Kan en preskriberas skuld krävas in av borgenären?

2019-11-19 i Preskription
FRÅGA |Om man fått en skuld hos kronofogden som återkallats eller preskriberats kan då gäldenären på nytt skicka in om samma skuld. Om den preskriberats antar jag att den är borta för alltid. Min fråga är väl egentligen om man kan ansöka om samma skuld flera gånger.
Daniella Larsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!När är en skuldpreskriberad?Som huvudregel preskriberas en skuld 10 år efter dess tillkomst, om inte preskriptionen avbryts innan dess (2 § 1 st Preskriptionslagen). Ett preskriptionsavbrott kan ske på ett antal olika sätt, exempelvis genom att den skuldsatte gör en avbetalning, erkänner skulden muntligt eller skriftligt eller tar emot en skriftlig påminnelse om skulden. På vilka sätt ett preskriptionsavbrott kan ske på finn det mer information om i 5 § Preskriptionslagen. Ett preskriptionsavbrott innebär att tiden kommer att börja löpa igen dagen efter avbrottet, det blir alltså en ny preskriptionstid (6 § Preskriptionslagen). För exempelvis kreditskulder och fakturor som har uppkommit till följd av att en näringsidkare, i sin yrkesmässiga verksamhet, tillhandahållit en konsument exempelvis en vara eller tjänst, är huvudregeln att preskriptionstiden är 3 år efter skuldens tillkomst. Om ett preskriptionsavbrott sker kommer tiden för preskriptionen att börja löpa igen. Dessa skulder kallas för konsument fordringar (2 § 2 st Preskriptionslagen). Kan en borgenär kräva in en preskriberad skuld?När en skuld preskriberas kan inte längre borgenären kräva in skulden från gäldenären, det innebär alltså att den som har lånat ut exempelvis pengar kan inte längre kräva tillbaka dem från den som är skuldsatt. SammanfattningOm din skuld har preskriberats kan inte borgenären längre kräva skulden av dig.Med vänliga hälsningar,

Ersättning för ärr

2019-10-31 i Preskription
FRÅGA |Hej jag har en fråga om angående ett gammalt ärr i ansiktet, som orsak när jag var 11 år. Kan jag ansöka skadstånd för försäkringskassan?
Felicia Fredin |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill ha ersättning för ett vanprydande ärr - det vill säga en utseendemässig skada. Ersättning från Försäkringskassan? Det är svårt att säga exakt vilken ersättning du har möjlighet att få utan att känna till omständigheterna, men just Försäkringskassan betalar till exempel ut ersättning om du har skadat dig på ditt arbete eller om du har nedsatt arbetsförmåga. Jag tror därför inte att Försäkringskassan är de som du bör vända dig till för ett ärr i ansiktet. Andra möjligheter till ersättning Många försäkringsbolag ger däremot ersättning för vanprydande ärr, men möjligheten varierar beroende på hur ärret uppkom och vilka försäkringar du har tecknat. Jag rekommenderar att du kontaktar eventuellt försäkringsbolag där du kanske har en olycksfallsförsäkring, barnförsäkring (gäller vanligen upp till 25 års ålder) eller liknande. Det bör dock sägas att en skada ska anmälas så fort som möjligt. Om det har gått mer än tio år sedan skadan, är det dessvärre försent att anmäla den och rätten till ersättning är preskriberad. Det betyder att du i så fall inte längre har rätt till ersättning därför att det gått för lång tid innan du anmälde skadan/framställde ditt krav. Ärr är en form av personskada, och ersättning för personskada omfattas vanligen av den tioåriga preskriptionstiden i Preskriptionslagen (2 § Preskriptionslagen). Sammanfattningsvis rekommenderar jag att du kontaktar ditt försäkringsbolag, om det ännu inte passerat tio år sedan ärret uppkom. Om det passerat tio år har du dessvärre inte längre rätt till ersättning. Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

När preskriberas fordran?

2019-10-27 i Preskription
FRÅGA |Jag har en skuld där kapitalet är 6007kr sedan tillkommer ränta på 46500. Skulden är från 1980 och jag undrar om den inte borde vara preskriberas. Kan man få avskriver räntan?
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En fordran preskriberas efter 10 år. Denna preskriptionstid förnyas dock varje gång borgenären påminner dig. Har borgenären inte skickat en påminnelse till dig minst en gång vart 10:de år från 1980 är hela fordran (inte bara räntan) avskriven. Med vänliga hälsningar,

Anses det som ett preskriptionsavbrott att skriva under ett delgivningskvitto?

2019-10-04 i Preskription
FRÅGA |Kronofogden har skickat ut ett föreläggande med delgivningskvitto till mig angående en CSN-skuld.Jag har ännu ej skickat in delgivningskvittot. I brevet från Kronofogden anges "Att du skriver under delgivningskvittot innebär inte att du tar ställning till innehållet i föreläggandet".Anses det som preskriptionsavbrott om jag skriver under delgivningskvittot?
Julia Persson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du söker svar på om din underskrift på delgivningskvittot utgör ett preskriptionsavbrott angående din CSN-skuld. Jag kommer därför förklara vad delgivning innebär och hur det förhåller sig till preskriptionsavbrott. Jag kommer även behandla de konsekvenser som kan ske om du inte skriver under delgivningskvittot. Föreläggande och delgivning CSN har ansökt om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Därefter har Kronofogden skickat ett föreläggande om betalning tillsammans med ett delgivningskvitto till dig.Bestämmelser om delgivning finns i delgivningslagen, där det står att du som fysisk person är delgivningsmottagare. Jag utgår från att du har fått delgivningen via post och därför har vanlig delgivning skett (16 § DelgL). Delgivning har skett när du som delgivningsmottagare har tagit emot handlingen (18 § DelgL). Det innebär att du har blivit delgiven, trots att du inte har skrivit under delgivningskvittot. Delgivningskvittot fungerar endast som ett bevis på att du har tagit emot handlingen. Om du inte skriver under delgivningskvittot kan en person från till exempel Kronofogden söka upp dig för att få din underskrift (31 § DelgL).Precis som du skriver är din underskrift inte ett ställningstagande i hur du ställer dig till betalningsföreläggandet. Delgivningskvittot är endast ett bevis på att du har tagit emot handlingen. Du kan fortfarande bestrida CSNs krav på betalning skriftligen och invända att skulden är preskriberad (31 § LBfH). När du gör en invändning hamnar tvisten i domstol (33 § LBfH).Jag vill även göra dig uppmärksam på att din passivitet med att bestrida kravet från CSN kan leda till att Kronofogden meddelar utslag (42 § LBfH). Utslaget blir en exekutionstitel (3 kap. 1 § UB) vilket innebär att den kan användas för utmätning av din egendom.Preskriptionsavbrott för studielånPreskription för fordringar är enligt huvudregeln 10 år, om det inte har skett preskriptionsavbrott (2 § PreskL). Men när det gäller fordringar av studielån eller studiestöd är preskriptionstiden 25 år efter skuldens uppkomst (6 kap. 12 § studiestödslag).Ett preskriptionsavbrott kan ha skett om du har betalat ränta eller amorteringar eller har erkänt din skuld till CSN. CSN har även kunnat bryta preskriptionstiden genom att skicka ett skriftligt krav på betalning till dig. CSN har i ditt fall även ansökt om betalningsföreläggande via Kronofogden vilket också räknas som ett preskriptionsavbrott (5 § PreskL).Det innebär att CSN kan ha gjort ett preskriptionsavbrott genom att skicka brev till dig, men även genom att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Att du inte skriver under delgivningskvittot förändrar inte den saken.Sammanfattning Om du inte skriver under delgivningskvittot kan en delgivningsman uppsöka dig för en underskrift. CSN-lån har en preskriptionstid på 25 år och CSN kan genom preskriptionsavbrott förlänga preskriptionstiden. Det behövs ingen underskrift för preskriptionsavbrott. Om CSN har skickat brev till dig med betalningskrav har de gjort ett preskriptionsavbrott, de har även gjort ett preskriptionsavbrott genom att ansöka om betalningsföreläggande. Att du inte skriver under delgivningskvittot har ingen betydelse i preskriptionsfrågan. Om du inte bestrider CSNs krav kan det leda till utslag hos Kronofogden.Hoppas att du fick svar på din fråga. Annars är du varmt välkommen att vända dig till Lawline igen!Vänligen

När preskriberas fordringar?

2019-11-03 i Preskription
FRÅGA |Har skulder sen början på 1980 talet , har nästan hela tiden haft löneutmätning och nu på pensionen, ska inte dom vara preskbtiderade.
Isabelle Sewelén |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Bestämmelserna om löneutmätning och preskription återfinns i preskriptionslagen (PreskL).När preskriberas en fordran? För att en fordran ska preskriberas krävs det att borgenären (den som har en fordran på dig) har förlorat rätten att återkräva beloppet. En skuld blir i regel preskriberad om du dels inte har erkänt den, dels om den som du har obetalda fordringar hos, det vill säga borgenären, inte har avbrutit preskriptionstiden.En fordran preskriberas i regel efter tio år (2 § första stycket PreskL). Efter denna tid förnyas dock preskriptionstiden på nytt om, och för varje gång borgenären påminner dig om den obetalda fordran. Motsatsvis: om borgenären inte skickar dig en påminnelse vart tionde år blir fordran avskriven. Men så länge skulder finns, och du får påminnelser, löper alltså perioden på tio år om på nytt.Förutsatt att inget preskriptionsavbrott har skett under tiden så löper den nya tioåriga fristen om på nytt, (5 § PreskL).Preskriptionsavbrott kan ske på olika sätt. Med avbrott menas att tidsfristen förlängs. Exempel på det är om du som gäldenär får en skriftlig påminnelse om att betala,Har det inte skett något avbrott preskriberas skulden efter tio år från det att du blev betalningsskyldig, i ditt fall i början av 1980-talet. Med andra ord kan preskriptionstiden pågå hur länge som helst förutsatt att avbrott sker. Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänligen,

Vad gäller vid betalning på preskriberad fordran?

2019-10-30 i Preskription
FRÅGA |Hej! Under 2004 fick jag ett belopp från nära bekant, men man har inte upprättat något skuldebrev eftersom det skulle vara en gåva. Det har inte varit varken skriftlig eller muntlig påminnelse om det tills 2017. Först då fick jag ett kravbrev där man ville ha återbetalning. Jag var väl medveten om att "skulden" då redan har preskriberats, men eftersom haft så bra personlig relation accepterade jag att betala det under 3 års tid genom att skriva ett mailsvar. Därefter har jag återbetalat en del av summan, men nu har den personen avlidit. Nyligen fick jag ett kravbrev från dödsboet där man kräver att man ska fortsatt betala kvarstående skulden till dem eftersom man har frivilligt börjat betala den trots att fordran var redan preskriberad. Man hävdar att eftersom jag hade en avbetalningsplan på det så ses det som ett "avbrott på preskriptionstiden". Stämmer det att det räknas det som ett preskriptionsavbrott? Är jag verkligen skyldigt att betala kvarstående skulden till dödsboet?
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Vad är problemet? Huruvida en borgenär har rätt att driva in en fordran beror på om den är preskriberad eller inte. Reglerna kring preskription för fordringar regleras i preskriptionslagen (preskl). Vad säger lagen? En fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (2 § preskl). Av detta kan man utläsa att ett preskriptionsavbrott inte kan ske efter att en fordran har preskriberats. Ett preskriptionsavbrott innebär att preskriptionen avbryts och att det löper en ny preskriptionstid från dagen för avbrottet (6 § preskl). Ett sådant avbrott kan ske genom att man erkänner att skulden existerar t.ex. genom att man betalar på skulden (5 § första punkten preskl). Du har dock börjat betala på fordran efter den är preskriberad vilket innebär att dina betalningar mer kan liknas frivilliga betalningar. Preskription innebär att borgenären förlorar rätten att kräva ut sin fordran (8 § preskl). SammanfattningEtt preskriptionsavbrott kan inte ske efter tiden för preskription har löpt ut, det måste ske innan. Eftersom fordringen har preskriberats och du har börjat betala på den efter detta har ett sådant alltså inte skett. Du är därför inte skyldig att betala återstående skuld till dödsboet. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vad är preskriptionstiden för ett skuldebrev?

2019-10-04 i Preskription
FRÅGA |Finns det en tidsgräns då skuldebrevet ej längre gäller, alltså en preskriptionstid?
Nora Tengnér |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst kan ett skuldebrev vara antingen enkelt eller löpande. Ett enkelt skuldebrev är ställt till en viss person. Regler om enkla skuldebrev finns i 3 kap. skuldebrevslagen. Ett löpande skuldebrev gäller inte bara för en specifik person, utan det är den person som har det löpande skuldebrevet i sin besittning som kan kräva att få betalt. Regler om löpande skuldebrev finns i 2 kap. skuldebrevslagen. När det gäller preskription av skuldebrev blir preskriptionslagen aktuell. Enligt 2 § preskriptionslagen preskriberas fordringar tio år efter tillkomsten. Detta förutsatt att inget preskriptionsavbrott enligt 5 § preskriptionslagen sker, ett sådant avbrott gör nämligen att preskriptionstiden blir längre. I 2 § andra stycket preskriptionslagen finns speciella regler för situationer då skuldebrev preskriberas redan efter tre år, exempelvis om det är ställt till en konsument. Av samma stycke följer dock att den treåriga preskriptionstiden inte gäller för fordringar som grundar sig på löpande skuldebrev. Sammanfattningsvis gäller alltså olika preskriptionstider för olika slags skuldebrev. Huvudregeln är att skuldebrev liksom andra fordringar preskriberas efter tio år, förutsatt att det inte skett något preskriptionsavbrott och att det inte är en sådan slags fordran som räknas upp i 2 § andra stycket preskriptionslagen.Jag hoppas att jag kunde besvara din fråga.Vänligen,

Preskriptionstid för fordran mot konsument

2019-09-29 i Preskription
FRÅGA |Jag har bestridit en del av en faktura (betalat resterande del). Företaget kontaktar mig och lovar se över fakturan och på ett halvår har jag inte hört någonting.Hur lång tid har företaget på sig att kontra? Hur länge behöver jag spara kvitton?Kan företaget komma om 10 år och begära resterande summa eller finns det nått preskriberingsdatum?
Erik Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Frågan besvaras med regler som finns i preskriptionslagen (PreskL)När preskriberas företagets fordran? Jag tolkar din fråga som att företaget har skickat en faktura till dig som konsument. Du har betalat hälften av det fakturerade beloppet och nekat betalningsskyldighet till resterande del. Företaget har därefter inte hört av sig på ett halvår. Den obetalda delen av fakturan är en fordran som företaget har tre år på sig att driva in, 2 § 2 st. PreskL. I det här fallet räknas tiden från det tillfälle då företaget framställde sitt betalningskrav mot dig, 6 § PreskL. Därefter preskriberas fordringen varpå företaget inte längre har rätt att kräva dig på betalning, 8 § PreskL. Företaget kan dock avbryta preskriptionstiden genom att skicka skriftliga betalningspåminnelser eller genom att väcka talan mot dig vid domstol. Preskriptionstiden kommer då att nollställas varpå företaget har ytterligare tre år på sig att driva in sin fordran, 5-6 § PreskL.Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,