Preskription

2006-12-31 i Preskription
FRÅGA |Hej!För ungefär 4 ½ år sen hade mina föräldrar en hantverkare hos sig som hjälpte dem med köket. Det är en son till en granne i gatan som gjort det och han SADE att han skulle ta betalt. De första månaderna efter han varit och jobbat hos dem påminde mina föräldrar om att de inte fått en faktura ännu. Men till slut så gick tiden och ingen faktura har blivit skickad. Nu efter snart 4 år damp det ner en faktura! Behöver mina föräldrar betala fakturan? Kan verkligen en hantverkare skicka en faktura på ett arbete så långt i efterhand?!Tacksam för svar! God Jul!
Markus Larsson |Hej,till att börja med så är huvudregeln att en fordran preskriberas 10 år efter dess tillkomst. För konsumentfordringar gäller dock en kortare, treårig preskriptionstid. För att en fordring ska betraktas som konsumentfordring gäller att den tjänst som fordringen i det här fallet avser har: (i) tillhandahållits av en näringsidkare (ii) denne har utfört tjänsten i sin yrkesmässiga näringsverksamhet(iii) den som näringsidkaren utfört tjänsten åt är en konsumentsamt (iv) konsumenten har tillhandahållit den för huvudsakligen enskilt bruk. Allt som nämnts ovan framgår av 2 § Preskriptionslagen För dina föräldrars del tycks inte kriterierna (iii)-(iv) vålla några problem. Vad gäller (i) så framgår det av frågan att han är hantverkare. Om jag förstår detta uttryck rätt så innebär det att grannens son är hantverkare till yrket. I så fall är givetvis även detta villkor uppfyllt. Begreppet näringsidkare ska tolkas vidsträckt. Även en person som på sin fritid utför tjänster åt andra, mot betalning i kontant eller in natura, bör betraktas som näringsidkare, så snart det inte rör sig om enstaka uppdrag. Detta framgår av proposition 1984/85:110, s 140-141. Slutligen så kommer vi då till villkor (ii). Syftet med detta är att undanta sådana tilllfällen då en person, som i och för sig är att betrakta som näringsidkare, utför en tjänst åt någon bekant eller liknande, under sådana förhållanden att han måste anses handla i egenskap av privatperson. Detta framgår av propositionen ovan, s 141. Som du kanske förstår så är uppfyllandet av detta villkor beroende av omständigheterna i ditt fall. Är det så att näringsidkaren har utfört tjänsten under sin arbetstid, och således har valt bort andra uppdrag? Har han haft medarbetare med sig? Har han gjort förtjänst på det ? Min gissning är att att även detta villkor är uppfyllt, och att således en treårig preskriptionstid gäller. I så fall så är fordringen preskriberad och hantverkaren förlorar sin rätt att kräva ut sin fordran. (8 § Preskriptionslagen) Detta förutsätter dock att inte något preskriptionsavbrott har skett de närmaste tre åren. Vad som utgör preskriptionsavbrott framgår av 5 § preskriptionslagen. Hit hänförs b.la. det att gäldenären (dina föräldrar) erkänner fordringen gentemot borgenären (grannens son), såsom t.ex. då de påminde om att de inte fått någon faktura. Om ett preskriptionsavbrott skett så löper ny preskriptionstid (6 § preskriptionslagen). Det måste alltså ha tre år sedan det att dina föräldrar senast påminde om fakturan, eller annat preskriptionsavbrott har skett, för att hantverkaren inte skall ha rätt att göra fordringen gällande mot dina föräldrar (vilket då skulle innebära att dina föräldrar inte behöver betala). Preskriberad fordran kan dock i vissa fall användas till kvittning enligt 10 § preskriptionslagen.vänliga hälsningar

Preskriptionstid för hyresfordran?

