Sambon betalade mer för lägenheten - vad händer?

2021-04-13 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! När jag och min sambo skulle flytta ihop till en större lägenhet så la min sambo in 800 000kr från hans första försäljningsintäkt, från hans första lägenhet. Jag hade möjlighet att lägga in 50 000kr. Vi köpte därefter en lägenhet tillsammans. Utöver pengarna från försäljningen av den första lägenheten tog min sambo med sig möbler (50 000kr) tv apparater (12000kr) samt sin bil (30 000kr) till den nya bostaden. Vi köpte dock nya köksstolar tillsammans för totalt 2000kr Nu efter att vi har bott med varandra ett år ska vi gå skilda vägar och flytta isär. Min sambo menar dock att han har rätt få tillbaka alla pengar han har lagt in lägenheter eftersom ha betalade mycket mer. Jag menar däremot att vi ska dela lika på allt, såväl bostaden som det som min sambo har tagit med sig från förra bostaden. Vad gäller? hur kan vi göra en bodelning utifrån gällande rätt. Jag kan poängtera att samtlig egendom är värderad till samma pris som vid köp. Jag skulle uppskatta ett snabbt svar.
Liv Stålhammar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att ditt ex tidigare bott själv innan ni flyttade ihop.Vad ingår i en bodelning?Till att börja med bör ni begära en bodelning. Bodelningen görs enligt egendomsförhållandena den dag då ert förhållande avslutades (8 § sambolagen). Vad som ingår i en bodelning mellan sambor kallas för samboegendom. Samboegendomen består av gemensam bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). "Bohag" innebär diverse saker som brukas i ert gemensamma hem, ex. möbler, hushållsmaskiner, prydnadssaker etc (6 § sambolagen). Gemensam användning?Den avgörande faktorn för om något är samboegendom är om det skaffats för gemensamt bruk: om du och ditt ex. köpte en soffa för att ha i lägenheten är den köpt för gemensamt bruk. Om du redan hade en soffa som du köpt när du bodde själv, men som du tar med till den nya lägenheten är den inte avsedd för gemensamt bruk. Inställningen vid köpet avgör alltså om saken är gemensam eller ej. Är möblerna, tv-apparaterna, bil och nya köksstolar samboegendom?Du skriver att du och din sambo köpte er lägenhet för att ni ville bo större, detta innebär att den är införskaffad för gemensam användning. Det innebär också att ni äger 50 % vardera av lägenheten (oavsett hur mycket pengar man bidrog med vid köpet). Ni köpte också nya köksstolar vilket innebär att dessa är samboegendom och kommer ingå i en bodelning. Du skriver dock att ditt ex tog med möbler och tv-apparater från sin tidigare bostad. Om dessa inhandlades när han bodde själv (innan ni blev sambor) kommer detta inte ingå i er bodelning, eftersom det inte införskaffades för gemensam användning. Bilen som din sambo ägde sen innan kommer inte heller ingå i bodelningen eftersom en bil varken är bostad eller bohag; endast dessa saker ingår i en sambodelning. Bodelning i praktiken Först kommer man skriva upp vem av er som äger vilken samboegendom. Detta beror på att i första hand kommer den personen få den fysiska saken (och därmed ekonomiskt kompensera den andra parten) (12 § sambolagen). Därefter kommer man räkna av sina skulder (i första hand på de tillgångar man har själv, om det inte täcker skulden kommer man räkna med samboegendomen) (13 § sambolagen). Därefter ska man slå ihop de kvarstående summorna och dela lika (14 § sambolagen). Sammanfattande svar Enligt gällande rätt har varken du eller ditt ex. helt rätt i vad som gäller. Min rekommendation är att ni anlitar en jurist så det går rätt till. Det som är samboegendom ska ni dela 50 % lika på, men allt som ditt ex. tagit med från sin förra egna lägenhet är hans enskilda egendom. Ditt ex. har dock inte rätt att få tillbaka all pengar han lagt in i lägenheten. Som nämnt ovan; han har endast rätt till 50 %. Hoppas du fick svar på din fråga. Med vänlig hälsning,

Kan man vara god man åt någon om man själv har ekonomiska problem?

2021-04-12 i God man
FRÅGA |Hej jag har en bekant som har en god man o har skuldsanering . Nu är min fråga kan hon o får hon vara en god man till en äldre man på 83 år o ha hand om hanns ekonomi??
Malin Hedlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår dig som att du undrar om en person med ekonomiska svårigheter kan vara god man för någon annan. För att vara god man måste man vara en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig personGod man är en fysisk person som anordnas av tingsrätten för att uträtta vissa uppdrag. Vilka uppdrag som omfattas anges i förordnandet av tingsrätten. Mer om när man kan bli förordnad en god man regleras i 11 kap. 4 § Föräldrabalken (FB). Vidare i 11 kap. 12 § FB anges att till god man ska det utses en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person. Vad detta innebär beror lite på anledningen till godmanskapet. Om en god man exempelvis har förordnats för att sörja för personen, så kan det anses lämpligt att en släkting utses till god man. Om det däremot är mer kvalificerad egendomsförvaltning eller rättsliga frågor kan det anses lämpligt att förordna en person med ekonomisk och/eller juridisk kunskap. Om man förekommer i Kronofogdens register anses man vanligtvis inte som en lämplig personInnan man blir förordnad som god man ska lämpligheten kontrolleras i den utsträckning det behövs. I kravet på lämplighet brukar man i normalfallet inhämta belastningsregister och uppgifter från Kronofogden. Förekommer man i dessa register är det stor sannolikhet att man inte anses lämplig för uppdraget att ta hand om någon annans ekonomi. Den enskilde kan emellertid önska en person som den vill ha som god man, men detta frångår inte kravet på att personen som utses fortfarande måste vara lämplig för uppdraget. Som svar på din fråga, kommer din bekant mest sannolikt inte anses som lämplig om hon dels själv har en god man samt är beviljad skuldsanering vilket följaktligen innebär att hon inte kommer kunna vara god man åt någon annan. Hoppas det var svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Tolkning av äktenskapsförord

2021-04-12 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |HejVi har skrivit ett äktenskapsförord via en jurist, men tycker formuleringen känns lite luddig.Vår fråga är alltså om det med nedanstående formulering (som gjorts av juristen) klart och tydligt framgår att innehav samt även Avkastningen på dessa konton skall gälla som Enskild Egendom.Vid följdfråga till juristen - så kändes svaret - lika luddigt."Finansiella instrument och kontanta medel som vid var tid innestår på följande konton ska varaXXs enskilda egendom, vari NN inte ska äga någon giftorätt.ISK...Kapitalförsäkring .....All egendom som träder istället för makes enskilda egendom, liksom avkastningen därav, ska vara enskild.All övrig egendom i boet ska vara giftorättsgods"Är jag helt skyddat för framtiden iom denna formulering? Skall sägas att maken har särkullbarn.
Maja Elken |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om erat äktenskapsförord kommer att få den verkan att du blir skyddad vid en eventuell äktenskapsskillnad, dvs om ni skulle skilja er eller om din make skulle avlida. Reglerna som är relevant i ditt fall finns i Äktenskapsbalken (ÄktB).Vad är giftorättsgods?Giftorättsgods är den egendom som inte är enskild egendom, enligt 7 kap. 1 § ÄktB. Huvudregeln är att all egendom som makarna har i ett äktenskap är giftorättsgods och giftorättsgodset ska ingå i en bodelning vid en skilsmässa eller vid ett dödsfall, enligt 10 kap. 1 § ÄktB. Man kan göra giftorättsgods till enskild egendom genom ett äktenskapsförord precis som ni gjort, enligt 7 kap. 2 § ÄktB.Hur tolkas ett äktenskapsförord?Äktenskapsförord är klassat som ett avtal och utgångspunkten när man tolkar avtal är utgå ifrån viljeförklaringen som tar uttryck i orden i avtalet. Det som är skrivet i äktenskapsförordet är alltså det som ska gälla, svårigheter kan dock uppkomma vid begreppsval som går att tolka på flera sätt. De flesta problemen som är kopplade till tolkning av avtal som äktenskapsförord är att de är skrivna av personer som saknar juridiska kunskaper.Vad innebär detta för dig?Ditt äktenskapsförord är författat av en jurist vilket till en början är en bra utgångspunkt då jurister besitter kunskap om hur ett avtal ska formuleras så att det enkelt kan tydas utan tolkningssvårigheter. För att förklara innebörden av det äktenskapsförord din jurist har författat skulle jag säga att det innebär följande: De medel som finns på dina konton ska vara dina vid en skilsmässa/dödsfall, om du köper något för dessa pengar blir även denna egendom din enskilda. Även den avkastning du får på denna egendom blir din enskilda (detta innebär att om du t.ex. köper ett hus för pengarna på ditt konto är huset ditt enskilda men även pengarna du skulle få om du skulle hyra ut detta hus). Resterande egendom är er gemensamma och ska därmed ingå i giftorättsgodset och delas på vid skilsmässa/dödsfall. Att din make har särkullbarn påverkar inte innebörden av ert äktenskapsförord. Vänliga hälsningar,

