Ändra underhållsbirdag

2019-02-28 i Underhåll
FRÅGA |Jag har skrivit ett underhållsavtal med min tidigare fru under en period då jag hade god ekonomi för snart två år sedan. Avtalet träffades i samband med skilsmässa.Nu har jag betydligt sämre ekonomi - men dock samma lön. Jag har svårt att få privatekonomin att gå ihop bl.a. pga att jag fått nytt barn med ny partner..Mitt ex har därtill nu en sambo som betalar en del av deras gemensamma kostnader.Jag förstår att underhållsavtal kan omförhandlas vid sänkt lön. Kan omförhandling även begäras vid andra omständigheter? Vad har jag för rättigheter/möjligheter att få underhållet sänkt?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att undrar om det är möjligt att ändra det belopp som du betalar i underhållsbidrag till din tidigare fru för ert barn. Regler om underhållsbidrag och underhållsskyldighet hittar vi i 7 kap. Föräldrabalken (FB).Föräldrarna har rätt att gemensamt besluta om ändring av underhållsbidraget, oavsett om beloppet bestämts genom dom eller avtal. I dessa fall kan advokat eller socialnämnden kontaktas för att upprätta avtal med ändringen. Om föräldrarna inte är överens om att underhållsbidraget ska ändras har vardera förälder rätt att hos domstol begära jämkning av den dom eller det avtal genom vilket underhållsbidraget bestämts (se 7 kap. 10 § FB). För att jämkning ska ske krävs att förhållanden ändrats på ett sådant sätt att det föranleder ändring av underhållsbidraget. Det måste därmed röra sig om en i sammanhanget betydelsefull ändring. Som exempel på sådan betydelsefull ändring har i vissa fall ansetts vara att förälders inkomst kraftigt ökat eller minskar samt att en förälder även blivit underhållsskyldig mot ett ytterligare barn. Vad som är en betydelsefull ändring får dock bedömas i det enskilda fallet och kan därmed vara olika från fall till fall. För att besvara din fråga kan först konstateras att du och din tidigare fru har rätt att gemensamt besluta om att ändra underhållsbidraget. Om ni inte är överens om att en ändring ska ske finns en möjlighet att hos domstol begära om jämkning. Din tillkomna underhållsskyldighet mot ditt och din partners barn kunna torde kunna utgör en sådan betydelsefull ändring som kan medföra jämkning.Hoppas du fick svar på din fråga!

Ska arv som skiftats först efter brytpunkten ingå i en bodelning?

2018-11-28 i Bodelning
FRÅGA |Ett gift par skiljer sig. Makens pappa dör innan brytpunkten dvs dagen för ansökan om skilsmässa. Själva bouppteckningen blev klar efter ansökan om skilsmässa. Innebär det att makens arv efter sin pappa inte ska ingå som giftorättsgods i bodelningen?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om bodelning och makars egendom hittar vi i Äktenskapsbalken (ÄktB).Av 9 kap. 2 § ÄktB framgår att en bodelning ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena som rådde den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Detta innebär därmed att de tillgångar som respektive make hade vid denna tidpunkt är de som ska ingå i den kommande bodelningen. En utgångspunkt inom arvsrätten är att arv tillkommer den arvsberättigade i och med arvlåtarens död. Arvet ska alltså anses ha tillkommit de arvsberättigade direkt vid dödsfallet och inte först vid arvskiftet. Eftersom makens pappa gått bort innan talan om äktenskapsskillnad väckts ska arvet anses ha tillkommit maken innan brytpunkten och därmed ingå i bodelningen. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Häva faderskap

2018-11-15 i Faderskap
FRÅGA |Hej! Om det framkommit att ens pappa inte är ens pappa biologiskt och man inte har någon kontakt kan man häva faderskapet juridiskt?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om faderskap och upphävande av detsamma hittar vi i Föräldrabalken (FB).Enligt 3 kap. 2 § FB finns en möjlighet för barn att väcka talan mot fadern om att upphäva dennes faderskap. För att nå framgång med en sådan talan ska rätten övertygas om att mannen inte är den biologiske fadern (se 1 kap. 2 § första stycket FB). Detta kan göras genom t.ex. DNA-analys som visar på att släktskap inte föreligger eller genom att lyfta fram andra särskilda omständigheter som visar på det. Om det går att visa på att din pappa inte är din biologiska pappa torde du därmed kunna upphäva faderskapet.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Adoption av sambos vuxna son

2018-11-09 i Adoption
FRÅGA |Jag och min sambo har varit ihop i över trettio år. Jag vill adoptera hennes biologiske son. Han var 16 år när vi träffades och har vi har haft en relation sedan dess. Han är således en vuxen man med egna tonåringar idag.Får jag adoptera? Hur gör jag/vi?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om adoption hittar vi i 4 kap. Föräldrabalken (FB).Den som vill söka om adoption ska göra detta hos tingsrätten i den ort där den som adoptanten vill adoptera har sin hemvist (se 4 kap. 12 § FB). Enligt 4 kap. 6 § FB kan en person med sin sambos samtycke adoptera sambons barn. Av 4 kap. 4 § framgår att personer över 18 år får adopteras om det finns särskild anledning till adoptionen. Detta med hänsyn till det personliga förhållandet mellan adoptanten och den som denne vill adoptera samt att adoptionen i övrigt ska vara lämplig. Detta innebär att en helhetsbedömning av adoptionen ska göras. Vid en bedömning om det föreligger särskild anledning anges vidare att det särskilt ska beaktas om adoptanten har uppfostrat den som denne vill adoptera eller om avsikten med adoptionen annars avser att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och vuxen. Som exempel på bekräftelse av en sådan relation har i förarbetena angetts vara situationer där adoptanten under sena tonår eller i vuxen ålder varit styvförälder till den som denne vill adoptera på så sätt utvecklat en relation. För adoption av personer som är 12 år eller äldre krävs enligt 4 kap. 7 § FB även dennes samtycke till adoptionen. Eftersom det i varje enskilt fall ska ske en helhetsbedömning av den sökta adoptionen kan en inte med säkerhet säga om en adoption kommer godkännas eller inte, men utifrån vad som framgår av frågan tycks det inte finnas hinder mot en adoption av din sambos son. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan en make adoptera ensam?

2019-01-22 i Adoption
FRÅGA |Vad säger lagen avseende vuxenadoption där en make vill adoptera ett fosterbarn och där makan inte vill vara med juridiskt och adoptera pga att hon har särkullbarn?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du väder dig till Lawline med din fråga!Regler om adoption hittar vi i 4 kap. Föräldrabalken (FB).Av 4 kap. 6 § FB framgår att huvudregeln är att makar och sambor enbart får adoptera gemensamt. Detta innebär att en make inte ensam kan adoptera utan det krävs att även den andre maken adopterar. Undantag till detta är situationer där en make avser att adoptera den andre makens barn. Det andra undantaget är situationer där den andre maken vistas på okänd ort alternativt till följd av psykisk sjukdom eller annat liknande förhållande är förhindrad att adoptera. Det är därmed inte möjligt att maken ensam adopterar fosterbarnet om inte den andre maken avser att adoptera fosterbarnet. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Måste bodelningsförrättare utses om makarna är oense om äktenskapsskillnad?

2018-11-21 i Bodelning
FRÅGA |Jag vill skiljas men min man vill inte skriva på. Om jag skickar in med bara min underskrift, måste vi då ta hjälp för att göra en bodelning även om vi två kan komma överens själva om vem som ska ha vad? Vi saknar båda tillgångar och bor i hyresrätt. Jag driver enskild firma och min man har tagit en mängd lån bakom min rygg, dock alla i sitt eget namn.
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar om bodelningsförrättare måste utses i de fall där endast en av makarna ansöker om skilsmässa. Reglerna om bodelningsförrättare hittar vi i Äktenskapsbalken (ÄktB). Om makar inte kan enas om bodelning finns möjligheten för dem att hos tingsrätten ansöka om en bodelningsförrättare (se 17 kap. 1 § ÄktB). Bodelningsförrättaren har då till uppgift att se till så bouppteckning och bodelning genomförs (se 17 kap. 5-6 §§ ÄktB). En ansökan om bodelningsförrättare kan göras i samband med ansökan om äktenskapsskillnad vilket medför att ansökningarna avgörs tillsammans (se 17 kap. 2 § ÄktB). Att en make enskilt ansöker om äktenskapsskillnad innebär däremot inte per automatik att denne även ansöker om bodelningsförrättare utan det måste särskilt framgå att så önskas. Om makarna tillsammans, trots att de är oense om att skiljas, kan genomföra en bodelning finns det därmed inget hinder för dem att göra det på egen hand. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Skulder vid bodelning

2018-11-13 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Min fru och jag har varit gifta i 7 år, Vi kar nu skiljt ossJag står på huset och lån, hade detta innan giftermål,Har lån som motsvarar husets värde samt andra lån som överstiger min ex frus tillgångar som är i princip noll.Ser inte att jag behöver dela något med henne , har jag rätt ?Hon har aldrig tillfört eller betalat något till hushållet
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar om du genom en bodelning kan behöva dela med dig av dina tillgångar till din före detta fru. Reglerna om bodelning mellan makar finns i Äktenskapsbalken (ÄktB).I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (se 10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är den egendom som inte är enskild egendom. Enskild egendom är egendom som genom äktenskapsförord eller villkor från tredje man t.ex. genom villkor vid gåva, arv eller testamente förklarats vara enskild (se 7 kap. 2 § ÄktB). Vid en bodelning beräknas vardera makes tillgångar ihop var för sig, dvs hur stora tillgångar vardera make enskilt har. Makarna har vidare rätt till skuldtäckning ur sina tillgångar vilket innebär att skulderna avräknas mot tillgångarna. De tillgångar som finns kvar efter skuldavräkningen läggs samman och delas lika mellan makarna. Avgörande för frågan om du kan bli skyldig att dela med dig av dina tillgångar till din före detta fru blir därmed hur stora tillgångar respektive skulder ni själva har. Om du har skulder som överstiger värdet av dina egna sammanlagda tillgångar ska du får täckning för dessa och därmed inte bidra med något till likadelningen. Det framgår i din fråga att du äger ett hus och har lån gällande det som överstiger husets värde samt ytterligare lån. Utifrån detta ska du inte kunna bli skyldig att dela med dig av något till din före detta fru men det slutliga svaret blir dock beroende av hur stora dina sammanlagda tillgångar och skulder ser ut. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vad händer med min egendom när sambo går bort? Kan jag undanta mina syskon arv genom testamente?

2018-10-29 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min sambo(sedan 50år tillbaka) har inga egna barn men min sambo som tidigare varit gift har två vuxna barn från äktenskapet.Vi bor i en insats lgh och min sambo har -några år sedan- överlåtit lgh till mig genom gåvobrev.Måste jag, om sambon dör först m betala halva av lgh:ts värde till hans barn eller är lgh min enskilt ägodel.Vad gäller andra ägodelar har jag förstått att det måste delas lika oavsett om jag har köpt och ensam betalat vissa kapitalvaror.Eller kan jag få behålla "mina egna saker". Iom att jag har inga egna barn kommer mina syskon ärva mig men om jag vill skriva testamentet till någon annan i stället kan mina syskon kräva sitt? /Tacksam för svar.
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du dels undrar om din sambos särkullbarn har rätt till del i din egendom om din sambo går bort före dig. Vidare förstår jag att du också undrar om du kan testamentera bort din kvarlåtenskap så att dina syskon inte ärver dig. Om ett samboförhållande upphör, av en annan anledning än att samborna ingår äktenskap med varandra, ska en bodelning genomföras om någon av samborna begär det (se 8 § Sambolagen (SamboL)). I en sådan bodelning ska samboegendom ingå och fördelas mellan makarna. Samboegendom är gemensam bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk, oavsett vem som förvärvat egendomen (se 3 § SamboL). Till samboegendom hör dock inte egendom som genom villkor från tredje man (dvs annan än den andre sambon) vid t.ex. gåva eller arv förklarats vara enskilda egendom (se 4 § SamboL). Genom ett samboavtal kan samborna också gemensamt bestämma att viss egendom inte ska ingå i en bodelning (se 9 § SamboL). Att din sambo överlåtit lägenheten till dig innebär därmed inte per automatik att den ska undantas bodelningen utan det krävs att detta framgår av ett samboavtal.När ett samboförhållande upphör till följd av att ena sambon går bort är det endast den efterlevande sambon som har rätt att begära bodelning (se 18 § SamboL). Ifall du som efterlevande inte vill att bodelning ska ske kan du därmed avstå från att begära en. Genom att inte begära en bodelning ska din sambos särkullbarn inte ha möjlighet att få rätt till del i din egendom. När det gäller frågan om testamentsrätt så är det helt fritt att genom testamente förordna om sin kvarlåtenskap (se 9 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB)). För testatorns bröstarvingar finns ett laglottsskydd som innebär att bröstarvingen genom att jämka testamentet alltid har rätt att få ut sin laglott dvs hälften av det arv som denne skulle haft rätt till om testamentet inte fanns (se 7 kap. 3 § ÄB och 7 kap. 1 § ÄB). Något sådant skydd finns dock inte för andra arvingars arvsrätt. Detta innebär att du fritt kan testamentera bort din egendom och att dina syskon i sådana fall inte kommer kunna kräva ut något arv. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar