Påverkas underhållsstödet av barnets egna inkomster?

2018-10-25 i Underhåll
FRÅGA |Om ett barn som är 15 år skulle ärva en summa på 55000 kr ca får barnet då inte underhållstöd ifrån försäkringskassan blir detta indraget då???
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Barnets egen inkomst kan påverka hur stort underhållsstödet för denne blir. Om barnet har en inkomst som överstiger 60 000 kr per år blir bidraget lägre. Ju högre årsinkomst barnet har (förutsatt att den överstiger 60 000 kr) desto lägre blir underhållsstödet. Barnets arv på 55 000 kr kommer på så sätt inte ensamt medföra att underhållsstödet sätts ner och ännu mindre att det bortfaller helt. Mer information om underhållsstöd finns på Försäkringskassans hemsidaHoppas du fick svar på din fråga!

Vad händer med makars gemensamma bostad vid dödsfall och skilsmässa om ena maken är ensam ägare?

2018-10-10 i Bodelning
FRÅGA |om jag ägt ett hus från 1992-2015 självsen gifter mig med en man som flyttar in hos mig.1. VAD HÄNDER OM JAG DÖR? får han huset eller mina barn?jag har 3 barn och han har 2 barn2. äger han halva huset nu när vi är gifta?3. om vi skulle skilja oss vad händer då?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar vad som sker med ditt hus vid händelse av skilsmässa mellan dig och din man samt utifall att du går bor och efterlämnar man och era respektive särkullbarn. Vidare förstår jag att du också undrar om och vilken påverkan din och din mans äktenskap har på äganderätten till huset. Utifrån frågan uppfattar jag det som att du ensam ägt huset sedan år 1992 och att det sedan år 2015 är din och din mans gemensamma bostad. Reglerna om makars egendom och bodelning hittar vi i Äktenskapsbalken (ÄktB) och reglerna om arv hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).Att två personer ingår ett äktenskap innebär inte att personernas egendom automatiskt blir samägd utan personerna fortsätter råda över deras egen egendom och över sina egna skulder (se 1 kap. 2 § ÄktB). Däremot har makar ett latent äganderättsanspråk till varandras egendom vilket innebär att makarna i framtiden kan ha rätt att göra anspråk på den andres egendom. Anspråket kan bli aktuellt då en bodelning förrättas och egendomen genom en likadelning fördelas mellan makarna. Bodelning ska genomförs när ett äktenskap upplöses vilket kan ske genom skilsmässa eller att en av makarna går bort (se 9 kap. 1 § ÄktB). I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (se 10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är den egendom som inte är enskild egendom. Enskild egendom är egendom som genom äktenskapsförord eller villkor från tredje man t.ex. genom villkor vid gåva, arv eller testamente förklarats vara enskild (se 7 kap. 2 § ÄktB). Den enskilda egendomen ska i regel inte ingå i bodelningen (undantaget är att egendom som genom äktenskapsförord blivit enskild kan ingå om båda makarna önskar det, se 10 kap. 4 § ÄktB). Vid en bodelning beräknas vardera makes tillgångar ihop, dvs hur mycket tillgångar respektive make har. Sedan ska deras skulder avräknas mot tillgångarna eftersom makarna ska få skuldtäckning ur sina tillgångar. Värdet av den egendom som finns kvar efter skuldavräkningen läggs samman och delas lika. Beroende på om och hur makarnas nettotillgångar (tillgångar efter skuldavräkningen) skiljer sig kan den ena maken bli skyldig att utge egendom eller pengar (om hen föredrar det). Huvudregeln är att en make har rätt att på sin lott få behålla den egna egendomen (se 11 kap. 7 § ÄktB). När det gäller den gemensamma bostaden och bohaget har den make som bäst behöver den rätt att få detta på sin lott (se 11 kap. 8 § ÄktB).När en person dör och efterlämnar en efterlevande make har denne efterlevande make rätt att välja om en bodelning ska ske eller om denne vill avstå genom jämkning (se 12 kap. 2 § ÄktB). Om bodelning ska genomföras kan detta precis som beskrivits ovan medföra att huset tillfaller den efterlevande maken genom bodelning. Något som kan vara värt att nämnas är att det vid bodelning med anledning av dödsfall endast är den efterlevande maken som kan begära att med hänvisning till att denne bäst behöver huset och därigenom få det på sin lott (se 11 kap. 8 § tredje stycket ÄktB). Efter att bodelning har förrättats ska ett arvskifte ske (se 23 kap. 1 § andra stycket ÄktB). Huvudregeln är att arvlåtarens avkomlingar ärver dennes kvarlåtenskap (2 kap. 1 § ÄB). Efterlevande make har dock rätt att med fri förfoganderätt ärva före gemensamma barn (3 kap. 1 § ÄB). Om arvlåtaren inte efterlämnar några gemensamma barn utan endast särkullbarn och efterlevande make är huvudregeln istället att särkullbarn ärver hela kvarlåtenskapen. Undantaget till detta är att den efterlevande maken alltid har rätt till ett minimibelopp genom den så kallade basbeloppsregeln (se 3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Efterlevandes makes egna tillgångar (inräknat den egendom denne har efter bodelningen och den enskilda egendomen) ska uppgå till ett värde som motsvarar minimibeloppet. Om den efterlevande makens tillgångar inte täcker detta värde har maken rätt att utfå resterande ur arvskiftet efter den bortgångna maken. Sammanfattningsvis kan det sägas att även om du ingår äktenskap med någon så behåller du ensam äganderätten till din egendom om du inte aktivt överlåter den till din make. Angående utfallet med äganderätten till huset både vid en skilsmässa och vid bortgång kan detta bli beroende på hur din och din makes övriga tillgångar ser ut. Det finns en möjlighet att genom äktenskapsförord göra huset till din enskilda egendom och därmed undanta denna från en eventuell framtida bodelning. Om du som ägare till huset vill försäkra dig om vem som får rätt till huset efter din bortgång kan du reglera detta genom ett testamente (se 9 kap. 1 § Ärvdabalken).Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Är en hund samboegendom?

2018-09-12 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo köpte en hund tillsammans för ett halvår sedan.Vi delade på kostnaden men hunden står skriven och är registrerad på mig hos Jordbruksverket. Vi håller just nu på att separera och har sålt våran gemensamma lägenhet. Vad är det som gäller? Han påstår att hunden räknas som bohag och att vi får dela på hunden?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om samboegendom och bodelning efter upphört samboförhållande hittar vi i Sambolagen (SamboL).Vid en bodelning mellan sambor ska samboegendomen ingå och fördelas (se 8 § SamboL). Enligt 3 § SamboL utgörs samboegendom av sambornas gemensamma bostad och bohag vilka förvärvats för gemensam användning. Med bohag avses inre lös egendom så som möbler och husgeråd. En hund ses visserligen som lös egendom men inte som bohag. Detta innebär att er hund inte är samboegendom och ska därför inte ingå i bodelningen. När det gäller vem som efter er separation har rätt till hunden beror det på vem som är ägare till hunden. Utgångspunkten när det gäller ägandeförhållandet är att den som står på kontraktet också är ägare. Om ni båda betalat för hunden vid köptillfället och om ni även avsett att köpa den gemensamt kan detta dock tala för att hunden är samägd. En samägd hund behandlas utifrån reglerna i Samäganderättslagen. Om hunden anses samägd kan ni självklart fortsätta äga hunden gemensamt alternativt att någon av er överlåter hunden till den andra genom t.ex. köp eller gåva. Om ni inte är överens om hur ni ska göra med hunden finns också en möjlighet att ansöka hos rätten om en god man. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Har avliden sambos arvingar rätt till samboegendom?

2018-08-21 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min mor är sambo och skaffade en bostad med sin partner. Mor betalade en insats på 600000. Därför står lägenheten i hennes namn men lånet står på båda. Om hennes sambo dör vad händer då med bostaden?Han har två barn sedan tidigare. Kan hon göra vad hon vill med lägenheten eller måste hon lösa ut hans söner som kanske har rätt till en del av sitt arv?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om sambors egendom hittar vi i Sambolagen (SamboL).När ett samboförhållande upphör av en annan anledning än att samborna gifter sig har samborna rätt att begära en bodelning. Vid en bodelning mellan sambor är det samboegendomen som ska fördelas (se 8 § SamboL). Samboegendom är den egendom som samborna förvärvat för gemensam användning och som varken är enskild egendom (se 4 § SamboL) eller egendom som enligt ett samboavtal inte ska ses som samboegendom (se 9 § SamboL).Om ett samboförhållande upphör till följd av att en av samborna avlider har den efterlevande sambon ensam rätt att begära bodelning (se 18 § SamboL). Den avlidne sambons dödsbo kan därför inte begära bodelning. Detta innebär att om din mor inte önskar göra en fördelning av deras samboegendom kan hon helt enkelt avstå från att begära en bodelning. Med utgångspunkt i att din mor är ensam ägare till bostaden kommer hennes sambors arvingar därmed inte ha möjlighet att få del i dess värde. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan min avlidna frus särkullbarn ha rätt till del i mina tillgångar?

2018-10-18 i Bodelning
FRÅGA |HejMin fru har avlidet, och äktenskapsförord är skrivit om mitt hus och bilar.Jag har 200000:- på ett sparkonto, och skulder på 1134000:- , har 3 särkullbarn som var min frus, kan dom kräva del av mina200000:-
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar om din nu bortgångna frus särkullbarn skulle kunna ha någon rätt till dina tillgångar i form av bankmedel. Eftersom barnen är de första att ärva sina föräldrar har din frus särkullbarn rätt att ärva hennes kvarlåtenskap (se 2 kap. 1 § Ärvdabalken). Om en del av dina tillgångar tillfaller din fru och därigenom utgör en del av hennes kvarlåtenskap så har särkullbarnen på detta sätt rätt till dina tillgångar. Det är därmed möjligt att särkullbarn genom sin arvsrätt i princip skulle kunna få rätt till sin förälders efterlevande makes tillgångar genom en bodelning mellan makarna.Reglerna om bodelningar mellan makar hittar vi i Äktenskapsbalken (ÄktB).När en make går bort har den efterlevande maken rätt att välja att genomföra en bodelning eller att avstå genom jämkning. Vid en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (se 10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är egendom vilken inte är enskild egendom. Enskild egendom är i sin tur egendom som enligt villkor från tredje man t.ex. villkor vid gåva, arv eller testamente förklarats vara enskild samt den egendom som genom äktenskapsförord blivit enskild (se 7 kap. 2 § ÄktB). Dina bilar och ditt hus ska därmed inte ingå i en eventuell bodelning. Vardera makes tillgångar beräknas ihop till ett samlat värde. Sedan ska makarnas skulder avräknas mot tillgångarna eftersom makarna har rätt att få täckning för sina skulder ur sina respektive tillgångar. Värdet av de tillgångar som finns kvar efter skuldavräkningen läggs sedan samman och delas lika. I ditt fall där du har mer skulder än tillgångar skulle detta innebära att du inte bidrar med några tillgångar till likadelningen. Beroende på din frus tillgångar och skulder torde det därmed enbart vara hon som kan vara tvungen att överlåta tillgångar till dig vid en likadelning. Utifrån detta torde särkullbarnen inte ha någon rätt till någon del av dina tillgångar. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Har sambons arvingar rätt till del i vår gemensamma bostad?

2018-09-14 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min sambo bor sedan 20 år sedan i min fastighet. Denna köpte jag 1979 med min dåvarande man.Vi har i höstas byggt till fastigheten med 15 m2 och i samband med detta belånades fastigheten upp.Dessa nya bolån star på oss båda (tidigare hade jag merparten av lånen på mig och vi hade ett gemensamt konsumtionslån).Vi har inga gemensamma barn, dock har han 2 som han inte träffar och har relation till och jag har 3 barn.Vad hander om min sambo skulle avlida fore mig?Har hans barn någon rätt till fastigheten som jag äger eller är det endast ev lösöre och hans privata saker?Vad behöver vi göra för att inte någon diskussion eller arvstvist skall uppstå gällande det som jag äger?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar om och i sådana fall vilken rätt din sambos barn skulle kunna ha till er gemensamma bostad som du äger vid händelse av att din sambo avlider före dig. Reglerna om sambos egendom och bodelning hittar vi i Sambolagen (SamboL).Att två personer ingår ett samboskap påverkar inte äganderätt till egendom per automatik. Genom en bodelning mellan samborna kan dock egendom komma att byta ägare. I en bodelning ska samboegendom ingå och fördelas (se 8 § SamboL). Till samboegendom hör gemensam bostad och bohag som förvärvats för gemensamt bruk (se 3 § SamboL). Med hänsyn till att du förvärvat er gemensamma bostad redan innan ni träffades och inte för din och din sambos gemensamma bruk ska din fastighet inte utgöra samboegendom. Att även din sambo har lån som härrör till huset förändrar inte det heller äganderätten eller synen på om det är samboegendom eller ej. Då du ensam äger fastigheten och då den inte genom bodelning kan övergå till din sambo torde din sambos arvingar inte ha rätt att ta del av din fastighet. För att ytterligare säkerställa att fastigheten inte ska ses som samboegendom finns möjligheten att upprätta ett samboavtal som anger detta. Genom ett samboavtal kan ni vidare även förklara att annan egendom inte ska ingå i en bodelning trots att det är att anse som samboegendom (se 9 § SamboL). Något som också kan vara värt att tänka på är att en bodelning inte måste genomföras när ett samboförhållande upphör utan det sker endast om någon av samborna begär det. Om ett samboförhållande upphör till följd av att en samborna går bort är det den efterlevande sambon som ensam har rätt att begära bodelning. Den avlidne sambons dödsbo kan därmed inte begära bodelning (se 18 § SamboL).Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Har min sambo rätt till hälften av mitt hus vid en bodelning?

2018-08-23 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej jag köpte ett hus för 2 1/2 år sedan. Som jag och mina sambo bor i. Jag och min sambo bodde redan ihop när jag köpte huset. Jag står ensam på bolånet, ensam att betala kontantinsatsen (jag betalade ca 105.000kr och han 35 .000kr i handpenning, men det atår att jag betalade hela handpenningen ensam och står som ensam ägare till huset.Jag står för samtliga bilar, försäkringar och betaöar alla räkningar. Eftersom jag anser att det är mitt hus som jag köpt för att bo i och då vi redan va sambos får han följa med och bo i huset.Min sambo har vidrigt myclet skulder och är en av orsakerna varför jag köpte huset själv för jag ville ha en försäkring att det är mitt hus min egendom.Dock så har jag precis insett att om vi separerar så kan han kräva bodelning och då kräva att jag betalar honom helften av vad mitt hus är värt till honom trotts att han inte står på några konrtakt eller lån. Det enda han betalade va ca 35k till handpenningen som det inte finns några papper om att han gjort dom pengarna kom från att han sålde en bil jag stod som ägare på. Så är det så att om vi separerar och han kräver bodelning så kommer huset att räknas in i bodelningen och han kommer kunna kräva mig på halva värdet av huset?Och jag som under dessa 6 åra förhållande har betalat samtliga räkningar som berör boende och ensam står på alla ko trakt och lån då måste ge honom heöften av värdet vid en separation?Mvh
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om sambors egendom och bodelningar vid samboförhållanden hittar vi i Sambolagen (SamboL).Vid bodelningar efter samboförhållanden är det samboegendomen som ska fördelas mellan samborna. Samboegendom är bostad och bohag som förvärvats för gemensamt bruk och som varken är enskild egendom (se 4 § SamboL) eller egendom som enligt ett samboavtal inte ska ses som samboegendom (se 9 § SamboL). I ditt fall där ni först bott ihop och sedan tillsammans flyttat in i det nuvarande boendet torde ditt hus räknas som samboegendom och därmed ingå i en eventuell bodelning. För att undvika detta finns dock möjligheten att du och din sambo upprättar ett samboavtal där ni i förväg beslutar att t.ex. utesluta huset ur en eventuell framtida bodelning eller förklarar hur fördelningen ska se ut (se åter 9 § SamboL). Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Bodelning vid äktenskapsskillnad med betänketid

2018-06-26 i Bodelning
FRÅGA |Jag min man ska skiljas och det finns barn så det är ju en betänketid. När gör man en bouppteckning? Min man har skulder på ca 150000 kr. Jag har inga skulder. Bohag med tavlor möbler och bil uppskattar jag till ca 100000kr. Några andra tillgångar har vi inte. Hur mycket ska vi ha var av bohaget?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar dels när er bodelning ska ske och hur utfallet av den kommer bli. Reglerna om bodelning vid äktenskapsskillnad finns i Äktenskapsbalken (ÄktB).Huvudregeln är att bodelning sker när äktenskapet har upplösts, dvs i erat fall då betänketiden löpt ut. Dock ska den ske under betänketiden om någon av er begär det (se 9 kap. 4 § ÄktB). I en bodelning ska makarnas giftorättsgods fördelas mellan makarna. Vardera maken ska få täckning för sina skulder ur sin del av giftorättsgodset. Det som återstår efter att avräkning för skulder har skett ska sedan läggas samman och delas lika mellan makarna. Förutsatt att ert giftorättsgods utgörs av samägda tillgångar värda 100 000 kr innebär detta att ni har 50 000 kr var i giftorättsgods. Då din make har skulder som överstiger hans giftorättsgods är det enbart din del av giftorättsgodset som kommer fördelas genom likadelning (25 000 kr vardera). Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar