Kan man fakturera för gamla skulder?

2018-03-22 i Preskription
FRÅGA |HejHar fått en faktura av en privatperson för 2011 ett tennisabbonemang. Kan man fakturera för så gamla grejer ?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En faktura är en fordran på betalning och omfattas av preskriptionslagen (1981:130). Beroende på vilka som är parter i avtalet är preskriptionstiden 3 år eller 10 år. Preskriptionstid på 3 år gäller för fordringar som är riktade mot konsumenter och som avser en vara, tjänst eller annan nyttighet en näringsidkare har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk (2 § 2 st. preskriptionslagen). Preskriptionstid på 10 år gäller fordringar som är riktade mot en annan näringsidkare eller mellan två privatpersoner (t.ex. en privatskuld). När preskriptionstiden har gått ut förlorar borgenären (den som vill få betalt) rätten att begära betalning, enligt 8 § preskriptionslagen. I detta fall kan alltså fordran inte anses preskriberad och fakturan är giltig i det avseendet.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma! Vänligen

Kan en borgenär kräva in en över 30 år gammal skuld?

2018-03-18 i Preskription
FRÅGA |Preskriptionstid skuldebrevHej.Min vän har fått ett brev från fordringsägaren ang en skuld från 1987 (31 år sen) och jag undrar om man fortfarande kan kräva betalning (fordran + 30års ränta) av den gamla skulden. Fordringsägarens första kontakt beträffande ärendet hände först nu 2018. Gäldenären är bosatt i utomlands.Fordran har aldrig lämnats till Kronofogden, inkassoföretag eller tingsrätten, åtminstone låntagaren har inte på någon sätt blivit informerad i sådant fall.Fordringsägaren hävdar att han inte har kunnat lokalisera gäldenären, ändå mer än 20 år sedan, har skattemyndigheten och/eller myndigheter haft kontaktuppgifter tillgängliga.(Gäldenären var en enskild firma (av reg. 1998), och fordringsägaren var ett aktiebolag (av reg. 2004))Kan fordringsägaren (d.v.s. aktiebolagets gamla ägare) fortfarande lämna ärendet till kronofogden, inkassoföretag eller tingsrätten?
Maja Qvarnström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta om borgenären fortfarande kan utkräva sin fordran mot din vän trots att det har gått 31 år sedan skuldebrevet tecknades. Regler om detta finns bland annat i Skuldebrevslagen (SkbrL) och Preskriptionslagen (PreskL). Inledningsvis får det att konstatera enligt 1 kap. 5 § SkbrL så gäller, om förfallotid inte är avtalad, att gäldenären (din vän) ska betala så snart borgenären fordrar. Dock finns i 2 § 1 st. PreskL en bestämmelse om att en fordran preskriberas tio år efter tillkomsten om inget preskriptionsavbrott har skett. Vad som är ett preskriptionsavbrott listas i 5 § PreskL. Där nämns bland annat att gäldenären mottar ett skriftligt krav att betala fordringen från borgenären eller att borgenären väcker talan mot gäldenären eller kontaktar Kronofogden för hjälp att driva in skulden. Om inget preskriptionsavbrott har skett så blev alltså din väns skuld preskriberad redan 1997 och således kan inte borgenären längre kräva in den efter det. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning

Preskriptionstid vid överlåtelse av fordran

2018-03-09 i Preskription
FRÅGA |Hej Om en fordran som i detta fall Ikano Minilån tas över av ett inkassobolag, i detta fall Lindorf, hur räknas preskriptionstiden? Är denna fordran fortfarande att liknas med lån med 10 års preskriptionstid? Som jag ser det så är det en ny skuld och nu heller inte ett lån.
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer först att förklara hur det som du beskriver fungerar rent juridiskt. Längst ner kommer jag att kort sammanfatta svaret på din fråga.Hur beräknas preskriptionstiden vid överlåtelser av fordringar? Är den överlåtna fordringen fortfarande ett lån?Lån som ges av banker och andra kreditinstitut är i princip alltid grundade på så kallade löpande skuldebrev. En fordran som grundas på ett löpande skuldebrev får överlåtas från långivaren (borgenären) till någon annan, t.ex. ett inkassobolag, som då blir ny borgenär. Den nya borgenären får då kräva in betalningen av låntagaren (gäldenären) enligt betalningsplanen i låneavtalet, men det är också möjligt att göra upp en ny betalningsplan med gäldenären.I och med att det är skuldebrevet som överlåts är det också samma fordran som överlåts. Det låntagaren ska betala in till inkassobolaget är alltså skulden för lånet som gavs av långivaren. På motsvarande sätt är det fordran för lånet som får krävas in av inkassobolaget. Fordran i sig är alltså inte att liknas med ett lån, utan motsvarar bara det belopp som inkassobolaget har rätt att utkräva av låntagaren. Eftersom både fordran och skulden grundar sig på låneavtalet är det dock samma fordran och samma skuld som det var från början. Det blir alltså inte en ny skuld bara för att låntagaren ska betala in pengarna till ett inkassobolag. Däremot kan villkoren för inbetalning komma att ändras, men det gör inte heller att det blir fråga om någon ny skuld. Så länge det ursprungliga lånet (det löpande skuldebrevet) ligger till grund för fordran och skulden är de alltså desamma som från början. Preskriptionstiden för fordringar som grundar sig på löpande skuldebrev är 10 år (se preskriptionslagen 2 §). När en sådan fordran tas över av någon fortsätter preskriptionstiden att löpa som vanligt. Om en två år gammal fordran överlåts till ett inkassobolag är det alltså åtta år kvar tills den preskriberas. Preskriptionen förnyas alltså inte automatiskt. Inkassobolaget kan dock avbryta preskriptionen genom att t.ex. skicka en skriftlig påminnelse till låntagaren. Preskriptionstiden avbryts också om låntagaren lovar att betala (se preskriptionslagen 5 §). I så fall börjar en ny preskriptionstid på 10 år att löpa från och med dagen då preskriptionstiden avbröts.En kort sammanfattningPreskriptionstiden fortsätter att löpa som vanligt när fordringen tas över av inkassobolaget. För att preskriptionstiden ska förnyas med ytterligare 10 år måste inkassobolaget avbryta preskriptionen. Fordran är inte detsamma som ett lån, utan en rätt att få tillbaka de pengar som har lånats ut. Både fordran och skulden är desamma som från början, i och med att båda grundar sig på det låneavtalet. Hoppas att detta var till hjälp och att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

När inträder preskription av fordran?

2018-03-04 i Preskription
FRÅGA |Hej. Fått en räkning som snart är 2 år gammal. Har dom rätt att kräva detta av oss?
Stina Jansson |Hej,Tack för din fråga!Om det gått flera år utan att en skuld har betalats kan din fordringsägare förlora rätten att kräva pengar av dig. Det kallas preskription och regleras i preskriptionslagen. Huvudregeln är att en fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (2 § första stycket preskriptionslagen). Preskriptionstiden är dock tre år för fordran mot en konsument, om fordringen exempelvis avser en vara eller tjänst som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk (2 § andra stycket preskriptionslagen). Preskription kan exempelvis avbrytas genom att fordringsägaren skickar nya krav (5 § preskriptionslagen). Om preskription har avbrutits innebär det att ny preskriptionstid löper från dagen för avbrottet, det vill säga en ny period om antingen 10 eller 3 år (6 § preskriptionslagen). I ditt fall gäller att eftersom räkningen snart är två år gammal så har preskription ännu inte inträtt, och din fordringsägare har fortfarande rätt att kräva ut sin fordran.Vänliga hälsningar

