Preskriptionsavbrott

2008-01-30 i Preskription
FRÅGA |Fick ett preskriptionsavbrott från banken för underskrift på ett lån vi gått i borgen för för 19 år sedan när sonen skulle köpa hus. Vi borgade då för 45000 kr. På preskriptionsavbrottet står det att ursprungsbeloppet var på 190000 och att skulden nu är 166000. Vore tacksam om ni kunde förklara på lättfattligt sätt för mig varför dessa summor står och inte de 45000 som vi skrev under för.
Andreas Heed |Banken har skickat ett preskriptionsavbrott avseende hela den kvarstående skulden (för närvarande 166 000 kr). En preskription avbryts bl a genom att ett skriftligt krav skickas till gäldenären (se 5 § 2p. preskriptionslagen). Preskriptionsavbrottet har troligtvis även skickats till eran son, då det är han som är gäldenär, och därmed betalningsskyldig. Ni ansvarar dock endast för den summan ni har gått i borgen för. Troligtvis har det skickats till er endast i upplysningssyfte för att ni skall få en bild av hur skuldförhållandena ser ut just nu.Preskriptionslagen hittar ni http://lagen.nu/1981:130Med vänlig hälsning

Preskriptionsavbrott

2008-02-04 i Preskription
FRÅGA |Hej!Min sambo har skulder som ligger hos Kronofogdemyndigheten på sammanlagt 238,000 varav 2 stycken är sedan 2001 och 1996, har haft utmätning i ca 4 år med ett års avbrott.Nu undrar jag hur preskriberings lagen fungerar. av skulderna är ju 12 och 7 år gamla.Mvh
Anna Wigren Eriksson |Hej,Lagen om preskription finner du http://lagen.nu/1981:130 . En fordran preskriberas enligt huvudregeln 10 år efter dess tillkomst om preskriptionen inte avbryts innan dess (2 §). Det finns olika metoder att bryta en preskription bland annat genom att borgenären delger dig som gälden ett skriftligt krav eller en erinran om din skuld. Ett annat sätt för borgenären att bryta preskriptionstiden är att väcka talen mot gäldenären vid domstol eller hos Kronofogden (5 §).Följden av ett preskriptionsavbrott blir att en ny preskriptionstid om 10 år börjar löpa från dagen för avbrottet (6-7 §§). Din sambos skulder kan alltså hindras från att preskriberas genom att fordringsägaren åstadkommer ett avbrott genom att till exempel vända sig till kronofogden som kan genomföra en utmätning. Utmätningen i sig regleras i utsökningsbalken se http://lagen.nu/1981:774#K4 . Egendom i ert hem kommer att förutsättas tillhöra din sambo om det inte görs sannolikt att egendomen tillhör dig. Återkomm gärna om du har ytterligare frågor,Vänligen

preskriptionstid - skuld till privatperson

2008-01-05 i Preskription
FRÅGA |Har en skuld till en privatperson som är äldre än tre år som avser materila till en trailer som denna privatperson reparerat för min räkning. Har inte erhållit någon påminnelse på skulden. Min fråga: Är skulden preskriberad??
Louise Danielson |Hej! Enligt preskriptionslagen, se http://lagen.nu/1981:130 , 2 § 2 st preskriberas konsumentfordringar efter tre år. Med konsumentfordringar avses fordringar som näringsidkare har mot konsument, privatperson. I ditt fall har du en skuld till en privatperson varvid den allmänna preskriptionstiden om 10 år gäller, se 2 § 1 st preskriptionslagen. Vänligen,

Preskriberade p-böter

2007-12-01 i Preskription
FRÅGA |varför kräver inte inkassobolaget in min p-bot från -93.,men ringer och kräver att jag ska betala den,,vilket jag sagt att jag inte har någonkännedom om..o sedan händer inget mer,jag har sagt att dom får gärna kräva in dom med hjälp av fogden,känns olustigt då räntorna ökar,,kan domplötslgt kräva in dom? efteralla dessa år?jag har bet dombevisa boten,,sp betalar jag,,men dom vill att jag ska avbetala dom. skumt
Gustaf Lidegran |Om det inte finns en dom eller ett betalningsföreläggande från kronofogden på denna kontrollavgift så är den preskriberad och behöver inte betalas. Se Lag om kontrollavgift vid olovlig parkering 9 § som du hittar http://lagen.nu/1984:318 . Om det inte är ett välkänt företag är risken stor att det rör sig om ett bedrägeriförsök. Det finns i så fall ingen felparkering utan allt är påhittat.Vänliga hälsningar

