Kan man trots ett överlåtelseförbud testamentera fritt?

2020-07-31 i Utmätning
FRÅGA |Hej,Vad händer med min bostadsrätt som jag fick i gåva från min mamma med särskild villkor att denna inte får utmätas, överlåtas eller säljas efter att jag har dött? I fall jag har skulder skall bostadsrätten kunna utmätas efter min död? Kan jag testamentera bostadsrätten fritt?
Angelica Kaijser |Hej!Ett överlåtelseförbud som villkor är en inskränkning i gåvomottagarens rätt att överlåta egendomen. Förbud mot överlåtelse (det vill säga gåva eller försäljning) och utmätning behandlas i stort på samma sätt. I allmänhet är överlåtelse- och utmätningsförbud giltiga mellan avtalsparterna. Sådana förbud är även giltiga gentemot mottagarens borgenärer (det vill säga sådana som mottagaren har en skuld till), under förutsättning att egendomen överläts genom en gåva (5 kap. 5 § utsökningsbalken (UB), se även NJA 1993 s. 468 och NJA 2017 s. 289). För att överlåtelseförbudet ska vara giltigt krävs det att det rör sig om en klar gåvotransaktion, det vill säga att egendomen gavs med gåvoavsikt i utbyte mot inget eller ett mindre vederlag (se NJA 2010 s. 390 och NJA 2008 s. 457). Under förutsättning att du förvärvade bostadsrätten genom en klar gåvotransaktion, innebär alltså förbudet att du inte får överlåta bostadsrätten och den kan inte heller utmätas för dina skulder. Detta gäller alltså också efter din död (5 kap. 5 § UB).Ett överlåtelseförbud begränsar inte din rätt att genom testamente förordna över bostadsrätten. Ett överlåtelseförbud är som sagt endast ett hinder mot att du under din livstid förfogar över egendomen genom försäljning, gåva, byte eller pantsättning. Inom familjerätten finns ett förbud mot fideikommiss, alltså ett förordnade som ser till att egendom stannar inom t.ex, viss släkt. Enligt regeln kan man därför endast testamentera till den som vid testatorns död är levande (9 kap. 2 § ÄB). Det gör att vid ett överlåtelseförbud är man endast hindrat att överlåta egendomen under sin livstid, förbudet inte kan gå i arv. Sammanfattningsvis kan du alltså testamentera bostadsrätten till vem du vill. Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan makars gemensamma hus utmätas för den ena makens skulder?

2020-07-28 i Utmätning
FRÅGA |Mitt barnbarn har skulder som gått till kronofogden. Hon är gift de har gemensamma barn med delad ekonomi. Kan kronofogden ta deras hus som de äger gemensamt.Tacksam för svar
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör utmätningsbar egendom kikar vi närmare på utsökningsbalken (UB) och då makarna samäger egendomen, samäganderättslagen (SamägandeL).Ja, även ett samägt hus kan utmätas för att täcka den ena makens skulderInledningsvis kan konstateras att hus endast utmäts i undantagsfall och i brist på annan utmätningsbar egendom då utmätning av bostad innebär en stor olägenhet, särskilt när det är barn med i bilden (4 kap. 3 andra stycket UB).Om huset likväl ska utmätas för att täcka den ena makens skulder och samäganderättslagen är tillämplig (vilket den inte är om makarna exempelvis fått huset genom testamente med överlåtelseförbud), så kan Kronofogdemyndigheten, på yrkande av exempelvis den som söker utmätning förordna om en försäljning av hela huset (8 kap. 8 § UB).Däremot går hälften av pengarna från försäljningen till den icke skuldsatte maken direkt vid försäljning, och ditt barnbarn skulle endast få pengar om det blir någonting över sedan dennes skulder har betalats av.Skulle ingen ansöka om att hela huset säljs kan endast ditt barnbarns del av huset säljas, men det anses oftast ofördelaktigt då en andel inte brukar kunna inbringa lika mycket pengar (8 kap. 9 § andra stycket UB).Generell men viktig tilläggsinformationBostäder utmäts som sagt endast i undantagsfall, och att det finns barn som bor i huset bör givetvis föranleda bedömningen att en eventuell utmätning av bostaden innebär stora olägenheter för vederbörande, i och för sig beroende på vilka boendemöjligheter makarna har i övrigt.Dessutom finns ett krav på att utmätningen måste vara proportionerlig den skuld den utmätta egendomen ska täcka för, varför det vanligtvis exempelvis inte anses vara proportionerligt eller försvarligt att utmäta ett hus för att täcka en skuld på endast några tusen kronor (4 kap. 3 § första stycket UB).Slutligen bör nämnas att en utmätning av huset kan skjutas upp antingen genom att någon av makarna kan påvisa att synnerliga skäl för anstånd föreligger på grund av sociala förhållanden (6 § SamägandeL) eller om någon ansöker om klyvning av fastigheten (7 § SamägandeL).Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en trevlig kväll!Med vänliga hälsningar,

