Finns en preskriptionsregel för skuldebrev?

2017-10-16 i Preskription
FRÅGA |Hej, för 12 år sen skrev min son på ett skuldbrev på 10000 kr till sin faster, och även ett skuldbrev till sin farmor på 90000 kr. detta i samband med att farfaravled och en fastighet skrevs över på min son. Farmor och faster har inte nämntngt om dessa skulder sen dess. Det var bara en formalitet sas det då. Men nu när farmor avlidit visar det sig att faster vill ha pengarna. Är det riktigt eller gäller ngn preskriptionsregel ????????
Annelie Burström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om ingenting annat är bestämt så gäller preskriptionslagen för skuldebrevet. (1 § preskriptionslagen) Skuldebrevet har preskriberatsEn fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts innan dess. (2 § preskriptionslagen) Du berättade i din fråga att varken din sons farmor eller faster har nämnt skulderna sedan skuldebreven skrevs för 12 år sedan. Det betyder att preskriptionen inte har avbrutits och hans faster inte har rätt att kräva pengarna då det har gått mer än 10 år sedan skuldebrevet skrevs. Vad som avbryter preskriptionPreskription avbryts genom att1. gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären,2. gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller3. borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord. Lag (2006:698). (5 § preskriptionslagen)Det är alltså bara om din son, hans farmor eller faster har agerat enligt någon av punkterna ovanför inom 10 år från att skuldebreven skrevs som preskriptionen har avbrutits. Om preskriptionen har avbrutits så har din faster rätt att kräva pengarna av din son i 10 år från dagen då preskriptionen avbröts. (6 § preskriptionslagen)Hoppas du fick svar på din fråga!Med Vänliga Hälsningar

Måste man betala fakturor som är två år gamla?

2017-10-07 i Preskription
FRÅGA |Hej !Fick flera fakturor från Qliro som är från 2015 , måste man betala så gamla fakturor.Tack
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som konsument kan du krävas på betalning i tre årI och med att du har fått fakturorna från betalningstjänsten Qliro förutsätter jag att du köpt varor av ett företag och inte från en privatperson. Har du köpt varorna som privatperson är du därför att anse som konsument. Du kan som konsument krävas på betalning upp till tre år efter dagen du köpte varorna. Efter tre år preskriberas betalningskravet, vilket innebär att du inte längre kan krävas på betalning (PreskL 2 §). Exempel: Köpte du varorna 1 januari 2015 kan Qliro kräva dig på betalning fram t.o.m. 1 januari 2018. Svaret på din fråga är alltså: Ja, du måste betala så gamla fakturor som från 2015.Vid varje faktura eller påminnelse räknas tre nya år Vad jag nu sagt innebär inte att du kan vänta tills det gått tre år från dagen du köpte varorna och då slipper betala. Varje gång Qliro kräver dig på betalning, genom att t.ex. skicka fakturor, eller påminner dig om skulden börjar en ny tid på tre år räknas (PreskL 5 §). Om Qliro skickade de senaste fakturorna i september 2017 kan Qliro alltså kräva dig på betalning fram t.o.m. september 2020. Viktigt att veta är att du kan behöva betala förseningsavgifter och ränta på din skuld om du inte betalar fakturorna i tid, vilket du kanske redan har fått krav om. Jag rekommenderar dig därför att betala dina fakturor så snart som möjligt för att undvika extra kostnader.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Vad är preskriptionsavbrott?

2017-09-26 i Preskription
FRÅGA |Hej! Jag undrar vad preskriptionsavbrott?
Hedvig Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Under vissa omständigheter kan skulder preskriberas efter en viss tid. Detta innebär att borgenären (den som har en fordran på någon) inte längre har rätt att kräva gäldenären (den som är skyldig något) på skulden (8 § preskriptionslagen). Om borgenären har en fordran på gäldenären får hen alltså inte kräva betalning efter att den har preskriberats. Detsamma gäller inom brottmål där man inte kan bli åtalad eller dömd för brott som har preskriberats.Enligt huvudregeln preskriberas en skuld 10 år efter tillkomsten (2 § preskriptionslagen). I vissa fall kan preskriptionstiden vara både kortare och längre, exempelvis om det rör sig om ett konsumentförhållande eller ett skadestånd på grund av brott. Preskriptionstiden kan dock avbrytas på olika sätt under denna tid. Detta innebär att det löper en helt ny preskriptionstid från denna nya tidpunkt, det sker då ett så kallat preskriptionsavbrott. Från denna nya tidpunkt måste man sedan vänta ytterligare 10 år (eller så lång tid preskriptionstiden är) innan skulden kan preskriberas. Ett preskriptionsavbrott är alltså en handling som förlänger preskriptionstiden. Man kan säga att handlingen avbryter preskriptionen och får den att "starta om" på nytt. Preskriptionsavbrott kan exempelvis ske genom att gäldenären lovar att betala, betalar ränta eller amortering eller på något annat sätt "erkänner" fordringen gentemot borgenären. Det kan även ske om gäldenären får ett skriftligt krav eller påminnelse om fordran från borgenären eller om borgenären väcker talan mot gäldenären i domstol eller liknande (5 § preskriptionslagen). Alla dessa handlingar utgör alltså preskriptionsavbrott och gör så att skulden inte preskriberas. Varje gång det genomförs ett preskriptionsavbrott av något slag börjar preskriptionstiden att löpa på nytt. Så fort preskriptionstiden löpt ut och skulden är preskriberad kan borgenären inte kräva in sin skuld från gäldenären. Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga! Har du några ytterligare frågor får du gärna ställa dessa i kommentarsfältet nedan. Med vänlig hälsning

Tillåtet att skicka en fordran efter 2 år?

2017-09-06 i Preskription
FRÅGA |HejVi har fått veta att vi får en faktura efter ca 2 år från Telia (för fiber som de har installerat) kan de kräva så långt efter installation? Hur lång tid är max att man kan kräva betalning från Telia .
|Hej!Ja, det är helt okej för dem att skicka en faktura till er efter 2 år. Den generella regeln om preskription av fordringar återfinns i 2 § preskriptionslagen (1980:130), där en fordran preskriberas efter 10 år. Andra stycket i paragrafen reglerar den situation då en näringsidkare har en fordran på en konsument, om fordringen avser en vara eller tjänst som näringsidkaren i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk. I detta fall preskriberas fodringen efter 3 år. Ni som konsumenter tillämpar alltså andra stycket, som anger att fordringen som företaget skickat fortfarande är giltig.

Har utmätning av skatteåterbäring preskriptionsavbrytande verkan?

2017-10-16 i Preskription
FRÅGA |Hej,Om man har varit i skuld i över 10 år på grund av en dom, skuld står till en privatperson. Kronofodgen tar skatt varje år utöver de har ingen inbetalning skett. Kan man begära preskription trots att de tar skatten varje år?
Amanda Blomberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!PreskriptionstidRegler om preskription finns i preskriptionslagen.En fordran (skuld) preskriberas enligt huvudregeln tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (2 §). Tidpunkten för en fordrans tillkomst varierar. Om det exempelvis är fråga om ett utomobligatoriskt skadestånd börjar preskriptionstiden normalt löpa när den skadegörande handlingen företas.PreskriptionsavbrottPreskription kan avbrytas på följande tre sätt (5 §):1. Om du betalar del av skulden, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären2. Du får ett skriftligt krav eller en skriftlig påminnelse om fordringen från borgenären eller3. Borgenären väcker talan mot dig eller annars åberopar fordringen gentemot dig vid domstol eller hos Kronofogdemyndigheten.Preskriptionen avbröts antingen när borgenären väckte talan mot dig i domstol eller skulden åberopades av borgenären hos Kronofogdemyndigheten. En ny preskriptionstid kan därför ha börjat löpa (7 §). Fordran har preskriberats om ingen av ovanstående preskriptionsavbrytande handlingar har vidtagits. Att Kronofogden utmäter återbäring av skatt kan få betydelse om borgenären i samband med detta exempelvis har skickat påminnelser om fordringen.Jag råder dig att kontakta Kronofogdemyndigheten om du tycker att fordran är preskriberad.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!Med vänlig hälsning

Ansvar för enskild näringsverksamhet och preskription av fordran

2017-10-05 i Preskription
FRÅGA |Hej.jag fick advokat hjälp 2008 och fick svårt att betala.Sista kontakten hade vi dec 2008 och nu igår fick jag en betalning uppmaning skriftligt av honom.Jag delbetalade fram till 2008. Jag var då en enskild företagare. Företaget finns inte längre.Vilken rätt har advokaten att kräva in återstående belopp.
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ansvar för enskild näringsverksamhetSom ägare av en enskild näringsverksamhet har du ett personligt ansvar. Även om den enskilda näringsverksamheten inte längre finns, är du alltså ansvarig för dess företaganden.Tid för preskriptionEn skuld kan preskriberas efter en viss tid. Det innebär att borgenären (den som har en fordran på någon) efter att skulden preskriberats inte längre kan kräva gäldenären (den som är skyldig något) på betalning skulden (8 § preskriptionslagen). Enligt huvudregeln preskriberas en skuld 10 år efter tillkomsten (2 § preskriptionslagen). PreskriptionsavbrottPreskriptionstiden kan dock avbrytas, vilket innebär att det börjar löpa en helt ny preskriptionstid från den nya tidpunkten. Det sker alltså ett så kallat preskriptionsavbrott. Från den nya tidpunkten måste man vänta 10 år (eller så lång som tiden för preskription är) på nytt innan skulden kan preskriberas.Preskription kan avbrytas på tre olika sätt (5 § preskriptionslagen).1. Om du betalar del eller ränta av skulden 2. Du får en skriftlig påminnelse från den du är skyldig 3. Den du är skyldig väcker talan i domstol om skuldenSlutsatsDu har alltså fortfarande ett personligt ansvar för den enskilda näringsverksamheten. Eftersom advokaten delgav dig en skriftlig påminnelse om betalning, har ett preskriptionsavbrott inträtt, och din skuld preskriberas inte förrän om ungefär 10 år.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Gäller preskriptionslagen även fast det inte finns en skriftlig fordran?

2017-09-07 i Preskription
FRÅGA |Om en person kräver mig tillbaka på en vad hon säger är en skuld och jag betalar av några hundra kronor efter först 12 år men ångrar mig sen att fortsätta betala för det inte finns kvitto på den påstådda skulden, gäller preskriptionslagen då?
Johanna Bergvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Här hittar du preskriptionslagen. Preskriptionslagen gäller så fort det finns en skuldPreskriptionslagen gäller oavsett om ni har något skrivet eller inte mellan er, det räcker med att det finns en skuld. I ditt fall kommer det sannolikt bli ord mot ord angående skuldens existens, eftersom det inte finns någon skriftlig fordran. I domstol skulle det vara den andra personen som måste bevisa att en skuld finns. Att du har betalat några hundralappar skulle då kunna användas som bevis som talar för att du står i skuld till henne. (se 1 § preskriptionslagen)När preskriberas en skuld?Skulle det finnas en skuld preskriberas den tio år efter att den uppkom, förutsatt att det inte har skett något s.k. preskriptionsavbrott. Avbrott sker genom att:- du erkänner skulden, till exempel genom att betala en del av den,- du får ett skriftligt krav eller en skriftlig påminnelse om skulden från den du är skyldig pengar, eller- den du är skyldig pengar väcker talan mot dig, exempelvis vid domstol eller hos Kronofogdemyndigheten.Om något av dessa avbrott sker förlängs preskriptionstiden med tio nya år från då avbrottet skedde. Om något avbrott inte har skett är din skuld preskriberad, vilket innebär att personen inte längre har rätt att kräva dig på pengarna. Har avbrott skett kan skulden fortfarande vara "aktiv" beroende på när avbrottet gjordes. (se 2, 5, 6 och 8 §§ preskriptionslagen)Även om skulden skulle vara preskriberad har du inte rätt att få tillbaka de hundralappar du betalade till henne. (prop 1979/80:119 s. 72)Hoppas du har fått svar på din fråga! Skulle du behöva mer kvalificerad hjälp kring detta är du varmt välkommen att ta kontakt med Lawline Juristbyrå här. Med vänliga hälsningar,

Hur länge är en fordran giltig?

2017-09-04 i Preskription
FRÅGA |Hur länge är en fordran giltig?
Frida Larsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om jag tolkar din fråga rätt så frågar du efter preskriptionstiden för fordringar. Vid preskriptionstid för fordringar så använder vi preskriptionslagen (PreskL). Huvudregeln är att en fordran preskriberas efter 10 år men undantag gäller för konsumenter, då är preskriptionstiden 3 år, 2 § 1-2 stycket PreskL. Dessa tidsintervaller avser den tid som löpt från och med du fått fordran och det ska inte ha skett något avbrott under denna tid. Ett preskriptionsavbrott kan exempelvis vara att du betalar del av fordran, betalar ränta eller amortering. Det kan även vara när den som ställt ut fordran skickar ett skriftligt krav om att du ska betala eller väcker talan i domstol, kronofogden etc, 5 § PreskL. Om det sker ett preskriptionsavbrott så börjar preskriptionstiden 10 respektive 3 år återigen löpa från den dagen preskriptionsavbrottet skedde, 6 § PreskL. Alltså… så är en fordrans preskriptionstid 10 år eller 3 år för konsumenter. Detta förutsätter att ett preskriptionsavbrott inte sker under denna tid. När tiden löpt ut så har den som ställt ut fordran inte längre rätt att kräva ut fordran. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,