Kan arv utmätas av Kronofogdemyndigheten?

2021-10-03 i Utmätning
FRÅGA |Hej jag har två frågor ang arv.1. Kan kronofogden ta min del av ett arv från min pappa om jag har skulder hos kronofogden? 2. Om jag avsäger min del av arvet kan dom ändå ta den delen av arvet?
Victoria Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga berör vad som kan anses vara utmätningsbar egendom (egendom som kronofogden kan beslagta för att reglera dina skulder) samt hur du kan agera för att undvika risken att kronofogden beslagtar arvet.Svaren på dina frågor återfinns i utsökningsbalken (UB).Det framgår inte i din fråga ifall din far redan har gått bort eller inte, men jag kommer utgå från att din far redan har gått bort och att du har erhållit ditt arv/inom en snar framtid kommer erhålla arvet.Är ditt arv utmätningsbar egendom (= kan Kronofogden ta din del av din pappas arv)?Vad som är tillåtet att utmäta (= egendom som Kronofogden beslutat att ta för att betala av dina skulder) framgår i 4 kap. UB.Enligt 4 kap. 2 § UB så framgår det att all egendom som inte uttryckligen undantas enligt utsökningsbalken eller annan författning är utmätningsbar.Det finns ingen bestämmelse i utsökningsbalken som undantar arv från utmätning, vilket innebär att Kronofogden har rätt att utmäta din pappas arv.Från utmätningssynpunkt så särskiljer sig tyvärr inte egendomen som du har ärvt av din far från annan egendom som du äger.Kan du avsäga ditt arv för att undvika utmätning av arvet?Här kommer jag utgå från tre olika scenarion:Situation 1. Din far har gått bort men du har inte ännu erhållit din del av arvet (arvskifte har inte skett)Här utgår jag från att dödsboet fortfarande existerar eftersom arvsskiftet inte ännu har skett.Ett arvskifte innebär att den avlidnes tillgångar delas upp mellan dödsbodelägarna (= de som har ett direkt arv av den avlidne, exempelvis du och eventuella syskon som ska ärva er far).Arvsskiftet avslutas genom att dödsbodelägarna upprättar en arvskifteshandling som skickas in till Skatteverket. Därefter erhåller alla sin andel av arvet (exempelvis din andel av egendomen din far lämnade efter sig).Om dödsboet fortfarande finns och arvsskiftet inte ännu har skett så har du en möjlighet att avstå ditt arv.Arvsavstående kan i denna situation uppfylla samma verkan som en arvsavsägelse, men arvsavståendet måste ske efter arvlåtaren (din far) har gått bort.Genom att du meddelar dödsboet om din önskan att avstå ditt arv så kommer Kronofogden inte kunna utmäta (ta) din del av arvet. Detta eftersom Kronofogden endast får utmäta egendom som tillkommer dig (den som utmäts) och om arvet aldrig tillfaller dig så kan Kronofogden aldrig utmäta den. Detta framgår inte direkt ur lag, utan från ett domstolsavgörande, men är fortfarande minst lika juridiskt giltigt som lag.Situation 2. Din far har gått bort och du har erhållit din del av arvetOm din far redan har gått bort, arvsskiftet har skett och din fars tillgångar redan har fördelats mellan alla arvingar (exempelvis dig och dina syskon) så kommer tyvärr arvet kunna utmätas av Kronofogden. Detta eftersom arvet redan har tillfallit dig och från utmätningssynpunkt så särskiljer sig tyvärr inte egendomen som du har ärvt av din far från annan egendom som du äger.Situation 3. Din far lever ännu och du har inte erhållit något arvI denna situation har inget arv tillfallit dig, vilket innebär att kronofogden inte kan utmäta (ta) din fars arv – arvet har ju inte uppstått ännu.SammanfattningsvisBeroende på om du befinner dig i situation 1,2 eller 3 så har du olika möjligheter att undvika en utmätning av din fars arv.Ifall du befinner dig i situation 1 så rekommenderar jag dig att skyndsamt meddela dödsboet/de andra dödsbodelägarna om din önskan att avstå arvet, annars kommer det kunna beslagtas av Kronofogden.Ifall du befinner dig i situation 2 så får tyvärr Kronofogden beslagta arvet för att reglera din skuld.Ifall du befinner dig i situation 3 så kan givetvis inte Kronofogden beslagta ditt "framtida arv", vilket i praktiken är egendom som din far ännu äger. Om du vill säkerställa så att ditt framtida arv från din far aldrig kommer kunna utmätas så skulle du kunna avsäga ditt arv. Detta gör du genom att upprätta ett skriftligt avtal med arvlåtaren (person som efterlämnar arv; din far i detta scenario) enligt 17 kap. 2 § ÄB. Tänk på att detta avtal innebär att du inte längre är arvinge till din far.Jag hoppas du fick svar på din fråga och återkom gärna om du har fler frågor!