrott skett i ditt fall är avgörande för inkassobolagets möjligheter att göra skulden gällande mot dig. Den frågan kan inte besvaras utifrån den information jag fått. Det kan vara svårt att avgöra om ett preskriptionsavbrott skett. Ska du exempelvis anses ha fått ett skriftligt krav på betalning om kravet skickats till fel adress? Eftersom jag inte har någon information om omständigheterna kan jag inte spekulera. Skulle du behöva hjälp med att avgöra preskriptionsfrågan rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/bokaFör övrigt behöver du för närvarande inte vidta några särskilda åtgärder. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!