2006-12-14 i Preskription
FRÅGA |Vad jag förstått måste fordringsanspråk som uppkommit med anledning av hyresförhållande enligt jordabalken 12 kap. 61§ bli föremål för stämningsansökan/lagsökning inom två år från det hyresgästen flyttat från bostadslägenhet för att fordringsanspråket inte ska bli preskriberat. Detta har jag uppfyllt.Vid begärd utmätning har dock kronofogden ej funnit utmätningsbara tillgångar. Jag ämnar göra nya försök i framtiden och undrar då hur ofta jag i detta fall måste åstadkomma preskriptionsavbrott för att min fordran ej ska preskriberas. Jag ser följande alternativ:a) Eftersom det är en fordran med anledning av hyresförhållande enligt JB 12:61 måste preskriptionsavbrott även fortsättningsvis ske med högst två års mellanrum för att fordran inte ska preskriberas. Någon ny stämning/lagsökning behövs dock rimligen inte. Det räcker med krav/erinran gentemot gäldenären med hänvisning till den exekutionstitel som jag fick inom två år efter hyresgästens avflyttning.b) När jag väl åstadkommit preskriptionsavbrott enligt JB 12:61 inom två år från hyresgästens avflyttning tar preskriptionslagens regler över och preskriptionstiden ska fortsättningsvis vara tre år eftersom hyresgästen hyrde bostadslägenheten i egenskap av konsument. Preskritionsavbrott måste alltså fortsättningsvis åstadkommas minst vart tredje år för att undvika preskription.c) Enligt b men med den skillnaden att preskriptionstiden är enligt huvudregeln, dvs 10 år. Anledningen till detta är att hyresgästen visserligen hyrde i egenskap av konsument, men jag hyrde ut i egenskap av privatperson och inte som näringsidkare och därmed är det inte en konsumentfordran. Det rör sig om en privat bostadsrättslägenhet.
Carl Johan Zimdahl |Hej,Precis som du säger så kräver Jordabalken 12:61 § (Se http://lagen.nu/1970:994#R74) att talan väcks inom två år från det att hyresgästen lämnat lägenheten. Eftersom detta har gjorts så skall i enlighet med beslut i Göta Hovrätt den 13/6 1989 SÖ 344 Preskriptionslagens (Se http://lagen.nu/1981:130) preskriptionstider gälla, och alltså inte den särskilda preskriptionstiden (två år) i Jordabalken 12:61 §. Enligt Preskriptionslagens 2 § (se http://lagen.nu/1981:130)så preskriberas en fordran efter 10 år, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan. Om fordringen är att se som en konsumentfordran är dock preskriptionstiden istället 3 år, enligt 2 § 2:a stycket (såvida det inte gäller ett löpande skuldebrev). För att fordringen skall anses vara en konsumentfordran så är det en förutsättning att du som hyresvärd agerat såsom näringsidkare. Det är endast då hyresvärden tillhandahåller lägenheter i en yrkesmässig verksamhet som denne anses vara näringsidkare. I ditt fall förefaller detta otroligt om den bostadsrätt du hyrt ut är din egen privatbostad, och att du hyrt ut den i andra hand i egenskap av privatperson. Någon konsumentfordran föreligger alltså i så fall inte, och den 10-åriga preskriptionstiden skall gälla. Regler om hur du får till preskriptionsavbrott hittar du i Preskriptionslagens 5 §. Exempel på hur preskriptionsavbrott kan ske är att gäldenären erkänner skulden genom t.ex. räntebetalning eller amortering, att borgenären gör fordringen gällande vid domstol eller att borgenären ansöker om verkställighet hos kronofogdemyndigheten, m.m.Kort sagt är det alltså ditt alternativ c) som är det korrekta, under förutsättning att lägenheten faktiskt inte hyrts ut av dig i egenskap av näringsidkare inom ramen för näringsverksamhet.Lycka till!Vänligen,