Preskription av avvisningsbeslut

2008-03-02 i Preskription
FRÅGA |hej på Er ,jag är asyl sökande person som har bott i landet 6 år då min fråga är att på svensk utlänningslag står : om det har gått 4 år av avvisning beslut från migrationsverket då avvivsning beslut kan inte laga kraft och betyder , det kan inte verkställa nogån avvisningsbeslut ?därefter man kan söka igen asyl från migrationsverket men det vet inte jag att vilka beslut det börjar att räkna ?jag fikk första avvisninsbeslut 2004-03-19 och sen överklagat till Utlänningsnämnden då fikk igen avvisningsbeslut 2005-06-03 .hur man borde räkna 4 år tiden som gått ?Tack så mycket
Markus Larsson |Hej,Jag antar att du har den gamla utlänningslagen i åtanke. Denna lag, som alltså inte gäller sedan 2006-03-31, hittar du http://www.lagen.nu/1989:529 .I 8 kap 15 § stadgades att ett beslut om avvisning eller utvisning, som inte har meddelats av allmän domstol, upphör att gälla, om det inte har verkställts inom fyra år från det att beslutet vann laga kraft. Laga kraft uppstår när ett beslut inte kan överklagas, t.ex. när tiden för att överklaga beslutet har gått ut. Eftersom du har överklagat Migrationsverkets beslut till Utlänningsnämnden så vinner beslutet inte laga kraft förrän Utlänningsnämnden har fattat sitt beslut, d.v.s. 2005-06-03 i ditt fall. Eftersom Utlänningsnämnden var sista instans för asylärenden enligt den förra utlänningslagstiftningen och beslutet därmed inte kunde överklagas, så inträdde laga kraft direkt vid detta datum. Det är alltså fyra år efter detta datum, som beslutet upphör att gälla, d.v.s. i juni 2009.8 kap. 15 § i den gamla utlänningslagen motsvaras idag av 12 kap 22 § i den nya utlänningslagen, som du hittar http://www.lagen.nu/2005:716 .Vänliga hälsningar

Preskription och preskriptionsavbrott

2008-01-19 i Preskription
FRÅGA |HejJag undrar lite om en revers som min Far har till mig och min före detta sambo, reversen är sen -87, och lite är betalat, min Far har påminnt oss om den men vi har inte gjort rätt för oss, nu vill min Far driva in min före dettas del, går det? eller är reversen preskiberad?Marie
Louise Danielson |Hej! Huvudregeln är att en fordran preskriberas efter 10 år, se 2 § preskriptionslagen http://lagen.nu/1981:130 . Dock kan ptreskriptionstiden avbrytas och en ny preskriptionstid börjar då löpa, se 5 och 6 §§ samma lag. Om inget preskriptionsavbrott har skett är alltså fordran preskriberad då den är från 1987. Du skriver att din far har påminnt er om fordran. Handlar det om ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran har den ursprungliga preskriptionstiden avbrutits och en ny påbörjats, se 5 § p 2 preskriptionslagen. Fordringen är alltså då förmodligen ej preskriberad och din far har rätt att kräva betalning från din före detta. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Vänligen,

Preskription av skatteskuld för AB övertagen av styrels

2007-12-26 i Preskription
FRÅGA |Jag är dömd via tredskodom att betala ett aktiebolags uppkomna skatteskuld vid bolagets konkurs, eftersom jag var styrelseledamot i bolaget, det har nu gått 5 år sedan domen vann laga kraft, jag har läst att skulder till staten preskriberas efter 5 år, stämmer det? Skulle det innebära att jag är fri från denna skuld efter denna tidsperiod?
Albert Roos |Hej.Den femåriga preskriptionstiden gäller för indrivning av den ursprungliga skatteskulden, den gäller alltså för bolaget. I ditt fall gäller istället Preskriptionslagen http://www.lagen.nu/1981:130 . Det innebär att preskriptionstiden är 10 år. Denna förlängs varje gång preskriptionen avbryts, genom t ex betalningsföreläggande, indrivning, utmätning. Du är alltså inte fri från skulden.Hälsningar

Preskription

2007-10-22 i Preskription
FRÅGA |Enligt preskriptionslagen preskriberas en fordran efter 3 eller 10 år. Preskriptions avbrott kan ske en gång. Vid preskription förlorar borgenären rätten att kräva ut sin fordran.Inga åtgärder som kan motivera återuppväckan av fordringen kan styrkas. Min fråga är då om man verkligen behöver betala på skulden efter 2 preskriptionsperioder.
Caroline Perlström |Hej,Preskriptionsavbrott kan ske hur många gånger som helst. Vid varje preskriptionsavbrott börjar fristen på 3 eller 10 år att löpa på nytt.Med vänlig hälsning