Preskriptionsavbrott

2007-10-13 i Preskription
FRÅGA |hej! ang. preskriptionslagen vad gäller gamla banklån. Om gäldenären får ett brev angående skulden så räknas detta som preskriptionsavbrott. Har i kontakt med er medgett att jag fått kravbrev från bank/kundinkasso. Vad händer om jag till borgenären påstår att jag ej fått någon kommunikation i ärendet? gäller då preskriberingstid som är "standard"? eller på vem ligger bevisbördan? finns det inget prejudicerande fall?, har hört talas om att något som detta skulle avgöras i högsta domstolen i sommras!
Linnea Ljung |Hej Rättsfallet du tänker på är NJA 2007 s 157Jag har klippt in en del av Högsta domstolen argumentation som jag tycker besvarar din fråga"När det gäller frågan om bevisning för att en gäldenär mottagit brev med en preskriptionsavbrytande verkan har beviskravet brukat ställas högt. Den omständigheten att det är utrett eller ostridigt att ett enstaka brev avsänts till gäldenären har sålunda i detta sammanhang normalt inte godtagits som tillräcklig bevisning om att gäldenären också mottagit brevet, trots att avsändandet i sig är ett starkt belägg för att försändelsen också nått adressaten (se NJA 1996 s. 809; jfr också 1998 s. 750). När det emellertid som här är fråga om ett flertal försändelser får möjligheten att inte åtminstone någon nått gäldenären anses vara närmast försumbar, om ingen särskild omständighet till stöd för detta föreligger (jfr prop. 1990/91:11 s. 19).Eftersom M.S. inte har anfört någon tänkbar förklaring till att samtliga aktuella kravbrev skulle ha förkommit under postbefordran eller till att han av annat skäl inte fått dem, skall avbrott i preskriptionen av Malmstolens fordran anses ha skett."Om det kan visas att ett stort antal påminnelsebrev sänts till gäldenärens adress, är det sannolikt gäldenären som måste ge en tänkbar förklaring på varför denne inte fått breven.Vänligen

Betalningsföreläggande efter 15 år?

2007-08-24 i Preskription
FRÅGA |Jag har fått en underrättelse om sökt utmätning på en gammal skuld från kronefogden. Skulden är 15 år gammal och det handlar om en gammal hyrbil jag hyrde för 15 år sedan. Är det inte lite försent för en biluthyrningsfirma att ansöka om betalningsförläggande efter så många år? Kan jag överklaga det här, det finns väl preskriptionstid för skulder?
Sara Forslund |Hej,Preskription av fordringar regleras i preskriptionslagen, se http://lagen.nu/1981:130 . Huvudregeln som står i 2 § säger att fordringar preskriberas tio år efter att de har uppkommit. Specialregler gäller för fordringar som en näringsidkare har mot en konsument, om det är så att fordringen avser en vara eller en tjänst som näringsidkaren i sin yrkesmässiga verksamhet tillhandahållit konsumenten som privatperson.Hyrde du bilen från en firma som hyr ut bilar för att använda den till enskilt bruk är preskriptionstiden för din skuld alltså tre år, i annat fall är den tio år.Preskription kan dock när som helst under preskriptionstiden avbrytas på sätt som står i 5 §, till exempel genom att gäldenären (den skyldige) betalar eller avbetalar skulden eller att borgenären (den gäldenären är skyldig) framställer krav mot gäldenären. Sker preskriptionsavbrott under preskriptionstiden börjar en ny preskriptionstid löpa från början igen, så preskriptionstiden förlängs varje gång ett avbrott sker, se 7 §.Har inget preskriptionsavbrott skett under 15 års tid är din skuld preskriberad oavsett om det var en konsumentfordring eller en annan typ av fordring.Vänliga hälsningar,

Preskriptionstid för skuld från tredskodom?

2007-06-30 i Preskription
FRÅGA |Hur lång preskriberingstid är det för en skuld som har uppstått genom en tredskodom?
Sara Forslund |Hej,Det beror på vilken typ av "skuld" det är. Huvudregeln när det gäller preskription av fordringar är att en fordran preskriberas tio år efter dess tillkomst om inte preskriptionen avbryts dessförinnan, se preskriptionslagen 2 § 1 st. Handlar det om en fordran mot en konsument preskriberas den tre år efter dess tillkomst om inte preskriptionen har avbrutits dessförinnan, se preskriptionslagen 2 § 2 st.Preskriptionsavbrott kan bland annat ske genom att gäldenären betalar eller avbetalar fordringen eller på annat sätt erkänner den, att gäldenären får ett skriftligt krav från borgenären eller att borgenären väcker talan mot gäldenären vid domstol, se preskriptionslagen 5 §.Mer om fordringars preskription hittar du i preskriptionslagen, se http://www.lagen.nu/1981:130.Med vänlig hälsning,

Preskriptionstid i konsumentförhållanden

2007-05-17 i Preskription
FRÅGA |En firma utförde byggarbeten åt mig april 2004, trots att jag påtalat vid flera tillfällen har jag inte erhållit någon faktura. Om jag får en faktura nu mer än 3 år efter utfört arbete måste jag enligt lagen betala den??
Joel Wickman |Hej,Är du en näringsidkare gäller 10 års preskriptionstid. Är du en konsument är preskriptionstiden 3 år. Har det gått mer än tre år är därmed fordran preskriberad och du behöver inte betala den, såvida firman inte avbrutit preskriptionstiden. Detta kan göras genom en skriftlig påminnelse eller ett krav.Lycka till!

Preskriptionstid

2007-11-07 i Preskription
FRÅGA |Hej!Om vårt företag har ett avtal angående transporter med ett annat företag och de skriver ett brev där de säger att de glömt att fakturera vissa trasporter för perioden 200-2007 och att de ska göra det nu istället. Måste vi betala så gamla skulder? Det kommer att ta jättelång tid att gå tillbaka i bokföringen för att kolla att vi inte redan är fakturerade för dessa transporter! Är det rimligt?hälsningarLotta
Louise Danielson |Hej! Eftersom fordringar preskriberas efter 10 år är ni skyldiga att betala skulderna om ni inte redan har gjort det. Har mer än 10 år gått sedan fordringarna uppkom kan företaget som huvudregel däremot inte kräva betalt. Preskriptionsavbrott kan dock ha skett vilket innebär att även om fordringar som är äldre än 10 år kan vara giltiga. Borgenär kan även kräva betalat av gäldenär för fordringar som egentligen är preskriberade och betalar man som gäldenär kan man senare inte kräva att få tillbaka den erlagda betalningen med hänvisning till att fordran var preskriberad. Vänligen,

7 år gammal fordran

2007-07-26 i Preskription
FRÅGA |Har fått en underrättelse om sökt utmätning Sökande är AK Kontotjänst AB de påstår att skulden avser kontokortsköp enligt faktura. datum står det 2000-08-09 och målets ankomstdag är 2007-06-19har bet om kopia på fakturan då jag ej fått någon.Men kan de verkligen ta några pengar på mig nu efter så här många år
Martin Andersson |Hej!I normalfallet preskriberas en fordran efter 10 år, enligt 2 § preskriptionslagen (http://www.lagen.nu/1981:130). Verkan av preskription är att en fordran inte kan göras gällande rättsligt. Det finns dock en specialregel som säger att fordringar som en näringsidkare har på en konsument preskriberas efter tre år, se 2 § 2 stycket preskriptionslagen. Om det är en sådan fordran, så finns det möjlighet att de inte kan åstadkomma någon utmätning hos dig om du bestrider det med hänvisning till preskription. Har det skett kontinuerliga s.k. preskriptionsavbrott, d.v.s. att du fått löpande fått krav, eller betalt på skulden så preskriberas den inte, se 5 § preskriptionslagen. Om du tror att fordringen är preskriberad kan du bestrida betalningsskyldighet till kronofogden, via det papper som du fått därifrån när företaget ansökt om utmätning. Då får företaget ta saken till domstol för att kunna kräva dig på pengar och då kan saken bli prövad.Hoppas att du har hjälp av mitt svarMed vänlig hälsning,

Preskription och avskrivning av skulder

2007-05-11 i Preskription
FRÅGA |hej! ang preskipitionslagen.. OM man som i mitt fall har skulder tack vare mina föräldrar som missbrukat mitt personer, skulderna är rätt gamla o fodringsägare är trafikförsäkringsföreningen fortum telia mm.. kan man få skulderna avskrivna me hjälp av denna lagen? vet någon som fått det men jag vet inte hur man gör.. tacksam för svar mvh andreas
Daniel Waerme |Hej,Preskriptionslagen anger när en fordran preskriberas. Detta innebär att borgenären, fordringshavaren, inte längre kan göra fordringen gällande mot gäldenären. En preskriberad fordran är emellertid inte ogiltig och kan i vissa fall göras gällande. (t.ex. vid kvittning)En gäldenär som betalat en preskriberad fordran kan således inte kräva betalningen åter. Enligt 2 § Preskriptionslagen preskriberas en fordran tio år efter tillkomsten. En fordran mot en konsument som avser en vara eller en tjänst som en näringsidkare tillhandahållit preskiberas dock efter tre år. Om preskriptionen har avbrutits, s.k. preskriptionsavbrott, genom erkännande, krav eller erinran, löper en ny preskriptionstid enligt ovan från dagen för avbrottet. Vissa möjligheter att få skulder "avskrivna" finns enligt Skuldsaneringslagen, se http://www.lagen.nu/2006:548.Med vänliga hälsningar

Preskription av skadeståndsfordran

2007-04-30 i Preskription
FRÅGA |HejFrågan gäller en skadeståndsfordran som ligger hos ett försäkringsbolag sedan min son utfört ett brott-skadegörelse som djurrättsaktivist-och som han avtjänat ett 8 månader långt fängelsestraff för. 3 personer blev ådömda skadeståndet, solidariskt.Finns någon chans under rimlig tid att detta krav preskiberas.Finns någon vedertagen praxis?Beloppet, över 1 miljon idag förefaller omöjligt att betala.
Sara Forslund |Hej,Preskription av fordringar regleras i preskriptionslagen, se http://www.lagen.nu/1981:130. Huvudregeln är att fordringar preskriberas tio år efter att de har tillkommit, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (se 2 §). Fordran på skadestånd i anledning av brott preskriberas inte heller tidigare än ett år efter den dag som domen slutligen meddelades (se 3 §). Preskriptionsavbrott kan bland annat ske genom att betalar eller avbetalar på fordringen eller erlägger ränta eller på något annat sätt erkänner fordringen, eller att borgenären framställer ett skriftligt krav eller påminnelse till gäldenären (se 5 §). Om preskriptionen avbryts genom till exempel ett sådant här erkännande eller ett krav leder det till att preskriptionstiden börjar löpa från början igen räknat från dagen för preskriptionsavbrottet (se 6 §).Om någon betalar hela den skuld för vilken flera är solidariskt betalningsskyldiga, som i Ert fall, får den personen en regressfordran gentemot de andra betalningsskyldiga. Den betalande personen kan i sin tur kräva in de andra betalningsskyldigas del av dem. En sådan här regressfordran kan aldrig preskriberas tidigare än ett år efter betalningen av huvudfordringen (se 4 §). Precis som med huvudfordringen kan även denna fordrings preskriptionstid avbrytas och på så sätt förlängas.Den som är djupt skuldsatt och har haft problem med ekonomin under en längre tid, samt att det är skäligt med hänsyn till de personliga och ekonomiska förhållandena kan ansöka om skuldsanering. Information om skuldsanering finns på kronofogdens hemsida, se http://www.kronofogden.se/skuldsanering.Lycka till!Med vänliga hälsningar,