Vilket lands lag gäller när vi gift oss utomlands?

2021-04-12 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Jag är svensk medborgare, bosatt i Nederländerna och sedan kort gift med en nederländsk medborgare för en nederländsk myndighet.Bör/måste jag registrera giftemålet i Sverige?Vilka följder har det att registrera giftemålet i Sverige (är det så att svensk lag (giftorätten) skulle gälla?
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Avseende registrering av äktenskapetÄktenskap som ingåtts i ett annat land erkänns som huvudregel i Sverige om det var giltigt på den platsen där äktenskapet ingicks (7 § lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap). För att er status som gifta ska registreras i folkbokföringen behöver Skatteverket informeras (se Skatteverkets hemsida). Det kan ni göra själva om ni vill, men även exempelvis en utländsk myndighet kan komma att meddela Skatteverket avseende ert äktenskap. Skulle svensk lag gälla? I de EU-regler Sverige anslutit sig till finns regler om vilket lands lag som ska gälla på de förmögenhetsrättsliga aspekterna av ett äktenskap (förordningen om fördjupat samarbete om makars förmögenhetsförhållanden). Ni kan till exempel välja vilket lands lag ni vill ska gälla, förutsatt att någon av er var medborgare i det landet eller hade hemvist där (artikel 22). Om ni inte på detta sätt avtalar om vilket lands lag som ska gälla så gäller enligt EU:s förordning i första hand lagen i det land där ni hade er första gemensamma hemvist efter bröllopet (artikel 26). Detta gäller således om ni inte avtalar om saken och ni båda bor i Nederländerna. Om ni emellertid inte bott tillsammans på detta sätt gäller istället lagen i det land där ni båda var medborgare vid tidpunkten när ni gifte er. Om ni inte hade gemensamt medborgarskap gäller istället lagen i det land ni gemensamt har närmast anknytning till vid tidpunkten när ni gifte er. Ni kan alltså välja att svensk lag, inklusive giftorätten, ska gälla avseende ert äktenskap, eller välja annan stats lag om det tvärtom är något ni vill undvika. Om ni inte aktivt gör ett val lär det vara nederländsk lag som gäller. De länder som anslutit sig till EU:s förordning skulle godta den lagen som pekas ut enligt förordningen såsom beskrivits ovan. Andra följder av att räknas som giftaFörutom de förmögenhetsrättsliga aspekterna så påverkas en del annat av huruvida man är gift eller inte. Ett par exempel i svensk rätt är hur make men inte sambo har arvsrätt (3 kap. 1 § ärvdabalken), och hur det råder en faderskapspresumtion när en man och en kvinna är gifta och får barn (1 kap. 1 § föräldrabalken). Det innebär att mannen modern är gift med antas vara barnets far, medan mannen skulle behöva ansöka om att fastställa faderskapet om paret inte var gifta med varandra. Emellertid skulle dessa svenska regler inte heller nödvändigtvis börja gälla för er. För exempelvis arv finns en annan EU-förordning vars regler avgör vilket lands lag ska gälla, vilket beror på saker som vad ni valt för lag ska gälla, var ni bor eller var ni har anknytning (arvsförordningen, 3 kap.). Förenklat kan man säga att svenska regler troligen inte skulle gälla för frågor kring ert äktenskap om ni inte har nära anknytning till just Sverige till exempel genom att bo här, eller om ni specifikt väljer det. Om ni har fler funderingar så tveka inte att återkomma med en ny fråga! Med vänlig hälsning,

Kan jag ångra en bodelning om jag inte var i mina sinnes fulla bruk vid bodelningstillfället

2021-04-13 i Bodelning
FRÅGA |Hej. Vid tillfället jag skrev på min skiljsmässa anser jag att jag inte var vid mina sinnesfulla bruk. Hade bara 2 veckor innan varit inlagd på psyket. Kan man göra om något sådant utifrån hur man mår nu?Skrev på för 6 månadersedan. Vill inte vara gift. Men vill ändra själva delningen . Möbler hus och pengar.
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om det är uppenbart att du var ur dina sinnes fulla bruk och att bodelningen är skevdelad finns det möjlighet att ändra (jämka den). Nedan följer en förklaring av situationen.ÄktenskapsskillnadNär ni lämnat in ansökan om äktenskapsskillnad har ni en betänketid på minst sex månader och max ett år, se 5:1 äktenskapsbalken. Detta i det fall ni har bott tillsammans eller har barn under 16 år. Har ni under två års tid inte bott tillsammans krävs ingen betänketid, se 5:4 äktenskapsbalken.BodelningVid äktenskapsskillnad ska en bodelning göras. Det vill säga alla tillgångar ska delas upp mellan makarna. Om ni inte genom äktenskapsförord har avtalat om vem som äger vad och vem som ska ha vad vid en skilsmässa, är utgångspunkten att ni äger allt tillsammans, det kallas för giftorättsgods, se 7:1 äktenskapsbalken. Där ingår exempelvis möbler, sparpengar och bostad, oavsett om den ena parten har betalt den. Även parternas skulder ska räknas in i bodelningen, se 11:2 äktenskapsbalken. När en sammanräkning skett, delas tillgångarna sedan mellan parterna, 11:3 äktenskapsbalken.Vad som gäller lösöre, det vill säga möbler och andra saker, kan ni dela det mellan er som ni vill genom sämjedelning (ni är överens om vem som tar vad). I det fall ni inte kan komma överens om vem som ska ha vad får en utomstående göra en delning om vad som är lämpligast.JämkningOm det finns anledning att ändra på de ovan nämnda reglerna finns det undantagsregler. Exempelvis om ni har endast har varit gifta och samboende under kortare tid än fem år, finns det möjlighet att ändra på andelarna i bodelningen, se 12:1 äktenskapsbalken. Det kan även finnas andra anledningar att ändra bodelningsreglerna. Exempelvis om det den ena parten har väsentligt ändrat sina ekonomiska förhållanden. Det kan innebära att den ena parten har betydligt större inkomster och den andra parten har fått väldigt mycket sämre förutsättningar, se 12:3 äktenskapsbalken.Ogiltighet och jämkning av bodelningsavtalOm det framgår av bodelningen att den är kraftigt fördelaktig till den ena parten, så kallad skevdelning, finns det anledning att ifrågasätta omständigheterna kring avtalets ingående. Du skriver att du inte var i dina sinnens fulla bruk när du skrev under bodelningsavtalet. Att du var inskriven för psykiatrisk vård i anslutning till tidpunkten för bodelningen talar för att du kan styrka det med läkarintyg. Det finns då möjlighet att jämka bodelningen med stöd av 36 § avtalslagen. Det finns en dom från Högsta domstolen NJA 2020 s. 624 som behandlar just en situation där den ena parten inte var i sina sinnes fulla bruk vid bodelningen.SammanfattningEtt bodelningsavtal omfattas av olika regler om hur tillgångarna ska fördelas. Om det är tydligt att bodelningen är skevdelad, samt att du inte var i dina sinnes fulla bruk, finns det anledning att jämka avtalet. Behöver du hjälp med att jämka avtalet och upprätta en ny bodelning är du varmt välkommen till oss på Lawline.Vänligen,

Framåtvänd bilbarnstol - oeniga vårdnadshavare

2021-04-12 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Min dotter på snart 3 år sitter i en framåtvänd bilbarnstol de veckorna hon är hos sin pappa. Jag tycker att det är för tidigt att byta till framåtsittande bilstol, eftersom hon inte ens är 3 år än. Har jag någon talan i detta som mamma? Eller måste jag acceptera att han redan har bytt stol? Mvh
Minela Kurjakovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad säger lagen?Enligt 6 kap. 13 § Föräldrabalken (FB) har vårdnadshavare en gemensam rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Det krävs alltså i princip gemensamma beslut. Bestämmanderätten får emellertid med vissa undantag utövas av den ena föräldern, när den andra i följd av t.ex. frånvaro är hindrad att ta del i beslut rörande någon barnets angelägenhet och sådant beslut inte kan skjutas upp utan olägenhet. En vårdnadshavare kan inte anses hindrad att ta del i beslutet, om hans mening kan inhämtas utan oskälig omgång eller tidsutdräkt som kan medföra verklig olägenhet för barnet. Ju betydelsefullare avgörandet är, desto viktigare är det att båda vårdnadshavarna tar del i beslutet. Angående beslut som är av ingripande betydelse för barnets framtid har uttryckligen föreskrivits, att de inte får fattas av endast den ena vårdnadshavaren annat än om barnets bästa uppenbarligen kräver det. Som exempel har i motiven nämnts frågor som rör barnets skolgång eller bosättning. I förarbetena till lagen uttalas att om föräldrarna inte sammanbor måste den som har barnet hos sig till stor del fatta de vardagliga besluten i fråga om vårdnaden. Detta betyder t.ex. under veckan barnet bor hos sin pappa får pappan ta enskilda beslut om barnet i fråga om exempelvis vad barnet ska ha på sig till skolan, äta osv. Vise versa gäller när barnet bor hos sin mamma. Bakåtvända bilbarnstolar Transportstyrelsen skriver på sin hemsida att barn färdas säkrast bakåtvänt till cirka fyra års åldern. En bakåtvänd stol tar emot de våldsamma krafterna och skyddar barnets känsliga huvud och hals. Små barn som åker i framåtvända barnstolar löper fem gånger högre risk att dödas eller skadas svårt, jämfört med barn i bakåtvända bilbarnstolar. Transportstyrelsen skriver att man därför ej ska vända sitt barn för tidigt. Rekommendationen är att barn sitter bakåtvända så länge som möjligt, normalt tills de är ungefär fyra år. SammanfattningVårdnadshavare har en gemensam rätt att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, speciellt i beslut av större vikt. Ju betydelsefullare avgörandet är, desto viktigare är det att båda vårdnadshavarna tar del i beslutet. Att ert barn sitter säkert i en bil är otroligt viktigt, främst pga. barnets säkerhet när ni är ute och kör i trafiken. I egenskap av vårdnadshavare måste ni därför se till att välja rätt barnstol och se till att barnet sitter i det säkert under bilfärden. Du nämner att ditt barn sitter i en framåtvänd bilbarnstol veckorna hon är hos sin pappa. Utifrån transportstyrelsens rekommendationer färdas barn säkrast bakåtvänt till ca 4 års åldern. Mitt råd är att du pratar med dotterns pappa och att ni försöker komma överens. Ta t.ex. kontakt med en expert om barnbilstolar, då kommer ni med säkerhet veta vilken typ av barnbilstol ni ska ha i bilen samt om den ska sitta framåt- eller bakåtvänd. Skulle det visa sig att pappan på något sätt missköter barnets säkerhet på ett sätt som inte är förenligt med barnets bästa kan du vända dig till socialtjänsten. Hoppas du fått svar på frågan! Har du fler frågor är du välkommen att återkomma! Med vänlig hälsning

Vem äger vad i ett äktenskap?

2021-04-12 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Vi är gifta sedan 1 1/2 år tillbaka, min man äger en fastighet värd ca 10 milj, jag köpte in mig och äger 1/8 av fastigheten sedan ngr år innan vi gifte oss, vi har båda särkullbarn. Vi vill veta hur stor del jag äger i fastigheten nu, om vi skiljer oss el om min man går bort före mig. Vi har inget äktenskapsförord.Vem äger vad vid en skilsmässa? Vid ett dödsfall? Vad ingår inte i delning vid skilsmässa/dödsfall? Vad får våra respektive barn vid förälderns bortgång?
Amanda Laulumaa |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så länge ni är gifta så råder ni över er egen egendom och svarar för era egna skulder (1 kap. 3 § Äktenskapsbalken [1987:230] [ÄktB]). Med andra ord äger han för nuvarande 7/8 av fastigheten och du äger 1/8 om det är den uppdelningen ni kommit överens om. Det finns två sätt att upplösa ett äktenskap – genom den ena makens död eller genom äktenskapsskillnad (1 kap. 5 § ÄktB). Det totala giftorättsgodset räknas då samman, varefter värdet delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Med "giftorättsgods" inräknas all egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Eftersom ni inte har skrivit något äktenskapsförord så betraktas all er egendom som giftorättsgods, bortsett ifrån vissa typer av försäkringar, gåvor eller testamenten med krav om att egendomen ska vara enskild (7 kap. 2 § ÄktB). Skulle äktenskapet upphöra genom äktenskapsskillnad eller dödsfall så skulle alltså du få 50 % och din make få 50 %. Eftersom ni inte har några gemensamma barn så ärver din makes barn honom och dina barn ärver dig (2 kap. 1 § Ärvdabalken [1958:637] [ÄB]). Om exempelvis du skulle gå bort så skulle din make få 50 % av er gemensamma egendom genom äktenskapsskillnad, varefter dina barn ärver din andel av den gemensamma egendomen. Med vänliga hälsningar

Kan jag hindra mitt barn från att träffa en viss person?

2021-04-12 i Barnrätt
FRÅGA |Hej!Jag har en fundering, kan jag som förälder neka mitt barn att träffa mitt ex? Tillägga att det inte är barnets andra vårdnadshavare. Och den personen är inte bra för barnet, då den sitter och berätta öppet för barnet att den vill se dennes andra förälder död. Hur går man tillväga för att få hjälp med allt sånt?
Felicia Hauzenberger |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vårdnadshavarens ansvarSom vårdnadshavare har du både en rättighet och en skyldighet att påverka barnets personliga angelägenheter. Bedömningen av hur stort inflytande en vårdnadshavare får ha över barnets personliga angelägenheter beror på barnets ålder och mognad (6 kap. 11 § föräldrabalken). KontaktförbudFör att hindra en vuxen person från att träffa ditt barn skulle ett kontaktförbud kunna meddelas. Ett kontaktförbud skulle innebära att den vuxna personen inte får kontakta eller besöka barnet (1 § lagen om kontaktförbud). För att ett kontaktförbud ska kunna meddelas så krävs det för det första att det finns särskilda omständigheter som innebär en risk för att ditt barn ska utsättas för brott, förföljas eller allvarligt trakasseras av den vuxna personen (1 § 2 st. lagen om kontaktförbud). När ett kontaktförbud eventuellt ska meddelas så måste en bedömning göras av om kontaktförbudet står i rimlig proportion till det intrång som kontaktförbudet kommer att innebära för den vuxna personen (1 § 3 st. lagen om kontaktförbud). Tröskeln för att kontaktförbud ska meddelas är med andra ord väldigt hög. Att din före detta partner talar illa om barnets andra förälder är förmodligen inte tillräckligt besvärande för att kontaktförbud ska meddelas. Ett kontaktförbud skulle hindra din före detta partner från att träffa ditt barn. Även om ett kontaktförbud inte kan meddelas så har du som vårdnadshavare, som sagt, fortfarande en rättighet och skyldighet att tillgodose ditt barns intresse. Det är tyvärr inte närmare reglerat hur en vårdnadshavare ska tillvarata barnets personliga angelägenheter. Om du känner att du behöver hjälp av någon utomstående för att lösa problemet så kan du exempelvis kontakta kommunen, som har ett ansvar för att ge enskilda stöd och hjälp när det behövs (2 kap. 1 § socialtjänstlagen). Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att återkomma till oss. Du kan boka tid på Lawlines hemsida (https://lawline.se/boka). Med vänliga hälsningar