Preskription av skuld till försäkringskassan

2020-01-25 i Preskription
FRÅGA |HejOm man, via Tingsrätt, har fått en skuld till Försäkringskassan.Kan den då preskiberas?
David Ekenberg |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att kort besvara din fråga så kan en skuld till försäkringskassan preskriberas.En skuld till försäkringskassan är att betrakta som en skuld enligt försäkringslagstiftningen. Frågor kring preskribering av denna skuld behandlas därför av preskriptionslagen (1 § PreskL).En skuld till försäkringskassan preskriberas efter 10 år från den dag skulden tillkom, förutsatt att preskriptionstiden inte avbryts dessförinnan (2 § PreskL). Ett preskribtionsavbrott kan ske på flera olika sätt, men det handlar om att du på något sätt får en påminnelse om att skulden finns, detta kan exempelvis ske genom telefonsamtal, skriftligt krav eller liknande (5 § PreskL). Vid varje sådant preskribtionsavbrott börjar preskriptionstiden om på nytt.Jag förstår det som att din skuld till försäkringskassan har fastställts av tingsrätten, detta är ett exempel på ett preskriptionsavbrott, varpå en ny tioårig preskriptionstid börjar.Jag hoppas du känner att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Får arbetsgivare kräva tillbaka extra månadslön 15 år senare?

2020-01-14 i Preskription
FRÅGA |Hej!Vårt företag, ett rikstäckande bageri med leverans av färskt bröd, gick från 14-dagarslön till månadslön etappvis mellan 2002 - 2004. Företaget valde då att ge de anställda en extra månadslön. Denna "förskottsskuld" kräver man nu, 2020, tillbaka. Vad säger lagen? Är detta ens möjligt?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag är lite osäker på exakt vad det är för utbetalning som har gjorts, men som jag uppfattar din fråga har en arbetsgivare, någon gång mellan 2002 och 2004 betalat ut en extra månadslön till företagets anställa, vilket företaget nu kräver tillbaka från de anställda.Utan att gå in närmare på huruvida företaget får kräva tillbaka vad de har betalat ut eller inte, kan konstateras att det här inträffade för mer än 15 år sedan, vilket innebär att företaget i sådant fall skulle ha en minst 15 år gammal fordran på sina anställda.Enligt preskriptionslagens regler är anspråk som grundar sig på något som inträffade mer än 10 år tillbaka i tiden, och ingen återbetalning eller annat erkännande av skulden har skett (t.ex. en påminnelse), preskriberade (2 § preskriptionslagen). I vissa anställningsförhållanden kan preskriptionstiden vara kortare än så, eller om annat följer av kollektivavtal kan det gälla. Om företaget först nu kräver återbetalning på en "förskottsskuld" som betalades ut för så länge sedan, är det preskriberat och kan inte göras gällande. De anställda är med andra ord inte skyldiga att återbetala den extra månadslönen.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.Vänligen,

Hur långt är preskriptionstiden för en skuld från landstinget?

2020-01-09 i Preskription
FRÅGA |Hur länge "lever" en faktura från landstinget? Fått krav från 2007
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Vad är problemet?Frågan kring hur en länge en faktura "lever" beror bland annat på om du betalat på skulden eller inte. Jag tolkar din fråga som att du fått ett kravbrev från en skuld som togs 2007. För att besvara dina frågor huruvida skulden är preskriberad utgår man från preskriptionslagen (preskl).Vad säger preskriptionslagen? Preskription innebär att borgenären förlorar sin rätt att kräva fordran (8 § preskl). En fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (2 § preskl). Ett sådant avbrott sker genom att gäldenären- betalar på fordringen eller på annat sätt erkänner att fordringen finns till borgenären (fordringsägaren). Det är borgenären som har bevisbördan för att detta skett, eller- får skriftligt krav eller påminnelse om fordringen av borgenären, eller- Borgenären väcker talan mot dig som gäldenär hos domstol/Kronofogdemyndigheten till exempel (5 § preskl). Detta sätt används främst om borgenären inte kan hitta gäldenären.Ett sådant preskriptionsavbrott innebär att det löper ny preskriptionstid (6 § preskl). Om du inte hört något från landstinget förutom detta kravbrevet som du precis fått och inte heller betalat på skulden eller erkänt den på något annat sätt så innebär det att skulden är preskriberad. Det innebär att du inte behöver betala kravbrevet och jag rekommenderar dig att du vänder dig till landstinget om detta. Hoppas du fått svar på din fråga!

Preskription - faktura

2019-12-31 i Preskription
FRÅGA |hejsan har fått en elräkning från ett inkassoföretag. Räkningen är daterad maj 1995. Är den inte preskiberad då
Sandra Wrede |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rätt till underlag för kravetInkassoföretag måste följa reglerna i inkassolagen. Det måste tydligt framgå i inkassokravet som du fått vilka uppgifter som fordran grundar sig på, 5 § inkassolagen. Om det inte framgår ska du kontakta inkassoföretaget och sedan begära att de skickar ut det underlaget till dig. Skulden som drivs in av inkassobolaget är en skuld från el-företaget och de ska bevisa att du har en skuld hos dem som du ska betala. Nu verkar det så i ditt fall att det tydligt framgår vad det gäller för faktura, en el-faktura från 1995. PreskriptionFörhållandet mellan dig och elföretaget är konsument och näringsidkare. En fordran preskriberas normalt efter 10 år men för konsumentfordringar är tiden 3 år, se 2 § preskriptionslagen. Din faktura är över 10 år gammal och för den delen passerad med 3 år för länge sedan, eftersom du är konsument. Denna faktura bör högst troligen vara preskriberad. Om det skett ett preskriptionsavbrott sker inte preskription, enligt 5 § preskriptionslagen. Exempel på preskriptionsbrott är påminnelser som skickas ut av företaget. Men det ska tilläggas i detta att det är företaget som måste bevisa att ett preskriptionsavbrott har skett och att skulden fortfarande är levande. Att skicka ett inbetalningskrav när det tydligt framgår att fordran är preskriberad strider mot god inkassosed, 4 § inkassolagen. Bestrida kravetOm du anser att inkassokravet är felaktigt ska du bestrida detta omedelbart hos företaget som har skickat det. Om du inte bestrider inkassokravet kan du få en betalningsanmärkning och det vill du inte. Bestrid inkassokravet skriftligt och skicka det till bägge företag samt behåll en kopia på bestridandet. Du ska i bestridandet skriva dina kontaktuppgifter, vilket krav det rör sig om (fakturanummer, belopp och datum) och tydligt skriva att du bestrider detta betalningskrav för att denna faktura är preskriberad sedan lång tid tillbaka. SammanfattningsvisOm du inte har fått påminnelser om fordran under åren som gått bör denna el-räkning vara preskriberad. Det innebär att inkassokravet är felaktigt. Det är viktigt att du så snabbt som möjligt bestrider kravet och förklarar varför du anser att du inte är betalningsskyldig.Vänligen,

Hur lång preskriptionstid gäller för hyresskuld, bankskuld och skuld till sjukvården?

2020-01-14 i Preskription
FRÅGA |Hej,jag har ett par frågor avseende preskriptionstid angående :*Hyresskuld?*Bankskuld?*Skuld till sjukvården? (ambulanstransport samt klinikvistelse)Mvh och fortsatt gott nytt år
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Vilken lag är tillämplig?För att besvara dina frågor huruvida skulden är preskriberad utgår man från preskriptionslagen (preskl).Vad säger preskriptionslagen?Preskription innebär att borgenären förlorar sin rätt att kräva fordran (8 § preskl). En fordran preskriberas som huvudregel tio år efter tillkomsten. Rör det sig om en konsumentfordran, alltså en fordran som härstammar från att en företagare sålt en vara eller tjänst till dig som konsument är preskriptionstiden tre år. Preskriptionen kan avbrytas innan skulden är preskriberad (2 § preskl). Ett sådant avbrott sker genom att gäldenären- betalar på fordringen eller på annat sätt erkänner att fordringen finns till borgenären (fordringsägaren). Det är borgenären som har bevisbördan för att detta skett, eller- får skriftligt krav eller påminnelse om fordringen av borgenären, eller- Borgenären väcker talan mot dig som gäldenär hos domstol/Kronofogdemyndigheten till exempel (5 § preskl). Detta sätt används främst om borgenären inte kan hitta gäldenären.Ett sådant preskriptionsavbrott innebär att det löper ny preskriptionstid (6 § preskl). HyresskuldFör hyresskulder gäller att en hyresvärd måste väcka talan, ansöka om betalningsföreläggande eller ansöka om stämning hos domstol eller hyresnämnd, inom två år från det att hyresgästen lämnade lägenheten. Efter att ett utslag eller dom har meddelats är det treårig eller tioårig preskriptionstid beroende på om det är en konsumentfordran eller inte.BankskuldMed bankskuld utgår jag i mitt svar att det rör sig om ett banklån. Eftersom banklån skrivs med löpande skuldebrev innebär det att preskriptionstiden är tio år (2 § andra stycket preskl).Skuld till sjukvårdenPreskriptionstiden för skuld till sjukvården beror på om du varit hos en privat vårdgivare eller vård som har anslutning till landstinget. Har du varit hos en privat vårdgivare så innebär det att det rör sig om en konsumentfordran och då gäller den treåriga preskriptionstiden. För de flesta skulder till staten gäller annars en femårig preskriptionstid, men där t.ex. Skatteverket kan ansöka om att preskriptionstiden ska förlängas vid skatteskulder.SammanfattningSkulden preskriberas antingen efter tre år eller tio år beroende på om det är en konsumentfordran eller inte och statliga skulder har en femårig preskriptionstid. Om den tiden förlöper utan att någon preskriptionsavbrott sker så innebär det att skulden är preskriberad.Hoppas du fått svar på din fråga!

Hur lång är preskriptionstiden för ett lån?

2020-01-09 i Preskription
FRÅGA |Hört att om långivaren glömt att påminna om skuld minst en gång varje År så blir skulden inte giltig, den kan hävdas vara förlikad typ lr nåt sånt. Det är långivaren själv som sagt detta. Stämmer det?
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Vad är ditt problem?Att din skuld inte är giltig innebär att den är preskriberad. För att besvara dina frågor huruvida skulden är preskriberad utgår man från preskriptionslagen (preskl).Vad säger preskriptionslagen?Preskription innebär att borgenären förlorar sin rätt att kräva fordran (8 § preskl). En fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (2 § preskl). Lån från banker har vanligtvis 10 års preskriptionstid eftersom de skrivs med löpande skuldebrev. Rör det sig i stället om en konsumentfordran, alltså en fordran som härstammar från att en företagare sålt en vara eller tjänst till dig som konsument är preskriptionstiden tre år. Ett sådant avbrott sker genom att gäldenären- betalar på fordringen eller på annat sätt erkänner att fordringen finns till borgenären (fordringsägaren). Det är borgenären som har bevisbördan för att detta skett, eller- får skriftligt krav eller påminnelse om fordringen av borgenären, eller- Borgenären väcker talan mot dig som gäldenär hos domstol/Kronofogdemyndigheten till exempel (5 § preskl). Detta sätt används främst om borgenären inte kan hitta gäldenären.Ett sådant preskriptionsavbrott innebär att det löper ny preskriptionstid (6 § preskl). SammanfattningSkulden preskriberas antingen efter tre år eller tio år beroende på om det är en konsumentfordran eller inte. Om den tiden förlöper utan att någon preskriptionsavbrott sker så innebär det att skulden är preskriberad.Hoppas du fått svar på din fråga!

När preskriberas en fordran och vad är innebörden av preskription?

2020-01-09 i Preskription
FRÅGA |Hej!Gjorde en ombyggnad av mitt hus 2015-2016 och anlitade en byggare som kvalitetsansvarig. Slutbesiktningen gjordes någon gång i juni 2016 och jag fick mail från byggaren 2016-08-23 att slutbeskedet kommit från kommunen och att allt var klart. Idag kom fakturan för uppdraget som kvalitetsansvarig med fakturadatum 2019-12-31. Dvs mer är 3 år sedan arbetet slutfördes. Kan jag åberopa preskriptionstiden?
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om preskription av fordringar finns i preskriptionslagen (PreskL).När uppstår en fordran och hur lång tid tar det innan en fordran preskriberas?Huvudregeln är att en fordran preskriberas 10 år efter dess tillkomst om inte något preskriptionsavbrott skett (2 § första stycket PreskL). Om det gäller en fordran som en näringsidkare har mot en konsument, en så kallad konsumentfordran, preskriberas denna istället 3 år efter tillkomsten, om inget preskriptionsavbrott skett (2 § andra stycket PreskL). En fordran uppstår i samband med att arbetet slutförs enligt avtalet, och preskriptionstiden räknas härifrån.Vad är ett preskriptionsavbrott och vad innebär det?5 § PreskL innehåller bestämmelser om preskriptionsavbrott. Preskriptionsavbrott innebär att fordran erkänns på något sätt, exempelvis genom att gäldenären utfäster betalning eller betalar ränta på fordan, eller får ett skriftligt betalningskrav från borgenären. Gäldenär är den som har skuld till någon annan, och borgenär är den som har fordran på gäldenären.Om preskriptionsavbrott gjorts, börjar en ny preskriptionstid löpa från dagen för preskriptionsavbrottet (6 § PreskL). Vad är blir innebörden av preskription?Preskription innebär att borgenären förlorar rätten kräva betalning för sin fordran (8 § första stycket PreskL).Sammanfattning och rådJag tolkar situationen som att det i ditt fall handlar om en konsumentfordran, eftersom byggaren utfört en tjänst åt dig som konsument, i egenskap av näringsidkare vilket gör att preskriptionstiden blir 3 år (2 § andra stycket PreskL). Arbetet slutfördes enligt mailkonversation 2016-08-23, vilket gör att preskriptionstiden började löpa då under förutsättning att arbetet faktiskt var klart vid samma tidpunkt.Om du inte fått någon betalningspåminnelse av borgenären, eller något annat preskriptionsavbrott skett, har fordran preskriberats eftersom det gått mer än 3 år sedan fordran uppstod vilket innebär att den inte behöver betalats.Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Som huvudregel preskriberas en fordran efter 10 år

2019-12-29 i Preskription
FRÅGA |Hej. Min pappa har avlidit och jag och mina 2 systrar är dödsbodelägare. Vår fråga är följande: det har kommit 2 skulder till dödsboet som vi tycker är väldigt märkliga. Skulderna uppgår till ca 350000 kr och utav dessa är ca 300000kr i ränta. Skulderna är från 80 talet. Vi känner att vi behöver lite råd i detta då vi tycker detta verkar konstigt. Hur ska vi gå tillväga nu? Skulderna är upptagna i bouppteckningen. Tack på förhand.
Josefin Tegnvallius Boklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som huvudregel preskriberas en fordran/skuld 10 år efter dess tillkomst (2 § preskriptionslag). Innebörden av att en fordran/skuld har preskriberats är att man inte längre är skyldig att betala skulden. Borgenären, d.v.s. den som man är skyldig pengar, har inte längre rätt att driva in skulden (8 § preskriptionslag). Det är dock möjligt för en borgenär att avbryta preskriptionen. Om borgenären innan dess att fordran har preskriberats gör ett s.k. preskriptionsavbrott nollställs preskriptionen. Det finns tre olika sätt för en borgenär att göra ett preskriptionsavbrott (5 § preskriptionslag): gäldenären, d.v.s. den som är skyldig pengar, utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären,gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären ellerborgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord.Om preskriptionen avbryts genom 1 eller 2 löper en ny preskriptionstid från dagen för avbrottet (6 § preskriptionslagen). T.ex. om er far har en skuld från 1987 och gör en avbetalning på skulden år 1992 så kommer den nya preskriptionen löpa från den dag 1992 som avbetalningen gjordes. Skulden skulle i så fall nu först komma att preskriberas 2002 om inget nytt preskriptionsavbrott sker. Ifall preskriptionen avbryts genom 3 löper ny preskriptionstid från den dag då det rättsliga förfarandet avslutas (7 § preskriptionslag). Det är upp till borgenären att kunna bevisa att ett preskriptionsavbrott har gjorts. Är skulden preskriberad har ni som dödsbo alltså ingen skyldighet att betala skulden. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar