Ska egendom som är införskaffad efter ansökan om äktenskapsskillnad ingå i bodelningen?

2021-04-12 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Är det sant att efter att ha lämnat in skilsmässedokumenten till domstolen kommer alla tillgångar som jag köper bara en dag efter att inte betraktas som makars och hustruns gemensamma egendom och kommer inte att ingå i uppdelningen av egendom?
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om bodelning i samband med skilsmässa. Regler om detta finns bland annat i 9 kap äktenskapsbalken (ÄktB).InledningDin fråga rör egendomsförhållanden efter den så kallade "brytdagen" vilket är den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes hos tingsrätten (då ansökan om skilsmässa kom in till tingsrätten). Jag kommer i mitt svar förklara vad den här brytdagen innebär och vad som händer med den egendom som införskaffas efter den dagen.Vad händer med egendom införskaffad efter den så kallade brytdagen vid en skilsmässa?Dagen då ansökan om skilsmässa inkom till tingsrätten brukar kallas för brytdagen eller "den kritiska punkten". Den här brytdagen är viktig för den kommande bodelningen. Bodelningen ska nämligen göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena som fanns vid brytdagen (9 kap. 2 § ÄktB). Det innebär att de tillgångar och skulder som makarna hade vid tiden för ansökan av äktenskapsskillnad ska ingå i bodelningen. Brytdagen kan därför liknas som en "frysning" av tillgångarna.Skulder och tillgångar som uppkommer efter brytpunktsdagen ska som huvudregel inte ingå i bodelningen. Det betyder att egendom som införskaffas efter brytpunktsdagen inte räknas in i bodelningen.SammanfattningSvaret på din fråga är ja! Dagen som en ansökan om skilsmässa inkommer till tingsrätten kallas för brytdagen. Det är egendomsförhållandena på denna dag som den framtida bodelningen kommer att utgå ifrån. Det betyder att skulder och tillgångar som makarna får efter brytpunktsdagen inte ska räknas in i bodelningen. Exempelvis kan det handla om ett arv som den ena maken får efter brytpunktsdagen. Då ska detta arv inte ingå i bodelningen.Hoppas du fick svar på din fråga, om du har en annan fråga är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Kan man jämka eller ändra ett avtal om underhållsbidrag?

2021-04-11 i Underhåll
FRÅGA |Jag och min f.d. separerade för andra gången nu, denna gång med investeringar i husköp. För att banken skulle gå med på att min f.d. tog över huslånen fick jag skriva under ett avtal om underhållsbidrag där summan överskrider det "lagliga"/nominella underhållsbidraget för tre barn med ca 40%.I avtalet står "...betalas ut så länge barnen bor kvar i huset på [adress]. När ett av barnen flyttar hemifrån kvarstår samma belopp eftersom barnen som bor kvar hemma blir äldre och då också kostar mer. Underhållsbidraget justeras fr.o.m. när två av de tre barnen flyttat hemifrån och vidare när alla tre barn flyttat hemifrån."Jag känner att det här avtalet skulle kunna löpa på hur länge som helst. Redan nu är det äldsta barnet 21, tjänar pengar på lite ströjobb, men bor fortfarande hemma. Är avtalet verkligen rimligt och har jag någon rättighet att ifrågasätta det jag skrivit under, nu tre år sedan?
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Tillämplig lag Bestämmelser om en förälders underhållsskyldighet återfinns i föräldrabalken (FB).Underhållsskyldighet En förälder är underhållsskyldig för sitt barn till dess att barnet fyller 18 år, eller 21 år om barnet då fortfarande utbildar sig på gymnasial eller annan jämförlig grundnivå (7 kap. 1 § FB). Om barnet bor hos den ena föräldern varaktigt så ska den andre föräldern betala underhållsbidrag (7 kap. 2 § första stycket FB). Ett sådant underhållsbidrag kan fastställas genom dom eller, som i ditt fall, genom avtal (7 kap. 2 § andra stycket FB). Det är föräldrarna själva som kommer överens om vilken summa underhållet ska vara, men tanken är att det ska användas till barnets boende, mat och fritidsintressen. Jämka eller ändra ett avtal om underhållsskyldighet? Ett avtal om underhåll kan jämkas av domstol om omständigheterna föranleder det, eller om avtalet är oskäligt med hänsyn till omständigheterna vid dess tillkomst och förhållandena i övrigt (7 kap. 10 § första och andra stycket FB). I ditt fall anger du att beloppet som ni har avtalat om är avsevärt mycket högre än det "normala", vilket kan vara en omständighet som gör det oskäligt. Vidare kan en annan förutsättning som gör att avtalet bör jämkas vara att bidrag nu utgår till en 21-åring (som du därmed inte enligt lag är skyldig att underhålla), som dessutom tjänar egna pengar. Bidraget behövs därmed inte för att tillförsäkra denne boende, mat och fritidsintressen. Något annat som du kan åberopa för att fastställa att avtalet inte ska löpa "hur länge som helst" är att avsikten vid avtalets ingående var att det endast skulle gälla under en begränsad tid. Jag tolkar din fråga som att det enda slutdatum som finns i avtalet är den dag då alla barn har flyttat hemifrån. I teorin skulle därför avtalet kunna löpa under barnens hela livstid, vilket förmodligen inte var syftet när avtalet slöts. Genom att tolka avtalet i ljuset av dess ändamål kan man därför åstadkomma en ändring så att det bara ska utgå underhåll medan barnen faktiskt är "barn" (underåriga). Hur gör man?En talan om underhåll får väckas vid domstolen i den ort där svaranden har sin hemvist (7 kap. 12 § FB). Med andra ord kan du väcka talan i den ort där din före detta och barnen bor.Är avtalet/ summan rimlig? Att du ska betala underhållsbidrag även fast barnen får egen inkomst kan betraktas som mindre rimligt, särskilt om det är fråga om stora belopp. Huruvida beloppet i sig är rimligt är svårt för mig att avgöra utan närmare omständigheter. Försäkringskassan, och även vissa kommuner, kan hjälpa till att göra sådana bedömningar. Sammanfattning och rådEn förälder är underhållsskyldig för sina barn tills att de är 18 år, eller 21 år om de fortsatt går en utbildning på grundnivå. Det går att jämka ett avtal om underhållsbidrag vid domstol om förutsättningarna ändras eller om det föreligger någon omständighet som gör det oskäligt. Att avtalet löper på utan någon egentlig sluttid, att det utgår till barn över 21 år samt att beloppet är väldigt mycket högre än det "normala" är omständigheter som tyder på att jämkning är möjligt. Det är dock svårt för mig att göra en närmare bedömning utan att veta de exakta omständigheterna. Mitt råd till dig om du vill åstadkomma en förändring av avtalet är därför först att försöka komma överens med din före detta om hur avtalet ska ändras. Detta kommer att bespara er både tid och pengar. Är en frivillig överenskommelse inte möjlig så är min rekommendation till dig att du istället väcker talan i domstol om saken. Skulle du behöva mer hjälp i ärendet så kan jag varmt rekommendera dig att ta hjälp av en av våra duktiga jurister på Lawlines juristbyrå. Om du är intresserad av detta eller i övrigt har frågor om mitt svar så är du välkommen att kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till! Med vänlig hälsning,

Min man står som ägare på en fastighet i Thailand, hur fördelas egendomen vid eventuell bodelning med anledning av hans frånfälle? Gäller svensk lag?

2021-04-11 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej. Endast min man står som ägare på ett hus i Thailand.Vilka regler gäller om han avlider?Vi är gifta, svenska medborgare och har 2 barn.
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om din man avlider blir frågan vad som skall ske med hans fastighet i Thailand. Då ni är gifta ska bodelning ske, i enlighet med 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB i fortsättningen). Bodelning ska ske när ett äktenskap upplöses. Ett äktenskap upplöses när den ena maken avlider, se 1 kap. 5 § ÄktB.Fastigheten din man äger i Thailand kommer att ingå i bodelningen, se 10 kap. 1 § ÄktB. All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods, vilket är vad som ingår i bodelningen.Den svenska familjerättens tillämplighet kräver dock att svensk lag är tillämplig i ovan fall. Svensk lag kommer att vara tillämplig då båda makarna bor och lever i Sverige, och har Sverige som hemvist. Det finns ingen internationell anknytning mellan makarna i det här fallet.Svensk lag kommer att tillämpas vid eventuell bodelning, varför din makes fastighet kommer att ingå i bodelningen då den utgör giftorättsgods (såvida den inte utgör enskild egendom).Med vänlig hälsning!

Hur länge räknas barn som minderåriga?

2021-04-11 i Barnrätt
FRÅGA |Hur länge räknas barn som minderåriga?En förälder ertappas för snatteri vid ca 17 tiden. Hon erkänner direkt eftersom hon var stressad och skulle hämta ett barn efter en gympa träning. Varan låg kvar i väskan och hon missar att ta upp den. Flickan är 12 år och hade ingen telefon med sig. Det andra barnet, 9 år befinner sig ensam hemma. Vakt/polis menar att de kan hålla henne kvar 6 timmar eftersom barnen inte är minderåriga. De höll henne 2 timmar. Flickan gick till mig (ca2km) som turligt nog var hemma men pojken var själv i ca 3 timmar.
Yodit Eshete |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När blir barn myndiga?Enligt 9 kap. 1 § Föräldrabalken (FB) är den som är under arton år omyndig. Detta innebär att barnet inte själv för råda över sin egendom eller åta sig förbindelser men undantag om annat framgår av lag eller vissa villkor vid gåva, testamente med mera. Barnen som du har angivit i frågan är 12 och 9 år gamla och är således underåriga och omyndiga.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänlig hälsning,

Kan jag hindras från att träffa min sambos barn?

2021-04-11 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej. Min sambo har ett barn med sin ex flickvän. Denna ex flickvän säger att jag inte får träffa barnet när pappan och barnet träffas. Hon förbjuder alltså mig att träffa deras barn pga vi tydligen inte har någon personkemi och att jag tydligen inte har något med barnet att göra. Jag undrar vad detta är för beteende och om man överhuvudtaget kan göra något åt det.
Maya Hempel |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det framgår inte av din fråga om barnets föräldrar har gemensam vårdnad eller inte. För föräldrar som har gemensam vårdnad gäller att alla beslut som rör barnet ska fattas gemensamt av båda vårdnadshavarna, men alltid utefter vad som är bäst för barnet. Det innebär att vardera förälder har rätt att säga nej till beslut som fattas av den andra. Det finns däremot vissa undantag. Ett sådant är att boendeföräldern ska ha större utrymme till beslut om enklare saker den tid barnet bor hos denna. Sådana beslut är vilken mat barnet ska äta, vilka kläder barnet ska ha och vilka sysslor som ska göras till exempel. Det innebär också att man har rätt att bestämma med vilka barnet umgås och vilka människor som vistas i ens eget hem. Det förutsätter förstås att barnet känner sig tryggt, säkert och bekvämt med umgänget.Konflikter likt denna kan ofta uppstå efter en separation men är alltså inget som kan angripas juridiskt för att hindra dig från umgänge med barnet såvida barnet känner sig trygg med dig. I fråga om barns umgänge och vårdnad utgår svaret alltså alltid från vad som är bäst för barnet och barnets intressen. Jag hoppas jag besvarat din fråga och att ni hittar en fungerande vardag. Vänligen,

Är enskild egendom fortfarande enskild om jag köper något för pengarna? Ingår pengarna vid en bodelning?

2021-04-11 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Om en person som inte är gift får ett arv där det i testamentet står att arvet inte ska ingå i äktenskapsskillnad, köper en lägenhet för dom pengarna. Senare ingår personen i ett förhållande och säljer sin lägenhet och köper en ny lägenhet tillsammans med den nya partnern. Dom gifter sig och efter några år ska dom nu skiljas. Gäller det testamentet fortfarande fast personen har sålt lägenheten som köptes för arvpengarna? Eller ska lägenheten delas 50/50?
Josefine Bågholt |Hej, och stort tack för att du har valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om ifall ett arv som man får som enskild egendom fortfarande är det när man köpt annat för pengarna samt om det ingår vid en eventuell bodelning.Den lag som vi kommer att behöva titta på för att finna svaret på din fråga är äktenskapsbalken (ÄktB), eftersom lagen reglerar bodelning med mera. Vad sker med arvet när man köper annat? När man får ett arv med ett villkor om att det inte skall ingå vid en äktenskapsskillnad, så är det den personens enskilda egendom (7kap. 2 § stycke 1 punkt 3 ÄktB). Denna egendom skall inte ingå vid en bodelning (7 kap. 1 § ÄktB).Om man köper något annat för pengarna som man fått i arv med förbehållet om att det inte skall ingå vid en bodelning så kommer saken man köpt även omfattas av förbehållet (7 kap. 2 § stycke 1 punkt 6 ÄktB). Detta innebär alltså att även om man köper något, säljer det och sedan köper något nytt för pengarna, så är det alltid arvspengarna där testamentet fortfarande är gällande. Däremot kan eventuell avkastning bli sådan egendom som skall delas på vid en äktenskapsskillnad (7 kap. 2 § stycke 2 ÄktB). Slutsats Den del som arvspengarna alltså motsvarar i den nya bostaden är med andra ord enskild egendom. Det innebär att denna del kommer inte att delas på utan personen som investerade arvspengarna kommer också att få tillbaka dem, och så delar man på resterande. Detta gäller även oavsett om man var gift eller inte när man fick arvet. Jag hoppas nu att du har fått svar på din fråga. Har du ytterligare frågor och funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Vänligen,

Är ett samboavtal om bostaden gällande trots att vi har gemensamma barn?

2021-04-11 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej. Jag och min sambo funderar på att köpa en större bostad, en av oss är föräldraledig en tid framåt och har därmed mycket lägre inkomst än normalt, vi funderar därför på att bara en av oss köper huset. Kan vi skriva något för att förhindra att den andra kan kräva halva huset vid en separation eftersom bara en kommer stå på lånet? Vi har gemensamma barn och i alla frågeställningar vi hittat verkar det oklart om det är möjligt när det finns gemensamma barn.
Josefine Bågholt |Hej, och tack för att du har valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Precis som du säger finns det vissa spridda svar i denna frågeställning. I mitt svar till dig skall jag försöka förtydliga detta genom att först titta på hur ni kan undanta bostaden ifrån en bodelning. Sedan kommer jag att gå in på vad det är som gör att frågan trots allt inte är helt lätt att besvara. Slutligen i mitt svar till dig kommer en summering och råd. Vad kan ni göra för att särskilja bostaden ifrån en bodelning? För att undanta en egendom som har blivit anskaffad för gemensamt ändamål från en bodelning, så måste ni ha skrivit ett samboavtal. Detta avtal innebär att parterna antingen avtalar om att all egendom skall undantas från en bodelning och den som köpt och äger respektive egendom har rätt till den. En bodelning kommer därav inte att ske. Ett annat samboavtal som man kan skriva är att man undantar endast en egendom, som i detta fall kanske då är en bostad. Kommer då bägge parterna överens om att man inte vill ha bostaden i en eventuell bodelning kommer denna att undantas om det finns ett samboavtal som uttryckligen påtalar detta. Egendomen tillfaller då den som äger den. Gemensamma barn kan dock göra att avtalet ej blir gällande Utgångspunkten är att flertalet bestämmelser i lagen gällande sambos inte är tvingande. Detta innebär att man får lov att avtala bort dem. Det som dock kan sätta stopp för ett samboavtal är en tvingande regel. I detta fall finns det en sådan tvingande regel som säger att ifall en sambo får vårdnaden över de gemensamma barnen så har hen också rätt att överta bostaden mot ersättning. Eftersom regeln är tvingande så kan man alltså inte avtala bort den genom ett samboavtal, utan samboavtalet blir i en sådan situation ogiltigt.Slutsats Ni kan alltså komma överens genom ett samboavtal att bostaden inte skall ingå vid en eventuell bodelning. Får dock endast en av er vårdnad över era gemensamma barn, kommer denna person trots samboavtalet kunna ha rätt till att få ta över bostaden. Viktigt att komma ihåg är dock att man behöver betala ersättning för bostaden till den andra sambon om detta skulle inträffa, så man får inte bostaden gratis. Ni kan alltså inte skriva något som helt avtalar bort rätten för den sambon som får vårdnaden av barnen eftersom regeln i lagen är tvingande. Däremot råder jag er att fortfarande skriva ett samboavtal. Skulle det vara så att ni gemensamt får vårdnaden om barnen vid en eventuell separation eller att hen som köpt bostaden får vårdnaden om barnen, kommer denna person på grund av samboavtalet få behålla bostaden. Jag hoppas nu att jag har kunnat besvara frågan och att allt löser sig för er! Har ni ytterligare frågor eller funderingar så är ni varmt välkomna att höra av er till oss på Lawline igen. Allt gott! Vänligen,

