Hur lång är preskriptionstiden och när börjar den löpa?

2018-03-03 i Preskription
FRÅGA |Påbörjade Elinstallation i samband med Rotrenovering i en fastighet 2014-08-01. Arbetet pågick under hösten fram till 2014-12-23. Då övriga renoveringsarbeten ej var klara så kunde vi inte fortsätta och avsluta arbetet.Saknades väggar med mera, kunden skulle då återkomma när vi kunde avsluta jobbet. Då vi i december 2017 ej hört något kontaktade vi kunden för besked om orsaken. Kunden har under mellantiden anlitat annan elektriker för färdigställande, vi besöker då kunden 2017-12-18 och mäter av vårt arbete som utfördes hösten 2014.2018-02-15 skickar vi en ROT-Faktura på vår del av arbetet. (36615:- inkl.Rotavdrag)Kunden bestrider fakturan med hänvisning till Preskriptionslagen paragr. 2. 2:a stycket.Vår uppfattning är att preskriptionstiden börjar löpa 2017-12-18 då vi avslutar vår del av arbetet.Tacksam för en kommentar
Gustav Persson |Hej och tack för att du vänder till Lawline med din fråga! Vilka tidsgränser finns innan en fordran preskriberas? Preskription innebär att man som fordringsägare förlorar sin rätt att få betalt på grund av att man framställt sitt krav försent. Enligt 2 § Preskriptionslagen är huvudregeln att en fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan. Jag förutsätter dock att i detta fallet så handlar det om ett konsumentförhållande. Vid konsumentförhållanden är preskriptionstiden tre år under förutsättningen att ni som näringsidkare i er yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten en tjänst för huvudsakligen enskilt bruk. Dvs tjänsten som ni utförde ska ha varit utförd i konsumentens privatbostad. Börjar preskriptionstiden löpa vid avtalets tillkomst eller efter avslutad arbete? Preskriptionslagen lämnar utrymme för tolkning då det där endast stadgas att en fordran preskriberas tio år (respektive tre år) efter tillkomsten. I förarbetena nämns att själva förfallodagen saknar betydelse för preskriptionstiden, oavsett om denna dag infaller senare än tio år från tillkomsten av t.ex. ett avtal. Det som är av betydelse för starttiden är med andra ord tidpunkten för ett avtals tillkomst. Man tillämpar något som heter det första rättsfaktumets princip och ett rättsfaktum uppstår så fort ni ingår ett avtal. Därmed så börjar preskriptionstiden att löpa 2014-08-01 (såvida inte något annat är avtalat) (se även NJA 1930 s. 27 och NJA 1982 s. 573) Därmed ska preskriptionstidpunkten börja löpa 2014-08-01. När man har projekt som sträcker sig över en väldigt lång tid brukar man fakturera successivt under arbetets gång för att inte riskera att fordran preskriberas. Har ni gjort ett preskriptionsavbrott? För att preskriptionstiden ska avbrytas så krävs det ett preskriptionsavbrott. Gör man ett preskriptionsavbrott så innebär att det löper en helt ny preskriptionstid från denna nya tidpunkt. Från denna nya tidpunkt måste man sedan vänta ytterligare 10 år (eller 3 år) innan skulden kan preskriberas. Det finns dock krav på hur preskriptionsavbrottet framställs och vad som utgör ett preskriptionsavbrott framgår av 5 § Preskriptionslagen. 1. gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sättgentemot borgenären,2. gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären ellerFörsta punkten blir ej tillämplig då kunden inte har lovat något betalning eller i övrigt erkänt något fordran. Preskriptionsavbrott har inte skett enligt första punkten. Ert arbete påbörjades den 1 augusti 2014. Ett skriftligt krav hade behövt komma till kunden senast 1 augusti 2017 för att preskriptionstiden inte skulle ha löpt ut. Det räcker alltså inte med att ni har gått och checkat av ert arbete och påmint kunden. Ert krav på betalning skulle ha skett skriftligen och komma kunden till handa långt innan. Sammanfattningsvis Tyvärr är det som så att preskriptionstiden har löpt ut och kunden har alltså rätt i detta fallet. Ni kommer inte heller kunna väcka talan i domstol då domstolen kommer bifalla kärandes invändning om att preskriptionstiden har löpt ut. Det bästa ni kan göra är att försöka komma överens med kunden. Annars får ni tyvärr finna er i att ni inte kan få betalt för eran fordran. Med vänliga hälsningar

Kan ett inkassobolag avbryta preskriptionen för en borgenärs räkning?

2018-02-26 i Preskription
FRÅGA |Hej,Min vän har fått ett inkassokrav från Lindorff. Det står att fodran avser drivmedel och att borgenären är Ikano Bank. Vad gäller för att preskription ska ha skett för just detta krav?Räknas detta som en konsumentfodran? Som jag förstår så sker preskriptionsavbrott bl.a. när gäldenären får ett skriftligt krav från borgenären. Men min vän har inte erhållit något krav eller brev från borgenären utan istället nu fått ett krav från inkassobolaget Lindorff. Är det endast borgenären som kan göra så preskriptionsavbrott sker? Eller gäller det även vid krav från inkasso?Tacksam för svar!Mvh
Viktor Svensson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Räknas detta som en konsumentfordran?För att denna fordran ska räknas som en konsumentfordran krävs att den vara eller tjänst som fordran avser har tillhandahållits till din vän huvudsakligen för enskilt bruk (2 § 2 st. preskriptionslagen). Om din vän har köpt drivmedel för privat bruk är fordran alltså en konsumentfordran.När preskriberas fordran?En fordran preskriberas som huvudregel tio år efter tillkomsten. En konsumentfordran preskriberas dock redan efter tre år. Detta förutsätter att preskriptionen inte har avbrutits dessförinnan. Om preskriptionen avbryts börjar en ny (lika lång) preskriptionstid att löpa. (2 § och 6 § preskriptionslagen.)Har preskriptionsavbrott skett?Preskriptionsavbrott kan mycket riktigt ske genom att borgenären skickar ett skriftligt krav till gäldenären (5 § 2 p. preskriptionslagen). Även om ordalydelsen talar för att det skriftliga kravet måste skickas av just borgenären kan även en preskriptionsavbrytande åtgärd som vidtagits av någon annan innebära att ett preskriptionsavbrott har skett (se t.ex. NJA 2007 s. 9 från Högsta domstolen). Detta förutsätter dock att denne externa part (Lindorff i din väns fall) har fått i uppdrag att ta hand om att driva in fordran, vilket Lindorff torde ha fått. Av detta skäl räcker det att Lindorff skickar ett skriftligt krav för att preskriptionen ska anses ha avbrutits.Det är även möjligt att Lindorff har köpt fordran från Ikano Bank. Detta innebär att Lindorff är den nya borgenären, och de kan således skicka skriftliga krav med preskriptionsavbrytande verkan. En fordran kan nämligen överlåtas till en ny borgenär utan att gäldenären måste samtycka till det.SammanfattningPreskriptionsavbrott har troligtvis skett eftersom Lindorff antingen agerar för Ikano Banks räkning eller har köpt fordran från Ikano Bank. Det räcker därmed att Lindorff skickar skriftliga krav; Ikano Bank måste inte själva göra det.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Hälsningar,

Preskription av brott och fordran

2018-02-20 i Preskription
FRÅGA |Undertecknad undrar om jag kan få juridisk rådgivning angående min mormors försvunna arv och om det går att få upprättelse efter att lång tid har gått sedan fastighetsförsäljningen och arvskiftet gjordes.Min mormor Beda Johansson, Heden, Överluleå, blev föräldralös vid 2 års ålder 1899. Hon var enda barnet. En förmyndare tillsattes, Oscar Lindström, en ingift släkting till mormor. Arvet bestod av fastigheten Boden, Heden 11:6 samt ett laxfiskeområde i Luleå älv. Förmyndare säljer fastigheten och fiskeplatsen efter Bedas föräldrars död för drygt 5000kr. Halva summan betalades direkt och resterande skulle betalas senare. Dessa pengar finns inte dokumenterade någonstans och mormor hävdade att hon aldrig fick ärva något under hela sin livstid. Jag har kopia på köpebrevet och alla namnteckningar har samma skrivstil, vilket ju borde vara falska underskrifter. Mina funderingar:Är det bedrägeri att förmyndaren inte redovisat försäljningssumman till min mormor? Alla falska namnunderskrifter på köpebrevet borde innebära att försäljningen är ogiltig och olaglig. Kan försäljningen förklaras olaglig och återgå till ägaren mormor Beda efter att så lång tid förflutit. Vad säger lagen om detta? Kan ni ge pris på antingen hela tjänsten eller timpriset så kan jag bestämma hur många timmar jag beställer. Alla dokument som jag har kommer ni att få kopior på. Mvh
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Preskription av brottPreskription av brott innebär att den misstänkte inte längre kan ställas till svars för brottet. Preskription av brott regleras i 35 kap. BrB och längden av preskriptionstiden beror på hur långt straffet för brottet är.Preskriptionstiden är (35:1 BrB):Två årför brott som kan ge max ett års fängelse, Fem år för brott som kan ge max två års fängelse, Tio år för brott som kan ge max åtta års fängelse, Femton år för brott som kan ge över åtta års fängelse, Tjugofem år för brott som kan ge livstid.Preskription av fordranHuvudregeln är att en fordran (skuld) preskriberas 10 år efter dess tillkomst. Dessa tidsfrister gäller så länge inget preskriptionsavbrott skett (2 § preskriptionslagen). Preskriptionsavbrott innebär att skulden erkänns på något sätt. Att borgenären skickar en påminnelse om betalningskrav ses som ett preskriptionsavbrott (5 § preskriptionslagen). Om preskriptionen avbrutits börjar en ny preskriptionstid att löpa från dagen för preskriptionsavbrottet (6 § preskriptionslagen).SammanfattningDet eventuella brott din mormor utsatts för har sålunda preskriberats. Även om det skulle funnits en fordran på förmyndaren för att brott fastställts skulle även denna fordran preskriberats enligt ovan. Försäljningen kan alltså inte förklaras ogiltig och återgå till din mormor.Har du några frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Preskriptionstid för avloppskostnad till kommunen

2018-02-19 i Preskription
FRÅGA |hallåJag representerar en ideell förening (koloniförening) som fått kommunalt avlopp inlagt på koloniområdet. I samband med inläggningen aviserade vattenverket om en kostnad som skulle betalas i samband med att avloppet togs i bruk i April 2016. Vi har ännu inte fått någon faktura men avloppet funkar.Nu undrar vi hur lång tid vi måste vänta innan skulden "preskriberas"?
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten för preskription är att den preskriptionstid som har avtals gäller. Om ingen har avtalats gäller istället preskriptionslagen. I 2 § i den lagen stadgas att en preskriptionstid om tio år gäller när inget annat har avtalats. Detta innebär att om kommunen inte vidtar några åtgärder för att få betalt från er på tio år och ni inte gör en betalning så kan inte kommunen göra gällande en rätt till betalning längre. Om de däremot framställer ett krav på betalning börjar en ny preskriptionstid om tio år gälla från och med när kravet kom (6 § preskriptionslagen). Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Hur avbryts en preskriptionstid?

2018-02-27 i Preskription
FRÅGA |Hej!I juni 2008 fick jag en skuld till ett företag på grund av ett domslut via tingsrätten i ett E mål.Detta domslut överklagade jag men förlorade tyvärr tvisten även i hovrätten.År 2010 gjorde företaget ansökan hos kronofogden om att få utmäta skulden som blev fastställt av tingsrätten år 2008.Skulden är idag med ränta över 900 000 ur och kronofogden har vid några tillfällen under dessa år undersökt om jag har tillgångar för att betala skulden till företaget, vilket jag ej har haft så jag har ej betalat något på skulden.Det jag undrar över angående detta är preskriptionstiden ,för när jag läser preskriptionslagen så uppfattar jag det som att i detta fall när företaget som jag hade en tvist med för en talan mot mig via domstol så betyder det att preskriptionstiden endast kan avbrytas en gång och att skulden till företaget isåfall preskriberas detta år?MvhAnna
Carl Trolle Olson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. RättslägetPrecis som du skriver preskriberas en fordran efter tio år om inte preskriptionstiden avbryts dessförinnan. Detta framgår av 2 § Preskriptionslagen (1981:130). Det framgår inte av din fråga om du handlar i egenskap av näringsidkare (företagare) eller som konsument (för personligt bruk). Om skulden uppkommit genom att du i egenskap av konsument har handlat en vara, tjänst eller annan nyttighet, är preskriptionstiden endast 3 år, se 3 § PreskL. Av din fråga att du döma verkar detta dock inte troligt. Av 5 § PreskL framgår att preskriptionstiden kan avbrytas på flera olika sätt, bl.a. genom amortering, betalning av ränta eller på något annat sätt erkänner skulden. Men preskriptionstiden kan också avbrytas om du får ett skriftligt betalningskrav eller en påminnelse om att skulden existerar. Slutligen kan preskriptionstiden avbrytas genom att borgenären (det företag som du är skyldig pengar till) väcker talan mot dig vid domstol. Om preskription har avbrutits genom erkännande, krav eller påminnelse, löper en ny preskriptionstid på tio år från dagen för avbrottet, se 6 § PreskL. Det stämmer alltså inte att företaget måste väcka talan mot dig för att preskriptionstiden ska avbrytas. Det stämmer inte heller att man bara kan avbryta preskriptionstiden vid ett tillfälle. Varje gång som du antingen avbetalar, blir skriftligt påmind, får ett skriftligt krav etc. börjar en ny preskriptionstid löpa. Låt oss säga att du har fått en skriftlig påminnelse om skulden 2014. Då kan inte skulden preskriberas förrän tidigast 2024. Bedömning i ditt fallEftersom du inte har gjort någon avbetalning av lånet eller av räntan, har inte en ny preskriptionstid börjat löpa av den anledningen. Mer besvärande för dig är att företaget vände sig till Kronofogden 2010 för att utmäta din egendom. Detta faller med största sannolikhet (utan att veta de exakta omständigheterna i ditt fall) in under att du har fått ''ett skriftligt betalningskrav'', och innebär i så fall att en ny preskriptionstid började löpa 2010 (och kan tidigast preskriberas 2020). Hoppas att du fick svar på din fråga! Tveka inte på att höra av dig om du har fler frågor.

När preskriberas ett krav på betalning?

2018-02-23 i Preskription
FRÅGA |Har man rätt att kräva pengar efter 2 år ? Dom bodde tillsammans i hus som en stöd på betalningar. Nu kommer den andra och kräver pengar för ev vinst och inventarier.
Lovisa Sidén |HejTack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Då jag inte kan tyda omständigheterna i det enskilda fallet så kommer jag besvara frågan utifrån hur man generellt sett hanterar en sån här situationer vid fordringsanspråk.En fordran kan man säga är en rätt för en person att få en viss prestation exempelvis betalning. En fordran kan grunda sig på avtal, på en handling som inte har samband med ett avtalsförhållande, lag eller oskriven rätt. En fordran kan efter en viss tid inte göras gällande, man säger då att en fordran har preskriberats. Bestämmelser om preskription regleras i preskriptionslagen som du hittar här. Huvudregeln är att en fordran preskriberas 10 år efter tillkomsten om inte preskriptionen har avbrutits innan 10 år, 2 § första stycket preskriptionslagen. En preskriptionstid avbryts om exempelvis om den personen som begär betalning kommer med ett krav på betalning men en preskriptionstid kan också avbrytas exempelvis genom att den som är skyldig att betala erlägger betalning av fordran eller betalning av ränta, 5 § preskriptionslagen. När en preskriptionstid har avbrutits så uppkommer en ny preskriptionstid som börjar löpa, 6 § preskriptionslagen.Utifrån den information som framgår i frågan så är svaret ja man kan kräva pengar efter 2 år. Det är en annan fråga sedan om det huvud taget finns en fordran men detta kan jag inte bedöma av informationen. Om du anser att du inte är betalningsskyldig kan du bestrida fordran genom att skriftligen vända dig till den som anser att du är betalningsskyldig och ange grunderna för varför du anser att du inte är betalningsskyldig. Det finns dock en risk att den som påstår att du är betalningsskyldig vänder sig till Kronofogden för att få hjälp med indrivning av skuld. Detta kan du givetvis överklaga och kan sluta med en rättegång med frågan om du är betalningsskyldig.Om du vet att du är betalningsskyldig så kan du som sagt inte hävda att fordran är preskriberad eftersom preskriptionstiden som huvudregel är 10 år men om du anser att du inte är betalningsskyldig på andra grunder ska du givetvis bestrida fordran.Hoppas du är nöjd med svaret på din fråga!

Preskriptionstiden för en obetald fordran

2018-02-19 i Preskription
FRÅGA |Hej!Jag undrar, om det finns en rättegångskostnad och fordringsägare är en näringsidkare och advokat.När preskriberas skulden om den kom till Kronofogden 2013 och 2014? Är det år som räknas eller även datum från fordringsägaren? Tingsrätt 2013 och överklagandet hovrätten 2014. Inga utmätningsbara värden 2016.Kan jag vara skuldfri snart?
Jennie Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.En fordran (skuld) mot en konsument, som du är i detta fall, preskriberas efter tre år om inte ett preskriptionsavbrott uppstått. Det innebär att om man inte hör någonting ifrån näringsidkaren, som man har en skuld hos, så kan man hävda att skulden inte längre gäller när tre år passerat från skuldens uppkomst.Ett avbrott uppstår t ex om näringsidkaren tar kontakt med konsumenten för samtal om skulden, att då konsumenten "erkänner" skuldens existens. Det uppstår även preskriptionsavbrott om konsumenten mottar en påminnelse om skulden eller som i ditt fall näringsidkaren väcker talan hos kronofogden.Reglering kring preskriptionstid och avbrott för tiden finns i preskriptionslagen, PreskL (1981:130) §§ 2, 5-7.Det är kronofogdemyndighetens uppdrag att se till att skulder drivs in och att borgenärer får betalt. Skulder som lämnas över till kronofogdemyndigheten hamnar därför under uppsikt av myndigheten som ständigt kontrollerar om du har möjlighet att betala. Ett avbrott i preskriptionen kommer uppstå varje gång du får ett meddelande från kronofogden att din skuld består. Skulden kommer även förränta sig och därmed öka med tiden.Jag skulle säga att det är svårt att bli av med en skuld när den väl hamnat hos kronofogden. Det skulle vara en ständig kamp att hålla sig undan myndigheten för att få skulden preskriberad.Hoppas du fått svar på din fråga

Räknas ett SMS till en borgensman som ett preskriptionsavbrott?

2018-02-18 i Preskription
FRÅGA |Hejsan.Min pappa står som borgenär åt mig på min lägenhet. Jag var ca 5 dagar sen med hyran en månad i fjol och då skickade min hyresvärd ett sms till min far om att hyran måste betalas omgående och att jag annars skulle bli vräkt. Men hyresvärden kontaktade inte mig först.Min fråga är om detta sms räknas som preskriptionsavbrott eller om man måste få ett skriftligt brev i pappersform?Jag hade då bott i lägenheten 2 år och 11 månader och min tanke är att han ville göra ett preskriptionsavbrott för att min far inte ska kunna dra sig ur som borgenär. Jag har sällan varit sen med hyran, men då jag får lön den 27e och det oftast är förfallodag 25e så händer det ju att jag blir sen med några dagar. Alla anda jag hyrt av har haft förfallodagen den sista varje månad. Mvh
Jennifer Abdulahad |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du skriver att din pappa står som borgenär. Utifrån din beskrivning misstänker jag att du menar att han står som borgensman, dvs att han har har ställt upp på att betala din hyra i de fall du inte betalar. Det är en säkerhet många hyresvärdar kräver. Jag kommer i mitt svar utgå ifrån att du menar borgensman. Tillämplig lag Frågan berör borgensåtagande och hyresavtal vilket gör både 10 kap. handelsbalken (HB) och 12 kap. jordabalken (JB) tillämpliga. Även preskriptionslagen (PreskL) kommer att tillämpas. Två olika typer av borgensåtagande1. Enkel borgen: Om en borgensman(din pappa) åtar sig enkel borgen betyder det att borgenären(hyresvärden) först måste kräva gäldenären(dig) på betalning innan denna vänder sig mot din pappa. Om din pappa har gått i borgen för dig genom en enkelt borgen innebär det att hyresvärde måste vända sig till dig med betalningskrav först, 10 kap. 8 § HB. 2. Proprieborgen: Om en borgensman åtar sig proprie borgen betyder det att han erkänner din skuld som sin egen. Det innebär att hyresvärden inte behöver vända sig till dig först, utan kan direkt kräva din pappa på betalt, 10 kap. 9 § HB. Den här formen av borgensåtagande är vanligare idag än enkel borgen. När kan du bli vräkt p.g.a utebliven betalning? En hyresvärd har rätt att säga upp avtalet i förtid om hyresgästen dröjer mer än en vecka efter förfallotid med att betala hyran, 12 kap 42 § 1 stycket 1 punkten JB. Räknas ett sms som preskriptionsavbrott? Ett preskriptionsavbrott kan göras på olika sätt. Antingen bryts preskriptionen genom att gäldenären erkänner betalningen genom att t.ex. betala den, eller så avbryts den genom att borgenären skickar ett skriftligt kravbrev eller skriftlig påminnelse till gäldenären. Den kan även avbrytas genom att borgenären väcker talan mot gäldenären eller åberopar fordringen vid domstol, hos kronofogdemyndigheten eller liknande, 5 § PreskL. Ett SMS till borgensmannen(din pappa) räknas därför inte som ett avbrott av preskriptionen. Du nämner att du misstänker att SMSet var till för att hindra din pappa från att dra sig ur från borgensåtagandet. Jag vill uppmärksamma dig på att en borgensman för ett hyresavtal kan säga upp sitt åtagande. Ansvaret upphör då vid det månadsskiftet som inträffar närmast efter nio månader från uppsägningen. Detta får dock inte ske förrän 2 år har löpt från åtagandets början, 12 kap. 28 a § JB. Sammanfattning:Om det handlar om en proprieborgen så får hyresvärden vända sig till din pappa först. Om det är en enkel borgen ska hyresvärden först vända sig till dig och i de fall du inte betalar, vända sig till din pappa. Preskriptionsavbrott har inte skett genom ett sms till din pappa. Hoppas att du fick svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har fler frågor. Med vänlig hälsning,