Preskription på en fordran är minst 10 år

2018-04-02 i Preskription
FRÅGA |Beställde ett bygge av en motorcykel 7årsedan betalade men fick ingen motorcykel är det preskiberat.
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I och med din beställning av motorcykeln har du en fordran på tillverkaren om att få en motorcykel. En fordran preskriberas som tidigast 10 år efter tillkomsten. Det finns även sätt att få preskriptionstiden att "starta om", t.ex. genom att påminna personen du har en fordran på om din fordran (preskriptionsavbrott).Eftersom din beställning skedde för 7 år sedan är din fordran inte preskriberad. Du har därför rätt att kräva din motorcykel av tillverkaren. Om du inte får den kan du stämma tillverkaren i motorcykel. Innan du gör det bör du dock se till att du verkligen kan bevisa att du har rätt till motorcykeln. T.ex. genom att visa ett kvitto som visar att du har betalat pengar för en motorcykel men att du inte fått motorcykeln.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Preskriptionsavbrott genom erkännande av skuld

2018-03-28 i Preskription
FRÅGA |Hej,I oktober 2010 fick vi fyra offerter på renoveringar och utbyggnad av våran sommarstuga. Arbetena och delbetalningar skedde fram till den 22 augusti 2011 då företaget skickade den sista fakturan på delbetalning. Denna faktura bestred jag på en gång eftersom vi aldrig fått några detaljerade uppgifter om vad som ingick i fakturorna.Under hösten 2011 begärde jag flera gånger att få en kvarstående summa samt att få detaljerna på det som kvarstod men fick aldrig något annat svar än "Vi tar det nästa gång vi träffas" eller "Vi måste träffas för att gå igenom detta".Den 26 augusti 2014 fick jag ett kravbrev från företagets konkursförvaltare, ännu en gång så bestred jag detta krav med en utförlig beskrivning. Det var allt jag hörde angående detta krav.Nu har en av ägarna till företaget 'köpt' skulden som företaget ansåg sig ha på oss från konkursboet och kräver pengarna.När jag kollar snabbt på datumen så ser jag att det gått 3 år och 4 dagar mellan den sista fakturan och kravbrevet från konkursförvaltaren. Däremot så står det ett par saker om preskriptionsavbrott i preskriptionslagen som jag undrar över:5§ 1 st - "[...] erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären" 5§ 2 st - "[...] skriftlig erinran om fordringen [...]"Den kommunikation som vi hade under hösten 2011 där jag gång på gång försöker få uppgifter om resterande summa, räknas det som ett erkännande av fordringen? Eller gäller våran kommunikation som en skriftlig erinran om fordringen?Mvh
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Tillämpligt lagrum Jag förstår det som att din fråga gäller om fordran från 2011 som företaget har på er har preskriberats och att ni därmed inte längre är betalningsskyldiga. Bestämmelser om detta finns, som du redan har upptäckt, i Preskriptionslagen (PreskrL).Fordran mot konsument En fordran mot en konsument som avser en tjänst, vilket ert ärende gäller, har en preskriptionstid på tre år, 2 § PreskrL.Har preskriptionen avbrutits? Precis som du har sett tar 5 § PreskrL upp de fall där preskriptionstiden avbryts. Ett av dessa fall är då gäldenären erkänner fordringen jämtemot borgenären. Du erkänner skulden genom att till exempel betala ränta eller amortering eller be om en avbetalningsplan. Du skriver att du under år 2011 flera gånger begärde att få den kvarstående summan på fordringen för att kunna betala den. Detta måste vara att likställa med att du erkände din skuld, vilket innebär att preskriptionstiden bröts och fordringen fortfarande är gällande. Detta betyder tyvärr för er del att ni är betalningsskyldiga till borgenären trots alla år som gått.För att det ska vara tal om skriftlig erinran måste borgenären har sänt påminnelse om fordringen. Detta har inte i ditt fall skett under dessa tre år, men preskriptionstiden bröts ändock genom erkännandet i er kommunikation.Jag hoppas att du fick svar på din fråga och skulle du ha några följdfrågor är det bara att höra av dig till mig på Lisa.Gustafsson@lawline.se.Vänligen

Kan man fakturera för gamla skulder?

2018-03-22 i Preskription
FRÅGA |HejHar fått en faktura av en privatperson för 2011 ett tennisabbonemang. Kan man fakturera för så gamla grejer ?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En faktura är en fordran på betalning och omfattas av preskriptionslagen (1981:130). Beroende på vilka som är parter i avtalet är preskriptionstiden 3 år eller 10 år. Preskriptionstid på 3 år gäller för fordringar som är riktade mot konsumenter och som avser en vara, tjänst eller annan nyttighet en näringsidkare har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk (2 § 2 st. preskriptionslagen). Preskriptionstid på 10 år gäller fordringar som är riktade mot en annan näringsidkare eller mellan två privatpersoner (t.ex. en privatskuld). När preskriptionstiden har gått ut förlorar borgenären (den som vill få betalt) rätten att begära betalning, enligt 8 § preskriptionslagen. I detta fall kan alltså fordran inte anses preskriberad och fakturan är giltig i det avseendet.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma! Vänligen

Kan en borgenär kräva in en över 30 år gammal skuld?

2018-03-18 i Preskription
FRÅGA |Preskriptionstid skuldebrevHej.Min vän har fått ett brev från fordringsägaren ang en skuld från 1987 (31 år sen) och jag undrar om man fortfarande kan kräva betalning (fordran + 30års ränta) av den gamla skulden. Fordringsägarens första kontakt beträffande ärendet hände först nu 2018. Gäldenären är bosatt i utomlands.Fordran har aldrig lämnats till Kronofogden, inkassoföretag eller tingsrätten, åtminstone låntagaren har inte på någon sätt blivit informerad i sådant fall.Fordringsägaren hävdar att han inte har kunnat lokalisera gäldenären, ändå mer än 20 år sedan, har skattemyndigheten och/eller myndigheter haft kontaktuppgifter tillgängliga.(Gäldenären var en enskild firma (av reg. 1998), och fordringsägaren var ett aktiebolag (av reg. 2004))Kan fordringsägaren (d.v.s. aktiebolagets gamla ägare) fortfarande lämna ärendet till kronofogden, inkassoföretag eller tingsrätten?
Maja Qvarnström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta om borgenären fortfarande kan utkräva sin fordran mot din vän trots att det har gått 31 år sedan skuldebrevet tecknades. Regler om detta finns bland annat i Skuldebrevslagen (SkbrL) och Preskriptionslagen (PreskL). Inledningsvis får det att konstatera enligt 1 kap. 5 § SkbrL så gäller, om förfallotid inte är avtalad, att gäldenären (din vän) ska betala så snart borgenären fordrar. Dock finns i 2 § 1 st. PreskL en bestämmelse om att en fordran preskriberas tio år efter tillkomsten om inget preskriptionsavbrott har skett. Vad som är ett preskriptionsavbrott listas i 5 § PreskL. Där nämns bland annat att gäldenären mottar ett skriftligt krav att betala fordringen från borgenären eller att borgenären väcker talan mot gäldenären eller kontaktar Kronofogden för hjälp att driva in skulden. Om inget preskriptionsavbrott har skett så blev alltså din väns skuld preskriberad redan 1997 och således kan inte borgenären längre kräva in den efter det. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning

Fråga om preskription av skatteskuld

2018-03-30 i Preskription
FRÅGA |HejJag har en vän som har en skatteskuldsom uppstod 2014. Den bör alltså preskriberas årsskiftet 2019/2020. KFM har hittills inte drivit in skulden då hen inte har tjänat tillräckligt och saknar tillgångar. Frågan är om preskriptionstiden kan förlängas om hen skulle tjäna så mycket att KFM börjar dra pengar på skulden?Tacksam för svar!
Fredrik Rising |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns regler om preskription av skattefordringar i Lagen om preskription av skattefordringar m.m. (1982:188) (SPL). 1 § SPL anger att lagen gäller i frågor om preskription av skatt som det allmänna, det vill säga staten, har rätt till och som drivs in med hjälp av Kronofogdemyndigheten (KFM).Precis som du skriver bör skulden, för X (din vän), preskriberas vid årsskiftet 2019/2020, eftersom en fordran preskriberas, som huvudregel, 5 år efter utgången av det kalenderår då den förföll till betalning (3 § SPL). Det finns dock möjligheter för Skatteverket att ansöka till Förvaltningsrätten om förlängning av preskriptionstiden med 5 ytterligare år (7, 8 §§ SPL). Förlängning av preskriptionstiden får göras av Förvaltningsrätten om någon eller flera av följande punkter är uppfyllda:1. X överlåtit, undanskaffat eller saboterat indrivningen av skulden och det kan antas att X har gjort detta för att försvåra statens möjligheter att få betalt.2. X saknat känd hemvist och det inte kunnat klarläggas var han uppehållit sig3. X inte kunnat anträffas på känd hemvist inom Sverige och det inte har kunnat klarläggas vart han uppehållit sig och det kan antas att han hållit sig undan4. X har stadigvarande vistats utomlandsAv det du skrivit med i din fråga verkar inte några av dessa punkter stämma överens för din vän X, då har inte Förvaltningsrätten någon möjlighet att förlänga preskriptionstiden. Det finns dock vissa andra förlängningar av preskription som kan ske, exempelvis som när anstånd med betalning beviljas, beslut om företagsrekonstruktion eller beviljat betalningsuppskov av KFM (4 - 6 §§ SPL).Ett direkt svar på din fråga vore: nej, preskriptionstiden kan inte enbart förlängas på grund av att din vän X börjar tjäna mera pengar och att KFM därför börjar utmäta X:s pengar.Hoppas du fick svar på din fråga!mvh

När preskriberas ett skadeståndskrav?

2018-03-28 i Preskription
FRÅGA |Jag har skickat ett skadeståndskrav via Kronofogden till en person ang ett hundbett. Händelsen ägde rum 2010. Jag skickade en begäran 2017. Vad gäller beträffande prespektionstid?
Lovisa Sidén |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om preskription återfinns i preskriptionslagen.Huvudregeln är att en fordran preskriberas 10 år efter tillkomsten om inte preskriptionen har avbrutits innan 10 år, 2 § första stycket preskriptionslagen. Eftersom det enbart har gått 7 år från skadehändelsen så har skadeståndskravet inte preskriberats.En preskriptionstid avbryts om exempelvis den personen som begär betalning kommer med ett krav på betalning eller exempelvis genom att den som är skyldig att betala erlägger betalning av skulden eller ränta, 5 § preskriptionslagen. När en preskriptionstid har avbrutits så uppkommer en ny preskriptionstid som börjar löpa på 10 år, 6 § preskriptionslagen.När du skickade din begäran 2017 antar jag att kravet sedermera kom till den person som är skadeståndsskyldig. I så fall så har preskriptionstiden avbrutits och en ny preskriptionstid har börjat löpa på 10 år. Det ska därmed inte finnas några problem för dig att begära in skadeståndet utifrån ett preskriptionsperspektiv.Hoppas du är nöjd med svaret på din fråga!Med vänlig hälsning

Allmän preskriptionstid

2018-03-20 i Preskription
FRÅGA |Vi är två bostadsrättsföreningar som delvis delar fastighet, och därför har nära samarbete och delar på vissa kostnader (t ex el och vatten). Nu har det uppdagats att båda föreningarna sedan 2013 har glömt dela på kostnaderna för att rengöra trapphusmattor. Den brf som betalat samtliga fakturor vill nu kräva in denna skuld från den andra brf som glömts faktureras, som inte avser betala. Har den andra brf rätt att avstå betala denna skuld, bara för att den så här sent faktureras för kostnader som uppstod under de senaste 5 åren? Finns det ett juridiskt krav på hur snabbt en faktura måste skickas efter skulden/kostnaden uppstod? MVH & OSA Lennart
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör preskription av en fordran, alltså hur lång tid någon har på sig att kräva betalt för en skuld.En fordran preskriberas som huvudregel tidigast tio år efter sin tillkomst (2 § preskriptionslagen). Kortare preskriptionstid gäller om parterna kommit överens om det, men så tycks inte vara fallet nu. Er bostadsrättsförening har därför ingen rätt att vägra betala skulder från 2013.Jag vill också lyfta att preskriptionstiden för fordran mot konsumenter inte enligt huvudregeln är tio år, utan tre år (2 § 2 st preskriptionslagen). Detta är inte relevant för er bostadsrättsförenings skuld till den andra bostadsrättsföreningen, utan är en ren konsumentupplysning från min sida.Med vänlig hälsning

Efter hur lång tid kan en felaktig utbetalning återkrävas?

2018-03-09 i Preskription
FRÅGA |Hej. Hur lång tid efter fel utbetald lön har arbetsgivaren rätt att kräva tillbaka den?
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Huvudregeln/principenNär en lön felaktigt har utbetalts så ska den som mottagit pengarna som huvudregel betala tillbaka dessa. Denna princip kallas "condictio indebiti" som är latin för "återbetalning av det icke ägda" ungefär. Principen finns inte uttryckt i lagtext men anses gälla såsom en grundläggande princip i många rättssystem.UndantagetDet finns dock ett undantag som innebär att betalningsmottagaren får behålla pengarna. För att betalningsmottagaren ska få behålla pengarna krävs det att denne är i "god tro", vilket innebär att mottagaren inte misstänker att betalningen har skett felaktigt. Vad som vanligtvis spelar roll i denna bedömning är beloppets storlek. Det är svårt att hävda god tro när beloppet är väldigt stort, eftersom man då kan anses borde ha misstänkt att det skett en betalning av misstag. Andra omständigheter spelar också roll i bedömningen. För att undantaget ska vara tillämpligt krävs också att mottagaren "inrättat sig efter betalningen". Detta innebär helt enkelt att mottagaren spenderat pengarna.Om man inte har fattat någon misstanke om betalningens riktighet och även spenderat pengarna så behöver man enligt principen inte betala tillbaka pengarna. Om man däremot vet om (eller har misstänkt) att betalningen är felaktig så har utbetalaren rätt att kräva tillbaka pengarna.Hur länge efter utbetalningen kan utbetalaren återkräva pengarna?Om undantaget inte är tillämpligt, dvs betalningsmottagaren vet om eller misstänker att betalningen är felaktig, så har utbetalaren som sagt rätt att kräva tillbaka pengarna. Detta förhållande innebär att en fordran uppstår på betalningsmottagaren. Reglerna om fordringars preskriptionstid finns i preskriptionslagen. I lagens 2 § finns huvudregeln, som innebär att fordringar preskriberas efter 10 år om preskriptionen inte avbryts innan dess. Preskriptionen kan avbrytas genom att utbetalaren påminner betalningsmottagaren om skuldförhållandet. Då gäller istället 10-årsfristen från det att påminnelsen gjordes. 10 år är alltså den kortaste tiden som den felaktiga betalningen kan återkrävas.SammanfattningEn felaktigt utbetald lön kan återkrävas av betalningsmottagaren om denne misstänkt vetat om att betalningen skett av misstag. Den kortaste tiden denna betalning kan återkrävas är 10 år.Jag hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga!