När inträder preskription?

2018-05-13 i Preskription
FRÅGA |Vår mor avled tidigare i år och inför bouppteckningen har jag upptäckt tre skuldförbindelser som gäller lån till mina två syskon respektive ett syskonbarn. Skuldförbindelserna till mina syskon är undertecknade medan skuldförbindelsen till syskonbarnet saknar underskrift. Samtliga lån är tecknade under mitten och slutet av 1990-talet. Ingenting om ränta, amortering eller återbetalningstid finns noterat i skuldförbindelserna. Däremot finns på ett separat papper en anteckning (från denna tid) som anges utgöra en utsaga från en namngiven jurist och som säger att preskriptionstid på 10 år ej gäller då återbetalningstid ej står angivet i skuldebrevet.Inga återbetalningar på lånen tycks ha skett inom de senaste 10 åren. Vad jag förstår är preskriptionstiden på lån mellan privatpersoner normalt 10 år. Ligger det någon sanning i utsagan från juristen? Hur samverkar preskriptionslagen och ärvdabalken i detta fall? Kan lånen räknas som förskott av arv?
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Enligt preskriptionslagen sker preskription 10år efter skuldens tillkomst, Preskriptionslagen 2§ 1st. Att återbetalningstiden inte står angiven i skuldebrevet saknar således betydelse, det är 10år som gäller. Eftersom inga betalningar har gjorts kan därför preskription inträtt, om inte skulden blivit erkänd av dina syskon och syskonbarnet, er mor har krävt betalning eller väckt talan gällande skulderna, Preskriptionslagen 5§. Om skulderna har preskriberats så är inte dina syskon/syskonbarn skyldiga att betala skulderna preskriptionslagen 8§. Har preskription inte inträtt dras skulderna av från dina respektive syskons arvsandelar, dvs skulderna hade kvittats mot arvet. Vad gäller ditt syskonbarn kan ni istället driva in fordran till dödsboet, eftersom avtal är bindande även om det inte enbart är muntligt. Det kan dock bli svårt att bevisa syskonbarnets skuld då det inte finns något skriftligt bevis på detta. En skuld ses inte som förskott på arv, förutom om det skrivits i skuldebrevet eller annars med tanke på omständigheterna måste ha ansett varit avsett att skulden ska ses som förtida arv vid eventuellt dödsfall, jfr ärvdabalken 6:1. Hoppas du fått svar på din fråga!

Ersättning för patientskada även efter att preskriptionstiden löpt ut?

2018-04-27 i Preskription
FRÅGA |Hej jag fick ett brev hem från LöF då jag gjort en anmälan om personskada, efter att en läkare valt att ställa en felaktig diagnos samt säga till mina föräldrar och mig att "allt är bra" (finns i protokoll) vilket vi tog han på orden för. (Jag var 9 så minderårig) Flera år senare (över 10) fick jag ett slag mot huvudet och skickades till KS där man konstaterat att den felaktiga diagnosen inneburit att jag haft väldigt dåligt minne under alla år och vart opererad, efter operation kunde man mätbart märka en klar förbättring. Min fråga är då det är preskriberat men vi kunde ju omöjligt veta bättre en en läkare, borde man ta det till rättegång och om ja hur ser chansen ut för vinst? Tack på förhand
Matilda Hetlesaether |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige har vi en allmän preskriptionstid på 10 år som tillämpas bara i de fall där det inte finns en specifik lag som säger något annat. D.v.s om jag har varit med om ett trafikskadebrott kan jag kräva skadestånd och då måste jag kolla vad det står om preskriptionstiden i trafikskadelagen. Om det inte står något i den ska jag kolla i preskriptionslagen och därmed på den allmänna preskriptionstiden som är på 10 år. Ersättning enligt Patientskadelagen [1996:799]Vid patientskador är den s.k patientskadelagen [PSL] tillämplig. Den berör b.la situationer där läkare givit felaktig vård/bedömningar och kan ge rätt till ersättning. Alla vårdgivare ska ha en patientskadeförsäkring så att fel som görs vid yrkesutövningen på något vis kan ersättas [12 § PSL]. Däremot finns undantag på situationer där felaktig behandling inte kan ersättas och det är b.la. när preskriptionstiden infallit. I Patientskadelagen är preskriptionstiden på 10 år [23 § PSL]. Det finns en möjlighet att väcka talan i tingsrätten på den ort där du bor, även efter att tio år gått och det är om det finns "synnerliga skäl". I bedömningen om vad som är synnerliga skäl tas främst hänsyn till om du som skadelidande varit förhindrad att framställa ditt krav på ersättning tidigare [24 § PSL]. Möjligtvis skulle det kunna innefatta att du faktiskt inte haft någon möjlighet att veta att läkarens bedömning varit felaktig eftersom skadan visat sig så pass sent och att du inte förrän slaget mot huvudet inträffade har varit medveten om läkarens felbedömning. Enligt förarbeten till 24 § i patientskadelagen har det framkommit att det på något sätt ska ha varit så att du varit förhindrad att framställa ditt anspråk tidigare, vilket ungefär innebär att du varken känt till eller borde ha känt till ditt anspråk när tiden på 10 år gick ut. Man tycker dock inte att allt ska falla på vad du själv borde ha upptäckt utan det är upp till rätten om du lyckas visa att det föreligger synnerliga skäl. Om du lyckas visa det finns det en möjlighet att du omfattas av undantaget i 24 § och det kan hända att du kan få kräva ersättning även om tiden egentligen gått ut. Det kan dock vara väldigt svårt att visa något samband mellan en skada som skedde för över tio år sedan och ditt mående idag. Du nämner i din fråga att dina nuvarande läkare konstaterat att ditt dåliga minne berott på skadan och ett utlåtande från dem kan troligtvis stärka din talan. Patientskadeersättningen bestäms enligt vissa bestämmelser i skadeståndslagen [8 § PSL].Min slutgiltiga bedömningUtefter den informationen du gav mig och utefter informationen jag presenterat för dig här gör jag en bedömning att det finns en möjlighet för dig att väcka talan i domstol även om tiden gått ut, men detta är enbart om det går att visa att det finns "synnerliga skäl". Detta skulle innebära att en skada inträffat nu som beror på läkarens felbedömning och dels ska det finnas något slags samband som kan visas mellan den inträffade skadan och läkarens felbedömning. Visserligen skulle du kunna använda dig av utlåtanden från läkarna som undersökt dig nu och konstaterat att din nuvarande skada berodde på din första läkares felbedömning, men jag skulle ändå vilja säga att det kan vara svårt att vinna i domstol eftersom bestämmelsen om "synnerliga skäl" bara tillämpas väldigt återhållsamt och kostnaderna för en rättegång kan leda till att du inte alls tjänar något på att väcka talan. Givetvis är detta enbart vad jag tycker och jag råder dig därför att kontakta en jurist om du vill ha mer ingående hjälp med om du faktiskt skulle kunna vinna en sådan process, eftersom du då kan ge denne all information som behövs.Hoppas detta var svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig om du undrar något mer!Med vänlig hälsning,

Efter hur lång tid preskriberas en fordran hos KFM angående rättegångskostnader?

2018-04-06 i Preskription
FRÅGA |Hej LawLine,Vad gäller berörandes preskription av rättegångskostnader som är ej betalda hos KF?Inget avbrott har gjorts. Fallet är enskild mål i tvist mellan arbetstagare och arbetsgivare.Arbetstagaren förlorar tvistemålet och därmed "skulden", deras advokatkostnader, hamnar hos KF.Efter hur lång tid preskriberas denna skuld och behöver man inkomma med handling till KF och isdf vilken sorts handling?
Nina Erlandsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det har uppkommit en skuld framgår av 2 § preskriptionslagen att kronofogdemyndighetens fordran preskriberas tio år efter tillkomsten. Av lagens 5 § framgår emellertid att preskriptionstiden avbryts om1. gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären,2. gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller3. borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord.Detta innebär att om kronofogdemyndigheten har begärt betalning kan någon preskription aldrig inträda. Har något av ovanstående punkter inte gjorts är dock fordran preskriberad efter tio år, vilket innebär att skulden inte längre kan göras gällande. Detta kan då hävdas med hänvisning till paragraferna ovan. Hoppas svaret varit till din hjälp! Annars är du varmt välkommen att höra av dig igen. Mvh,

Preskription på en fordran är minst 10 år

2018-04-02 i Preskription
FRÅGA |Beställde ett bygge av en motorcykel 7årsedan betalade men fick ingen motorcykel är det preskiberat.
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I och med din beställning av motorcykeln har du en fordran på tillverkaren om att få en motorcykel. En fordran preskriberas som tidigast 10 år efter tillkomsten. Det finns även sätt att få preskriptionstiden att "starta om", t.ex. genom att påminna personen du har en fordran på om din fordran (preskriptionsavbrott).Eftersom din beställning skedde för 7 år sedan är din fordran inte preskriberad. Du har därför rätt att kräva din motorcykel av tillverkaren. Om du inte får den kan du stämma tillverkaren i motorcykel. Innan du gör det bör du dock se till att du verkligen kan bevisa att du har rätt till motorcykeln. T.ex. genom att visa ett kvitto som visar att du har betalat pengar för en motorcykel men att du inte fått motorcykeln.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Preskription vid fordran mot konsument

2018-05-12 i Preskription
FRÅGA |Hej.Jag har fått en fodran på en skuld till comhem från 2013? Från Sergel. Måste den betalas? I norge var jag är i från kan dom inte kräva om mer än 3 år har gått utan betalning eller nedbet.avtal. mvh Line
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag antar i mitt svar att du är konsument i förhållande till Com Hem, och att fordran alltså inte är ställd till ett företag eller liknande.Preskriptionstiden mot en konsument är tre år från tillkomsten, vilket är ett avsteg från huvudregeln tio år (2 § 2 st preskriptionslagen).Preskriptionstiden kan dock avbrytas, så att den tre år långa preskriptionstiden börjar räknas om från noll (5 § preskriptionslagen). Preskriptionstiden avbryts genom att något av följande händer:1. gäldenären (den som har en skuld, alltså du) på något sätt erkänner skulden gentemot borgenären (i detta fall Sergel och tidigare Com Hem), till exempel genom att betala en del av skulden.2. gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären.3. borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord.Om inget av dessa tre omständigheter inträffat inom tre år från att fordran uppkom 2013, har Sergel förlorat rätten att kräva betalt för den (8 § preskriptionslagen).Med vänlig hälsning

Hur preskriberas skatteskulder?

2018-04-11 i Preskription
FRÅGA |Hej. Jag had en skatteskuld och nu har kronofogden gjort en utmätning. Jag har inte tillgångar så att det täcker skulden, vad händer nu? Kommer de att göra en ny utmätning? Jag har fått besked på att skulden skulle preskriberas dec-19. Kommer den att göra det även nu när utmätningen är gjord? Hur räknas preskibitionstiden?
Fredrik Rising |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns regler om preskription av skattefordringar i Lagen om preskription av skattefordringar m.m. (1982:188) (SPL). 1 § SPL anger att lagen gäller i frågor om preskription av skatt som det allmänna, det vill säga staten, har rätt till och som drivs in med hjälp av Kronofogdemyndigheten (KFM). En fordran preskriberas, som huvudregel, 5 år efter utgången av det kalenderår då den förföll till betalning (3 § SPL). Det finns dock möjligheter för Skatteverket att ansöka till Förvaltningsrätten om förlängning av preskriptionstiden med 5 ytterligare år (7, 8 §§ SPL). Förlängning av preskriptionstiden får göras av Förvaltningsrätten om någon eller flera av följande punkter är uppfyllda för person X (som har en skatteskuld)1. X överlåtit, undanskaffat eller saboterat indrivningen av skulden och det kan antas att X har gjort detta för att försvåra statens möjligheter att få betalt.2. X saknat känd hemvist och det inte kunnat klarläggas var han uppehållit sig3. X inte kunnat anträffas på känd hemvist inom Sverige och det inte har kunnat klarläggas vart han uppehållit sig och det kan antas att han hållit sig undan4. X har stadigvarande vistats utomlandsDu skriver i din fråga att KFM har gjort en utmätning hos dig. Det innebär inte att du kommer att få en senare preskriptionstid än 19 dec, skulden kommer fortfarande att preskriberas 19 dec. Men KFM har möjligheter att göra ytterligare utmätningar, fram till 19 dec, för att täcka skulden. Jag vill uppmärksamma på att det finns vissa andra förlängningar av preskriptionstid som kan ske, exempelvis som när anstånd med betalning beviljas, beslut om företagsrekonstruktion eller beviljat betalningsuppskov av KFM (4 - 6 §§ SPL).Kort sagt: din skatteskuld kommer fortfarande att preskriberas 19 dec om ingen förlängning sker (KFM:s utmätning innebär ingen förlängning).Hoppas du fick svar på din fråga!mvh

Kan ett upphört borgensåtagande bli åter gällande?

2018-04-03 i Preskription
FRÅGA |Hej!Skrev för många år sedan på som borgenär för ett lån till en närstående.För ca två år sedan fick jag besked av banken att lånet var avslutat och borgensåtagandet upphört.Nu har jag fått ett nytt brev från banken, där de uppmanar mej att bekräfta att preskibtionsavbrott har inträtt och att borgensåtaganet fortfarande gäller.Kan de ändra sig så här i efterhand?
Emilia Hallberg |Hejsan!Tack för att du vänder dig till Lawline!Jag antar utifrån din fråga att du skrev på som borgensman för ett lån till en närstående, och undrar nu vad som gäller då banken hört av sig att borgensåtagande kvarstår, trots att de tidigare hävdat att åtagandet är avslutat.PreskriptionsfristEnligt 2 § preskriptionslagen så preskriberas en fordran tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionsavbrott sker innan dess. Detta gäller även borgensåtagande, alltså preskriberas även ett borgensåtagande efter tio år, om inte preskriptionsavbrott sker dessförinnan. Alltså, har preskriptionsavbrott skett inom tio år från tillkomsten av borgensåtagandet, så är åtagandet fortfarande gällande. Vidare enligt 8 § preskriptionslagen så preskriberas ett borgensåtagande samtidigt som huvudfordran avslutas. Alltså, har lånet avslutats så har även ditt borgensåtagande gjort det. Alltså, har preskriptionsfristen passerat tio år utan preskriptionsavbrott är ditt borgensåtagande avslutat. Detta gäller även om huvudfordran inte finns kvar. Min rekommendation är att du kontaktar banken för att få klarhet i vad som gäller och varför du har fått två olika besked gällande ditt borgensåtagande.Hoppas att svaret var till din hjälp!Med vänlig hälsning,

Fråga om preskription av skatteskuld

2018-03-30 i Preskription
FRÅGA |HejJag har en vän som har en skatteskuldsom uppstod 2014. Den bör alltså preskriberas årsskiftet 2019/2020. KFM har hittills inte drivit in skulden då hen inte har tjänat tillräckligt och saknar tillgångar. Frågan är om preskriptionstiden kan förlängas om hen skulle tjäna så mycket att KFM börjar dra pengar på skulden?Tacksam för svar!
Fredrik Rising |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns regler om preskription av skattefordringar i Lagen om preskription av skattefordringar m.m. (1982:188) (SPL). 1 § SPL anger att lagen gäller i frågor om preskription av skatt som det allmänna, det vill säga staten, har rätt till och som drivs in med hjälp av Kronofogdemyndigheten (KFM).Precis som du skriver bör skulden, för X (din vän), preskriberas vid årsskiftet 2019/2020, eftersom en fordran preskriberas, som huvudregel, 5 år efter utgången av det kalenderår då den förföll till betalning (3 § SPL). Det finns dock möjligheter för Skatteverket att ansöka till Förvaltningsrätten om förlängning av preskriptionstiden med 5 ytterligare år (7, 8 §§ SPL). Förlängning av preskriptionstiden får göras av Förvaltningsrätten om någon eller flera av följande punkter är uppfyllda:1. X överlåtit, undanskaffat eller saboterat indrivningen av skulden och det kan antas att X har gjort detta för att försvåra statens möjligheter att få betalt.2. X saknat känd hemvist och det inte kunnat klarläggas var han uppehållit sig3. X inte kunnat anträffas på känd hemvist inom Sverige och det inte har kunnat klarläggas vart han uppehållit sig och det kan antas att han hållit sig undan4. X har stadigvarande vistats utomlandsAv det du skrivit med i din fråga verkar inte några av dessa punkter stämma överens för din vän X, då har inte Förvaltningsrätten någon möjlighet att förlänga preskriptionstiden. Det finns dock vissa andra förlängningar av preskription som kan ske, exempelvis som när anstånd med betalning beviljas, beslut om företagsrekonstruktion eller beviljat betalningsuppskov av KFM (4 - 6 §§ SPL).Ett direkt svar på din fråga vore: nej, preskriptionstiden kan inte enbart förlängas på grund av att din vän X börjar tjäna mera pengar och att KFM därför börjar utmäta X:s pengar.Hoppas du fick svar på din fråga!mvh