Allmän preskriptionstid

2018-03-20 i Preskription
FRÅGA |Vi är två bostadsrättsföreningar som delvis delar fastighet, och därför har nära samarbete och delar på vissa kostnader (t ex el och vatten). Nu har det uppdagats att båda föreningarna sedan 2013 har glömt dela på kostnaderna för att rengöra trapphusmattor. Den brf som betalat samtliga fakturor vill nu kräva in denna skuld från den andra brf som glömts faktureras, som inte avser betala. Har den andra brf rätt att avstå betala denna skuld, bara för att den så här sent faktureras för kostnader som uppstod under de senaste 5 åren? Finns det ett juridiskt krav på hur snabbt en faktura måste skickas efter skulden/kostnaden uppstod? MVH & OSA Lennart
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör preskription av en fordran, alltså hur lång tid någon har på sig att kräva betalt för en skuld.En fordran preskriberas som huvudregel tidigast tio år efter sin tillkomst (2 § preskriptionslagen). Kortare preskriptionstid gäller om parterna kommit överens om det, men så tycks inte vara fallet nu. Er bostadsrättsförening har därför ingen rätt att vägra betala skulder från 2013.Jag vill också lyfta att preskriptionstiden för fordran mot konsumenter inte enligt huvudregeln är tio år, utan tre år (2 § 2 st preskriptionslagen). Detta är inte relevant för er bostadsrättsförenings skuld till den andra bostadsrättsföreningen, utan är en ren konsumentupplysning från min sida.Med vänlig hälsning

Efter hur lång tid kan en felaktig utbetalning återkrävas?

2018-03-09 i Preskription
FRÅGA |Hej. Hur lång tid efter fel utbetald lön har arbetsgivaren rätt att kräva tillbaka den?
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Huvudregeln/principenNär en lön felaktigt har utbetalts så ska den som mottagit pengarna som huvudregel betala tillbaka dessa. Denna princip kallas "condictio indebiti" som är latin för "återbetalning av det icke ägda" ungefär. Principen finns inte uttryckt i lagtext men anses gälla såsom en grundläggande princip i många rättssystem.UndantagetDet finns dock ett undantag som innebär att betalningsmottagaren får behålla pengarna. För att betalningsmottagaren ska få behålla pengarna krävs det att denne är i "god tro", vilket innebär att mottagaren inte misstänker att betalningen har skett felaktigt. Vad som vanligtvis spelar roll i denna bedömning är beloppets storlek. Det är svårt att hävda god tro när beloppet är väldigt stort, eftersom man då kan anses borde ha misstänkt att det skett en betalning av misstag. Andra omständigheter spelar också roll i bedömningen. För att undantaget ska vara tillämpligt krävs också att mottagaren "inrättat sig efter betalningen". Detta innebär helt enkelt att mottagaren spenderat pengarna.Om man inte har fattat någon misstanke om betalningens riktighet och även spenderat pengarna så behöver man enligt principen inte betala tillbaka pengarna. Om man däremot vet om (eller har misstänkt) att betalningen är felaktig så har utbetalaren rätt att kräva tillbaka pengarna.Hur länge efter utbetalningen kan utbetalaren återkräva pengarna?Om undantaget inte är tillämpligt, dvs betalningsmottagaren vet om eller misstänker att betalningen är felaktig, så har utbetalaren som sagt rätt att kräva tillbaka pengarna. Detta förhållande innebär att en fordran uppstår på betalningsmottagaren. Reglerna om fordringars preskriptionstid finns i preskriptionslagen. I lagens 2 § finns huvudregeln, som innebär att fordringar preskriberas efter 10 år om preskriptionen inte avbryts innan dess. Preskriptionen kan avbrytas genom att utbetalaren påminner betalningsmottagaren om skuldförhållandet. Då gäller istället 10-årsfristen från det att påminnelsen gjordes. 10 år är alltså den kortaste tiden som den felaktiga betalningen kan återkrävas.SammanfattningEn felaktigt utbetald lön kan återkrävas av betalningsmottagaren om denne misstänkt vetat om att betalningen skett av misstag. Den kortaste tiden denna betalning kan återkrävas är 10 år.Jag hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga!

Preskription

2018-03-06 i Preskription
FRÅGA |Hej jsg fick idag ett brev från eurocredit ang en skul från 960410 då jag var 16år och jag visste inte om att denna skuld fanns men jsg har skrivet ett brev till som innehöll detta. Där jag åberopa att skulden har preskriberats med hänvisning till dels 2 § Preskriptionslagen och dels till rättsfallet NJA 1996 s. 809 och påpeka att du inte har fått några brev, och att de bär bevisbördan för att breven har nått dig. Men om de hävdar de nu gjort detta men inte skickat det rekommenderat utan säger som andra inkasso bolagen: breven har inte gått i retur o därmed anser vi att avbrott har skett.. Vad gör jag då? Har precis betalat alla mina skulder men denna är ingen jag vetat om.. dessutom har de som skulden varit till fått sitt tillstånd indraget pga nått cosavförsäkring AB.. tacksam för hjälp
Henrik Berg |Hej.Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer nedan att redogöra för hur preskription runt skulder ser ut. Ett sammanfattat svar finns längst ned.Preskription.Mycket riktigt preskriberas en skuld om borgenären (skuldägaren/inkasso) inte bryter preskriptionen innan tiden gått ut (2§ preskriptionslagen). Den normala löptiden mellan två privatpersoner eller två företag är 10 år. Om dock skuldförhållandet är mellan en konsument och en näringsidkare är preskriptionen 3 år (2§ 2st preskriptionslagen). Exempel på när preskriptionstiden är bara 3 år är kreditköp, kommersiella lån etc. Detta framgår även avNJA 1996 s. 809 (Högsta domstolens domskäl). Om borgenären inte avbryter preskriptionstiden kommer skulden att falla bort helt och hållet. (8§ preskriptionslagen).Avbrott av preskription. För att en preskriptionstid ska anses vara bruten krävs det att den skuldsatte (gäldenären) erkänner att skulden finns, har mottagit påminnelse om skulden eller att talan väcks i domstol (5§ preskriptionslagen). Alternativen när gäldenären erkänner att skulden finns eller att talan väcks i domstol är relativt okomplicerat, men när borgenären skickar ett brev/påminnelse som inte kommer fram kan problem uppstå. Det krävs inte i alla lägen att gäldenären faktiskt fått brevet, utan det kan räcka att borgenären verkligen försökt påminna gäldenären om skulden för att preskriptionstiden ska anses vara bruten. Det räcker att man skickat påminnelser till den post som gäldenären har anledning att bevaka. Men ansvaret för att preskriptionstiden bryts ligger på borgenären. Exakt vad som krävs utav borgenären för att bryta preskriptionstiden varierar. Om man kollar på NJA 1996 s. 809 så menar HD att borgenären måste styrka att gäldenären mottagit breven. Det räcker dock för bolagen att de kan bevisa att de skickat ett större antal brev. I NJA 2007 s. 157 ansågs 10 brev räcka då alla skickats till hans post och i NJA 2016 s. 332 räckte 2 rekommenderade brev som skickats till hans bokföringsadress.Sammanfattat svar:Borgenären har alltså bevisbördan och ansvaret för att brevet skickats rätt. Att skicka endast 1 brev brukar inte räcka men att skicka flera brev till en persons bokföringsadress brukar räcka. Detta måste däremot borgenären kunna påvisa, att breven verkligen skickats till rätt adress. Om dock gäldenären kan påvisa skäl att denna inte skulle fått brevet trots flera påminnelser till rätt adress kan preskriptionstiden anses icke avbruten.I ditt fall verkar det inte initialt som att inkassobolaget gjort det som krävs för att preskriptionstiden ska anses avbruten. Om de inte skickat brevet rekommenderat eller bara 1 eller 2 påminnelser bör alltså preskriptionstiden löpt ut. Jag skulle rekommendera dig att kontakta Lawlines kostnadsfria telefonrådgivning på numret 08-533 300 04. Vänligen

Hur lång är preskriptionstiden och när börjar den löpa?