Kan bostadsrätten utmätas för mina skulder även om jag skänkt bort den?

2020-07-19 i Utmätning
FRÅGA |jag och min fru köpt bostadsrätt för tio år sedan , 50% var skulden till banken är 660000 för mig och lika mycket för henne, för två år sedan har jag gett henne min del av huset gåva , o registrerats på skatteverket, men min del av lånet som är 660000 fortfarande står på mig , jag har enskild firma , jag har mycket skulder till bankerna och olika långivare , om jag går i konkurs kommer dem att ta huset ändå? jag har tre barn under 18 årmvh
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga köpte du och din fru för tio år sedan en bostadsrätt med ett ägande om 50% var. För två år sedan skänkte du din andel av bostadsrätten till din fru. Gåvan är registrerad av Skatteverket. Däremot står fortfarande hälften av lånet på dig (660.000 kronor). Du har enskild firma och stora skulder till banker och olika långivare. Din undran är vad som händer om du går i konkurs och om bostaden då kan tas i anspråk för betalning av dina skulder. I det följande kommer jag att redogöra för dels vad som gäller vid utmätning, dels vad som gäller för det fall att du går i konkurs. Vid utmätning krävs det som utgångspunkt att bostadsrätten tillhör digVid utmätning gäller reglerna i utsökningsbalken (UB). En bostadsrätt är lös egendom och kan bli föremål för utmätning. Den skuldskyldige (gäldenären) anses vara ägare till lös egendom som hen har i sin besittning, om det inte framgår att egendomen tillhör någon annan. En bostadsrätt kan däremot inte vara föremål för besittning i den mening reglerna i 4 kap. 18 § UB stadgar. Det krävs istället att bostadsrätten tillhör den skuldskyldige för att den ska kunna utmätas för skulderna (4 kap. 17 § UB). I ditt fall är således utgångspunkten att bostadsrätten får utmätas först om det framgår att du äger den.I ditt fall kan det bli ett problem att du står för hälften av lånen för bostadsrätten, trots att du inte äger den. Vid belåning av bland annat bostadsrätt är bostadsrätten ofta säkerhet för lånet. Det skulle kunna innebära att om du inte har råd att betala dina skulder (innefattande lånet till banken) kan bostadsrätten utmätas för att banken ska få betalt.Vid konkurs kan gåvor återvinnasEnligt första meningen i 4 kap. 6 § konkurslagen går en gåva åter om den fullbordats senare än sex månader före fristdagen. Med fristdagen avses dagen då ansökan om konkurs kom in till tingsrätten. Återvinningsregeln är helt objektiv och det krävs inte att givaren var eller blev insolvent när gåvan fullbordades. I andra meningen, samma lagrum, ges bestämmelser om återvinning av gåva som skett tidigare än sex månader före fristdagen. Om gåvotagaren är närstående till givaren gäller en återvinningsfrist om tre år. Gåvotagaren kan undgå återvinning om den visar att gäldenären/givaren efter gåvan hade kvar utmätningsbara tillgångar som i värde uppenbart motsvarade hens skulder. Av bestämmelsens andra stycke framkommer att bestämmelserna gäller även köp, byte eller annat avtal, om det med missförhållandet mellan utfästelserna på båda sidor är uppenbart, att avtalet delvis har egenskap av gåva. Som närstående räknas bland annat den som är gift med gäldenären, syskon, barn m.m. (4 kap. 3 § konkurslagen).I ditt fall skedde gåvan för två år sedan och det