Kan jag flytta med vår gemensamma son utan att genomgå en rättstvist?

2021-04-11 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej,Min sons far har begått brott och väntar nu rättegång, jag har tagit över ansvaret via socialtjänsten just nu, vi bor i pappans hemort och vi har separerat när vårat barn var ca 1 år, nu är han 5 och jag känner mig inte trygg i den ort vi nu bor i längre och vill verkligen flytta hem till min familj som bor på annan ort. Måste jag fortfarande gå igenom en rättstvist för detta, eller kan jag få flytta tillbaka hem med min son för att känna mig säker och mer skyddad.
Josefine |Hej, och stort tack för att du har valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Först och främst vill jag beklaga situationen, och kommer göra mitt bästa för att hjälpa dig så bra som det möjligen går. Som jag tolkar din fråga så undrar du om det är okej att flytta med er gemensamma son ifrån den ort som du nu bor på till en annan ort. Jag tolkar även din fråga som att du har hela vårdnaden över barnet. Men jag kommer dock även ta upp om du och fadern har gemensam vårdnad. När det gäller frågor om barn och vårdnaden kring dem så måste vi gå till föräldrabalken (FB) och finna de regler som är applicerbara i just detta fall. Utgångspunkten är alltid vid frågor om vårdnad, boende och umgänge att barnets bästa går först (6 kap. 2a § FB). Barnet skall också alltid ha rätt till att få en trygg och bra omvårdnad (6 kap. 1 § FB). Ensam vårdnad över barnenHar du ensam vårdnad har du alltid rätten att bestämma om barnets angelägenheter (6 kap. 11 § FB). Är det då så att du känner att ni skall flytta för att det är bättre för dig och barnet kan du göra detta utan att behöva gå till honom för ett medgivande eller gå igenom en rättstvist. Gemensam vårdnadÄr det dock så att ni har gemensam vårdnad över barnet så måste du få ett godkännande och ni måste vara eniga om att det är okej att flytta. Alla beslut skall nämligen fattas tillsammans mellan dem som har delad vårdnad om barnet ifall besluten har en större betydelse (6 kap. 13 § FB). Eftersom vart man skall bo och ifall barnet skall flytta till en annan kommun och stad är ett relativt stort beslut, är detta ett typexempel på något som kräver båda vårdnadshavarnas godkännande. Kommer ni inte överens så kan det bli aktuellt med en rättslig tvist i och med att du kan gå till domstolen för att be dem fatta ett beslut om ni inte kommer överens (6 kap. 14 a § FB). Domstolen kan dock endast besluta om barnet kan bo hos någon av er eller växelvis, de kan inte lägga sig i vart barnet skall bo rent geografiskt. Så de kommer i tvisten att titta på om du skall få ha ditt barn ensamt och kanske med egen vårdnad eller inte. När de gör sin bedömning kommer de också utgå ifrån vad som är bäst för barnet, och ifall det är farlig för er att bo där ni lever idag finns det en stor sannolikhet att domstolen godkänner din flytt eftersom den inte heller är så många mil bort. Sammanfattning Ifall du har ensam vårdnad är det endast att flytta utan en vidare tvist. Är det dock så att ni har gemensam vårdnad över ert barn så behöver du ett godkännande från fadern. Men här kan du dock även välja att gå till domstolen för ett beslut om ni inte kommer överens.Jag hoppas nu att du har fått svar på din fråga och att allt löser sig för er. Har du fler frågor och funderingar så är du varmt välkommen att återkomma till oss. Vänligen,