Verkan av preskriptionsavbrott

2006-11-26 i Preskription
FRÅGA |Hej,Kan du förklara detta för mej:"Preskriptionstiden kan inte förlängas enligt andra stycket andra meningen mer än en gång". Hämtat ur preskriptionslagen (1981:130).
Sara Forslund |Hej,Stycket du syftar på finns i preskriptionslagens 7 § 3 st., se http://www.lagen.nu/1981:130. Preskription innebär att en borgenär förlorar sin rätt att kräva ut en fordran han har, se 8 §. Fordringar preskriberas efter olika lång tid, se 2-4 §§, beroende på vilken sorts fordring det är. Huvudregeln är dock att en fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om preskriptionen inte avbryts dessförinnan, se 2 § 1 st. 1 meningen. Preskriptionsavbrott kan ske på olika sätt som räknas upp i 5 §. Det kan till exempel ske genom att borgenären väcker talan mot gäldenären, eller åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos en exekutiv myndighet eller i ett skiljeförfarande, ett konkursförfarande eller i en förhandling om offentligt ackord, enligt 5 § 3 punkten. 7 §, som din fråga rörde, handlar om vad som händer om preskription har avbrutits på något av dessa sätt som räknades upp i 5 § 3 punkten, det vill säga genom ett rättsligt förfarande. Om det rättsliga förfarandet avslutas utan att gäldenären har delgivits eller på annat sätt underrättats om borgenärens framställning, till exempel om man inte lyckas komma i kontakt med gäldenären över huvud taget, kommer dock preskriptionstiden att beräknas som om något preskriptionsavbrott inte hade skett. Det rättsliga förfarandet får då ingen betydelse för preskriptionstiden. Dock sägs i 7 § 2 st. 2 meningen att fordringen tidigast preskriberas ett år efter det att förfarandet avslutas. Skulle fallet till exempel vara sådant att en borgenär väcker talan mot en gäldenär när endast ett halvår återstår innan borgenärens fordring mot gäldenären preskriberas och man inte lyckas komma i kontakt med gäldenären. Då det rättsliga förfarandet avslutas, kommer preskriptionstiden för borgenärens fordran mot gäldenären alltså att förlängas med upp till ett år, beroende på hur lång tid av den ”vanliga” preskriptionstiden som återstår vid det rättsliga förfarandets avslutande. Enligt 7 § 3 st. kan preskriptionstiden inte förlängas på detta sätt mer än en gång. Ett skäl till detta är att en borgenär inte skall ha möjlighet att en gång om året väcka talan mot en gäldenär som han inte lyckas komma i kontakt med och på så sätt förlänga fordringens preskriptionstid i all evighet. Detta skulle strida mot syftet med regleringen kring fordringars preskription.Vänliga hälsningar,

Preskriptionstid

2006-10-25 i Preskription
FRÅGA |När börjar en fordrans presskriptionstis att ticka? Om vid avtal inte finns någon avtalad tid för betalning och inget krav på betalning skickas till köparen. Börjar då klockan ticka vid avtaletsslut.
Daniel Waerme |Hej!En fordrans preskriptionstid börjar löpa när fordran eller förpliktelsen uppstår. Det är alltså dagen för förpliktelsens uppkomst (tillkomst) som är den relevanta utgångspunkten för beräkningen av när preskription inträder. Förfallodagen saknar således i detta sammanhang betydelse. När en förpliktelser uppstår beror på hur den specifika situationen ser ut. I de flesta fall är det emellertid inte svårt att ange. En förpliktelse att erlägga betalning uppkommer när köpeavtalet ingås. Den allmänna preskriptionstiden är 10 år. Fordringar mot konsumenter preskiberas emellertid efter 3 år (om inte fordran grundar sig på ett löpande skuldebrev). (2 § 2 st. Preskriptionslagen, se http://www.lagen.nu/1981:130)Med vänliga hälsningar

Preskriptionstid för kontokortsskuld

2006-12-28 i Preskription
FRÅGA |Min fråga avser preskriptionstiden beträffande fordringar såsom kontokort och betalkort; bensinkort, VISA kort m m. Är dessa normalt att anse som konsumentfordringar med 3 års preskriptionstid eller sedvanlig 10 års preskriptiontid ev. därför att kontokrediten oftast är att anses som "löpande skuldebrev" då fordringsägaren vill kunna enkelt belåna lånestocken.
Kristine Erlandsson |Hej!Om ett kreditkort används och ger upphov till en skuld hos användaren till kortutgivaren gäller treårig preskriptionstid eftersom denna skuld ej i sig är ett löpande skuldebrev. Det är däremot möjligt att knyta kreditutrymmet till ett löpande skuldebrev. Enligt 17 § konsumentkreditlagen ( http://lagen.nu/1992:830 ) får näringsidkaren dock inte ta emot löpande skuldebrev av konsument vid kreditköp.Om löpande skuldebrev trots förbudet har utfärdats är det trots allt giltigt och kan göras gällande av en godtroende borgenär. Näringsidkare som tagit emot ett löpande skuldebrev av konsument kan dömas till böter. Det konkreta svaret på din fråga är alltså att fordringar som uppstår pga. kreditkort, betalkort etc. är konsumentfordringar så länge konsumenten inte utfärdat ett löpande skuldebrev för sin fordran.Med vänliga hälsningar

Preskription av fordran

2006-12-04 i Preskription
FRÅGA |Hej. Har läst andras frågor och svar om preskriptionslagen och tycker att svaren är lite tvetydiga.Vad exakt innebär det att en skuld är preskriberad och om inkassobolagen fortsätter att försöka driva in skulder vad är det för vits med att den finns alls. Mvh Tobbe
Lucas Geisler |Hej Tobbe,Innebörden av preskription regleras i 8-11 § i preskriptionslagen. Preskription innebär att en skuld ej längre kan göras gällande eller drivas in av en borgenär (läs 8 § http://lagen.nu/1981:130#P8).Preskriptionstiden räknas från - inte från och med - dagen för fordringens tillkomst och omfattar hela den sista dagen. Presikriptionstiden är 10 år. I konsumentförhållande är det en preskriptionstid på 3 år. Därutöver är det en förutsättning att preskriptionen inte har avbrutits inom preskriptionstiden (läs http://lagen.nu/1981:130#P2). Om inkassobolaget fortsätter att försöka driva in en fordran kan den inte preskriberas (Preskriptionsavbrott behandlas i 5-7 §§). Varje gång inkassobolaget skickar ett skriftligt krav eller en skriftlig påminnelse om fordringen till gäldenären avbryts preskriptionstiden: Ett preskriptionsavbrott uppstår och en ny preskriptionstid börjar löpa från den dagen (läs (läs http://lagen.nu/1981:130#P5). Syftet med preskription är att människor ska kunna överblicka och hålla reda på alla avtalsförhållande som berör dem. Preskriptionen förstärker rättssäkerheten och garanterar att det inte existerar några okända fordringar/skulder efter att en viss tid har förflutit. Man ska vara säker på att det inte finns gamla eller glömda fordringar som lurar i det förflutna. Betoningen ligger på okända/bortglömda fordringar. Så länge inkassobolaget fortsätter att skicka påminnelser kan fordringen och skulden inte preskriberas. Jag hoppas innebörden av preskription blev klarare.Med vänlig hälsing

Preskriberade fordringar

2006-11-16 i Preskription
FRÅGA |Hej igen! Nu har jag en annan fråga. Jag har under en tid betalat på olika ärenden som ligger hos olika inkassobolag/KFM. Jag har efter nogrannare granskning konstaterat att dessa skulder egentligen var preskriberad redan vi datum för första betalning. Nu vet jag att jag gjort preskriptionsavbrott vid första betalningen på skulden/skulderna. Men går det att hävda preskription i efterhand när man har rätten på sin sida (tidsmässigt). Jag har inga större förhoppningar om att det skulle gå, men ni vet detta bättre än jag.Tack på förhand.Mvh Danne
Daniel Waerme |Hej!Innebörden av preskription är att fordran inte längre kan göras gällande. En preskiberad fordran är emellertid inte ogiltig och kan i vissa fall göras gällande. (t.ex. vid kvittning)En gäldenär som betalat en preskiberad fordran kan således inte kräva betalningen åter. Mvh

Preskription av fordran

2006-10-01 i Preskription
FRÅGA |För snart fem år sedan blev jag avhyst från en andrahandslägenhet i Stockholm på grund av obetalda hyror, cirka en månad senare upprättade jag och hyresvärden ett skuldebrev där jag skrev under på att jag var skyldig pengar men det fanns inga uppgifter om framtida betalningar utan endast en bekräftelse på att jag var skyldig pengar.Hyresvärden gick till KFM med ärendet men eftersom han inte fick betalt via dom så förnyades aldrig konsumentfordran och misstänkligtvis är den preskriberad idag eftersom jag inte har drabbats av utmätning och ej hört av KFM.Frågan gälller om skuldebrevet som undertecknades i stockholmslägenheten kan räcka för hyresvärden för att åter väcka liv i en preskriberad skuld om borgenären pånytt skulle ansöka om betalningsföreläggande.Tacksam för svar./Carlos
Jacob Öberg |PRESKRIPTION AV FORDRINGAR OCH SÄRSKILT OM KONSUMENTFORDRINGAR Inledningsvis kan betonas att huvudregeln beträffande preskription av fordringar är den att fordringar preskriberas 10 år efter fordringens uppkomst (2 § Preskriptionslagen). Uppenbarligen kan dock fordran vara preskriberad om den anses vara en konsumentfordran eftersom dessa preskriberas tre år efter fordrans uppkomst. För att fordringen som hyresvärden har på dig ska anses vara en konsumentfordran så är det en förutsättning att hyresvärden agerat som näringsidkare. Det är alltså endast då hyresvärden tillhandahåller lägenheter i en yrkesmässig verksamhet som denne kan anses vara näringsidkare. Detta innebär i princip att då hyresvärden hyr ut lägenheter till mer än ett fåtal personer är denne att anse som näringsidkare och om det är klart att hyresvärden hyr ut lägenheten som privatperson kan denne ej anses vara näringsidkare ( RH 2006:17, NJA 2000 s. 569 och NJA 2004 s.499). Här kan göras några förtydliganden. Om det är så att din hyresvärd egentligen är förstahandshyresgäst så är det antagligen ej fråga om någon konsumentfordran då förstahanshyresgäster sällan har möjlighet eller faktiskt bedriver någon uthyrningsverksamhet. Men om din hyresvärd som har en fordran på dig är fastighetens ägare talar mycket för att det är fråga om en konsumentfordran eftersom fastighetsägare i regel bedriver yrkesmässig uthyrningsverksamhet. Vidare bör det betonas att reglerna om treårig preskriptionstid för konsumentfordringar ej äger tillämpning på löpande skuldebrev. Detta innebär att om din skuld finns nedtecknad i ett löpande skuldebrev så kan du ej göra gällande att det är en konsumentfordran (2, 12 §§ Preskriptionslagen).PRESKRIPTIONSAVBROTT I det fallet att en fordran är preskriberad och ej kan återupplivas så kan inte fordringen heller göras gällande inför KFM, domstol eller liknande. Denna regel gäller dock bara i det fallet att fordran faktiskt är preskriberad. Preskription innebär ju att borgenären förlorar rätten att kräva ut sin fordran ( 8 § PreskL) Frågan är då om preskriptionsavbrott ägt rum. Preskriptionsavbrott innebär att det sätts ut en ny preskriptionstid av samma längd som den tidigare. Denna preskriptionstid löper från den dag då preskriptionsavbrott skedde (6 § PreskL).Sammanfattningsvis så har fordran mot dig ej preskriberats om den ej har karaktären av konsumentfordran. Vidare har den inte heller preskriberats om den finns nedtecknad i ett löpande skuldebrev. Om fordran mot dig är en treårig konsumentfordran kan dock denna ha undgått preskription om den drabbats av preskriptionsavbrott. Det kan här klargöras att preskriptionsavbrott kan ha ägt rum utan att din borgenär,hyresvärden fått betalt genom dom. Uppenbarligen är det tillräckligt att hyresvärden gör gällande fordringen inför KFM och du underrättas om hyresvärdens framställning för att preskriptionsavbrott ska anses ha skett. Enligt min mening så kan preskriptionsavbrott mot denna bakgrund ha skett vid framställningen inför KFM eftersom du synes ha underättats om det rättsliga förfarandet mot dig (5, 7 §§ PreskL). Detta innebär att en ny treårig eller tioårig preskriptionstid löper för din fordring från den dag domstolen meddelade dom eller KFM fattade beslut. Fordringen kan således fortfarande göras gällande av hyresvärden under dessa förutsättningar.RÄTTEGÅNGSHINDER OCH RÄTTSKRAFTOm fordringen prövats av domstol och den i dom underkänts rättslig giltighet kan inte domstolen pröva fallet igen enligt huvudregeln om en doms rättskraft (17 kap 11 § rättegångsbalken). Detta torde innebära att KFM också kommer att avvisa ansökan som ogrundad eller obefogad. Anledningen att jag tar upp denna fråga är att du antyder att skuldebrevet endast innehåller uppgift om att du är skyldig hyresvärden pengar. Detta resonemang har således endast tillämplighet under de förutsättningar som jag nu kommer att behandla. För att domstolen ska kunna pröva fallet och hyresvärdens begäran om betalning så måste antingen skuldebrevet innehålla en bestämd summa eller hyresvärden kunna bevisa på annat sätt att denne har en fordring på ett visst bestämt belopp. Annars kommer hyresvärdens talan ej prövas av domstol ( 42 kap 3,4 §§ Rättegångsbalken). Hyresvärden måste i sin talan inför domstolen ange ett bestämt belopp som denne vill ha betalt med och kunna bevisa att han har rätt att fordra denna summa. Om denne misslyckas med detta i sin talan eller redan inför domstol misslyckats med att bevisa sin fordran så kan denne ej utkräva någon betalning. Om skuldebrevet dock innehåller en bestämd summa och utvisar dig som skyldig att betala fordran så kommer dock denne att utan problem kunna utkräva betalning. Detta resonemang är emellertid i högsta grad hypotetiskt och jag har tolkat in mer förutsättningar i din fråga en som tydligt angivits.