2018-03-03 i Preskription
FRÅGA |Påbörjade Elinstallation i samband med Rotrenovering i en fastighet 2014-08-01. Arbetet pågick under hösten fram till 2014-12-23. Då övriga renoveringsarbeten ej var klara så kunde vi inte fortsätta och avsluta arbetet.Saknades väggar med mera, kunden skulle då återkomma när vi kunde avsluta jobbet. Då vi i december 2017 ej hört något kontaktade vi kunden för besked om orsaken. Kunden har under mellantiden anlitat annan elektriker för färdigställande, vi besöker då kunden 2017-12-18 och mäter av vårt arbete som utfördes hösten 2014.2018-02-15 skickar vi en ROT-Faktura på vår del av arbetet. (36615:- inkl.Rotavdrag)Kunden bestrider fakturan med hänvisning till Preskriptionslagen paragr. 2. 2:a stycket.Vår uppfattning är att preskriptionstiden börjar löpa 2017-12-18 då vi avslutar vår del av arbetet.Tacksam för en kommentar
Gustav Persson |Hej och tack för att du vänder till Lawline med din fråga! Vilka tidsgränser finns innan en fordran preskriberas? Preskription innebär att man som fordringsägare förlorar sin rätt att få betalt på grund av att man framställt sitt krav försent. Enligt 2 § Preskriptionslagen är huvudregeln att en fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan. Jag förutsätter dock att i detta fallet så handlar det om ett konsumentförhållande. Vid konsumentförhållanden är preskriptionstiden tre år under förutsättningen att ni som näringsidkare i er yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten en tjänst för huvudsakligen enskilt bruk. Dvs tjänsten som ni utförde ska ha varit utförd i konsumentens privatbostad. Börjar preskriptionstiden löpa vid avtalets tillkomst eller efter avslutad arbete? Preskriptionslagen lämnar utrymme för tolkning då det där endast stadgas att en fordran preskriberas tio år (respektive tre år) efter tillkomsten. I förarbetena nämns att själva förfallodagen saknar betydelse för preskriptionstiden, oavsett om denna dag infaller senare än tio år från tillkomsten av t.ex. ett avtal. Det som är av betydelse för starttiden är med andra ord tidpunkten för ett avtals tillkomst. Man tillämpar något som heter det första rättsfaktumets princip och ett rättsfaktum uppstår så fort ni ingår ett avtal. Därmed så börjar preskriptionstiden att löpa 2014-08-01 (såvida inte något annat är avtalat) (se även NJA 1930 s. 27 och NJA 1982 s. 573) Därmed ska preskriptionstidpunkten börja löpa 2014-08-01. När man har projekt som sträcker sig över en väldigt lång tid brukar man fakturera successivt under arbetets gång för att inte riskera att fordran preskriberas. Har ni gjort ett preskriptionsavbrott? För att preskriptionstiden ska avbrytas så krävs det ett preskriptionsavbrott. Gör man ett preskriptionsavbrott så innebär att det löper en helt ny preskriptionstid från denna nya tidpunkt. Från denna nya tidpunkt måste man sedan vänta ytterligare 10 år (eller 3 år) innan skulden kan preskriberas. Det finns dock krav på hur preskriptionsavbrottet framställs och vad som utgör ett preskriptionsavbrott framgår av 5 § Preskriptionslagen. 1. gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sättgentemot borgenären,2. gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären ellerFörsta punkten blir ej tillämplig då kunden inte har lovat något betalning eller i övrigt erkänt något fordran. Preskriptionsavbrott har inte skett enligt första punkten. Ert arbete påbörjades den 1 augusti 2014. Ett skriftligt krav hade behövt komma till kunden senast 1 augusti 2017 för att preskriptionstiden inte skulle ha löpt ut. Det räcker alltså inte med att ni har gått och checkat av ert arbete och påmint kunden. Ert krav på betalning skulle ha skett skriftligen och komma kunden till handa långt innan. Sammanfattningsvis Tyvärr är det som så att preskriptionstiden har löpt ut och kunden har alltså rätt i detta fallet. Ni kommer inte heller kunna väcka talan i domstol då domstolen kommer bifalla kärandes invändning om att preskriptionstiden har löpt ut. Det bästa ni kan göra är att försöka komma överens med kunden. Annars får ni tyvärr finna er i att ni inte kan få betalt för eran fordran. Med vänliga hälsningar