finns, beroende på omständigheterna, en risk att om du går i konkurs att konkursboet kan begära att gåvan återvinns. Om så sker kan bostadsrätten säljas för att täcka dina skulder. Vid försäljning kommer först banken som har säkerhet i bostadsrätten att få betalt och därefter dina borgenärer. Eftersom en återvinning av bostadsrätten avser halva bostadsrätten, kommer hälften av vad den säljs för i sådana fall att tillfalla din fru (då din fru inte är betalningsskyldig för dina skulder).Undantag från utmätningDet finns i utsökningsbalken beneficieregler innebärande att viss egendom inte ska utmätas. Bestämmelsen om utmätningsfrihet för bostadsrätter finns i 5 kap. 1 § första stycket p6 UB. Enligt rådande praxis ska utmätning inte ske av bostadsrätter som är avsedda som familjebostäder och inte i väsentlig mån överstiger ett värde om 300.000 kronor. Skyddet är dock ganska tandlöst då man inte tittar på belåningen av bostadsrätten utan endast marknadsvärdet. Det torde vara ovanligt att en bostadsrätt är värde mindre än 300.000 kronor, med tanke på belåningen av den bostadsrätt du beskriver är den värd mer.Enligt 4 kap. 3 § andra stycket UB ska Kronofogdemyndigheten i första hand utmäta egendom som kan användas till skuldens betalning med minsta kostnad, förlust eller annan olägenhet för den skuldskyldige. I den avvägning som ska göras, i fall när barn påverkas av utmätningen, ska det tas hänsyn till artikel 3.1 i FN:s barnkonvention. Att en bostads utgör ett barns hem kan exempelvis påverka hur länge borgenären kan behöva acceptera en löneutmätning från den skuldskyldige, istället för att bostaden utmäts. Det finns inte fastställs i praxis att hänsyn ska tas till barnkonventionen i avvägningen, däremot är Kronofogdemyndighetens tolkning att hänsyn ska tas till barnkonventionen. Sedan den 1 januari 2020 har barnkonventionens ställning stärkts genom att den införts som lag i svensk rätt.Sammanfattningsvis finns det en risk att bostadsrätten kan utmätas. Bostadsrätten får som utgångspunkt bara utmätas om det kan visas att den tillhör dig. Om du däremot inte betalar lånen den är säkerhet för kan det medföra att den tas i anspråk. Vid utmätning ska bostaden i princip utmätas sist och det ska göras en avvägning när det finns barn i hemmet. Tyvärr är det oklart hur avvägningen ska ske och hur stor roll det kommer att spela. Det är tyvärr inte ovanligt att bostadsrätter, där det finns barn i hushållet, utmäts och säljs.Då du skänkt din del av bostadsrätten till din fru finns det en risk om du går i konkurs att konkursboet kan begära återvinning av gåvan för att ta din andel i anspråk. Möjligheten att återvinna gåvan är dels beroende av hur lång tid det gått, dels om du efter gåvan hade utmätningsbara tillgångar som motsvarade dina skulder.För det fall att det beslutas om utmätning av bostaden eller återvinning av gåvan går det att överklaga för prövning i domstol. Om så blir aktuellt kan en av våra jurister på Lawline juristbyrå vara behjälpliga. Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig i ärendet på tisdag, den 21 juli, klockan 11.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan, så bokar vi in en tid som fungerar bättre för dig. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Vad kan vi göra när Kronofogden utmätt egendom som inte är gäldenärens?

2020-07-01 i Utmätning
FRÅGA |Hej!Under senaste tiden har min mor blivit utmätt av kronofogden (KF). Under tiden som hon haft lite pengar så har min far (skiljda sedan 21 år tillbaka) hjälpt henne med saker, bl.a pengar och att låna henne en hundgård som hon kunnat ha sina hundar i medan hon har jobbat. Ingen visste vid tillfälle att mammas hus låg under auktion hos kronofogden och betalningen för fastigheten ska ha skett omkring 3 mars. Min mamma hör då av sig till oss i slutet av mars och berättar läget och att vi måste hämta allt som är vårt därifrån. Den 4 April var jag och mina bröder till huset för att hämta igen vår fars saker då överlåtelsen skulle ske den 8e. Hundgården låg då på en pall varpå vi lastade den i befintligt skick. Sedan ska det komma oss till känna att köparna bestrider detta då det ska ha stått i fastighetsbeskrivningen att hundgården medföljer och att det var dem som plockat ned den. Efter kontakt med kronofogden så förklarar de att en jurist uttalat sig om att en hundgård inte utgör fastighetstillbehör. Men trots detta så vill de att vi returnerar den. Jag har bestridit beslutet, varpå de förklarar att det inte går att bevisa att hundgården inte blev uppsatt medan min mor och far var gifta trots att de båda har barn med nya respektive, att min far aldrig varit skriven på den adressen som det gäller samt att min mor köpte huset med sin nya flera år efter det att de skiljde sig.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga föreligger det en tvist om hundgården som fanns på din mors fastighet. En jurist har enligt Kronofogden uttalat att hundgård inte utgör fastighetstillbehör. Fastighetstillbehör är bland annat byggnader, ledningar, stängsel och andra anläggningar som har anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk (2 kap. 1 § jordabalken). Det kan därför, enligt min mening, i vissa fall argumenteras för att en hundgård kan utgöra fastighetstillbehör. Till fastighetstillbehör räknas däremot inte transportabla skjul som kan flyttas från plats till plats. Då du skriver att den låg på en pall kan det eventuellt argumenteras för att den därför inte utgör fastighetstillbehör. Oavsett så har som jag förstår det Kronofogden uttalat att den inte bedömer hundgården som fastighetstillbehör.Kronofogden har däremot begärt att hundgården ska utmätas då det inte kan bevisas att den inte uppfördes medan din mor och far var gifta. Om hundgården inte är fastighetstillbehör räknas den som lös egendom. Lös egendom får utmätas om det framgår att egendomen tillhör den gäldenären (den betalningsskyldige) eller om hen ska anses vara ägare till egendomen (4 kap. 17 § utsökningsbalken, UB). Gäldenären anses vara ägare till lös egendom som hen har i sin besittning om det inte framgår att egendomen tillhör annan (4 kap. 18 § första stycket UB). Om vi utgår från att hundgården ska räknas som lös egendom så ska din mamma anses som ägare till den eftersom den varit i hennes besittning. För att den då inte ska utmätas måste det framgå att den tillhör din pappa. Det ligger således på din pappa att bevisa att hundgården är hans,då den fanns i din mammas besittning. Enligt lagkommentarerna till bestämmelsen krävs det för att äganderättspresumtionen ska brytas att det är styrkt att egendomen inte tillhör din mamma. Det innebär att även om vissa omständigheter skulle tala till förmån för din pappas anspråk men att hans rätt inte kan anses styrkt får egendomen utmätas. Att det ska vara styrkt är ett förhållandevis högt beviskrav. Tyvärr kan jag inte ge ett besked om exakt vad din pappa kan åberopa för att visa att han är ägare till hundgården. Exempel på sådant som kan åberopas är kvitto för inköp, fotografier när din pappa haft den någon annanstans, vittnen m.m. För det fall att ni väljer att gå till domstol angående hundgården kan det vara en god idé att anlita en jurist som företräder er. Om så är aktuellt är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Utmätning av sambos egendom

2020-07-29 i Utmätning
FRÅGA |Hej. Jag bor hos min tjej i hennes hus. Jag har skulder hos kronofogden, och undrar om dom kan utmäta hennes saker i huset om jag skulle skriva mig hos henne?Jag har inte ekonomi att betala något för mitt boende och äger heller knappt några saker.Så jag undrar om KF kan komma o mäta ut egendom i hennes hus om jag skulle skriva mig hos henne? Mvh
Anton Blomqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Frågan gäller samboende och utmätning vilket innebär att sambolagen (SamboL) samt utsökningsbalken (UB) är tillämpliga lagar. Egendom som förvärvats för gemensamt brukGemensam bostad och bohag som förvärvats för gemensamt bruk klassas som samboegendom (3 § SamboL). Det här betyder att egendom som din tjej införskaffat innan ni blivit sambor inte således är samboegendom och ska därmed i regel inte utmätas för dina skulder. Det är nämligen endast egendom som tillhör gäldenären, det vill säga den betalningsskyldige, som kan vara föremål för utmätning (4 kap. 17 § UB). Egendom i den skuldsattes besittning antas tillhöra denneDet som emellertid kan ställa till det nämnda är reglerna om utmätning. När ni bor ihop kan det bli problematiskt för kronofogden att avgöra vilken egendom som tillhör respektive sambo. Mot bakgrund av detta finns det en presumtionsregel i UB som reglerar hur kronofogden går till väga när de utmäter egendom. Som utgångspunkt vid utmätningsförfarandet gäller att allt som gäldenären besitter även förutsätts ägas av denne (4 kap. 18 § första stycket UB). Eftersom ni bor med varandra tillämpas även en presumtionsregel i 4 kap. 19 § UB. Regeln innebär att det som finns i er gemensamma bostad, det vill säga även hennes egendom, antas tillhöra dig. Detta förutsatt att din tjej inte kan bevisa att egendomen de facto är hennes. Att egendomen tillhör den skuldsatte är således en presumtion som den rätte ägaren, din tjej, i sin tur är tvungen att göra invändning mot, för att egendomen inte ska utmätas för dina skulder. Förutsatt att hon kan bevisa att egendomen är hennes enskilda kan de inte utmäta egendomen och vice versa. Det måste framgå att egendomen inte är den skuldsattesVad som gäller är således att din tjej är tvungen att bevisa att hon de facto är ägare till egendomen och att egendomen således inte kan utmätas. Att framföra bevisning om detta är inte alltid helt lätt. Något som emellertid fungerar bra som ägandebevis är till exempel ett kvitto som visar att det är hon som köpt egendomen. Hoppas du fick svar på din fråga. Med vänlig hälsning,

Kan kronofogden göra utmätning i en lägenhet som de står skrivna på?

2020-07-21 i Utmätning
FRÅGA |Kan kronofogden göra utmätning i min lägenhet om mina vänner skriver sig hos mig? De har ärenden hos kronofogden.
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar din fråga som att du undrar om dina saker i din lägenhet kan riskeras att utmätas om dina skuldsatta vänner skriver sig i din lägenhet. För att svara på din fråga kommer jag redogöra för vilken egendom som får utmätas. Din fråga regleras i utsökningsbalken (UB). Vilken egendom får utmätas?Lös egendom får utmätas och främst ska sådan egendom utmätas som beräknas medföra minsta möjliga kostnad för utmätning. Dessutom ska egendomen ha ett marknadsvärde och kan användas för att betala den förfallna skulden (4 kapitlet. 3 § UB). Om dina vänner skriver sig i din lägenhet får kronofogden bereda sig tillträde i syfte av att utmäta egendom som tillhör gäldenären (4 kapitlet. 17 § UB). Om ni bor tillsammans kan det vara så att ni har egendomen i gemensam besittning, i så fall kan egendomen utmätas för motsvarande vilken andel din vän har i egendomen. SlutsatsUtmätningen kommer alltså ske i din lägenhet om dina vänner skriver sig där. Din egendomen som du har i lägenheten kan inte utmätas, men det kan vara besvärligt att ha kronofogden springandes hemma. Hoppas du fick svar på din fråga, mvh

Utmätning av husvagn som används som stadigvarande bostad

2020-07-13 i Utmätning
FRÅGA |Hej! Vill bara höra om kronofogden kan utmäta min husvagn då det är min stadigvarande bostad?Mvh
Erik Karlsson |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingenting i lagen som uttryckligen hindrar Kronofogdemyndigheten från att utmäta en husvagn som används som stadigvarande bostad. Däremot kan en husvagn som används som bostad undantas från utmätning beroende på husvagnens ekonomiska värde. Nedan går jag mer i detalj igenom vad som gäller i ditt fall. Husvagn som använd som bostad kan undantas från utmätningHuvudregeln är att all egendom som tillhör gäldenären (den skuldsatta) kan utmätas (se 4 kap 17 § utsökningsbalken), om den inte kan undantas med hänsyn till gäldenärens behov (5 kap 1 § utsökningsbalken). Därtill får egendom inte utmätas om nyttan av utmätningen är så pass liten att utmätningen blir oförsvarlig (4 kap 3 § utsökningsbalken). Husvagn som används som bostad har inte ansetts kunna undantas med hänsyn till gäldenärens behov (se 5 kap 1 § 1 p utsökningsbalken, och RH 1993:77). Däremot har alla rätt till privat- och familjeliv enligt Europakonventionen artikel 8. Denna rätt fungerar i sig som något av ett hinder mot utmätning av bostäder, och har i praxis även ansetts omfatta husvagnar som används som bostad (RH 2019:23). Kronofogdemyndigheten ska alltså särskilt beakta att gäldenären riskerar att bli hemlös vid utmätning av en bostad, eller husvagn som används som bostad (NJA 2018 s 9 och RH 2019:23). Detta medför att det krävs att bostaden är av högre värden för att en utmätning ska anses vara försvarlig. När kan en husvagn som används som bostad undantas från utmätning?Något konkret gränsvärde för när utmätning av en husvagn som används som bostad är försvarlig finns inte i lag (4 kap 3 § utsökningsbalken). I praxis har däremot utmätning av en husvagn som används som bostad, värd 60 000 kr inte ansetts vara försvarlig (RH 2019:23). Eftersom det är det enda kända gränsvärdet vi för närvarande har att förhålla oss till är det värdet vi får utgå från. Alltså kan Kronofogden i princip utmäta din husvagn som används som bostad om den är värd mer än 60 000 kr. Är husvagnen däremot värd mindre är en utmätning av husvagnen inte försvarlig, och således bör den i så fall undantas från utmätning. Håll dock i åtanke att gränsvärdet endast fastställs i Hovrätten och därför kan variera en aning från fall till fall.SammanfattningEn husvagn som används som bostad kan utmätas så länge dess värde gör utmätningen försvarlig. Understiger värdet av husvagnen 60 000 kr är en utmätning inte försvarlig med hänsyn till risken för att gäldenären kan bli hemlös. Avgörande är alltså vad din husvagn är värd.Hoppas du fått svar på din fråga, om inte är du välkommen att ställa fler!

Kan kronofogden utmäta en hyresrätt?

2020-06-29 i Utmätning
FRÅGA |Kan Kronofogden tvinga oss från vår hyresrätt? Vi har alltid skött betalningen, ligger inga betalningssäkrat där. Men vi har hög skuld på annat håll som vi inte kan betala längre.
Sohail Niknejad |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!Enligt 5 kap. 1 § 5 p. utsökningsbalken undantas hyresrätter från utmätning om den utgör eran bostad där ni stadigvarande bor eller om den behövs för förvärvsverksamhet. Det betyder att kronofogden inte kan tvinga er från eran hyresrätt. Ytterligare information som kan vara bra att veta är att eran egendom utmäts i en särskild ordning. Denna ordning anges i 4 kap. 3-7 §§ utsökningsbalken och är enligt följande:1. Kontanta medel – under förutsättning att dessa inte behövs för eran försörjning den närmsta månaden, ex. för mat, hyra, kläder och andra nödvändiga utgifter2. Banktillgodohavanden och andra likvida tillgångar3. Lön4. Fondandelar och aktier5. Övrig lös egendom – ex. bilar6. Fast egendomMed vänliga hälsningar,